KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Aino Kanniainen, Keskusta, 89

Oma esittely

Olen yrittäjä, joka tuottaa psykoterapiakuntoutusta, yksilö-, pari- ja perheterapiaa sekä koulutus- ja työnohjauspalveluita mm. lastensuojelun, terveydenhuollon ja oppilashuollon henkilöstölle. Elämänrikkautta tuo perhe: puoliso, seitsemän poikaa, yksi tytär sekä miniät, vävy ja lapsenlapset. Harrastuksiani ovat valokuvaus, luonnossa liikkuminen, marjastaminen, metsänhoitotyöt ja lukeminen Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ovat olleet jo pitkään osa elämääni. Olen Leppävirran kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja valtuustonjäsen sekä Keski-Savon metsänhoitoyhdistyksen valtuutettu

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Aino Kanniainen:

Suomen velkaantuminen on pysäytettävä ja talous saatettava kestävälle pohjalle. Leikkauksissa on kuitenkin huomioitava, että säästöt eivät lopulta koidu suuremmaksi laskuksi myöhemmin. Esimerkiksi perheiden pahoinvointina, lisääntyneinä lastensuojelun kuluina tai nuorten syrjäytymisen lisääntymisenä. Säästöjä syntyy pidemmällä aikavälillä myös sijoittamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin. Talous nousee myös yrittäjyyttä edistämällä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Aino Kanniainen:

Verotuksen kiristämiselläkin on rajansa, jolloin se alkaa toimia yritteliäisyyttä hillitsevästi. Verotuksen on oltava työntekoa ja yrittämistä kannustavaa kaikissa tuloluokissa. Progression lisääminen ylimpiä marginaaliveroprosentteja korottamalla ei riitä paikkaamaan julkisen talouden alijäämää. Sen sijaan työllisyysasteen nostamisen on oltava talouspolitiikan tärkein tavoite.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Aino Kanniainen:

Lähtökohtaisesti suhtaudun lisäydinvoimaan kielteisesti. Kuitenkin teollisuus tarvitsee energiaa, minkä vuoksi lisäydinvoimaa tarvitaan kunnes saamme energiantarpeen korvattua uusiutuvilla energiamuodoilla. Ulkomaisen energian tuontia on vähennettävä ja päämäärätietoisesti on vahvistettava Suomen energiaomavaraisuutta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Aino Kanniainen:

Energiantuotannossa tulee vahvistaa kotimaisuutta ja uusiutuvia luonnonvaroja. Kivihiilen tuontiin käytettävä tuki on käännettävä kotimaiseen energiatuotantoon. Mikäli metsähakkeen käyttöä ei saada kasvatettua ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti, energiaturvetta tarvitaan tällöin vastaava määrä lisää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Aino Kanniainen:

Julkisen sektorin osuuteen vaikuttaa ratkaisevasti, miten yksityinen sektori kehittyy. Terve suhde näiden välillä on kutakuinkin 50/50. Kuitenkin taantuman aikana julkisen sektorin kannatteleva vaikutus korostuu. Julkisen ja yksityisen sektorin suhdetta tärkeämpää on tarkastella bruttokansantuotetta ja velkaantumisastetta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Aino Kanniainen:

Vaihtoehtoina tulee olla ruotsin ja venäjän kielet. Jompaa kumpaa opiskeltava. Venäjä on meille tärkeä kauppakumppani. Vahvempi venäjän kielen osaaminen vahvistaisi tätä erityisesti Itä-Suomessa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Aino Kanniainen:

Työn vastaanottamisen tulee olla aina kannattavampaa kuin työttömyyskorvauksella oleminen. Työmatkat eivät kuitenkaan saa venyä kohtuuttomiksi ja luoda kestämättömiä tilanteita esim. pikkulasten vanhemmille. On nähtävä kokonaisuuksia ja yksilöllisiä tilanteita.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Aino Kanniainen:

Vanhukset ovat aikanaan tehneet työtä ja maksaneet veroja. Kannatan yksilöllisesti valittavia vaihtoehtoja vanhuspalveluihin, jolloin vanhus voi valita hoivapalveluita, joita rahoittaa omaisuudellaan esim. palvelusetelin ja kotitalousvähennyksen käyttöä vahvistamalla. Lähtökohtana on kuitenkin oltava, että jokaisella on mahdollisuus laadukkaaseen hoivaan varallisuudesta riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Aino Kanniainen:

Yhteiskunnan tulee toimillaan pyrkiä vähentämään alkoholihaittoja, jotka ovat jo nyt mittavia näkyen esim. sosiaali- ja terveysmenoissa, liikenneturvallisuudessa ja rikostilastoissa. Alkoholin aiheuttamien yksilötason terveysvaikutusten lisäksi lasten ja perheiden kokemat kärsimykset ovat nähtävissä omassa työssäni.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Aino Kanniainen:

Pelkkä rajojen poistaminen ei kuntien taloutta korjaa. Kunnalle on turvattu perustuslaissa vahva itsehallinto: "Suomi jakautuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua asukkaiden itsehallintoon" . Tätä tulee kunnioittaa. Kuntien välinen yhteistyö esim. elinkeinopolitiikassa vahvistaa koko alueen elinvoimaisuutta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Aino Kanniainen:

Palkkojen osalta en kannata paikallista sopimista. Muutoin kannatan paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämistä, mikäli se turvaa työpaikkojen säilymisen ja uusien luomisen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Aino Kanniainen:

Kysymys sisältää vastakkaisasettelun. Tasapainoinen aluekehitys tunnistaa erilaisten alueiden niin kaupunkien kuin maaseudunkin merkityksen koko Suomen kannalta. Kotimainen ruoka, metsä- ja biotalous tuovat elinvoimaa maaseudulle tuottaen em. asioita myös koko Suomen ja kaupunkien tarpeisiin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Aino Kanniainen:

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa on erotettava järjestäminen ja tuottaminen toisistaan.Sote-alueen tehtävä on tilata sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita erilaisilta tuottajilta – julkiselta sektorilta, kunnilta, järjestöiltä sekä erikokoisilta yrityksiltä. Mahdollistetaan asiakkaan mahdollisuus valita palveluntuottaja, palvelusetelien käyttäminen. Terve kilpailu luo kustannustehokkuutta ja laadun kehittämistä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Aino Kanniainen:

Sote- uudistuksessa on huolehdittava kuntien demokraattisen päätösvallan säilymisestä. Vaikka palvelut järjestetään suuremmalla väestöpohjalla, on huolehdittava, että lähipalveluiden järjestämisessä kuntien ja kuntalaisten ääni tulee kuulluksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Aino Kanniainen:

Säätelyssäkin on oltava rajansa. Taksi on elinkeino, jota pitäisi pystyä harjoittamaan ilman liian pitkälle menevää säätelyä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Aino Kanniainen:

On tosiasia, että olemme EU: ssa, joka on mahdollistanut kansainvälistymistä, ihmisten, tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkumisen. Haittojen ja hyötyjen listaamisen sijaan on tärkeää huolehtia kansallisista eduistamme esim. maatalouspolitiikassa sekä rakennerahasto- ja aluepoliittisissa ratkaisuissa. Maataloustuotannossa EU on tuonut tukiin liittyvää työlästä byrokratiaa. Eu ei saa johtaa liittovaltiokehitykseen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Aino Kanniainen:

Rahoitusmarkkinavero hivuttaisi lisää valtaa EU:lle.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Aino Kanniainen:

Kansallinen oma puolustus on pidettävä uskottavalla ja toimivalla tasolla. Määrärahoja oman puolustusjärjestelmän ylläpitämiseen on lisättävä. Mikäli Suomi liittyisi Natoon vastakkainasettelu idän ja lännen välillä syvenisi ja olisimme maantieteellisen sijaintimme vuoksi etulinjassa. Natoon liittyminen edellyttäisi kansanäänestystä. Suomen on pidettävä yllä hyviä naapuruussuhteita itään ja länteen. Venäjä on meille myös tärkeä kauppakumppani.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Aino Kanniainen:

Uskottava ja toimiva puolustusjärjestelmä edellyttää myös resursseja. Kyberturvallisuus on myös osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme, joten tämäkin osa- alue on huomioitava resursseissa. Kaluston uusiminen edellyttää myös rahoitusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Aino Kanniainen:

Euroopassa toimivien monikansallisten yritysten tarve siirtää erityisosaajiaan maasta toiseen on mahdollistettava. Päätöksenteossa on käytettävä kokonaisharkintaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Aino Kanniainen:

Minulle avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Adoptiossa on ensisijaisesti huomioitava lapsen oikeus isään ja äitiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Aino Kanniainen:

Päätöksestä on tehtävä kokonaisvaltainen arviointi kunnan mahdollisuuksista vastata turvapaikanhakijoiden tarpeisiin integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Pienempien kuntien kohdalla on tärkeää tehdä lähikuntien kanssa yhteistyötä, jolloin turvapaikanhakijoiden palveluihin saadaan laajempaa osaamispohjaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Aino Kanniainen:

Kuri sanan sijaan käyttäisin mieluummin sanaa rajat ja rakkaus. Vanhempien ja koulun tehtävä on yhdessä ohjata lapsia hyviin käytöstapoihin, kykyyn noudattaa yhteisiä sääntöjä, huolehtimaan tehtävistään ja toisten huomioimiseen. Lasten levottomuut, käytöshäiriöt ja muu oireilu ovat hälytyskelloja avun ja tuen tarpeesta. Koululla tulee olla riittävät oppilashuollon resurssit. Yhteistyö kodin ja koulun välillä on tärkeä suoja lapsen kasvulle ja kehitykselle.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Aino Kanniainen:

Kaikki päätökset heijastelevat arvovalintoja ja em. arvot antavat vakaan pohjan myös päätöksentekoon.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Aino Kanniainen:

Julkiset ja yksityiset palvelut voivat toimia rinnakkain ja toisiaan täydentäen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Aino Kanniainen:

Mieluummin hieman enemmän veroja kuin oleellisesti hyvinvointiyhteiskuntaa heikentäviä leikkauksia. Esim. ennaltaehkäisevä työ vie alkuun taloudellisia resursseja, mutta maksaa itsensä myöhemmin monin kerroin takaisin. Leikkausten sijaan on keskityttävä talouskasvua vahvistaviin tekijöihin kuten yrittäjyyden esteiden vähentämiseen ja uusien työpaikkojen luontiin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Aino Kanniainen:

Työn ja yritteliäisyyden tulee olla aina kannustavaa. Tuloerot ovat väistämättömiä ja sallittavia, mutta suurten tuloerojen kasvu johtaa yhteiskunnan eriarvoistumiseen ja siksi ei hyvä kehitys.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Aino Kanniainen:

Nykyinen hyvinvointiyhteiskunta on pitkän työn tulos ja säilyttämisen arvoinen asia. Toimintatapoja ja - malleja on syytä tarkastella ja etsittävä kustannustehokkaita malleja. Vahvistamalla työtä ja yrittäjyyttä, saamme tasapainotettua julkista taloutta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Aino Kanniainen:

Realistinen luontosuhde ei aseta vastakkain ympäristöä ja taloutta. Kestävä kehitys on taloudellista, koska se ei varasta tulevilta sukupolvilta luonnonvaroja. Metsä- ja biotalouden kehittäminen luo työpaikkoja, vahvistaa taloutta ja on myös ekologista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Aino Kanniainen:

Ympäristön tietoinen tuhoaminen on lyhytnäköistä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset