KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Hanna Halmeenpää, Vihreät, 13

Oma esittely

Olen biologian ja maantiedon opettaja, perheenäiti ja kaupunginvaltuutettu Kalajoelta. Kansalaisjärjestö Pro Hanhikivi ry:n varapuheenjohtajana olen osallistunut valtakunnalliseen energiakeskusteluun ydinvoimakriitikkona ja kotimaisen energian puolestapuhujana. Minulla on vahvasti pohjoissuomalainen mentaliteetti. Juureni ovat Koillis-Lapissa sekä Oulussa, jossa olen syntynyt ja elänyt pitkälle aikuisikääni. Olen kouluttautunut filosofian maisteriksi ja työskennellyt ympäristönsuojelun tutkimus- ja viranomaistehtävissä sekä vuodesta 2008 alkaen opettajana peruskoulussa. Kalajoen kaupunginvaltuutettuna ja teknisen lautakunnan jäsenenä toimin toista kautta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on mielestäni oikeus ja velvollisuus. Ihmisiä arvostava, elinympäristön nykyisestä ja tulevasta hyvinvoinnista huolehtiva arvomaailma tulee olla kaiken päätöksenteon lähtökohta. Haluan olla rakentamassa turvallista ja elinvoimaista Suomea, hyvää yhteiskuntaa meille kaikille.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Hanna Halmeenpää:

Velkataakan kasvun pysäyttämiseksi tarvitaan ensisijaisesti järkeviä rakenteellisia ratkaisuja, kuten työllisyysasteen nostoa, työssä jaksamisen parantamista ja sitä kautta työurien pidentämistä, kestävää talouskasvua ja riittävän suuria verotuloja mutta myös toki menokuria. Lyhyen aikavälin talouskuri ei kuitenkaan saa vaarantaa suomalaisten palveluja ja talouden tulevaisuusnäkymiä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Hanna Halmeenpää:

Päättäjien tehtävä on huolehtia etenkin heikoimmista. Tämä tarkoittaa mm. riittävän laajapohjaista ja riittävän selvään progressioon perustuvaa verotusta, eli suurituloisten vero-osuuden kasvua ja pienituloisten verohelpotuksia. Verotuksen progressiivisuus, myös pääomatulojen kohdalla, on mielestäni oikea tapa tasata tuloeroja ja eroja myös kansalaisten hyvinvoinnissa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Hanna Halmeenpää:

Pitkäikäisiä riskejä ja vakavia ympäristöhaittoja aiheuttavien ydinvoimaloiden lisärakentaminen ei ole kansantaloudellisesti järkevää. Sähkönkulutusennusteet huomioiden lisäydinvoiman rakentamista ei voida perustella myöskään kotimaisella sähköntarpeella. Ei ole viisasta tuottaa ydinsähköä vientiin, kun ongelmalliset jätteet jäävät joka tapauksessa Suomen huolehdittaviksi. Sähköntuotantorakennetta tulee uudistaa lisäämällä kotimaista työllisyyttä tukevaa uusiutuvan energian tuotantoa reippaasti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Hanna Halmeenpää:

Kivihiilen ja turpeen hiilidioksidipäästöt ovat ilmastovaikutuksiltaan haitallisten energiamuotojen kärkikastia, siksi niistä tulee asteittain luopua. Maakaasu puolestaan on fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisin. Kaikkiaan haitallisimpien fossiilisten polttoaineiden osuutta on reilusti vähennettävä ja kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen osuus nostettava 50 % vuoteen 2030 mennessä. Samalla on merkittävästi parannettava energiatehokkuutta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Hanna Halmeenpää:

Julkinen sektori voi tehdä Suomesta edelläkävijän, sen tulee olla vahva ja uudistumiskykyinen. Rakenneuudistuksia tarvitaan, tavoitteena laatu ja järkevä tuottavuus, ei toiminnalliset leikkaukset. Ei julkinen sektori ole liian iso, vaan yksityinen sektori kenties liian pieni.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Hanna Halmeenpää:

Ruotsin kieli on virallisista kielistämme ainoa, jolla pärjää useissa pohjoismaissa. Vähintään ruotsin alkeet on hyvä osata. Kun ruotsin kielen pakollisuus poistettiin ylioppilaskirjoituksista, väheni myös muiden kielten kirjoittaminen. Kaikki kielet ovat tärkeitä kansainvälistyvässä maailmassa, etenkin pienen maan kansalaisille. Toisen kotimaisen kielen opetusta tulee kehittää entistä enemmän käytännön kielitaidon rakentamisen sekä pohjoismaiseen yhteisöön tutustumisen suuntaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Hanna Halmeenpää:

Ennemmin lisäisin velvoitteita osallistua työhönohjaukseen ja uudelleen- tai täydennyskoulutukseen. Pakkokeinojen sijaan on tärkeää helpottaa työelämään pääsyä ja uudistaa sosiaaliturvaa perustuloksi joka kantaa turvaverkkona ja tekee kaiken työn vastaanottamisesta taloudellisesti kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Hanna Halmeenpää:

Yhteisistä varoista pitää taata riittävä hoito jokaiselle vanhukselle, hoidon kustannusten tulee määräytyä tulotason mukaan. Eläketurvaan kuuluu myös mahdollisesti säästetty omaisuus, jota voi käyttää tarvitsemiensa ja haluamiensa lisäpalveluiden hankkimiseen, julkiselta tai yksityiseltä sektorilta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Hanna Halmeenpää:

En näe merkittävää tarvetta nykyistä vapaammille aukioloajoille.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Hanna Halmeenpää:

Kustannussyistä hallintoa on hyvä keskittää ja kuntia voidaan yhdistää, jos toimivien palvelujen turvaaminen ja kaavoitus sitä vaativat. En kannata pakkokeinoja, vaan avointa ja demokraattista lähipolitiikkaa. Palvelujen tasa-arvoinen saatavuus tulee taata. Pääasia on, etteivät kuntarajat hankaloita ihmisten arkea.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Hanna Halmeenpää:

Työllistämisen tärkeämpänä apuna on yrityksen perustamiseen, pyörittämiseen ja työntekijöiden palkkaamiseen tarvittavien neuvontapalvelujen tarjoaminen yhden luukun periaatteella. Näin aikaa jää eniten tärkeimpään eli itse yritystoiminnan harjoittamiseen. Tietyt palkka- ja lomaehdot tulee koskea kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti. Vihreät on ehdottanut pk-yritysten palkkausten helpottamista ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkauskuluja alentamalla ja alv:n alarajan nostamisella.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Hanna Halmeenpää:

Syrjäisten kuntien liittäminen maakuntien keskuskaupunkeihin ei muuta niiden sijaintia, ja monet palvelut on järjestetty niissä jo nyt hyvin ja asukkaita kuunnellen. Syrjäseutujen autioituminen on epäsuotavaa kehitystä, jota pitää tehokkaasti ehkäistä. Ihmisillä tulee olla vapaus valita asuinpaikkansa ja elämäntapansa, joiden tulisi olla tasapainossa keskenään.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Hanna Halmeenpää:

Sote-uudistuksessa yksityisten palveluntuottajien asema turvataan, kuten nykyisinkin. Julkinen sektori kuitenkin koordinoi ja kantaa päävastuun palveluista ja hyvä niin. Mm. potilasturvallisuuden kannalta liian pirstaleinen palveluntuotanto olisi riski.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Hanna Halmeenpää:

Alueellisesti samankaltaiset palvelut pitää kyetä tuottamaan kunnasta riippumatta. Tähän tarvitaan laajempaa vastuuta ja määräysvaltaa kuin yksittäinen kunta. Kunnilla tulee kuitenkin olla mahdollisuus vaikuttaa kokonaisuuden sisältöön ja kustannuksiin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Hanna Halmeenpää:

Taksit ovat nykyisellään kohtuuhintaisia, turvallisia, ammattitaitoista ja riittävän hyvin saatavilla. Jos taksiautoilu avattaisiin täysin vapaille markkinoille, taksin voisi saada isoissa kaupungeissa edullisemmin ja nopeammin, mutta pienillä paikkakunnilla taksimatkat voisivat jopa maksaa nykyistä enemmän.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Hanna Halmeenpää:

Kokonaisuutena EU-jäsenyydestä on Suomelle ehdottomasti enemmän hyötyä kuin haittaa, mm. ilmasto-, ympäristö- ja turvallisuuskysymyksissä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Hanna Halmeenpää:

Rahoitusmarkkinavero olisi häviävän pieni osa pörssi- ja valuuttakaupasta, mutta tuottaisi satoja miljardeja euroja hyvinvointipalvelujen ylläpitämiseen. Lisäksi vero ehkäisisi uusia kansainvälisiä talouskriisejä ja lyhytaikaista keinottelua.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Hanna Halmeenpää:

Eurooppalaisessa turvallisuusympäristössä tapahtuu tällä hetkellä muutoksia, joita pitää analysoida tarkkaan. Painopiste turvallisuuspolitiikassa on hyvä säilyttää eurooppalaisella ja pohjoismaisella nykytasolla: osallistutaan harjoituksiin, sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin ja materiaaliyhteistyöhön. Oman puolustuksen tulee olla kunnossa ja talouden ja ulkopolitiikan valinnoissa tulee olla johdonmukainen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Hanna Halmeenpää:

Uskottavan puolustuksen ylläpitämiseksi kalustoa, mm. Hornetit ja laivat pitää ajoittain uusia. Se tietysti maksaa ja siihen tulee varautua. Massiivisten rakenneuudistusten jälkeen myös puolustusvoimilta säästyneitä varoja tulee käyttää tähän.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Hanna Halmeenpää:

Maahanmuuttopolitiikan tulee olla avointa ja hallittua. Väestön ikäjakauma pakottaa huolehtimaan siitä, ettei työllisten määrä suhteessa huollettavien (lapset ja vanhukset) määrään romahda. Tästä syystä Suomi tarvitsee enenevässä määrin etenkin työperäistä maahanmuuttoa. Moninaisuus on myös yhteiskunnallinen arvo.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Hanna Halmeenpää:

Lähtökohtana lainsäädännössä tulee olla ihmisten hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistäminen, ei jaottelu eriarvoisiin ryhmiin. Tasavertainen rakkaus on aina kaunis asia, myös oikeus avioliittoon kuuluu kaikille. Tietty sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen ei ole hyvän vanhemmuuden edellytys eikä tae. Yleistä tai perheen sisäistä adoptio-oikeutta ei voi rajata vain tietyille ihmisille seksuaalisen suuntautumisen perusteella, sen tulee olla tasavertainen oikeus.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Hanna Halmeenpää:

Oulun vaalipiirin alueella, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tilaa kyllä riittää.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Hanna Halmeenpää:

Kouluissa tehdään päivittäin valtava määrä tarkkaan säänneltyä ja kurinalaista työtä, jotta raamit pysyisivät kaikilla lapsilla ja nuorilla kasassa. Se, miten hyvinvoivia ovat lasten ja nuorten perheet, vaikuttaa koulujen arkeen paljon enemmän kuin käytössä oleva kurinpitonormisto. Tärkeintä on luottamuksen vahvistaminen sekä perheiden tukimuotojen ja koulujen riittävästä resursoinnista huolehtiminen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Hanna Halmeenpää:

Perhe ja koti yhteiskunnan perusyksikköinä ovat tärkeitä. Erilaisia vakaumuksia tulee kunnioittaa ja Suomi on suomalaisille paras ja rakkain maa. Mutta jos em. arvot ymmärretään nationalismiksi tai monokulttuurisuudeksi, ne eivät ole enää tätä päivää. Ympäristökysymykset ja kansainvälinen yhteistyö ovat välttämättömiä nykypolitiikassa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Hanna Halmeenpää:

Keskeisiä julkisen sektorin tuottamia palveluja ei tule yksityistää. Yksityisiä palveluja tarvitaan täydentämään ja monipuolistamaan tarjontaa. Julkisissa palveluissa veroeurot voidaan käyttää täysimääräisesti laadukkaan palvelun tuottamiseen, ostopalveluissa osa varoista päätyy yksityisten palveluntuottajien voitoiksi. Yksityistäminen ei ole täsmäkeino kuntien talouden kohentamiseen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Hanna Halmeenpää:

Lyhyen aikavälin talouskuri ei saa vaarantaa suomalaisten palveluja ja talouden tulevaisuusnäkymiä. Kestävyysvajetta pitää ratkaista kannustavilla rakenneuudistuksilla ja työllisyysasteen nostamisella, ei kurjistamisella ja eriarvoisuuden lisäämisellä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Hanna Halmeenpää:

Tuloerojen kasvaminen on vakava yhteiskunnallinen ongelma, jota tulee tasata verotuksellisin keinoin ja tulonsiirtojen avulla. Ahkeruus ja yritteliäisyys ovat hyveitä, varakkuuttakin saa tavoitella ja ansaita, mutta yhteiskunnan ei pidä jakautua hyvä- ja huono-osaisiin. Veroja on kerättävä eniten sieltä, missä on eniten myös maksukykyä eli selkeän progressiivisesti.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Hanna Halmeenpää:

Sosiaaliturvaa pitää uudistaa toteuttamalla perustulo, joka vähentää raskasta ja monimutkaista sosiaalietuuksien sokkeloa ja tekee kaiken työn vastaanottamisesta taloudellisesta kannattavaa. Tärkeät peruspalvelut tulee turvata kaikille kansalaisille, tämä vaatii järkeviä rakenteellisia ratkaisuja.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Hanna Halmeenpää:

Talouskasvu, työllisyys ja ympäristöasiat tulee huomioida tasapainoisena kokonaisuutena. On lyhytnäköistä ja pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti riskialtista tehdä elinkeinopolitiikkaa ympäristön kantokyky ylittäen. Ympäristö ja biotalous voivat olla suomalaisen talouden kärki tulevaisuudessa. Vastakkainasettelusta kannattaa pyrkiä eroon.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Hanna Halmeenpää:

Nykyinen lainsäädäntömme edellyttää ympäristövaikutusten arviointia päätöksenteossa. Tämän arvioinnin johtopäätöksenä tulee tarvittaessa olla haitallisiksi arvioiduista hankkeista luopuminen, yhteiskunnan ja yleisen edun nimissä. Ympäristövaikutuksiin kuuluvat vaikutukset ihmisiin ja heidän elinympäristöönsä. Kumpiakaan ei saa asettaa alttiiksi merkittäville riskeille.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset