KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tarja Tapio, Vasemmistoliitto, 27

Oma esittely

Tutkijan koulutus "Ikääntyminen, hyvinvointi ja teknologia" -tutkijakoulussa, Jyväskylän yliopistossa. Väitöstutkimus vanhimpien meänkielisten arkielämän voimavaroja ja tulevaisuudenodotuksia tarkasteleva osallistava tarinankerrontatutkimus Ruotsin meänkielisessä Tornionlaaksossa 2010. Sosiaalityöntekijä, Lapin yliopiston sosiaalityön koulutusohjelma 1998 osana yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa. Opettajan pedagoginen pätevyys Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 2013. Journalismin ja elokuvataiteen opinnot Stirlingin yliopistossa Skotlannissa 1994-1995 Saamelaisteatterikoulutus Inarissa 1989 -1990. Ylioppilas Kuopion Musiikkilukion tanssiluokalta 1989.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tarja Tapio:

Leikkauksia on jo tehty ja ne ovat kohdistuneet myös peruspalveluihin ja koulutukseen. Jo nyt on kuntia, jotka eivät selviydy edes lakisääteisistä palveluistaan. Tämä on johtanut kikkailuun esimerkiksi vanhuspalvelujen kriteereissä. Erityisesti vanhustenhuoltoon tehdyt leikkaukset ovatkin vaikutuksiltaan traagisia. Suomen velka-aste ei ole hälyttävän korkea verrattuna muuhun Eurooppaan, eikä peruste rajuille leikkauksille, jotka johtavat huono-osaisuuteen, työttömyyteen ja vaikeuttavat arkea.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tarja Tapio:

Palkkaverotusta tulisi kiristää jonkin verran erityisesti suurituloisimpien palkoissa. Pienten- ja keskituloisten verotukseen ei tule koskea eikä ruuan arvonlisäverotusta tule kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tarja Tapio:

Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa. Jo tälläkin hetkellä Suomi voisi olla omavarainen energian tuotannossaan. Kansainväliset sähkömarkkinat määrittelevät kuitenkin pitkälle sen, mistä Suomi hankkii sähköenergiansa, vaikka omaa energiantuotantoa voisi tehostaa tarpeen tullen. Tuuli- ja bioenergian tuomat smahdollisuudet ovat vielä pitkälti tutkimatta ja hyödyntämättä. Ydinvoiman rakentaminen on kallista ja ydinjätteen sijoittaminen ja "loppukäsittely" edelleen ratkaisematta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tarja Tapio:

Suomessa lisäisin maakaasun käyttöä raskaassa teollisuudessa ja kehittäisin turpeen käytön mahdollisuuksia pienemmässä mittakaavassa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tarja Tapio:

Julkisen sektorin palvelut kehitettiin vastaamaan väestön todellisia tarpeita aikana, jolloin Suomi muuttui maatalousvaltaisesta nykyaikaiseksi palkkatyön ja palvelujen yhteiskunnaksi. Kehityksen myötä perheet ja hyväntekeväisyystyö eivät enää kyenneet vastaamaan ihmisten perustarpeista. Laaja julkinen sektori on tyypillinen hyvinvointivaltion piirre. Siellä kaikista ihmisistä pidetään huolta. Hyvinvointi ja koulutus kuuluvat kaikille. Ne johtavat tasa-arvoisempaan ja vakaampaan Suomeen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tarja Tapio:

Ruotsin osaaminen avaa mahdollisuuksia yhteistyöhön muissakin Pohjoismaissa, ei pelkästään Ruotsissa. Pohjois-Suomen rajaseudulla vaihtoehtoina voisivat olla myös norja ja pohjoissaame. Ruotsi on myös oiva kieliavain pohjoismaiseen yhteistyöhön, jonka lisäämistä kannatan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tarja Tapio:

En lisäisi pakkoa ja kontrollia työn vastaanottamisessa, vaan kunnioittaisin ihmisten osaamista ja koulutusta, sekä heidän omaa käsitystään soveltuvuudestaan avoinna olevaan tehtävään. Työttömys on riittävän raskas elämänvaihe ilman liikakontrolliakin. Ydinongelma on nimenomaan työttömyys ja erityisesti nuorten ja keski-iän ylittäneiden, eli ikääntyvien sekä korkeasti koulutettujen työttömyys.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tarja Tapio:

Vanhusten hoivapalvelujen tulee olla mahdollisimman pitkälle julkisesti tuotettuja. Silti asiakkaat maksavat kotipalvelusta, palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta korkeita maksuja. Kannatan sellaisten keinojen kehittämistä, joilla ihmiset voisivat ennen syvää vanhuutta ja päivittäisen palvelutarpeen kasvuaan määrätä esimerkiksi hoivatestamentin kautta, miten haluavat käyttää varallisuuttaan täydentämään julkisia palveluja erityisesti, kun ei itse enää kykene ilmaisemaan tahtoaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tarja Tapio:

Kunnilla on edelleen perustuslain määrittelemä itsehallinto päättää asioistaan. On hyvä, että pienet kunnat yhdistyvät ja parantavat näin toimintamahdollisuuksiaan järjestää esimerkiksi palveluja, peruskoulutusta ja päivähoitoa. Pakkoliitokset eivät kuitenkaan paranna uuden kunnan toimintaa. Kuntaliitosten tulisikin perustua vapaahetoisuuteen, demokratiaan ja yhteistyöhön kaikissa valmistelu- ja toteutusvaiheissa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tarja Tapio:

Työehtosopimuksessa määritellyistä palkoista ja kokemuslisistä on pidettävä kiinni. Nuoren tai vastavalmistuneen ensimmäisen työ- tai harjoittelupaikan saamista helpottaisin minimipalkkaa hieman pienemmällä korvauksella. Tämä helpottaisi nuoren pääsyä työelämään ja edistäisi myöhempää työllistymistä ja urakehitystä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tarja Tapio:

Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin lisää palvelujen tarvetta ja lisää julkisten investointien tarvetta. Asuntopula ja muut sosiaaliset ongelmat ovat myös seurauksia liian nopeasta väestön keskittämiskehityksestä. Nykyinen, keskittämistä korostava politiikka tuottaa juurettomuutta ja lisää syrjäytymistä. Ihmisten on voitava asua ja työskennellä kotiseudullaan ilman, että väestön liikkuvuutta keskuksiin voimistetaan lisäämällä keskittämistoimia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tarja Tapio:

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistaminen tulee olla sote-uudistuksen tärkeimpiä periaatteita. Kunnollisen sosiaali- ja terveyspolitiikan pohjalta säädetty lainsäädäntö sekä tasapuolinen palvelujärjestelmä on tärkeä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Julkisen sektorin hoivan ja hoidon tarkoitus on ihmisten hyvinvointi ja terveys. Yksityisen sektorin toiminnan tarkoitus on tuottaa taloudellista voittoa. Keino siihen on myydä hoitoa ja hoivaa. Lähtökohdat ovat erilaiset.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tarja Tapio:

Sellaisten kuntien, joilla on koulutettua henkilöstöä ja muita resursseja, tulee voida tuottaa sosiaali- ja terveysalan lähipalvelunsa joko itse, tai tarpeen vaatiessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Lähipalvelujen on oltava lähellä. Lapin kunnat tekevät jo nyt paljon yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tarja Tapio:

Esimerkkiin huonosta taksien toiminnan vapauttamisuudistuksesta voi tutustua Ruotsissa, jossa vapauttaminen on aiheuttanut kaaoksen sekä taksien toiminnassa, mutta myös taksikyytien hinnoittelussa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tarja Tapio:

Kolme suurinta haittaa ovat mielestäni seuraavat. 1) Maaseudun kehittäminen muuttui hanketoiminnaksi ja projekteiksi, jotka toimivat vain hankkeen ajan. Oma mahdollisuus vaikuttaa maaseutuelinkeinoihin on heikentynyt valtavasti. 2) Jäsenyys on haitannut Suomen ja Venäjän kahdenvälistä politiikkaa ja kauppaa. 3) Julkinen sektori on joutunut liian kovien leikkausten kohteeksi osana julkisen talouden sopeuttamista. Vain Pohjoismaat ovat hyvinvointivaltioita Euroopassa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tarja Tapio:

Rahoitusmarkkinaverolla voitaisiin jonkin verran hidastaa pääoman kasautumista maailmassa vain harvoille.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tarja Tapio:

Suomen ei tule valmistella nato-hakemusta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tarja Tapio:

Suomella on kansallinen armeija ja sen tulee saada riittävät resrussit toimiakseen. Kurjistuvaa toimintakyvytöntä armejaa ei ole tarkoituksenmukaista pitää yllä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tarja Tapio:

Työlupien kiristämiseen ei ole syytä kansainvälistyvässä Euroopassa ja maailmassa. Suomessa on aloja, joille tarvitaan työntekijöitä ulkomailta. Myös tutkimus ja kehitys ovat aloja, joissa kansainvälistyminen on elinehto. Monikulttuurisuus on rikkautta. Kehittyäkseen ja toimiakseen Suomi tarvitsee myös maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tarja Tapio:

Tietysti!

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tarja Tapio:

Kriisien ja sotien jaloista paenneita ihmisiä tulee tietysti auttaa. Uusien, kuntaan toivottavasti kotiutuvien asukkaiden myötä saadaan myös lisää kuntalaisia, jotka tekevät työtä ja maksavat veroja sekä tekevät uusia kuntalaisia. Monikulttuurisuus on rikkaus.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tarja Tapio:

Ihmisten tasa-arvo ja hyvinvoinnin universaalius ovat erinomainen arvopohja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tarja Tapio:

Veronkorotusten ei tulisi koskea pienituloisia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tarja Tapio:

Kaikissa yhteiskunnissa liian suuret erot vauraudessa ovat johtaneet epävakaisiin yhteiskunnallisiin oloihin, lisänneet tyytymättömyyttä ja johtaneet sosiaalisiin ongelmiin. Yhteiskunnissa, jossa on hyvin rikkaita ja hyvin köyhiä, ihmiset eriytyvät toisistaan ja menettävät kyvyn kuunnella ja olla solidaarisia muita, kuin omia kohtaan. Lahjakkuutta ei peitä se, että yhteiskunta on tasa-arvoinen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tarja Tapio:

Meillä on varaa maksaa palvelut nykyisessä laajuudessa. Väestön ikääntyminen ei ole sellainen tsunami, joka vaarantaa koko kansantalouden, jollaiseksi väestön ikääntymistä kuvataan. Kysymys on pitkälle myös arvoista ja tulkinnoista, joiden kautta me yhteiskunnallista kehitystä tarkastelemme. Vaurain väestö on tänä päivänä maailman laajuisestikin vauraampaa kuin koskaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tarja Tapio:

Luontoa on suojeltava ja ympärsitövaikutukset on aina otettava huomioon.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tarja Tapio:

Ympäristövaikutukset on aina arvioitava.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset