KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ari Reunanen, SDP, 122

Oma esittely

Olen kotoisin Huittisista. Asun nykyisin perheeni kanssa Eurassa. Jääkiekkourani jälkeen olen työskennellyt mm. eduskunnassa ja Mannerheimin Lastensuojeluliitossa. Nykyisin työskentelen valtakunnallisesti nuorten työelämäedelletysten kehittämisen parissa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ari Reunanen:

Velkaantuminen saadaan laskuun vauhdittamalla talouskasvua. Pitkällä aikavälillä kestävyysvaje pitää kuroa umpeen. Se tapahtuu yhteiskunnan rakenteiden muuttamisella. Liiallinen vyönkiristyspolitiikka johtaa kurjistumisen kierteeseen, jossa leikkauksille ei tule loppua. Vaikeina aikoina valtion tulee ottaa iskuja taloudellisia iskuja vastaan. Taloudellisen nousukauden aikana tulee huolehtia siitä, että velat saadaan maksettua.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ari Reunanen:

Verot tulee maksaa oikeudenmukaisesti. Jokaisen on osallistuttava kantokykynsä mukaan. Pieni- ja keskituloisten verotusta voidaan keventää ostovoiman säilyttämiseksi, mutta hyvin ansaitsevien osalta (yli 75 00 euroa vuodessa ansaitsevat) voivat säilyttää nykyisen verotasonsa. Pieni- ja keskituloisten osalta verokevennykset ovat kotimaisen kysynnän säilyttämisen kannalta tärkeitä, koska rahat menevät kulutukseen. Liialliset veronkevennykset johtavat palveluiden leikkaukseen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ari Reunanen:

Suomessa on myönnetty luvat kahden uuden ydinvoimalan rakentamiseen. Mikäli ilmastotavoitteiden näkökulmasta katsottuna ja liiketaloudellisin perustein on järkevää harkita lisäydinvoiman rakentamista, tulee sitä tarkastella tapauskohtaisesti energiapolitiikan kokonaisuus arvioiden. Uusiutuvien energioiden roolia tulee korostaa ja ydinvoiman ei tule rajoittaa uusiutuvien energioiden markkinoille tuloa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ari Reunanen:

Fossiiliset polttoaineet tulee vaihtaa uusiutuvaan energiaan pitkäjänteisesti, mutta kuitenkin siten, että energian saanti ei vaarannu. Tavallisten kotitalouksien ja teollisuuden energialaskujen tulee pysyä järkevällä tasolla ilmastoystävällisiin energioihin siirryttäessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ari Reunanen:

Suomessa julkiseen sektoriin kuuluu mm. koulutus ja terveydenhoito. Näin ei ole monissa muissa maissa. Siksi vertailu muiden maiden julkiseen sektoriin on virheellinen. Julkisen sektorin toimintaa tulee kokoajan tehostaa ja laatua parantaa, mutta esimerkiksi suomalainen peruskoulu on instituutiona maailman kärkeä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ari Reunanen:

Suomi on kaksikielinen maa. Siksi jokaisen nuoren tulee opiskella suomea ja ruotsia. Tämä kuuluu sivistysvaltion perusteisiin. Suomen ja ruotsin opiskelu ei ole pois muiden kielten opiskelusta, siihen tulee nuoria kokoajan kannustaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ari Reunanen:

Suomessa on jo nyt tiukat velvoitteet tarjotun työpaikan vastaanottamisesta. Työtä vailla olevien ihmisten syyllistäminen tulisi lopettaa ja keskittyä uusien työpaikkojen luomiseen. Jokaisella tulee olla oikeus etsiä omalta kotiseudultaan koulutustaan ja osaamistaa vastaavaa työtä. Kannusteita uudelleen kouluttautumiseen, työmatkoihin ja työnperässä muuttamiseen tulisi lisätä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ari Reunanen:

Jokaisella tulee olla oikeus hyviin hoivapalveluihin. Siitä ei pidä tinkiä. Mikään ei kuitankaan estä ihmistä käyttämästä omaa varallisuuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla vaikka hoivapalveluihin. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että jokaisen pitää ostaa hoiva itselleen. Varallisuus ei saa vaikuttaa yhteiskunna tarjoaman hoivan tasoon. Jokainen on samanarvoinen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ari Reunanen:

Nykyinen lainsäädäntö on aikarajoiltaan toimiva. Sen sijaan lainsäädäntöä voidaan kehittää niiltä osin, että useampi ravintola voi hyödyntää pidempiä aikaolorajoja.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ari Reunanen:

Valtiolla on olemassa pakkokeinot jo nyt. Kuntien määrä on myös kokoajan vähentynyt. Alueella olevat päättäjät osaavat tehdä kuntalaisten kannalta oikeita ratkaisuja, kun siihen annetaan mahdollisuus. Pakolla ja jatkuvilla muuttuvilla suunnitelmilla vain vaikeutetaan kunnissa tehtävää työtä. Maakunnissa tiedetään myös Helsinkiä paremmin paikalliset olosuhteet ja niissä toimiminen kuntalaisten parhaaksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ari Reunanen:

Suomeen luodaan työpaikkoja maailmanmarkkinoilla menestyvillä tuotteilla, ei Kiinan kanssa palkoilla kilpailemalla. Suomi ei voi menestyä bulkkituotteita valmistavana maana, siksi palkanalennus keskustelu on absurdi. Työntekijöitä ei pidä asettaa toisiaan vastaan eikä työehtoja polkea.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ari Reunanen:

Ihmiset liikkuvat työn, perheen ja omien unelmiensa mukana. Maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelu on turhaa, tarvitsemme molempia. Palveluita tulee kehittää siten, että ne ovat myös maaseudulla asuvien tavoitettavissa vaikka kaikkea ei joka niemessä ja notkossa olisikaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ari Reunanen:

Terveydenhuolto on syytä pitää julkisessa hallinassa. Yksityisiä palveluntuottajia tarvitaan, mutta julkisen tulee kantaa kokonaisvastuu jotta palvelut ovat kaikkien saavutettavissa tasa-arvoisesti.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ari Reunanen:

Sosiaali- ja terveyspalvelut voitaisiin tuottaa maakunnallisesti. Päätöksenteko, rahoitus ja vastuu tulee olla samalla toimijalla. Tämä tarkoittaisin Ruotsin kaltaista kolmiportaista mallia, jossa kunnalla, maakunnalla ja valtiolla on verotusoikeus ja omat vastuunsa palveluiden tuottamisessa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ari Reunanen:

Globaalissa maailmassa Suomi on liian pieni maa pärjätäkseen yksin. Yhteistyö muiden kanssa on välttämätöntä. Suomi on hyötynyt EU:sta esimerkiksi vallitsevan laman aikana paljon. Tämä on näkynyt mm. asuntolainojen pieninä korkoina, josta suomalaiset ovat hyötyneet paljon vaikeissa oloissa. Samaten EU tarjoaa meille mahdollisuuden vaikuttaa ympäröivään maailmaan kokoamme enemmän. Se on asia josta meidän on syytä pitää kiinni.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ari Reunanen:

Raha on ainoa asia mitä maailmassa ei veroteta. Tästä hyötyvät vain globaalisti toimivat riskisijoittajat, jotka ovat saaneet aikaan nykyisen vuosia kestäneen talouslaman. Tätä pitää suitsia ja kerätä veroja, jotta tavallisen ihmisen oikeuksia voidaan puolustaa. On hyvin kummallista, että Suomi ei ole valmis kulkemaan tässä kehityksessä mukana etulinjassa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ari Reunanen:

Suomen nykyinen NATO-linjaus on toimiva. Ovet on syytä pitää auki, mutta tarvetta etenkään tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa ei ole hakeutua NATO:n jäseneksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ari Reunanen:

Oman maanpuolustuksen toimintakyvystä on huolehdittava. Tiukkana taloudellisina aikoina on kuitenkin maanpuolustushankinnoissakin oltava tarkkana joten nykyisellä tasolla olisi puolustusvoimienkin pyrittävä pärjäämään ainakin lähivuodet. Mikäli taloustilanne paranee, tulee tilannetta arvioida uudelleen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ari Reunanen:

Asia koskee lähinnä muutamia aloja, esimerkiksi siivousta. Tällöin on perusteltua nykyisessä työllisyystilanteessa, että tarveharkinta säilytetään. Tarveharkinta ei käytännössä koske aloja joilla tarvitaan asiantuntemusta. Työmarkkinoita ja työntekijöiden oikeuksia ei tule yrittää polkea tarveharkintaa rajoittamalla. Suomi tarvitsee eri alojen huippuja ja siksi työperäistä maahanmuuttoa tulee kehittää. Mm. monet yritykset tarvitsevat eri kieliä osaavia henkilöitä globaaleilla markkinoilla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ari Reunanen:

Jokaisen ihmisen tulee olla samanarvoinen seksuaaliseen suuntautumiseensa katsomatta. Kysymys on ihmisarvosta ja jokaisen oikeudesta olla lain edessä samalla viivalla. Tämän pitää olla sivistysvaltion tärkeimpiä asioita.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ari Reunanen:

Tilanteesta pitää tehdä kokonaisarvio, miten vastaanottokeskus juuri kyseisessä kunnassa edesauttaa pakolaisten integroitumista yhteiskuntaan. Mikäli tämä katsotaan hyväksi, en näe asialle estettä. Pakolaiset tulevat Suomeen äärimmäisistä olosuhteista - monesti sodan jaloista - ja siksi Suomen tulee kantaa oma vastuunsa. Arvomme mitataan siinä miten kohtelemme meitä heikommassa asemassa olevia ihmisiä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ari Reunanen:

Tiukempi kuri ei tarkoita paluuta vanhan ajan fyysiseen kurittamiseen. Tällä hetkellä näyttää sille, että opettajat eivät kaikissa tilanteissa omaa mahdollisuuksia huolehtia koulurauhasta. Heidän oikeusturvansa ja lasten oikeudesta rauhalliseen oppimisympäristöön tulee koulurauhan edellytyksiin panostaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ari Reunanen:

Jokaisella ihmisellä on oikeus omiin arvoihinsa. Minulle tärkeimpiä arvoja ovat perhe, oikeudenmukaisuus ja mahdollisuuksien tasa-arvo.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ari Reunanen:

Välillä julkinen palvelu on parempi kuin yksityinen, joskus toisin päin. Ideologinen yksityistäminen ei ole kenenkään etu. Tilanne pitää arvioida aina tapauskohtaisesti siitä näkökulmasta käsin mikä siinä hetkessä on olemassa. Yhteiskunnan tulee viime kädessä kantaa vastuu siitä, että kaikilla on mahdollisuus saada tasapuolisesti tarvitsemiaan ja tarjolla olevia palveluita.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ari Reunanen:

Veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto, jos ne toteutetaan oikeudenmukaisesti ja maksukyvyn mukaan. Etenkin sosiaalietuuksien leikkaaminen rokottaa kaikkein pienituloisimpia. Kun taakka kasvaa, pitää sitä jakaa heille joiden kantokyky on parempi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ari Reunanen:

Jokaisella tulee olla mahdollisuus tavoitella omaa onneaan ja unelmiaan. Jokainen voi rikastua juuri niin paljon kuin omat kyvyt ja tahto antavat myöden. Jotta tämä olisi mahdollista tarvitaan tuloeroja tasaavaa politiikkaa. Tutkimukset osoittavat, että pienempien tuloerojen maissa suuremmalla joukolla on mahdollisuus saavuttaa unelmansa. Pienten tuloerojen maa on kilpailykykyisempi ja turvallisempi paikka asua. Kyse on mahdollisuuksien vapaudesta, jossa syntyperä ei määritä tulevaisuuttasi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ari Reunanen:

Palveluita tulee kehittää ja tehostaa. Niiden tulee muuttua ajan saatossa ihmisten tarpeita vastaaviksi. Jokin voi loppua, jotain muuta tulla tilalle. Yhteiskunta ei koskaan ole paikallaan pysyä. Kakkua emme tosin voi enempää kasvattaa. Sosiaalietuudet ovat monesti ihmisen perustoimeentuloa, sieltä vähentäminen tarkoittaisin runsaasti inhimillisiä ongelmia. Tätä ei pidä hyväksyä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ari Reunanen:

Talouskasvu ja ympäristö eivät ole ristiriitatekijöitä. Suomen näkökulmasta talouskasvun tulisi juuri perustua vahvaan ympäristöpolitiikkan ja sen varaan rakennettuun teollisuuteen. Näihin kuuluvat mm. kaupungistumiseen ja puhtaaseen veteen liittyvä teknologia sekä ilmastoystävälliset energiamuodot.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ari Reunanen:

Ympäristön huomioonottaminen, samoin kuin vaikutukset ihmisiin, tulisi aina ottaa huomioon.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset