264 - Merja Kuusisto, SDP

Oma esittely

pitkän linjan hoitotyön ammattilainen

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Palveluiden leikkaukset eivät saavat kohdistua kaikkein haavoittuvimpiin ryhmiin, esimerkiksi ikäihmisten ja lapsiperheiden palveluihin. Mahdolliset säästöt on saatava palveluketjuja järkeistämällä ja esimerkiksi tietotekniikkaa ja verkkopalveluita kehittämällä. Tällä hetkellä palveluiden saannissa on puutteita mm. sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. On tärkeää, että entistä enemmän voimavaroja kohdistetaan ennalta ehkäiseviin palveluihin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Palkkaverotutukseen ei tarvita muutoksia. Tärkeintä olisi saada kaikki tulot saman tasoisen verotuksen piiriin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Suomen pitää pyrkiä siihen, että ollaan energiantuotannossa omavaraisia. Se vaatii ydinvoiman lisäksi uusiutuvan energian osuuden kasvattamista ja myös energiaa säästävän teknologian kehittämistä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on välttämätöntä vähentää hiilidioksidipäästöjä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehtävä isoja ratkaisuja. On tärkeää, että kehitetään uusiutuvia energiamuotoja, ja sen myötä voidaan luopua ympäristölle haitallisista energiamuodoista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Julkinen sektori on osa kansantaloutta ja tuottaa tärkeitä palveluita muun muassa hyvinvointiin, koulutukseen ja turvallisuuteen liittyen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Valinnanvapaus on hyvä asia. Esimerkiksi Itä-Suomessa venäjän kielen opiskelusta voi olla enemmän hyötyä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Velvotteita on tällä hetkellä riittävästi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Ikäihmiset ovat tehneet työtä ja maksaneet veroja. Heille kuuluu kohtuuhintaiset hoivapalvelut. Pitkäaikaishoidon maksut määräytyvät nykyisin maksukyvyn mukaan ja voivat olla enintän 85 % hoidettavan tuloista. Monesti on niin, että yhteiseen kotiin jäävän aviopuolison taloudellinen tilanne heikkenee.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Nykyiset aukiolojat riittävät kyllä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Kuntaliitosten pitää olla vapaaehtoisuuteen perustuvia. Pienet kunnat eivät välttämättä ole elinvoimaisia, joten olisi toivottavaa että liitoksia tapahtuu vapaaehtoisesti.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Työ ehtosopimukset ovat työntekijän turva.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Ihmiset valitsevat asuinpaikkansa itse ja muuttavat esimerkiksi työn tai opiskelujen perässä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Ihmiset arvostavat hyviä julkisia palveluita. Ne lisäävät ihmisten välistä tasa-arvoa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Ihmisten väliset terveyserot on liian suuria. Ne vaikuttavat jo ihmisten elinaikaodotteeseen. Terveyserot ovat seurausta siitä, että ihmiset eivät ole aina päässeet palvelujen piiriin silloin, kun tarvetta on ollut. Uudistuksen myötä turvataan kaikille ihmisille mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluita. Pidän tärkeänä asiana sitä, että myös ennaltaehkäisevään työhön panostetaan nykyistä enemmän.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Nykyinen käytäntö on tyydyttävä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Vakaa korkotaso on jo 80-luvun lopun asuntovelallisen näkökulmasta suuri etu. Lainakorot huitelivat tuolloin markka-aikaan yli 20 prosentin tasolla ja aiheuttivat velallisille suuria ongelmia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Rahoitusmarkkinavero vähentäisi keinottelevaa rahaliikennettä ja toisi verotuloja.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

On selvitettävä kattavasti asian puoltavat ja kielteiset vaikutukset ja tehtävä päätökset selvityksen perusteella.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Suomella pitää olla uskottava puolustus ja puolustusvoimilla riittävät voimavarat tehtäviensä hoitamiseen..

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Tarveharkintaa on hyvä asia. Sen avulla pystytään saamaan tarvittavaa erikoisosaamista. Työperäinen maahanmuutto tarkoittaa henkilöitä, joilla on muuttaessa työpaikka katsottuna valmiiksi. Suomen talouden saattaminen kasvuun edellyttää varmasti työperäistä maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Kunnilla pitää olla mahdollisuus päättää itse asiasta - siis muotoilu "tajous pitää hyväksyä" on väärä, myös valtion on neuvotelta kuntien kanssa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Perinteiset arvot - kuten vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Julkiset palvelut takaavat kansalaisten yhdenvertaisuuden. Julkisten palveluiden ulkoistaminen ei vähennä julkisen sektorin menoja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Veroihin kaikki osallistuvat yhteismitallisesti tulojensa mukaan, palveluiden leikaaminen kohdistuu epätaisesti ja kasvattaa ihmisten välisiä hyvinvointieroja - esim. terveyseroja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Nykyisin tuloerot ovat kasvaneet liian suuriksi ja ihmisten välisiä tuloeroja pitäisi päin vastoin hillitä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Suomessa on vuosia tehty työtä sen eteen, että palveluiden saatavuus turvataan kaikille. Sen takia palveluiden kustannuksia, saatavuutta ja vaikuttavuutta on seurattu tarkkaan. Seurannan avulla voidaan uudistaa palveluprosessia, jotta kustannukset pysyvät kurissa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Merja Kuusisto:

Yhteinen ympäristömme on tärkeä asia ja meidän on huolehdittava siitä, että seuraavilla sukupolvilla on edellytykset hyvään elämään ja hyvään ympäristöön.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset