KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Lea Krank, Vihreät, 18

Oma esittely

Olen työskennellyt pitkään toimitusjohtajana pk-yrityksissä ja ulkomailla suomalaisyritysten johtotehtävissä. Luottamustehtävissä olen ollut m.m. Helsingin kaupungin tilintarkastajana/ tarkastuslautakunnan jäsenenä sekä kaupungin yhtiöiden hallitusten jäsenenä, samoin YTV:n, KEVA:n ja KELA:n tarkastuslautakunnissa. Minulla on siis hyvä kokonaiskuva julkisen ja yksityisen sektorin toiminnasta ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Haluan kehittää ennakkoluulottomia ratkaisuja valtiontalouden hoitoon, ilman hätiköityjä supistuksia, yhtiöittämisiä ja yksityistämisiä, sekä vahvistaa alueiden näkökulmaa päätöksenteossa. Tärkeätä on korjata eläkeläisten verotus ja indeksikorotukset samanlaisiksi kuin palkansaajilla. Haluan myös parantaa suomalaisyritysten ja viljelijöiden toimintamahdollisuuksia, m.m. järkevöittämällä EU-säädösten soveltamistapoja Suomessa. Vihreissä olen ollut alusta asti ja toiminut m.m. Vihreiden Naisten puheenjohtajana.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Lea Krank:

On myös vaihtoehtoja, esimerkiksi että muutetaan julkisten palvelujen tuottamistapoja, karsitaan kokonaan kunnilta ja valtiolta sellaisia tehtäviä, jotka eivät ole välttämättömiä ja sovelletaan niitä monia ehdotuksia, joita sosiaalityöntekijät, opettajat ja terveydenhoidossa tylskentelevät ovat tehneet töiden järkevämmistä suoritustavoista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Lea Krank:

Veroprogressio on jo nykyisin varsin ankara, on pidettävä huolta siitä, että kaikissa tuloluokissa säilyy motivaatio verojen maksuun pitämällä veroilla kustannettavat palvelut laadukkaina ja kaikkien saatavilla. Verotusta tulisi korjata mieluummin laskemalla eläkkeiden veroprosentti samaksi kuin samansuuruisesta palkasta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Lea Krank:

Ei tarvitse.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Lea Krank:

Kivihiilen tuonnista on syytä luopua mahdollisimman pian. Turve on kotimainen tuote, jota on käytettävissä ylimenokaudella uusiutuviin energianlähteisiin siirryttäessä ilman uusien soiden tuotantokäyttöön ottamista, hiilidioksidien talteenottoa tehostaen. Uusiutuvaan energiaan ja energiaomavaraisuuteen siirtyminen edellyttää investointeja tuotekehittelyyn, minkä johdosta energian hinta siirtymäaikana voi olla korkeampi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Lea Krank:

Suomen julkinen sektori ei ole suurempi kuin vastaavissa kehittyneissä maissa, sitä myös tarvitaan julkisten palvelujen tuottamiseen. Julkisen sektorimme suuruutta valittavat eivät hahmota, että maissa, joissa julkinen sektori on pienempi, ihmiset joutuvat itse maksamaan kaiken sen mitä me kustannamme verovaroillamme, esimerkiksi sairauskulunsa ja eläkkeensä. Verotuksella toteutettu tulontasaus meillä myös varmistaa yhteiskuntarauhan ja hyvän turvallisuustason.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Lea Krank:

Kyllä suomalaisten koululaisten älyllinen kapasiteetti riittää molempien kotimaisten ja vielä parin vieraankin kielen opiskeluun.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Lea Krank:

Joskus alan vaihto, eli työn vastaanottaminen entisen alan ulkopuolelta on ihmiselle itselleenkin hyvä ratkaisu. On kuitenkin varottava simputusta tai hukkaamasta kokeneiden työntekijöiden omalta alalta kertynyttä osaamista. Tärkeätä on korjata yritysten johtajien ja rekrytoijien asenteita yli 50-vuotiaita, myös työhaluisia eläkeikäisiä, työntekijöitä kohtaan. Suurin osa kaikista työttömistä olisi työllistettävissä oikeanlaisella, räätälöidyllä työllistämiskoulutuksella.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Lea Krank:

Osaa ihmisen varoistahan käytetään jo nyt hänen hoitonsa kustannusten kattamiseen julkisissakin vanhuspalveluissa. Vanhuuden toimeentulon varmistamiseksihan useimmat säästävät työssäoloaikanaan. Monet ovat myös nytkin valmiita käyttämään varansa yksityisten, joskus valitettavasti palvelujen laatuun verrattuna ylihinnoiteltujen, hoivapalvelujen ostoon.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Lea Krank:

Aukioloaikojen pidentäminen lisäisi pahimmillaan myös kustannuksia ja vaikeuttaisi työntekijöiden elämää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Lea Krank:

Käsitys, että toimintojen keskittäminen suuriin yksiköihin, perustuu puutteelliseen kokonaisnäkemylseen. Suurten etäisyyksien maassamme palvelujen tarjoaminen tulevaisuudessakin on turvattava huolehtimalla siitä, että palvelu on myös käytännössä järjellisesti saavutettavissa. Koko Suomen pitäminen asuttuna vaikeutuu tarpeettomasti, jos yhä useammasta kylästä puuttuvat kaikki julkiset ja sen seurauksena yksityisetkin palvelut.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Lea Krank:

Joskus pienessä yrityksessä on järkevää voida sopia johdon ja työntekijöiden kesken joustoista, joilla parannetaan yrityksen kilpailukykyä tai autetaan sitä selviytymään kriisiajan yli. On kaikille parempi vaihtoehto sopia kuin menettää toimeentulomahdollisuutensa kokonaan. Suuret yritykset ja työntekijät eivät ole tasavahvoja neuvottelukumppaneit, siksi tarvitaan ammattiyhdistysten joukkovoimaa tueksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Lea Krank:

Koko maan tasa-arvoinen kehittäminen on arvokas periaate jonka mukaan on toimittu ja tulee toimia edelleen. Tämän tukeminen verovaroin toteutuu käytännössä samoin kuin veroprogressiolla toteutuva hyvätuloisten ja vähemmän ansaitsevien asukkaiden tulontasaus. Nykyisenä kehittyneen tietotekniikan aikana yrityksetkin voivat sijoittua entistä helpommin mihin osaan maata hyvänsä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Lea Krank:

Tärkeintä on säilyttää tasa-arvo palvelujen käyttäjien kesken ja julkisten palvelujen korkea laatu. Palveluita tuottavien työntekijöiden on parempi toimia virkavastuulla, jottei unohdeta että tärkeintä on laadukas hoito eikä yksityisen yrityksen voiton maksimointi. Varakkaankin veronmaksajan motivaatio verojen maksamiseen pysyy korkealla, kun hän tietää saavansa maksamiensa verojen vastineeksi laadukasta hoitoa julkiselta sektorilta. Yksityiset palvelut vain täydentävät palvelupalettia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Lea Krank:

Keskeisten verovaroilla tuotettavien palveluiden on oltava kaikkien suomalaisten järjellisesti saavutettavissa. Palvelujen tuottamisen kalleutta valitettaessa ei oteta huomioon niitä kustannuksia, jotka väistämättä seuraavat liiallisesta keskittämisestä, kun esimerkiksi hoitoa ei saada ajoissa, mielenterveysongelmat vaikeutuvat hoitoon pääsyn tullessa käytännössä mahdottomaksi liian pitkien matkojen johdosta. Veroja maksetaan juuri yhteisten palvelujen kustantamiseksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Lea Krank:

Säätelyn poistaminen kokonaan johtaa taksipalvelujen laadun ja turvallisuuden heikkenemiseen. Taksinkuljettajien ammattitaitoon voi nykyisin luottaa, sitä paitsi monet heistä palvelevat asiakkaitaan myös auttamalla ostoksissa ja muilla tavoin, mikä lisää haja-asutusalueilla asuvien turvallisuutta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Lea Krank:

Suurten EU-maiden hallintokulttuuri on erilaista kuin meillä, eivätkä niistä maista kotoisin olevat EU-virkamiehet usein tunne meidän olosuhteitamme, joskus eivät edes tiedä missä Suomi sijaitsee. EU:n säädöksiä laaditaan usein kuitenkin heidän kotimaidensa kulttuurin, olosuhteiden ja resurssien näkökulmasta. Suomalaisille pienyrityksille ja maaseutuelinkeinojen harjoittajille EU:sta on kaiken kaikkiaan ollut enemmän haittaa kuin hyötyä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Lea Krank:

NATO:n suurimmat jäsenmaat ohjaavat liittoutuman toimintaa omien suurvallan ihmiskäsitystensä ja komentokulttuurinsa mukaan. Pienellä jäsenmaalla on riski joutua mukaan suurvaltojenväliseen uhitteluun tai konfliktiin vaikkei sen omien arvojen mukaista olisikaan sellaiseen osallistua. NATO:n ja muun ryhmittymän rajamaalla on myös riski joutua sotatantereeksi. NATO:n kannattajien propaganda on ankaraa, mutta sisältää puutteellisen analyysin jäsenyyden vaikutuksista.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Lea Krank:

Omat puolustusvoimat ovat Suomelle välttämättömät tässä olemassaolevassa maailmassa, joten niiden toiminnalle on myös turvattava riittävät resurssit. Yksiköiden lakkauttaminen ja toiminna supistaminen ei saa mennä liian pitkälle, jotta uskottavuus säilyy.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Lea Krank:

Maan olisi parempi oppia elämään niiden resurssien varassa, jotka sillä itsellään on, tämä koskee luonnonvaroja yhtä hyvin kuin työvoimaakin. Jos kansa on pieni, on kehitettävä tapoja tehdä asiat kekseliäämmin niin että oma väki riittää.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Lea Krank:

Miksi ihmeessä ei pitäisi olla?

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Lea Krank:

Kotimaassaan hengenvaaraan joutuneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten sijoittaminen on syytä suunnitella kokonaisvaltaisesti, kunnan sijainti, koko jne seikat huomioon ottaen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Lea Krank:

Tiukemmalla kurilla saadaan monissa muissa maissa hyviä oppimistuloksia, lapsi tarvitsee edelleenkin selviä rajoja käyttäytymiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Lea Krank:

Vanhassa vara parempi, kuitenkin lisättynä suvaitsevaisudella.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Lea Krank:

On parempi kehittää julkisia palveluja, ilman hätiköityjä supistuksia, yhtiöittämisiä ja yksityistämisiä. Palveluita tuottavien työntekijöiden on parempi toimia virkavastuulla, jottei unohdeta että tavoitteena on laadukas hoito eikä yksityisen yrityksen voiton maksimointi. Palvelua ei voida tuottaa yhtään halvemmalla yksityisessä yrityksessä kuin kunnankaan organisaatiossa. Jos siltä näyttää, on julkisella sektorilla parannettava työn organisointia ja johtamisen osaamista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Lea Krank:

On edellä mainittujen lisäksi myös se vaihtoehto, että muutetaan julkisten palvelujen tuottamistapoja, karsitaan kokonaan kunnilta ja valtiolta sellaisia tehtäviä, jotka eivät ole välttämättömiä ja sovelletaan niitä monia ehdotuksia, joita sosiaalityöntekijät, opettajat ja terveydenhoidossa tylskentelevät ovat tehneet töiden järkevämmistä suoritustavoista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Lea Krank:

Tuloeroja on aina koulutuksesta, kokemukseta ja tehtävien vaativuudesta johtuen, joskus kuitenkin myös väärään suuntaan kehittyneestä käytännöstä johtuen. Verotuksella toteutettua tulontasausta soveltaen on Suomessa haluttu varmistaa myös yhteiskuntarauhan ja hyvän turvallisuustason säilyminen. Kohtuulliset tuloerot ovat myös varakkaiden etu.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Lea Krank:

Ei pidä paikkaansa, Suomen julkinen sektori ei ole suurempi kuin vastaavissa kehittyneissä maissa, sitä myös tarvitaan julkisten palvelujen tuottamiseen. Julkisen sektorimme suuruutta valittavat eivät hahmota, että maissa, joissa julkinen sektori on pienempi, ihmiset joutuvat itse maksamaan kaiken sen mitä me kustannamme verovaroillamme, esimerkiksi sairauskulunsa ja eläkkeensä. Verotuksella toteutettu tulontasaus meillä myös varmistaa yhteiskuntarauhan ja hyvän turvallisuustason.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Lea Krank:

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen eivät ole ympäristöasioista huolehtimisen vastakohta. On kehitettävä omaa näkökulmaa ja ymmärrettävä millaisia mahdollisuuksia esimerkiksi luomuviljelyn, uusiutuviin lähteisiin perustuvien energiantuottotapojen kehittämisellä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Lea Krank:

Aivan, se on kaikkien etu, nykyisten ja tulevien ihmisten ja muiden eläinten.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset