KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sami Savio, Perussuomalaiset, 131

Oma esittely

Olen 39-vuotias diplomi-insinööri ja ekonomi. Työskentelen projektipäällikkönä ja pelaan vapaa-ajallani sulkapalloa. Toimin kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajana Ylöjärvellä. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa sain 2197 ääntä. Näissä vaaleissa takanani on laaja ja innostunut tukiryhmä Pirkanmaalla. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme pientä lasta. Perheeni antama tuki on minulle ensiarvoisen tärkeä. Suomi on massiivisten haasteiden edessä ja tarvitsee itsenäisesti ajattelemaan kykeneviä kansanedustajia. Lama runtelee maatamme, mutta päättäjät eivät ole uskaltaneet katsoa totuutta silmiin. Ongelmat eivät kuitenkaan katoa itsestään, vaan pahenevat odottamalla. Päävaaliteemoihini kuuluvat julkinen talous, pienyrittäjien asema, vapaa kielivalinta ja maahanmuuttopolitiikan suunnanmuutos.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sami Savio:

Jos velkaantumista ei saada pysäytettyä, jää tuleville sukupolville maksettavaksi liian suuri velkataakka. Toisaalta esimerkiksi kuntien lakisääteisten tehtävien lukumäärä on kaksinkertaistunut 1990-luvun alusta lähtien, ja osasta voidaan luopua ilman palvelutasossa näkyvää heikennystä. Lisäksi valtionhallinnossa on paljon päällekkäisiä tehtäviä hoitavia virastoja, kuten Aluehallintovirastot ja ELY-keskukset. Myös niiden toiminnoissa riittäisi runsaasti karsittavaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sami Savio:

Suomen veroaste on jo niin korkea, ettei verotuksen kiristämiseen ole varaa. Pikemminkin tulisi pyrkiä erityisesti pienituloisten verotuksen alentamiseen. Tämä lisäisi kuluttajien ostovoimaa ja pitäisi pienyritysten pyörät pyörimässä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sami Savio:

Ydinvoimalla tuotettu sähkö on päästötön ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto, toki ydinvoimaloiden ja ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuus tulee varmistaa kaikin käytettävissä olevin keinoin. Ydinvoimalat tulee tilata länsimaisilta laitostoimittajilta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sami Savio:

Kysymys ei ole yksiselitteinen. Erityisesti kivihiilen käyttöä pitäisi vähentää minimiin. Toisaalta turve ja maakaasu ovat sitä ympäristöystävällisempiä energiamuotoja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sami Savio:

Erityisesti hallintokuormaa on syytä pienentää, samoin mm. julkisen sektorin lomaedut on saatettava samalle tasolle yksityissektorin kanssa. Valtionhallinnossa on paljon päällekkäisiä tehtäviä hoitavia virastoja, kuten AVI:t ja ELY-keskukset. Samoin kunnilla on aivan liikaa lakisääteisiä tehtäviä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sami Savio:

Ruotsin kielen asema on maassamme hyvin vahva ruotsinkielisten määrään nähden. Ruotsin kieli on ainoa aine, joka on pakollinen yliopistoissa ja korkeakouluissa. Kielivalinnan vapauttaminen parantaa opiskelumotivaatiota ja lisää kieltenopiskelun suosiota sekä kasvattaa mahdollisuuksia opiskella tärkeitä maailmankieliä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sami Savio:

Ongelmana on pikemminkin työpaikkojen puute, ja valtaosa työttömistä ottaisi vastaan työpaikan, mikäli sellainen olisi tarjolla. Pienyritysten toimintaedellytyksiä tulee kohentaa, jotta työpaikkoja syntyisi. Toisaalta myös ansiosidonnaista päivärahaa voitaisiin porrastaa sen keston mukaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sami Savio:

Ihmisten vastuuta omasta elämästään on yleisestikin lisättävä. Hoivapalveluiden määrälle ja laadulle voidaan esimerkiksi palveluseteliä hyödyntämällä taata tietty minimitaso, jota olisi mahdollisuus täydentää omaa varallisuutta käyttämällä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sami Savio:

Ravintoloiden nykyinen aukioloaika on riittävä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sami Savio:

Todennäköisesti pienten kuntien määrä tulee vähenemään, koska niiden resurssit palvelutuotantoon ovat rajallisia. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien kannalta on kuitenkin tärkeää, ettei kuntia pakkoliitetä toisiinsa. Liitosten tulee tapahtua vapaaehtoisesti.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sami Savio:

Tämä tulisi mahdollistaa työmarkkinajärjestöihin kuulumattomissa yrityksissä, vaikka työehtosopimus olisi muutoin yleissitova. Paikallisen sopimisen edellytyksiä pienyrityksissä tulee kehittää, ja palkkojen tulee vastapainoksi joustaa myös ylöspäin. Menestyvä yritys pystyy pitkällä tähtäimellä tarjoamaan työntekijöilleen varmemman työpaikan ja paremman palkan kuin huonosti kannattava.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sami Savio:

Vaikka kaupungistuminen todennäköisesti edelleen jatkuu, johtavat liian suuret kaupunkikeskittymät kasautuviin sosiaalisiin ongelmiin. Kyläyhteisöt, puhdas luonto ja maaseutu ovat Suomelle merkittävä voimavara. Myös maanpuolustuksen takia on aiheellista pitää koko Suomi asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sami Savio:

Yksityisten palveluntuottajien asemaa on syytä parantaa, jotta ne voivat täydentää julkisia palveluita. Tämä mahdollistaa sote-palveluiden tehokkaamman tuottamisen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sami Savio:

Keskikokoisten kuntien sote-palvelutuotanto on tehokkaampaa kuin pienissä ja suurissa kunnissa. Myös kuntien väestörakenne ja niissä tehty ennaltaehkäisevä työ vaikuttavat palvelutarpeeseen. Mikäli vain suuret yksiköt voivat tuottaa palveluita, lisääntyy hallintobyrokratia. Hallintohimmelien sijaan tarvitaan arjen työntekijöitä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sami Savio:

Täysin vapaaseen kilpailuun ei voida siirtyä, mutta taksilupia on kuitenkin myönnettävä nykyistä enemmän. Myös hintatason tulisi määrittyä markkinaehtoisemmin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sami Savio:

Suomen täytyy ryhtyä ajamaan etuaan EU:ssa huomattavasti nykyistä päättäväisemmin. Myös EU-jäsenmaksut on neuvoteltava uudelleen ja eurokriisiin on otettava tiukka linja.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sami Savio:

Rahoitusmarkkinavero vaikuttaa pääosin keinottelijoihin ja lyhyen tähtäimen sijoittajiin. Pitkän tähtäimen sijoittajien kannalta sillä ei ole olennaista merkitystä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sami Savio:

Maanpuolustuksen kannalta tärkeintä on huolehtia Suomen puolustusvoimien suorituskyvystä ja uskottavuudesta. NATO-jäsenyyden hakeminen ei ole ainakaan tällä hetkellä ajankohtaista, mutta ensi vaalikaudella voidaan tehdä NATO-selvitys. Lisäksi NATO-jäsenyys vaatisi enemmistöä kansanäänestyksessä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sami Savio:

Suomen puolustusvoimia on valitettavasti ajettu alas aivan väärään aikaan. Tämä surkea kehitys tulee kääntää toiseen suuntaan ja varmistaa maamme itsenäisyys myös tulevaisuudessa. Puolustusvoimille pitää taata riittävät resurssit uskottavan maanpuolustuksen turvaamiseksi. Puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa tulee kehittää mahdollisuuksien mukaan. Jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta täytyy irtautua. Jalkaväkimiinat ovat halpa puolustusase.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sami Savio:

Suomessa ei ole työvoimapulaa, joten työlupien tarveharkintaa on jatkettava. Erityisesti on huolehdittava siitä, että suomalaisille riittää työpaikkoja.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sami Savio:

Avioliitto on historiallisesti ollut miehen ja naisen välinen liitto, eikä sen sisältöä ole tarpeen laajentaa. Myös lasten oikeudet on turvattava.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sami Savio:

Osaoptimoinnista on luovuttava ja huomioitava kokonaisuus. Vaikka kunnat väliaikaisesti saavatkin valtiolta tuloja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta, täytyy huomioida että veronmaksajien joukolle aiheutuu kokonaisuudessa huomattava määrä kustannuksia. Turvapaikanhakijat tulisi asuttaa kalliiden kasvukeskusten sijasta kuntiin, joissa asumiskustannukset ovat selvästi matalampia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sami Savio:

Opettajien oikeuksia pitää yllä järjestystä oppitunneilla on vahvistettava, jolloin järjestyshäiriöt vähenevät ja oppimistulokset paranevat.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sami Savio:

Perinteisistä arvoista kumpuava arvopohja tarjoaa mahdollisuuden oikeudenmukaiseen, vakaaseen ja pitkäjänteiseen päätöksentekoon.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sami Savio:

Tärkeää on, että palvelut pystytään tuottamaan siedettävin kustannuksin. Yksityisten palveluntuottajien asemaa on syytä parantaa, jotta ne voivat täydentää julkisia palveluita. Esimerkiksi palveluseteleiden käyttöä voidaan lisätä. Nämä toimenpiteet mahdollistavat mm. sote-palveluiden nykyistä tehokkaamman tuottamisen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sami Savio:

Veroasteemme on jo tapissa, ja enemmät veronkorotukset hyydyttäisivät yksityisen sektorin toimeliaisuutta entisestään. Kuntien lakisääteisten tehtävien lukumäärä on kaksinkertaistunut 1990-luvun alusta lähtien, joten niissä riittää runsaasti karsittavaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sami Savio:

Tietty kannustinelementti on syytä säilyttää, mutta erityisesti valtionyhtiöiden maksamista ylisuurista palkoista ja palkkioista on luovuttava.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sami Savio:

Palvelutuotantoa tulee tehostaa ja erilaisten etuuksien lukumäärää ja tasoa arvioida uudelleen. Huomattavia säästöjä on kuitenkin löydettävissä myös hallintobyrokratian karsimisesta ja Suomen ulkopuolelle kohdennetuista menoista.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sami Savio:

Sekä talous- että ympäristöseikat tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. Suomi ei kuitenkaan pysty omin voimin vaikuttamaan esim. ilmastonmuutokseen, ja epärealistisilla päästövähennystavoitteilla saadaan aikaan vain teollisuuden joukkopako pahemmin saastuttaviin maihin. Myös EU:n rikkidirektiivi on otettu Itämerellä käyttöön muuta Eurooppaa tiukemmin ehdoin, vaikka säännösten pitäisi kohdella kaikkia alueita tasapuolisesti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sami Savio:

Ympäristönäkökulma tulee luonnollisesti ottaa huomioon. Kuitenkin joissakin tapauksissa hyvä tarkoitus kääntyy itseään vastaan. Tuulivoimaloiden tukeminen on esimerkki ongelmallisesta ympäristönsuojelusta, joka aiheuttaa veronmaksajille suuria taloudellisia tappioita ja hidastaa tuulivoiman markkinaehtoista kehittämistä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset