KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Liisa Ansala, Keskusta, 77

Oma esittely

Kasvatustieteen maisteri. Työn alla kasvatustieteen tohtorin tutkinto

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Liisa Ansala:

Suomen jatkuva velkaantuminen luo tuleville sukupolville kestämättömän taakan. Meidän on tänä päivänä tehtävä ratkaisuja, joilla luodaan kestävää huomista. Uskon, että lakisääteisistä palveluista on leikattava. Leikkaukset on tehtävä niin, että heikoimassa asemassa olevista ja maamme köyhimmistä pidetään huolta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Liisa Ansala:

Suomen velkaantumisen estämiseksi joudumme tekemään myös verojen kiristyksiä. Pieni- ja keskituloisten verotuksen kiristäminen johtaa suuren kansanostan ostovoiman laskuun. Uskon, että verottamalla hyvin ansaitsevia teemme reilumpaa Suomea.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Liisa Ansala:

Ydinvoiman sijasta Suomen tulisi panostaa uusiutuviin energianmuotoihin ja biotalouteen. Bioenergian tuotanto tuo työpaikkoja myös pieniin kuntiin ja kyliin, ydinvoima ei.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Liisa Ansala:

Suomen tulee luopua kivihiilen ja maakaasun käytöstä, sekä siirtyä biopohjaisiin polttoaineisiin. Turpeen käytöstä luopumista en kannata sen tuomien kotimaisten työpaikkojen vuoksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Liisa Ansala:

Julkisen sektorin - eli kuntien ja valtion kokoa välttämätöntä pienentää. Meidän on tehtävä valintoja, mihin panostamme ja mihin emme. Julkisen sektorin tehostaminen tarkoittaa myös lupaprosessien helpottamista. Kotikunnassani on useita esimerkkejä kaavaprosesseista, joissa kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan josta sitten ELY-keskus on valittnut. Valituksia on käsitelty vuosia hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaikki nämä ovat julkisen sektorin rahoittamia laitoksia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Liisa Ansala:

Ruotsin opiskelu rikastuttaa suomalaista kieliperimää. Ruotsin kielen oppimisesta on hyötyä Pohjoismaisessa yhteistyössä. Kielen opetusta voitaisiin muuttaa niin, että sen oppiminen aloitetaan nykyistä aikaisemmin, jolloin uuden kielen omaksuminen olisi helpompaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Liisa Ansala:

Uskon, että ihmisen henkilökohtainen jaksaminen lähtee motivoivasta ja mielekkäästä työstä. Työttömän ei tarvitse vastaanottaa työtä kohtuuttoman kaukana kotoa. Ymmärrän myös tilanteet, joissa jokin työ ei vastaa henkilökohtaisia ominaisuuksia. Miksipä sitä ottamaan vastaan, jos parin viikon päästä joutuu lopettamaan tuo turhaa työtä myös työnantajalle.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Liisa Ansala:

Työuran aikana maksetut verot on tarkoitettu kattamaan koko elämänkaaren aikana käytetyt julkiset palvelut aina vauvasta vaariin. Kannatan perheiden omavastuuta lasten ja vanhusten hoitamisessa, sekä omaishoidonjärjestelmän kehittämistä tukemaan vanhusten kotona-asumista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Liisa Ansala:

Minusta suomalainen tämänhetkinen malli on hyvä. Mutta en myöskään kannata aukiolojen supistamista.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Liisa Ansala:

Kuntien hallinnolliset rajat eivät määrää kunnan toiminnan hyvyyttä tai tehokkuutta. Vastaan asiaan Lapin näkökulmasta, jossa pitkien välimatkojen vuoksi kuntien yhdistämisen mahdollisuudet ovat hyvin vähäisiä. Kuntien tulee tehdä liitoksia tarvittaessa vapaaehtoisesti ja tästä työstä löytyykin hyviä esimerkkijä vaikkapa Rovaniemeltä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Liisa Ansala:

Kannatan reilua ja riittävää palkkaa. Kuitenkin jos yrityksen taloudellinen tilanne sitä edellyttää, yrittäjän tulisi voida tarjota työehtosopimuksesta poikkeavaa palkkaa. Työntekijän kun ei ole missään tilanteessa pakko ottaa vastaan työtä jossa tarjottu palkka on tes:siä pienempi. Kaikkia työaloja Suomessa ei säädellä työehtosopimuksilla ja niissä palkan määräytyminen on vapaata joka tapauksessa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Liisa Ansala:

Suomen pitäminen asuttuna on koko Suomen etu. Lapin näkökulmasta vakituinen asutus mahdollistaa myös matkailun ja uudet avaukset kaivosten- ja biotalouden saralla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Liisa Ansala:

Tällä hetkellä terveydenhuoltojärjestelmä jakautuu "maksavien" ja "ei-maksavien" luokkiin. Minusta kaikkien suomalaisten tulisi saada yhdenvertaiset terveydenhuollon palvelut ja se tarkoittaa yksityisten terveyspalveluiden tarkastelun sote-uudistuksen yhteydessä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Liisa Ansala:

Minusta olisi hyvä, jos sote-uudistuksessa suuret kunnat, kuntayhtymät ja muut usemamman kunnan muodostamat yksiköt voisivat toimia terveyspalveluiden tuottajana ERVA-alueelle, eli palveluiden tilaajalle. Tämä edistäisi kuntien näkökulman, kuntien päättäjien ja kuntalaisten kuulemista sote-uudistuksessa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Liisa Ansala:

Taksilupa tulisi kuitenkin säilyttää, jotta taksien turvallisuudesta ja osaamisesta ei tingitä. Taksilupien määrän hallitsematon nousu voisi tarkoittaa taksialan työttömyyttä, kun takseja on liikkeellä enemmän kuin olisi tarpeen. Pidän määrän säätelyä hyvänä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Liisa Ansala:

EU:n myös Suomi on päässyt osalliseksi yhteisestä talousalueesta. EU on mahdollistanut tavaran ja ihmisten vapaan liikkuvuuden. Nämä hyödyt ovat erinomaisia. EU:n haitat liittyvät lähinnän turhan tiukkaan säätelyyn.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Liisa Ansala:

Ei pitäisi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Liisa Ansala:

Ei missään nimessä. Tämä on huonoin hetki puhua Natoon liittymisestä. Venäjän hyökkäävä suhtautuminen vaikkava Ukrainan Nato-keskusteluihin sekä Ukrainan tapahtumat tulee ottaa huomioon. Nyt on aika rakentaa omaa ja vahvaa puolustusjärjestelmää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Liisa Ansala:

Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, jossa Venäjän politiikka on muuttunut epävakaisemmaksi, olisi hyvä antaa puolustusvoimille lisämäärärahoja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Liisa Ansala:

Työlupien rajoittaminen on ihan hyvä asia. Silti EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tarvitaan myös pätevää ja osaavaa työvoimaa Suomen tarpeisiin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Liisa Ansala:

Kannatan tasa-arvoista avioliittolakia ja yhdenvertaisia oikeuksia mistä tahansa näkökulmasta riippumatta. Pidän kuitenkin tärkeänä, että avioliittovihkimiseen ja kirkkoon liittyvät asiat puidaan kirkon piirissä, toivottavasti avoimessa ja keskustelevassa hengessä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Liisa Ansala:

Koulukuri ei tee lapsista parempia. Motivoiva koulukulttuuri, osallisistavat ja pätevät opettajat, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä nykyaikaiset oppimismenetelmät ja -sisällöt sen sijaan tekisivät.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Liisa Ansala:

Arvoista koti ja isänmaa ovat erittäin tärkeitä. Päätöksenteon tärkempinä asioina on pidettävä moninaisten perheiden ja yksinasuvien hyvinvointia. Isänmaalla rakennamme koko yhteisöllä ja nuorillemme parempaa huomista. Näiden lisäksi tärkeää on välittäminen ja huolenpito.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Liisa Ansala:

Kuntien tulee jatkossakin tuottaa vanhustenhuollon ja lastenhoidon palveluita, terveyspalveluita ja niin edelleen. Kunnan tulee kuitenkin saada päättää tarjoaako se joitakin palveluistaan yksityisten yrittäjien tuotettavaksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Liisa Ansala:

Jos julkisten palveluiden leikkausuhka kohdistuisi heikosti toimeentuleviin, ovat veronkorotukset oikeudenmukaisempi vaihtoehto. Mutta kuten olla yllä todennut, julkisten palveluiden leikkaaminen todennäköinen tulevaisuudenkuva.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Liisa Ansala:

Suuret tuloerot tuovat mukanaan sosiaalisen koheesion rikkoutumista, sekä ihmisten jakautumista rikkaisiin ja köyhiin. Suomalainen tasa-arvoon perustuva yhteiskunta ei tällaista saa sallia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Liisa Ansala:

Nykyisellä tulojen ja menojen pohjalla olemme päätyneet velkaantumiseen. Niitä on muutettava, leikattava ja priorisoitava kestävän talouden saavuttamiseksi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Liisa Ansala:

Tässä taloudellisessa tilanteessa työpaikat ovat ehdoton edellytys Suomen pärjäämiselle. Olen valmis riskeeraamaan joitakin ympäristönäkökohtia työpaikkojen luomisen edessä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Liisa Ansala:

Olipa kysessä sitten omakotitalon rakennus, metsähakkuut tai vaikkapa autotien rakentaminen, voi kaikilla näillä olla haittaa ympäristölle. Päätöksenteossa tulee arvioida hankkeiden vaikutukset ympäristöön ja tehdä luonnon ja yhteiskunnan kannalta kestäviä ratkaisuja.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset