310 - Sari Multala, KOK

Oma esittely

Kauppatieteiden maisteri, Vantaan kaupunginvaltuutettu, päävalmentaja, äiti

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Suomen väestö ikääntyy eikä kestävyysvajetta vielä ole ratkaistu. Emme voi maksattaa nykyistä palvelutasoamme tulevilla sukupolvilla ja jättää velkaa lapsiemme huoleksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Suomessa on jo yksi länsimaiden suurimpia progressioista palkkaverotuksessa. Tuloeroja tulee tasata, mutta ei nykyistä enempää palkkaverotuksen kautta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Me tarvitsemme parempaa energiaomavaraisuutta. Ydinvoima on keino saavuttaa tämä tavoite. Nyt kuitenkin on jo myönnetty lupia, joiden tuotantokapasiteetti ei ole vielä käytössä. Ydinvoima on nykyisellään tärkeä energiantuotantomuoto, sillä se on keino vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja se on perusenergiaa. Uusiutuvien energiamuotojen tuotannon kehittyessä ne ovat tulevaisuudessa entistä varteenotettavampi vaihtoehto tuottaa lisäenergiaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Jos on mahdollista löytää korvaavia energiamuotoja, pitää näistä luopua mahdollisimman pian.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Ensisijaisesti pitää karsia byrokratiaa ja vähentää päällekkäisyyksiä ja tätä kautta pienentää julkista sektoria. Pitää myös pohtia kilpailun sallimista kunnallisiin palveluihin laadun varmistamiseksi. Yksityistäminen tai ulkoistaminen ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan sitä on harkittava tapauskohtaisesti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Suomalaisten vahvuus on hyvä kielitaito. Vieraiden kielten opiskelun on jatkossakin oltava pakollista, mutta kielivalinnoissa voitaisiin kokeilla joustavuutta. Ruotsi on toinen virallinen kielemme ja palveluiden tulee jatkossakin olla saatavilla myös ruotsiksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Työn tekemisen tulisi aina olla kannattavaa. Pitkäaikaistyöttömiä pitäisi pyrkiä aktivoimaan takaisin työelämään tarjoamalla matalan kynnyksen työpaikkoja osana kuntouttavaa työllistämistoimintaa. Kohtuullisuus ja tapauskohtainen harkinta on kuitenkin säilytettävä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Varallisuuden käyttämisen tähän tarkoitukseen pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Ravintola-alan yrityksillä tulisi olla paremmat edellytykset itse määrittää, milloin ovat auki. Aamuyön aukioloja ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista pidentää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Kuntien määrää tulisi vähentää, mutta pakko ei ole hyvä keino tulevan toiminnan kannalta. Olennaista on se, millaiset kunnat pystyvät tuottamaan tarvittavat palvelut ja millaista palvelutasoa pystymme tulevaisuudessa ylläpitämään.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Jos työehtosopimuksia on, niitä on noudatettava. Paikallinen sopiminen työn määrästä ja työpaikkakohtainen joustavuus on kuitenkin mahdollistettava.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Suomen kilpailukyvyn kannalta kaupungistuminen ja metropolialueet ovat ensisijaisen tärkeitä ja tässä kehityksessä olemme jäljessä muista länsimaista. Valtion ei tule rajoittaa vapaata muuttoliikettä. Valtion kustantamia palveluita, kuten kouluja ja lukioita on kuitenkin sijoitettava niin, että se ei ohjaa muuttoliikettä ainoastaan yhteen osaan Suomea ja omalla asuinpaikkakunnalla tai sen lähistöllä on mahdollista käydä koulua.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Monituottajamalli: Tarkoituksenmukaisinta on se, että valitaan asiakkaan kannalta paras tuottaja riippumatta siitä onko se julkinen vai yksityinen tuottaja

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Sote-uudistuksessa järjestämisvastuu on sote-alueella ja tuottajia ovat kuntayhtymät. On perusteltua, että tuotantoalueet ovat riittävän isoja. Iso kaupunki tai kaupunkialue voisi kuitenkin toimia tuottaja-alue voisi toimia tuottajana. Tärkeintä on, että tuotantovastuu ei jää liian pienille alueille.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Todennäköisesti tämä kuitenkin laskisi taksipalveluiden laatua ja toisaalta tekisi nykyisenkaltaisille yrityksille elinkeinon harjoittamisen erittäin hankalaksi kysynnän suuren vaihtelun vuoksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Pitää tehdä ratkaisuja, jotka lisäävät Suomen turvallisuutta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Puolustusmäärärahoja ei ainakaan tule leikata nykyisessä tilanteessa, se antaisi vääränlaisen signaalin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Lapsen etu on turvalliset, läheiset aikuiset. Seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta tähän.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Kodilla on suurin kasvatusvastuu. Koulun toimintamahdollisuudet ovat nykyään hyvin rajoitetut häiriökäyttäytymiseen puuttuumisessa. Oppilaille pitää turvata opiskelurauha. Erilaisesta oppimisesta aiheutuvaa turhautumista on pyrittävä ratkaisemaan esimerkiksi joustavalla oppimissuunnitelmalla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Koti ja isänmaa luovat arvopohjaa - uskonnon ei kuitenkaan tulisi olla poliittisen päätöksenteon peruste.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Koulutuksen ja työn tekemisen tulee olla myös taloudellisesti kannattavaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Multala:

Nykyisellä työllisyysasteella ja väestön ikääntymisellä tarvitaan myös rakennemuutoksia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset