61 - Laura Räty, KOK

Oma esittely

Olen sosiaali- ja terveysministeri, lääkäri ja kahden alle kouluikäisen lapsen äiti. Ennen ministerin tehtävää työskentelin Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana. Ihmisten arkeen liittyvät asiat, kuten terveyspalvelut, koulutus ja päivähoito ovat minulle tärkeitä. Haluan, että jokainen suomalainen voi luottaa siihen, että saa palveluita silloin kun niitä tarvitsee. Haluan rakentaa yhteiskunnan, jossa jokainen voi itse vaikuttaa palveluihinsa ja ketään ei jätetä yksin. Mielestäni ihmisten verovaroja on käytettävä säästeliäästi.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Suomi ei voi jatkaa velkaantumista. Emme voi elää tulevien sukupolvien kustannuksella. Tarvitsemme talouteen kasvua ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteellisia uudistuksia, jotta velkaantumiskehitys voidaan taittaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Kenenkään palkkaverotusta ei Suomessa ole varaa kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Tavoitteena pitää olla uusiutuvien energiamuotojen mahdollisimman runsas käyttö ja päästöttömyys. Kunnes uusiutuvat energiat vastaavat tarpeeseemme nykyistä paremmin, on ydinvoima päästöttömänä vaihtoehtona mielestäni fossiilisia polttoaineita parempi vaihtoehto. Olemme tällä hetkellä riippuvaisia tuontienergiasta ja energiaomavaraisuuden lisääminen olisikin suotavaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Tämä on todella kunnianhimoinen tavoite. Suomen tulee asteittain luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Luopuminen on tehtävä siten, että myös teollisuudella on mahdollisuus Suomessa olla kannattavaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Suomi velkaantuu. Talouden kriisimme ei johdu ainoastaan huonosta suhdanteesta, vaan myös suomalaisten ikääntymisestä (eli huoltosuhteen muutoksesta). Julkisen sektorin kokoa suhteessa yksityiseen sektoriin on jatkossa pienennettävä, jotta pystymme rahoittamaan kaikki hyvinvointiyhteiskunnan menot. Talouden epätasapainon korjaamiseksi tarvitsemme sekä talouskasvua että rakenteellisia uudistuksia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Suomi on kaksikielinen maa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Suomi menestyy vain työtä tekemällä ja yrittämällä. Työ on parasta sosiaaliturvaa. Työ on tärkeää sekä suomalaiselle yhteiskunnalle että ihmiselle itselleen. Työpaikka rakentaa parhaimmillaan yhteisöllisyyttä ja antaa ihmiselle mahdollisuuden kokea onnistumista. Ensi vaalikauden tärkein tavoite on suomalaisen työn lisääminen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Ihmiset varautuvat omaan ikääntymiseensä monin eri tavoin. Suomessa tulisi luoda erilaisia kannustimia sille, että ihmiset käyttäisivät omaa varallisuuttaan esimerkiksi omien palveluidensa hankkimiseen ja täydentämiseen. Hyvinvointiyhteiskunnan palveluista ikääntyneille ei kuitenkaan voida luopua ja julkiset palvelut on turvattava jatkossakin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Kuntien määrää tulee Suomessa vähentää. Olisi toivottavaa, että kuntaliitoksia syntyisi vapaaehtoiselta pohjalta. Mikäli yhteiskunnan kokonaisetu vaatii, myös pakkoliitos voi tulla kyseeseen ja valtioneuvostolla tuleekin olla oikeus tarvittaessa päättää kuntaliitoksesta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Suomalaisen työn ja työpaikkojen lisääminen on seuraavan hallituskauden tärkein tavoite. Palkkojen alentamiseen ei toivottavasti pidä Suomessa turvautua, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa tarvitsemme maltillisen palkkaratkaisun. Voisimme lisäksi hakea mallia vaikkapa Saksasta, jossa oppisopimuskoulutusta on paljon ja koulutuksessa oleville maksetaan pienempää palkkaa kuin työntekijöille. Erityisesti nuorten mahdollisuuksia päästä ensimmäisiin työpaikkoihin tulisi helpottaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Valtion ei pidä rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia muuttaa alueelta toiselle. Kaupungistuminen on positiivinen, ei negatiivinen asia. Mahdollisuudet elää joka puolella Suomea on kuitenkin turvattava.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Julkisten terveyspalveluiden on jatkossakin oltava julkisesti rahoitettuja ja palveluiden sisällöstä on julkisesti päätettävä. Minulle ei kuitenkaan ole itseisarvo, kuka palvelut tuottaa. Perusterveydenhuollossa, asumispalveluissa ja kotipalveluissa tulisi ottaa käyttöön valinnanvapausmalli, jossa ihminen itse valitsee omat palvelunsa ja julkinen raha seuraa ihmistä palveluntuottajalle. Ihmiselle sopivat palvelut ovat siis ihmisen, ei hallinnon valinta. Kaikkiin palveluihin malli ei sovellu.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Kannatan valinnanvapausmallia esimerkiksi perusterveydenhuollossa, asumispalveluissa ja kotipalveluissa. Mallissa palveluiden tuottaja voi olla joko julkinen tai yksityinen. Ihminen itse valitsee, mistä palvelunsa hankkii. Kunnat ovat jatkossakin mukana sote-alueiden päätöksenteossa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Suomi kuuluu läntiseen arvoyhteisöön ja EU on lujittanut tätä yhteyttä. EU on tuonut suomalaisten elämään turvallisuutta, vakautta, ennustettavuutta ja uusia taloudellisia mahdollisuuksia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Suomen ei pidä mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon ainakaan ennen kuin suunnitellun veron yksityiskohdat ovat selvillä. Suhtaudun kriittisesti tämankaltaisen veron toimivuuteen alueellisena. Globaali vero olisi mahdollista saada toimimaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Oman puolustuksemme lisäksi NATO-jäsenyys turvaisi kriisitilanteessa puolustuskykymme ja alueellisen koskemattomuutemme. NATO-jäsenyyden hakemista voisi valmistella yhdessä Ruotsin kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Suomi tarvitsee työvoimaa monilla eri sektoreilla. On järjetöntä, että esimerkiksi huippuosaajien rekrytointia ulkomailta Suomeen vaikeutetaan byrokratialla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Rakkaus ja oikeus vanhemmuuteen ei saa olla sidottu sukupuoleen. Kaikilla tulee olla lain mukaan samat oikeudet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Lapset tarvitsevat rajoja ja rakkautta. Koulu on vanhempien ja kodin ohella merkittävä rajojen asettaja. Sääntöjä ja rajoja lapsille voidaan asettaa uusia tapoja käyttäen. Kurin ei tarvitse tarkoittaa vain jälki-istuntoja. Kouluissa käytetään nykyään erilaisia yhteisöllisiä keinoja rajojen asettamiseen. Myös vanhempien tulisi olla nykyistä aktiivisemmin mukana vaikkapa yhteisten sääntöjen sopimisessa. Kodin ja koulun yhteistyötä on tiivistettävä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Näiden perinteisten suomalaisten arvojen lisäksi minulle tärkeitä ovat suvaitsevaisuus, vastuu itsestä ja muista, vapaus sekä tasa-arvo.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Minulle palvelun tuottaja ei ole itseisarvo. Julkinen ja yksityinen tuottaja voivat olla yhtä hyviä tuottajia. Tärkeää on valita kulloiseenkin tilanteeseen sopiva tuottaja. Mahdollisimman monissa palveluissa tulisi toteuttaa valinnanvapausperiaatetta siten, että ihminen itse valitsee palvelunsa ja julkinen rahoitus seuraa ihmistä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Työn verotusta ei Suomessa ole varaa korottaa. Meillä on yksi Euroopan korkeimmista kokonaisveroasteista, eikä palkansaajan tai eläkeläisen ostovoima kestä enää lisäveroja. Menot ja tulot on saatava tasapainoon.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna pienet tuloerot ja se on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus. Maltillisia tuloeroja saa Suomessa olla jatkossakin ja ahkeruudesta pitää voida palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on mitoitettu nykyistä suuremmalle työssäkäyvien ihmisten määrälle ja paremmalle taloustilanteelle. Talouden kääntäminen kasvuun on keskeistä. Tärkeää on kuitenkin todeta, että ikärakenteesta johtuvaa huoltosuhteen muutosta kompensoimaan tarvitaan myös rakenteellisia uudistuksia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Laura Räty:

Ympäristölle haitalliset hankkeet on arvioinnissa tunnistettava. Suomessa tulee panostaa ympäristöystävälliseen teknologiaan ja puhdas ympäristö on pidettävä arvossaan myös tulevaisuudessa.

Uusimmat politiikan uutiset