KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kalle Helske, Kokoomus, 66

Oma esittely

Olen 41-vuotias historian ja yhteiskuntaopin lehtori ja kaupunginvaltuutettu Kemistä. Minulla on reilun 15 vuoden työkokemus opetusalalta ja olen työskennellyt niin peruskoulussa, lukiossa kuin aikusten maahanmuuttajien opetuksessakin. Eduskuntavaaliehdokkaaksi lähdin, koska haluan haluan edistää Lapin elinvoimaisuutta, uusien työpaikkojen syntymistä sekä taata nuorisolle tulevaisuuden mahdollisuudet elää, kouluttautua ja työllistyä Lapissa. Arvomaailmaltani olen kehitysoptimisti. Me pystymme ratkaisemaan nykyajan ongelmia järjen, tieteen ja teknologian avulla. Kehittymistä ja uudistumista ei tule pelätä, vaan niihin tulee tarttua.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kalle Helske:

Tuleva välttämätön rakennemuutos työllisyysasteen nostamiseksi ja valtiontalouden eheyttämiseksi vaatii leikkauksia. Ne ovat aina vaikeita päätöksiä. Tärkeintä on, että heikommassa asemassa olevista pidetään huolta, mutta muualta on säästettävä. Vain työllisyysastetta nostamalla voimme vastata väestön ikääntymisen ja valtiontalouden velkaantumisen tuomiin haasteisiin. Pelkin leikkauksin emme siis voi velkaantumista kääntää, vaan on luotava otollinen ympäristö talouskasvulle ja työllisyydelle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kalle Helske:

Verotus on Suomessa jo nyt niin korkealla tasolla, että siitä on tullut talouskasvua ja työllisyyttä kuristava tekijä. Verotuksen kiristämisen esittäminen ratkaisuksi valtiontalouden ongelmiin on kuin sahaisi oksaa, jolla istuu. Suomessa kokonaisveroaste on jo ohittanut Ruotsin ja on Euroopan kärkeä. Talouskasvu edellyttää kokonaisveroasteen kääntämistä laskuun.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kalle Helske:

Suomi toistaiseksi tarvitsee ydinvoimaa, jotta pystyy pitämään kiinni olemassa olevista kansainvälisistä sopimuksista hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi. Ydinvoimasta luopumisen aika ei siis ole vielä. Uusiin ydinvoimalahankkeisiin suhtaudun kuitenkin hiukan skeptisesti, koska ne ovat niin osoittautuneet kalliiksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kalle Helske:

Nesteytetty maakaasu (LNG) palaa puhtaasti eikä sisällä rikkiä tai pienhiukkasia. Tornioon ollaan rakentamassa LNG-terminaalia, joka on loistava investointi. Turpeen käyttö lisää energiantuotannon omavaraisuusastetta ja luo työpaikkoja Suomeen. Turve on tällä hetkellä yliverotettua ja sen käyttöä pitäisi edistää. Kivihiili tuodaan ulkomailta ja se on näistä haitallisin ympäristölle. Se on näistä kolmesta ainoa, mistä vuoteen 2025 mennessä tulisi yrittää luopua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kalle Helske:

Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli vielä vuonna 2008 50%, kun se nyt on noussut jo 58%:iin. On ymmärrettävää, että laskusuhdanteen vuoksi suhde on kasvanut, mutta tästä ei pidä tulla pysyvää asiantilaa. Meidän on sopeutettava julkisen sektorin menot kansantaloutemme kokoon seuraavan vaalikauden aikana. Sopeuttaminen ei onnistu pelkästään julkista sektoria pienentämällä, vaan vaatii myös talouskasvua, ennenkaikkea työllisyysasteen nousua.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kalle Helske:

Tämän toteuttaminen vaatisi käytännössä ruotsin kielen perustuslaillisen aseman kumoamista, mikä ei ole nyt ajankohtainen asia. Valinnaisuutta kielten opiskelussa tulisi ensisijaisesti lisätä muilla keinoin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kalle Helske:

Työn vastaanottamisen pitäisi kaikissa tilanteissa olla se kannattavin vaihtoehto ilman lisävelvoitteitakin. Kannustinloukut pitäisi purkaa. Nykyiset velvoitteet työajan ja -matkan suhteen ovat riittäviä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kalle Helske:

Tärkeintä on taata kaikille arvokas vanheneminen varallisuuteen katsomatta. Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat kuitenkin tulevaisuudessa valmiita käyttämään omaa varallisuuttaan hoivapalveluissaan. Tämän tulee kuitenkin ennenkaikkea perustua vapaaehtoisuuteen eikä pakkoon.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kalle Helske:

Sääntelyä pitää purkaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kalle Helske:

Ei mielellään pakolla, ellei talouden realiteettien ymmärtämistä lasketa "pakoksi". Kuntien tulisi itse ymmärtää tehdä tarpeelliset ratkaisut kuntarakenteen tiivistämiseksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kalle Helske:

Paikallinen sopiminen jo kauan aikaa ollut mahdollista, mutta sitä on käytetty melkoisen vähän. Työmarkkinoiden pitää voida joustaa, kun tilanne on näin tukala. Työehtosopimuksia pienempien palkkojen tulisi kuitenkin olla työllistämisen vuoksi tehtävä hyvin perusteltu väliaikainen poikkeus eikä yleinen sääntö.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kalle Helske:

Varsinkin Lapin näkökulmasta tämä on tärkeää. Lappi on harvaan asuttu ja välimatkat ovat pitkiä. Tämän vuoksi monien palveluiden kohdalla on täysin mahdotonta päästä yhtä tehokkaisiin yksikkökustannuksiin kuin tiheämmin asutussa Etelä-Suomessa, jossa asutus on keskittynyt suuriin keskuksiin. Lapin erityisyys on huomioitava valtiollisella tasolla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kalle Helske:

Ruotsissa on näin tehty ja tyytyväisyys terveyspalveluita kohtaan on kasvanut. Sote-alueiden tulee mielestäni itse saada päättää, kuinka laajasti yksityisiä palveluita käytetään. Silloin kun niiden käyttö on järkevää, sille ei pitäisi olla esteitä. Asiakkaan valinnanvapaus toteutuu ainoastaan yksityistä palveluntuotantoa hyödyntämällä. Ihmisen on oltava palveluiden keskiössä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kalle Helske:

Malli, jossa kaikki tuottajat ovat samalla viivalla, on paras asiakkaan näkökulmasta. Tämän vuoksi on olennaista, että tuottajina on oltava mukana julkisen sektorin lisäksi yritykset ja järjestöt. Eri palveluntuottajien välinen kilpailu olisi tervetullutta. Jos Suomeen syntyy maakunnanlaajuiset julkiset tuotanto-organisaatiot, niin asiakkailta puuttuu aito valinnanvapaus ja tuottajalta kannustin tehokkaaseen toimintaan. Ruotsin malli on hyvä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kalle Helske:

Periaatteessa olen vapaan kilpailun kannalla, mutta taksiliikenteessä säännöstely on perusteltua. Ruotsissa taksit vapautettiin ja kokemukset eivät ole hyviä: taksien hinnat ovat paikoitellen nousseet pilviin ja haja-asutusalueilla on vaikeuksia tavoittaa taksia lainkaan. Moni suomalainen on matkoillaan kokenut, kuinka turhauttavaa taksipalvelun käyttäminen on, kun ennen kyytiin astumista on ensin keskusteltava kuskin kanssa sopivasta hinnasta. Täysin vapaa kilpailu ei sovi taksipalveluihin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kalle Helske:

Jo pelkän yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vuoksi kyllä. EU:n myötä Suomi on osa länttä. Lisäksi vapaakauppa-alueeseen kuuluminen on hyvä asia elinkeinoelämän ja yritysten näkökulmasta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kalle Helske:

Ei pitäisi mennä mukaan. Vero on kallis, tehoton ja karkoittaa liiketoimintaa ja sijoittajia muualle. Suhtaudun vähän epäillen siihen, saadaanko kyseistä veroa aikaiseksi EU:ssa ollenkaan. Esimerkiksi Iso-Britannia on voimakkaasti vastustanut sitä ja tuonut esille, että se haittaa myös niitä EU-maita, jotka eivät ole siinä mukana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kalle Helske:

Nato-ikkuna ei ole nyt auki, sillä nykyisessä, jännittyneessä kansainvälisessä tilanteessa Nato ei ole laajenemassa. Nato-jäsenyyden mahdollisuutta on kuitenkin pidettävä auki tulevaisuutta ajatellen. Tapahtuuko se jo tällä vaalikaudella, jää nähtäväksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kalle Helske:

Puolustusvoimilta on vuosien ajan leikattu niin paljon, että uskottava kansallinen puolustuskyky on asetettu jo kyseenalaiseksi. Uskottava maanpuolustus vaatii resursseja nykyistä enemmän.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kalle Helske:

Nykyinen järjestelmä on hyvä. Sellaista työvoimapulaa, että tarveharkinnasta tarvitsisi luopua, ei ole näköpiirissä. Yritykset voivat jo nyt palkata työntekijöitä ulkomailta melkoisen helposti.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kalle Helske:

Tästä asiasta käytiin vastikään laaja kansalaiskeskustelu ja äänestettiin eduskunnassa. Asiaan ei ole mitään syytä palata, se on loppuunkäsitelty.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kalle Helske:

Kysymys on ongelmallinen, sillä Kemissä on jo vastaanottokeskus. Uuden perustaminen ei ole perusteltua. Tällä hetkellä varaa maahanmuuton lisäämiseen ei ole, sillä julkiset menot ovat jo liian suuret. Vastuulliseen maahanmuuttopolitiikkaan kuuluu, että maahanmuuttajista pidetään huolta ja heidät kotoutetaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi on nähdäkseni kantanut kansainvälisen vastuunsa hyvin tässäkin asiassa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kalle Helske:

Minun kouluaikanani lapsia vielä tukisteltiin, mutta paluuta menneisyyteen ei kannata haikailla. Auktoriteetti pitää ansaita muuten kuin kurinpidollisilla toimenpiteillä. Epäkohtiin ja huonoon käytökseen tulee ehdottomasti kouluissa puuttua, mutta ei menneisyyden menetelmin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kalle Helske:

Ulkoistamista pitäisi tehdä silloin, kun se on selkeästi kustannustehokkaampi tapa tuottaa laadukkaita julkisia palveluita, eli siihen on rationaaliset perusteet.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kalle Helske:

Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Veroastetta on syytä madaltaa lähemmäksi EU-maiden keskitasoa. Muuta keinoa parantaa työllisyyttä ei ole, sillä liian suuri verotus on talouskasvua kuristava ja elinkeinoelämää kurjistava tekijä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kalle Helske:

Tuloerot eivät Suomessa ole ongelma. Suomalaisten tuloerot ovat maailman pienimmästä päästä. Näin on syytä olla vastaisuudessakin, sillä tutkimusten mukaan suuret tuloerot leikkaavat talouskasvua. Selkeää kuitenkin on, että yhteiskunnan rakenteiden täytyy olla sellaisia, jotka palkitsevat ahkeruudesta ja toimeliaisuudesta. Tuloeroja siis tarvitaan, mutta niiden ei tule olla liian suuria.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kalle Helske:

On selvää, että hyvinvointivaltiota ei tule romuttaa. Meidän on kuitenkin sopeutettava julkiset menot valtiontalouden kokoon. Selkeää on, että tulevalla hallituskaudella leikkauksia on tehtävä. Tällöin pääperiaatteen on oltava se, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevista huolehditaan. Keskiluokan etuuksia joudutaan väkisinkin leikkaamaan. Tämä on pystyttävä rehellisesti äänestäjille kertomaan. Tilanne helpottuu työllisyysasteen noustessa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kalle Helske:

Lapin elinkeinoelämän vahvuus on sen monimuotoisuus. Meillä pohjoisessa on turismia, kaivosteollisuutta, terästeollisuutta, puu- ja paperiteollisuutta, vesivoimaa, metsästystä ja kalastusta, maataloutta, poronhoitoa ja pienyrittäjiä. Ja mikä hienointa: tämä kaikki mahtuu tänne. Kunttaa riittää niin turisteille, kaivoksille, poroille kuin suojeluunkin. Nyt on aika mennä työllisyys edellä, jotta elinkeinoelämän monimuotoisuus näkyisi entistä paremmin myös uusina työpaikkoina ja investointeina.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kalle Helske:

Toki vaikutukset ympäristöön tulee aina arvioida, mutta "ympäristökorttia" on vilauteltu vähän liiankin tiuhaan. Suomi ja erityisesti Lappi ovat hoitaneet ympäristöasiansa erittäin vastuullisesti. Ristiriita uusien työpaikkojen syntymisen ja ympäristöasioiden kesken on näennäinen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset