KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Susanna Koistinen, Vasemmistoliitto, 104

Oma esittely

Olen 27-vuotias Vasemmistoliiton ehdokas Jyväskylästä. Toimin korkeakoulupoliittisena sihteerinä ja olen mukana Vasemmiston kunnallisjärjestön toiminnassa ja muun muassa Jyväskylän lukioiden johtokunnassa. Uskon solidaariseen ja tasa-arvoiseen maailmaan ja vastustan suuria tuloeroja, julkisten palveluiden alasajoa ja taantuman varjolla tehtäviä leikkauksia kaikista huonotuloisimmille. Pääteemani näissä vaaleissa on järkevä koulutuspolitiikka. Peruskoulun on oltava oikeasti tasa-arvoinen, toisen asteen annettava riittävät valmiudet aikuiseksi kasvuun ja korkeakoulujärjestelmän pidettävä huoli Suomen sivistyksestä ja kilpailukyvystä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Susanna Koistinen:

Valtion tehtävä on tuottaa yhteisesti päätetyt palvelut ja huolehtia sosiaalietuuksien kautta kansalaistensa hyvinvoinnista. Velkaantumista tulee pitää kurissa, mutta valtionvelkaan ei tule suhtautua kuten kotitalouksien velkaan. Vain huolehtimalla palveluista ja ihmisten hyvän elämän edellytyksistä talous voi toimia kunnolla ja velka pitää pitkällä aikavälillä turvallisella tasolla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Susanna Koistinen:

En usko loputtomiin kiristyksiin missään palkkaluokassa. Tärkeämpää olisi tasata tuloeroja pääoman järkevällä verotuksella. Kuitenkin jos progressiivisella palkkaverotuksen kiristyksellä voidaan turvata palveluiden säilyminen, on senkin oltava keinovalikoimassa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Susanna Koistinen:

Suomen tulee rakentaa nyt suunnitellut ydinvoimalat ja käyttää nykyiset ydinvoimalat käyttöikänsä loppuun. Ydinvoima on vaihtoehtoihin verrattuna ilmastoystävällistä ja tehokkaasti tuotettua energiaa, ja sitä käyttämällä voidaan vähentää riippuvuutta esimerkiksi kivihiilestä ja maakaasusta. Kannatan ydinvoimaa ylimenokauden ratkaisuna, vaikka pitkällä aikavälillä tulisi energiatehokkuutta parantaa ja uusiutuvan energian tuotantoa merkittävästi kasvattaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Susanna Koistinen:

Kivihiilen ja maakaasun käytöstä tulee luopua niiden ilmastovaikutusten vuoksi, ja mielestäni tämä oli hyvä avaus hallitukselta kohti ympäristöystävällistä energiapolitiikkaa. Vaikka turpeen energiakäyttö onkin merkittävä suomalainen työllistäjä, senkin ympäristövaikutukset ovat kestämättömiä maassa, jossa ainoana Euroopassa on vielä luonnontilaisia soita jäljellä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Susanna Koistinen:

Suomen julkisen sektorin koko itsessään ei ole ongelma. Laaja julkinen sektori on suomalaisen yhteiskunnan ominaispiirre ja merkittävä työllistäjä sekä tasa-arvon ja hyvinvoinnin tae. Julkinen sektori ei sulje pois mahdollisuutta menestyvään yksityiseen sektoriin ja vientiteollisuuteen vaan mahdollistaa niiden toimintaedellytykset.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Susanna Koistinen:

Osalle suomalaisista ruotsi on aina ollut ja tulee olemaankin äidinkieli. Ruotsin asemaa valtion virallisena kielenä tulee pitää yllä suomalaisen ruotsinkielisen kulttuurin vuoksi. Olen kuitenkin valmis höllentämään vaatimuksia ruotsin kielen opiskelusta, jos tilalle tarjotaan mahdollisuus laajentaa kieliosaamista muihin kieliin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Susanna Koistinen:

