KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Leena Rauhala, Kristillisdemokraatit, 15

Oma esittely

Olen Kristillisdemokraattien kansanedustaja Tampereelta. Politiikkaan lähdin nähtyäni ihmisten erilaiset tarpeet työssäni ja erityisesti järjestöissä toimiessani. Suuren perheen äitinä halusin käyttää kokemustani asioiden hoitamisesta muiden auttamiseen. Politiikkaa tehdään arvoilla. Minulle tärkeimpiä ovat ikääntyneiden, omaishoitajien ja heikommassa asemassa olevien asiat. Talouden osalta työllisyys on ihmisten selviytymisessä tärkeä turvallisuutta luova tekijä. Taloutta vakauttamalla työttömyyttäkin voidaan vähentää. Harrastuksiini kuuluu musiikki, uinti sekä lukeminen. Vapaaehtoistyön ja ihmisten kanssa työskentelyn sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen koen innostavina. Eduskuntatyön lisäksi olen Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen ja edelleen eri järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa mukana. Luottamustehtävien lisäksi olen aktiivisesti mukana kirkon toiminnassa. Ennen kansanedustajan tehtävää olen toiminut mm. psykiatrisena sairaanhoitajana ja lehtorina Tampereen yliopistolla.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Leena Rauhala:

Olen samaa mieltä, että velkaantuminen on saatava laskuun. Se edellyttää luovia toimenpiteitä, työllisyyden parantamista, viennin kasvua ja työpaikkoja. Leikkauksien kohdentamista on arvioitava niiden vaikutusten kautta. Palvelujen tehottomuutta ja päällekkäisyyttä tulee poistaa. Leikkaukset eivät saa vaikuttaa esim. vanhusten palvelujen saatavuuteen. Lähipalvelut on turvattava, jotta turvataan ihmisten terveyttä ja toimintakykyä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Leena Rauhala:

Yhtä hyvin vastaisin jokseenkin eri mieltä, koska hyvin ansaitsevilla on jo nyt korkea verotus. Talouden tasapainottamiseen tarvitaan verotuloja, mutta on ajateltava myös oikeudenmukaisuutta ja työnteon kannustavuutta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Leena Rauhala:

Tämä on ympäristökysymys, on tähdättävä uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseen. Aikaraja vuoteen 2025 edellyttää merkittävää teknistä kehitystä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Leena Rauhala:

Hallintoa ja byrokratiaa tulee vähentää, jotta palvelujen toteuttamiseen saadaan lisää resursseja. Hyviä julkisia palveluja ei kuitenkaan tule karsia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Leena Rauhala:

Mielestäni pakko ei ole motivoivaa. Hyvää ruotsin opetusta ja osaamista tarvitaan, mutta oppiaineita täytyy kehittää enemmän oppilasta ajatellen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Leena Rauhala:

Työn vastaanottamista enemmän korostan keinoja, joilla saadaan uusia työpaikkoja ja siten mahdollistetaan työn saanti ja omaehtoinen motivaatio työn hakuun.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Leena Rauhala:

En hyväksy ihmisen omaisuuden pakko-ottoa. Monet jo nyt maksavat hoidosta omalla varallisuudellaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Leena Rauhala:

Joustavuutta tarvitaan työntekijöiden palkkaamiseen. Uusia malleja, jotka tukevat sekä työntekijää että yrittäjää. Suomen työehtosopimusjärjestelmä on suunniteltu suuria yrityksiä ajatellen, pienen yrityksen kannalta se on raskas.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Leena Rauhala:

Tavoite tulee olla, että koko Suomi luonto- ja aluerikkauksineen on suomalaisille asumista ja työssäkäyntiä ajatellen mahdollisia. Näin vältytään ruuhka-Suomen haitoista. Palveluverkko on pidettävä kattavana, jotta kansalaiset ovat mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa eri alueilla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Leena Rauhala:

Tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä (eli yritysten, yhteisöjen, kolmannen sektorin) tuottamia palveluja. Palveluntuottajien laatu ja palvelujen vaikuttavuus ratkaisee.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Leena Rauhala:

Kuntien itsenäisyys ja itsehallinto tulee mahdollistaa. Kuntien tehtäviä on uudistettava, mutta vastuu kuntalaisten hyvinvointipalveluista on kunnilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Leena Rauhala:

Taksiasiakkaiden turvallisuudesta tulee huolehtia. Yhdenmukaisuus hinnoissa on hyvä asia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Leena Rauhala:

On sekä hyötyä että haittaa. Erityisesti liittovaltiokehitys on torjuttava.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Leena Rauhala:

Pääomaliikenteen verottaminen terveys- ja muiden palveluiden rahoittamiseksi on sinällään hyvä asia. Verolle EU:ssa suunniteltu toteutusmalli on kuitenkin ongelmallinen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Leena Rauhala:

Arvioinnissa on lähdettävä työllisyys ja työttömyystilanteesta. Suomen korkea työttömyysaste edellyttää, että näille työttömille mahdollistetaan työhön pääsy. Siksi sopivaa työvoimaa on ensisijaisesti palkattava omalta alueelta kuten nyt tehdäänkin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Leena Rauhala:

Koulurauha eli turvallinen ja hyvä oppimisympäristö on turvattava. Koululaisia ei saa kohdella liian tiukasti eikä liian lepsusti, vaan oikeudenmukaisesti ja oppilasta ihmisenä kunnioittavasti.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Leena Rauhala:

Arvojen tulee näkyä ja olla perustana polittisessa päätöksenteossa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Leena Rauhala:

Molempia tarvitaan. Sellaisia palveluja erityisesti, jotka tuottavat hyvää laatua, ovat joustavia ja vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Leena Rauhala:

Suomessa on jo korkeat verot, siksi ensisijaisesti tulee tehdä rakennemuutoksia, joilla julkisia menoja saadaan hillittyä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Leena Rauhala:

En hyväksy ihmisten luokittelua parempiin ja huonompiin. Jokaisella on erilaiset lähtökohdat, mutta luovuttamaton ihmisarvo. Tuloerojen hillitseminen ja pitäminen kohtuullisina tutkitusti lisää hyvinvointia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Leena Rauhala:

Muutosta tarvitaan, jotta vältytään merkittäviltä, suorilta leikkauksilta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Leena Rauhala:

On arvioitava tapauskohtaisesti minkälaisista ympäristöasioista on kyse eli miten vakavia haittoja niistä seuraa, esimerkkinä Talvivaara. Toisaalta on samalla arvioitava, mikä on hyöty talouskasvulle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset