KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Olli Immonen, Perussuomalaiset, 116

Oma esittely

Olen perussuomalaisten kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, turvallisuusalan ammattilainen ja pienen pojan isä Oulusta. Toimin Suomen Sisu ry:n puheenjohtajana ja jäsenenä Suomalaisuuden liitossa. Arvomaailmani rakentuu kansallismielisyyden ja isänmaallisuuden pohjalle. Kannatan ajatusta itsenäisestä kansallisvaltiosta, jossa arvostetaan yksilönvapautta ja -vastuuta, sananvapautta, demokratiaa, kohtalaista verotusta, markkinataloutta sekä suomalaisuutta ja paikallista kotiseutuhenkeä. Poliittisen ajatteluni ytimessä on aina ollut Suomen ja suomalaisten etu. Suomen valtion tulee ensisijaisesti toimia suomalaisten edunvalvontakoneistona.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Olli Immonen:

Olemme ajautuneet Suomessa kansantaloudellisesti tuhon tielle. Suomen talouskasvu on ollut hidasta, ja kokonaistuotanto on supistunut kolme vuotta peräkkäin. Suomen valtion velan ja kokonaistuotannon suhde on saatava käännettyä mahdollisimman nopeasti selkeään laskuun. Emme saa jättää jälkipolvillemme perinnöksi pahasti velkaantunutta julkista taloutta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Olli Immonen:

En yleisesti kannata verotuksen kiristämistä Suomessa, sillä verotuksemme on jo nykyisellään liian kireää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Olli Immonen:

Hyvän energiapolitiikan perustan muodostaa kohtuuhintainen, omavarainen ja hajautetusti tuotettu kotimainen energia. Suomeen tuodaan vuosittain fossiilista energiaa peräti 8,5 miljardin euron edestä. Tämä muodostaa vahvan riippuvuussuhteen ja on siten myös ulko- ja turvallisuuspoliittisesti varsin ongelmallista. Energiaomavaraisuutemme on tällä hetkellä vain 30 prosenttia. Maamme tulee pyrkiä energian tuontiriippuvuuden vähentämiseen. Tarvitsemme uusiutuvan energian lisäksi myös ydinvoimaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Olli Immonen:

Suomen tulee panostaa vahvasti omavaraiseen ja hajautetusti tuotettuun kotimaiseen uusiutuvaan energiaan. Keskeisiä syitä energian omavaisuusasteen nostamiselle ovat muun muassa huoltovarmuuden turvaaminen kriisitilanteissa sekä maaseudun elävöittäminen syrjäseutujen voimakkaalla työllistämisellä: hajatuotanto on parasta aluepolitiikkaa. Se lisäisi työllisyyttä ja energiatulot jäisivät kiertämään kotimaahan.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Olli Immonen:

Ylipaisunut julkinen sektori ja sen kallispalkkaisen virkamieskunnan räjähdysmäinen kasvu muodostavat maassamme suuren ongelman. Kun vielä vuonna 1960 julkisten menojen osuus BKT:sta oli 27,8 prosenttia, vuonna 2013 vastaava osuus oli jo 57,7 prosenttia. Olen kirjoittanut kyseisestä aiheesta blogissani: http://olliimmonen.net/blogi/ylisuuri-julkishallinto-tie-itsenaisyydesta-velkaorjuuteen/

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Olli Immonen:

Pakkoruotsista on luovuttava ja pakottamisen sijaan kielten opiskelussa on suosittava valinnanvapautta. Tärkeämpiä kieliä Euroopassa ovat muun muassa saksa, ranska ja espanja. Suomen väestöstä äidinkieleltään suomenkielisiä on yli 90%, kun taas ruotsinkielisiä on vain noin 5%. Lisäksi Suomesta on tehtävä virallisesti yksikielinen valtio. Suomen kaksikielisyys on keinotekoisesti ylläpidettyä eikä sille löydy päteviä perusteita.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Olli Immonen:

Työ on parasta sosiaaliturvaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Olli Immonen:

Kuntien määrän vähentämisen ei tule olla itseisarvo eikä kuntaliitosten tule tapahtua vastoin kuntalaisten enemmistön tahtoa. Kuitenkin kuntaliitokset ovat tietyissä tapauksissa hyvä asia, jos niiden myötä voidaan esimerkiksi parantaa kuntalaisten palveluita. Kuntaliitoksista on järjestettävä tarvittaessa kunnallinen kansanäänestys. Mielestäni kuntalakia on muutettava siten, että nykyisestä kuntalain mukaisesta neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä tehtäisiin sitova.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Olli Immonen:

Työuraansa aloitteleville nuorille voitaisiin maksaa rajatun aikaa työehtosopimuksia pienempää palkkaa, jotta työnantajien kynnys nuorten palkkaamiseksi laskisi ja nuoret saisivat kerrytettyä työkokemusta. Tämä käytäntö ei saisi kuitenkaan johtaa pysyvän palkkaköyhälistön luomiseen Suomessa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Olli Immonen:

Suomessa pitäisi rakentaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön pohjautuva malli, jossa sekä julkinen että yksityinen sektori tuottavat hyvinvointipalveluja. Kansalaisille tämä näkyisi mm. valinnanvapauden lisääntymisenä, palvelujen laadun parantumisena, kustannustehokkuutena ja palvelujen parempana saatavuutena. Yrittäjyyden lisääminen sote-palveluissa edistäisi asiakaslähtöisten innovaatioiden syntymistä sekä kasvattaisi palveluntarjoajien määrää ja johtaisi työpaikkojen määrän kasvuun.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Olli Immonen:

Palvelujen tuottamisvastuu on säilytettävä kunnilla ja kuntayhtymillä myös tulevaisuudessa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Olli Immonen:

Lukuisat esimerkit naapurimaissamme osoittavat, että markkinoiden vapauttaminen taksiautoilun saralla ei toimi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Olli Immonen:

Euroopan unionin perustavaa laatua olevan toimimattomuuden vuoksi se pitää kaataa, jotta tilalle voidaan rakentaa aidosti kansanvaltainen ja Euroopan kansojen eroja kunnioittava yhteisö, Kansakuntien Eurooppa. Euroopan unionin tilalle rakennettava Kansakuntien Eurooppa perustuisi itsenäisten valtioiden yhteistyölle. Kansakuntien Euroopan malli rakentuisi itsemääräämisoikeutensa säilyttävien valtioiden varaan, ja sen jäsenvaltioilla pysyisi oma kansallinen finanssi- ja rahapolitiikka.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Olli Immonen:

EU-komission tavoitteena on lisätä EU:n omia varoja rahoitusmarkkinaveron käyttöönoton myötä, jolloin EU:n jäsenvaltioilla ei enää olisi samanlaista sanavaltaa EU:n varainkäytössä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Olli Immonen:

Suomen liittymisestä Natoon on järjestettävä sitova kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Olli Immonen:

Itsenäinen maanpuolustus on isänmaan turva, joten siksi rahoituksen on oltava uskottavalla tasolla. Suomen tulee ensisijaisesti panostaa itsenäiseen maanpuolustukseen eikä osallistua sotiin maailmalla. Kannatan yleistä perustuslaillista maanpuolustusvelvollisuutta sekä siitä johdettua yleistä asevelvollisuutta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Olli Immonen:

Saatavuusharkinnan poisto johtaisi väistämättä Euroopan ulkopuolelta tulevan alhaisen osaamistason työntekijöiden maahanmuuton voimakkaaseen lisääntymiseen. Se myös johtaisi hallitsemattomaan palkkakilpailuun maahanmuuttajien ja suomalaisten työntekijöiden välillä matalapalkka-aloilla, mikä horjuttaisi maamme työmarkkinoiden vakautta. Myöskään yleinen työmarkkinatilanne ei tue työperäisen maahanmuuton lisäämistä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Olli Immonen:

Lapsella tulee olla aina ensisijaisesti oikeus sekä äitiin että isään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Olli Immonen:

Maahanmuutto-, kotouttamis- ja kansalaisuuspolitiikkaa on kokonaisuudessaan tiukennettava. Hallitsemattoman maahanmuuton torjumiseksi Suomen olisi mahdollisimman nopeasti kiristettävä erityisesti turvapaikanhakuun ja perheenyhdistämiseen liittyvää lainsäädäntöä. Esimerkiksi ulkomaalaislain humanitaarisen suojelun pykälä pitäisi poistaa tarpeettomana humanitaarisen siirtolaisuuden väylänä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Olli Immonen:

Maamme suurempien kaupunkien lähiökouluissa on vakavia käytöshäiriöitä erityisesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla. Tiukemmalla kurilla turvataan oppilaiden työrauha.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Olli Immonen:

Suomen valtion ylin tehtävä on toimia suomalaisten edunvalvojana kansainvälisessä maailmassa. Suomalaisten enemmistön tahtotilan täyttymistä ei missään oloissa saa asettaa alisteiseksi pienen globalisti- ja monikultturistieliitin hellimille vahingollisille ja utopistisille yhteiskuntakokeiluille. Vahvan suomalaiskansallisen identiteetin muovaamiseksi maamme kansaa, kieltä, kulttuuriperintöä ja luontoa on suojeltava päättäväisesti isänmaallisella yhteiskuntapolitiikalla.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Olli Immonen:

Yksityisellä sektorilla tulee olla julkista palveluntuotantoa täydentävä rooli. Uskon, että julkinen sektori yksityisten palveluntuottajien tukemana pystyy tarjoamaan kansalaisille parhaat palvelut.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Olli Immonen:

Verotus on jo nykyisin Suomessa liian kireää. Tarvittavat leikkaukset julkiselle sektorille pitäisi suunnata ensisijaisesti esimerkiksi julkiseen hallintoon, maahanmuuttoon ja kehitysapuun ja vasta toissijaisesti suomalaisten hyvinvoinnin kannalta oleellisiin julkisiin palveluihin tai tulonsiirtoihin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Olli Immonen:

Tuloerojen kasvu sopivissa määrin ei ole ongelma, jos alhaisemmankin tulotason ihmisten yleinen elintaso on riittävän korkealla. Liian suuret tuloerot kuitenkin taas murentavat kansakunnalle tärkeää yhteiskunnallista koheesiota.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Olli Immonen:

Julkisen sektorin hallinnon paisuminen, kallispalkkaisen virkamieskunnan kasvu ja lisääntynyt byrokratia muodostavat julkisen talouden suurimman ongelman. Tarvittavat leikkaukset julkiselle sektorille pitäisi suunnata ensisijaisesti esimerkiksi julkiseen hallintoon, maahanmuuttoon ja kehitysapuun ja vasta toissijaisesti suomalaisten hyvinvoinnin kannalta oleellisiin julkisiin palveluihin tai tulonsiirtoihin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Olli Immonen:

Itsekeskeinen ja materialismia ylistävä elämäntapa on johtanut maapallon luonnonvarojen liialliseen hyödyntämiseen ja jouduttanut ympäristön tuhoutumista. Elinvoimainen ja puhdas ympäristö mahdollistaa parhaat edellytykset kansalliselle hyvinvoinnille. Ihmisellä on valta muokata luontoa halunsa mukaan. Tämän vallan vastapainona meillä on myös vastuu huolehtia luonnon hyvinvoinnista. Tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksien turvaamiseksi meillä on velvollisuus suojella luontoa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Olli Immonen:

Elinvoimainen ja puhdas ympäristö mahdollistaa parhaat edellytykset kansalliselle hyvinvoinnille. Ihmisellä on valta muokata luontoa halunsa mukaan. Tämän vallan vastapainona meillä on myös vastuu huolehtia luonnon hyvinvoinnista. Tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksien turvaamiseksi meillä on velvollisuus suojella luontoa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset