69 - Outi Alanko-Kahiluoto, VIHR

Oma esittely

Olen kansanedustaja ja Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Itä-Helsingistä. Siviiliammatiltani olen kirjallisuuden tutkija. Vaalilauseeni on "Ettei ketään jätettäisi". Ihmisten heitteillejättö on myös kaikkein typerintä ympäristöpolitiikkaa: vain riittävän hyvinvoiva jaksaa huolehtia myös ympäristöstään. Todellinen kestävyysvaje on siinä, ettei apua tarvitsevia auteta ajoissa. Haluan tehdä töitä äänettömien puolesta, oli kyse sitten yhteiskunnan heikoimmista, tulevista sukupolvista tai katoavista uhanalaisista lajeista. Köyhyyden vähentäminen ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ovat meidän aikamme politiikan tärkeimmät tehtävät. Eduskunnassa olen tehnyt paljon töitä pätkätyöntekijöiden, freelancereiden, itsensä työllistävien ja mikroyrittäjien aseman parantamiseksi. Koulutus- ja kulttuuripolitiikka sekä lasten ja nuorten hyvinvointi ovat minulle tärkeitä. Olen saanut kahdesti valtakunnallisen palkinnon nuorisomyönteisestä toiminnasta kansanedustajana.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Palvelujen ja etuuksien leikkaaminen johtaisi kurjistumisen kierteeseen: kun pienituloisten ostovoima heikentyisi, kotimarkkinat supistuisivat ja työttömyys kasvaisi. Lamaa ei saa käyttää verukkeena etuuksien tai peruspalveluiden heikentämiselle, sillä se lisäisi eriarvoisuutta. Talous kohenee järkevillä uudistuksilla kuten perustulolla, jonka avulla työllisyysaste kasvaa ja köyhyys vähenee. Suomi nousee lamasta panostamalla osaamiseen ja koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Verot on säädettävä maksukyvyn mukaan. Pienituloisten verotusta tulee keventää ja suurituloisten kiristää. Pääomatulon progressiota voidaan kasvattaa. Riittävästä verokertymästä pitää huolehtia, jotta etuuksia ja palveluita ei tarvitse leikata. Veroparatiiseista pitää tehdä loppu ja verotuksen painopistettä siirtää työn ja yrittämisen verottamisesta ympäristöä tuhoavan toiminnan verottamiseen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Ydinvoima sitoo vuosikymmeniksi pääoman, jota tarvittaisiin ympäristöystävällisen uusiutuvan energian tukemiseen. Ydinvoiman sijasta kannattaa valita hajautettu, huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta lisäävä uusiutuva energia. Se on edullisempaa kuin ydinenergia, jonka riskit ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta ovat toteutuessaan mittavat. Uusiutuva kotimainen hajautettu energia työllistäisi pysyvästi koko maassa. Sen avulla loisimme uutta työtä ja hyvinvointia koko Suomeen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Energiatehokkuutta on parannettava vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja uusiutuvan energian osuus tulee nostaa Suomessa vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Siirtymä uusiutuviin energiamuotoihin torjuu ilmaston lämpenemistä, luo uusia työpaikkoja ja vahvistaa alan teknistä osaamista, jota tarvitsemme uusien vientituotteiden luomiseksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Turhaa byrokratiaa voidaan aina karsia, mutta lamaa ei pidä käyttää verukkeena julkisten palveluiden kurjistamiselle. Julkiset palvelut antavat turvaa niille, jotka kärsivät lamasta eniten. Palveluiden kurjistaminen lisäisi syrjäytymistä. Yksityisten ja julkisten työpaikkojen vastakkainasettelu ei ole järkevää. Julkiset palvelut ovat elintärkeä kasvualusta uusille yrityksille, jotka hyötyvät esim. verovaroin rahoitetusta joukkoliikenteestä ja koulutetuista työntekijöistä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Emme voi jättää kielivähemmistöä ilman perustuslaillisia palveluitaan. Kouluruotsista luopuminen tarkoittaisi, että ilman ruotsin kielen taitoa jäävät eivät voisi työskennellä aikuisina ammateissa, joissa ruotsinkielen taito vaaditaan. Ruotsin opetusta pitäisi kehittää siirtämällä painopistettä entistä enemmän käytännön kielitaidon rakentamiseen. Nykyisin suomenkieliset eivät juuri käytä ruotsinkieltä, vaikka tilaisuus olisi. Hyödymme ruotsin kielen osaamisesta myös pohjoismaisessa yhteistyössä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Sanktiot eivät auta ihmisiä työllistymään, jos työpaikkoja ei ole. Työttömyysturvassa on jo riittävästi ehtoja. Suomi tarvitsee perustulon, joka vähentää työelämän epävarmuutta ja parantaa työnteon kannattavuutta kaikissa tilanteissa. Perustulo helpottaisi työttömien mahdollisuutta opiskeluun, satunnaisiin tuloihin, yrittämiseen ja ylipäätään mielekkääseen toimintaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Perintövero on jo nyt tapa toimia näin, joten en kannata uusia maksuja. Hyvinvointivaltion idea on, että kaikki saavat tarvitsemansa palvelut varallisuuteen katsomatta. Myös hyvätuloisilla säilyy halu osallistua palveluiden rahoittamiseen ja kehittämiseen, kun kaikilla on yhtäläinen oikeus saada tarvitsemiaan palveluita. Varakas yksinasuva muistisairas vanhus voi olla kykenemätön realisoimaan omaisuuttaan. Kuka silloin auttaa häntä?

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Ravintoloiden aukioloajat ovat nyt riittävän joustavat. En näe syytä venyttää aukioloaikoja nykyisestä. Ihmiset vain joisivat enemmän, sillä ravintolat ovat jo nyt auki riittävän myöhään. En myöskään kannata aukioloaikojen rajoittamista nykyisestä: on parempi, että alkoholi nautitaan valvotussa ympäristössä kuin kotona. Jos ihmiset joisivat kotona enemmän, lapset kärsisivät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Tärkeintä on järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut riittävän suurilla väestöalueilla. Silloin kuntien lukumäärä ei ole olennainen. Nykyisin suuri osa kunnista on liian pieniä ja väestö ikääntynyttä, jotta ne pystyisivät järjestämään palvelunsa yksin. Siksi tarvitaan alueellista yhteistyötä. Kuntien on tehtävä yhteistyötä, jotta riittävät ja laadukkaat palvelut pystytään turvaamaan kaikille asuinpaikasta riippumatta. Hallintoa ei kuitenkaan saa pitää pystyssä ihmisten palveluiden kustannuksella.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Meillä on jo nyt aloja, joiden palkalla on vaikea tulla toimeen. Työssäkäyvien köyhien määrän lisääminen vain kasvattaisi toimeentulotuen menoja. Työllistämiskynnystä naisvaltaisilla aloilla laskisi sen sijaan se, jos vanhemmuuden kustannukset jaettaisiin tasan kaikkien työnantajien kesken. Kynnys palkata nuoria synnytysikäisiä naisia laskisi ja naisvaltaisten yritysten menestymisen edellytykset paranisivat.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Yhä useammat haluavat asua kasvukeskuksissa, missä palvelut ja työpaikat ovat lähellä ja muista ihmisistä on seuraa. Valtiovallan ei pidä tapella tätä vastaan. Maaseudulla asuvia ei toisaalta saa jättää heitteille ja ilman lakisääteisiä palveluita. Panostamalla hajautettuun kotimaiseen ja uusiutuvaan energiaan valtio voisi luoda edellytykset uusille työpaikoille kaikkialla maassa. Uusiutuvan energian avulla saadaan pidettyä koko Suomi elossa nyt ja tulevaisuudessa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Jos perusterveydenhoito yksityistettäisiin, ihmisten eriarvoisuus kasvaisi. Julkisen vallan tehtävänä on huolehtia siitä, että kansalaisille elintärkeät palvelut ovat maksuttomina kaikkien saatavilla. Julkista terveydenhuoltoa pitää vahvistaa siirtämällä rahaa yksityisistä Kela-korvauksista julkiseen perusterveydenhoitoon. Varakkailla on sitä paitsi jo nyt täydet mahdollisuudet ostaa halutessaan yksityisiä terveyspalveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Perustuslaki edellyttää, että kunnat pystyvät vaikuttamaan rahoittamiinsa palveluihin. Kunnan asukkaat rahoittavat julkisia palveluita verotuloillaan, joten palveluiden on oltava kuntalaisten demokraattisessa kontrollissa. Kun hyvinvointipalvelut tuotetaan ensisijassa julkisesti, meillä on parhaat edellytykset myös ohjata niitä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Maissa, joissa taksielinkeinotoiminnan säännöstely on purettu, matkojen hinnat ovat nousseet ja kuljettajien palkat laskeneet, kuluttajansuoja on heikentynyt ja harmaa talous kasvanut. Kansainväliset toimijat laskevat hinnat alas, valtaavat markkinat ja nostavat hintoja. Samalla taksinkuljettajien palkat voivat laskea minimiin ja työajat muuttua epäinhimillisiksi. Kyseessä on jo nyt matalapalkka-ala.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

EU:n kautta Suomi on voinut edistää mm. ympäristönsuojelua, rauhaa ja ihmisoikeuksia, minkä arvoa on vaikea mitata rahassa. Suomi on hyötynyt EU:n yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, matkailun ja liikkumisen helpottumisesta, sisämarkkinoista, erilaisista vaihto-ohjelmista ja aluekehitysrahastoista.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Rahoitusmarkkinavero vakauttaisi pankkijärjestelmää. Se vähentäisi suuria ja toistuvia spekulatiivisia sijoitusten siirtymisiä kohteesta toiseen. Rahoitusmarkkinavero olisi väline harmaan talouden torjumiseksi. Sen avulla voitaisiin ehkäistä uusien talouskriisien syntymistä ja kerätä tuloja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Rahoitusmarkkinoiden osallistuminen hyvinvoinnin ylläpitämiseen on pelkästään oikeudenmukaista.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Suomen rauhankumppanuus Naton kanssa on riittävää ja toimivaa yhteistyötä. Suomen on edistettävä pikemminkin entistä enemmän eurooppalaista ja pohjoismaista puolustusyhteistyötä ja toimittava aktiivisesti konfliktien lievittämiseksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Nykytilanteessa oman uskottavan puolustuksen vahvistaminen on tarpeellista ja jopa välttämätöntä Suomen turvallisuuden varmistamiseksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Maahanmuuttajat eivät ole rasite vaan mahdollisuus ja rikkaus. Heitä on myös kohdeltava sellaisina. Yrittäjänä toimiva maahanmuuttaja työllistää myös kantasuomalaisia. Väestön ikääntyessä tarvitsemme lisää työperusteista maahanmuuttoa. Työn ehdoista ja palkoista ei kuitenkaan saa missään oloissa tinkiä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Kansalaisilla tulee olla yhdenvertaiset oikeudet lain edessä seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Kyse on ihmisoikeuksista. On lapsen etu, että hänen vanhempansa ovat tasavertaisessa asemassa lain suhteen samalla tavalla kuin muidenkin perheiden vanhemmat. Lainsäädännöllä edistetään yhdenvertaisuutta ja vaikutetaan mielipiteisiin: edistyksellinen lainsäädäntö vähentää myös syrjintää ja kiusaamista. Translaki pitää päivittää ja uusi äitiyslaki hyväksyä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Heidän auttamisensa on ihmisoikeuskysymys. Inhimillisyyden on oltava myös maahanmuuttopolitiikan perusperiaate. Hädässä olevien, kotimaassaan kidutettujen ja vainottujen auttaminen on velvollisuutemme.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Koulukiusaamiseen pitää puuttua tiukasti. Suomalaiset koulut ovat maailman huippua, mutta parantamista on kouluviihtyvyydessä. Tärkeintä on huolehtia siitä, että opetusryhmät ovat kohtuullisen kokoisia ja oppilashuolto on kunnossa. Kuraattoreita, terveydenhoitajia ja koululääkärintarkastuksia pitää olla riittävästi, jotta oppilas saa sen avun ja tuen, jonka hän tarvitsee.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Arvot ovat politiikassa tärkeitä, mutta tässä lueteltuja arvoja tärkeämpiä minulle ovat yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet ja heikoimmista huolehtiminen. On puolustettava niitä, jotka eivät jaksa tai voi puolustaa itseään. Se on myös demokratian ydin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Julkisesti tuotetut, kaikkien saatavilla olevat maksuttomat palvelut on paras tapa huolehtia tasa-arvon toteutumisesta ja ennaltaehkäistä eriarvoisuutta. Meidän pitää edelleenkin pitää kiinni maksuttomasta koulutuksesta ja parantaa peruspalveluita. Palveluiden yksityistäminen kasvattaa usein kustannuksia pitkällä tähtäimellä ja lisää eriarvoisuutta, kun palvelumaksut nousevat.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Palveluiden ja etuuksien leikkaaminen iskee kaikkein köyhimpiin ja lisää eriarvoisuutta. Taloudellisesti vaikeina aikoina tarvitaan valtion panostuksia, jotta valtio ei omilla toimillaan lisää työttömyyttä ja pahenna taantumaa vaan pitää kiinni olemassa olevista työpaikoista. Valtio ja kunnat voisivat huonoina aikoina panostaa nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen nykyistä enemmän.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Maailman rikkain prosentti omistaa saman kuin muut yhteensä. Ellei verotuksella tasata tuloja ja varallisuutta, eriarvoisuus vain kasvaa. Mitä tasa-arvoisempia yhteiskunnat ovat, sitä vähemmän levottomuutta ja rikollisuutta niissä on. Verotuksessa pitää noudattaa oikeudenmukaisuuden periaatetta eli verot on säädettävä maksukyvyn mukaan. Taloustutkijat ovat ennakoineet, että tulevaisuudessa varallisuuserot vain kasvavat, ellei siihen määrätietoisesti puututa oikeudenmukaisella verotuksella.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Palveluista ja etuuksien leikkaaminen osuu kaikkein köyhimpiin ja syventää huono-osaisuutta. Sosiaaliturvaa on uudistettava ottamalla käyttöön perustulo. Se vähentää köyhyyttä ja byrokratiaa ja lisää työllisyyttä, kun ihmiset uskaltavat tehdä töitä pelkäämättä menettävänsä sosiaaliturvan. Pienituloisilta leikkaamisen sijaan on laitettava veroparatiisit ja harmaa talous kuriin ja kohdistettava leikkaukset ympäristölle haitallisiin tukiin. Maksuton koulutus hyödyttää koko yhteiskuntaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Suomi ei menesty saastuttamalla. Ympäristön pilaaminen tulee kalliiksi, kun joudumme maksamaan ympäristön puhdistamisesta ja ihmisten altistumisesta ympäristömyrkyille. Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Talous on aina sovitettava ympäristön asettamiin rajoihin, ettei ympäristöä tuhota peruuttamattomasti. Talvivaarankin tapaus osoittaa, että tarvitsemme nykyistä kunnianhimoisempaa ympäristöpolitiikkaa. Tarvitsemme kaivosveron ja tiukemmat ehdot kaivosten perustamiselle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Outi Alanko-Kahiluoto:

Velvollisuutemme on ajatella tulevia sukupolvia ja heidän elämisen edellytyksiään maapallolla. Emme saa havitella lyhytnäköisesti menestystä tulevien sukupolvien kustannuksella. Maapallo on meillä lapsiltamme vain lainassa.

Uusimmat politiikan uutiset