Velvoitteet osuvat heikossa asemassa oleviin ja saattavat itsessään aiheuttaa enemmän byrokraattisia ongelmia kuin ratkaista työttömyyttä. Työn tarjontaa on, työpaikoista on pula. Velvoitteet ottaa työtä vastaan vaikkapa parin tunnin päästä kotoa aiheuttavat sietämättömiä tilanteita sekä taloudellisesti että perheiden ja työssäjaksamisen kannalta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Susanna Koistinen:

Kun kyse on arvokkaan vanhuuden varmistamisesta ja hyvästä hoidosta, voidaan ihmisen omaa varallisuutta käyttää. Tarkotus ei ole pakottaa vanhuksia luopumaan kodeistaan viimeisiksi vuosiksi, mutta joissain tapauksissa (kuten loppuiän kestävässä laitoshoidossa) myös asuntoihin sidottua varallisuutta voisi rajoitetusti käyttää. Valtiolla ei ole velvollisuutta varmistaa, että perillisille jää jaettavaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Susanna Koistinen:

Alkoholilainsäädännössä tulee ottaa huomioon alkoholin kokonaiskulutuksen ja ongelmakäytön yhteys. Anniskeluala on kuitenkin suuri työllistäjä, yökerhot ja anniskeluravintolat ovat osa kulttuuri- ja viihde-elämää ja aukioloaikojen suhteen lainsäädäntö on jäänyt ajastaan jälkeen. Ainakin paikallisesti harkintavaltaa tulisi olla enemmän.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Susanna Koistinen:

Kuntien määrästä ei liene absoluuttista totuutta. Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleenorganisointi ja siihen mahdollisesti liittyvät kuntia suuremmat päätöksentekoalueet voivat ratkaista osan ongelmista, jotka liittyvät suureen kuntien määrään. Toisaalta kunnat ovat tärkeä osa demokraattista päätöksentekoa, joka ei saa karata liian kauas ihmisten arjesta. Yhteiskuntarakenteen kehittäminen saattaa joillain alueilla vaatia kunnilta läheisempää yhteistyötä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Susanna Koistinen:

Työehtosopimusten palkat eivät ole kohtuuttomia, eikä alaspäin sopiminen lisää kenenkään intoa sitoutua ja antaa parastaan. Käytännössä pienennyksiä haluttaisiin tehdä juuri niille tavallisille matalapalkka-alojen duunareille, joita on työmarkkinoilla paljon, eivätkä heidän palkkansa ole kummoisia nytkään. Työ ja toimeentulo ovat niin syvästi sidotut toisiinsa, että työstä on maksettava palkkaa, jolla tulee toimeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Susanna Koistinen:

Suomessa on edelleen menossa muissa länsimaissa jo suurimmaksi osaksi tapahtunut kehitys, jossa etsitään tasapainoa asutuskeskusten ja maaseudun välillä. Mielestäni on tärkeämpää huolehtia rahan riittämisestä laadukkaisiin palveluihin ja riittäviin sosiaalietuuksiin kuin tukea valtion rahalla itseisarvoisesti koko maan asuttamista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Susanna Koistinen:

Terveyspalvelut muodostavat niin merkittävän osan hyvinvointia, että niitä ei tule siirtää yksityisille palveluntuottajille, jotka pyrkivät lähtökohtaisesti maksimoimaan omat voittonsa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Susanna Koistinen:

Olen valmis siirtämään valtaa kunnilta maakunnille tai vastaaville suuremmille yksiköille, jos sillä tavoin saadaan turvattua mielekäs ja tehokas terveydenhuoltojärjestelmä. Demokraattista päätöksentekoa tulee käyttää myös näissä kuntia suuremmissa yksiköissä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Susanna Koistinen:

Liikkuminen on niin merkittävä osa ihmisten elämää, että täysi vapaus taksiluvissa saattaisi ajaa esimerkiksi osan haja-asutusalueista sietämättömään tilanteeseen. Kevyempi menettely ja osittainen vapauttaminen osassa maata voisi kuitenkin lisätä alan houkuttelevuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Susanna Koistinen:

Suomi on hyötynyt EU:sta sekä taloudellisesti että sosiaalisesti merkittävästi. EU-tason säätely on luonut mahdollisuuden osallistua eurooppalaisille markkinoille ja antanut mahdollisuuden sosiaaliselle liikkuvuudelle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Susanna Koistinen:

Rahoitusmarkkinaverolla voitaisiin kerätä rahoitusta euroalueen yhteisten ongelmien hoitoon menemättä kuitenkaan suoraan kansalaisten taskuille. Suomen tulisi olla mukana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Susanna Koistinen:

Natoon kuuluminen ei toisi Suomelle sellaisia takeita turvallisuudesta, joiden vuoksi kannattaisi heikentää mahdollisuuksiamme osallistua kansainväliseen konfliktinhallintaan. Suomen ei tule ylläpitää kansainvälistä asevarustelua.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Susanna Koistinen:

Puolustusvoimien rahoitusta on merkittävästi leikattu ja puolustusvoimien organisaatio on erittäin suurten sopeutustoimien kohteena. Puolustusvoimille on annettava nyt työrauha toteuttaa vaaditut uudistukset sovittujen leikkausten puitteissa. En kannata siis lisäleikkauksia, mutta en myöskään ole tässä taloustilanteessa valmis antamaan lisärahoitusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Susanna Koistinen:

Suomea uhkaa työvoimapula, vaikka tämän hetkinen taloustilanne on aiheuttanut työttömyyttä. Jo nyt pääkaupunkiseudulla yrityksillä on tilanteita, joissa osaavan työvoiman rekrytointi kaatuu työlupien saamattomuuteen. On kuitenkin pidettävä huoli, ettei Suomeen synny kahden kastin kansalaisia ja työ eriydy maahanmuuttajien tekemään matalapalkkatyöhön ja kantasuomalaisten korkeampituloiseen joukkoon. Työehtojen tulee olla kunnossa ja palkan kaikille sellainen, että sillä tulee toimeen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Susanna Koistinen:

Minulle on itsestään selvää, että kaikki pariskunnat voivat solmia avioliiton ja adoptoida lapsia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Susanna Koistinen:

Jokaisesta kunnasta Suomessa löytyy tilaa vastaanottokeskukselle ja jokainen kunta pystyy halutessaan antamaan lämpimän vastaanoton maailman kriisipesäkkeistä tuleville turvapaikanhakijoille.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Susanna Koistinen:

Kuri ei ole avainsana lastenkasvatuksessa eikä kouluissa. Kurin korostaminen on täysin vastoin nykyisiä tutkittuja, arvostettuja ja itsekin hyväksi kokemiani kasvatustieteellisiä ajatuksia. Äidinkielenopettajana en usko kurin tekevän kouluista parempia - toisten kunnioittaminen, mielekkäät sisällöt ja lasten kasvun arvostaminen tekevät. Niillä saavutetaan varmemmin työrauha kuin ulkopuolelta annetulla kurilla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Susanna Koistinen:

Perinteisten arvojen pohjalta on täysin mahdollista tehdä hyvää politiikkaa. Perinteisten arvojen rinnalla haluan kuitenkin nostaa politiikkaan tasa-arvoa, yksilön ja yhteisön vapauden ja solidaarisuuden.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Susanna Koistinen:

Julkisten palveluiden tarkoitus on varmistaa kaikille hyvä ja ihmisarvoinen elämä. Sen takia ne on katsottu tarpeellisiksi varmistaa ottamalla ne osaksi lainsäädäntöä ja valtion/kuntien omaa tuotantoa. Mielestäni julkisella taloudella ei ole varaa luoda yhtä ylimääräistö porrasta palvelun ja sen käyttäjän väliin, erityisesti kun siinä välissä joku käärii voitot. Palvelut on myös pidettävä tiukasti demokraattisen päätöksenteon piirissä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Susanna Koistinen:

Julkiset palvelut ja sosiaalietuudet eivät ole itseisarvo aina ja ikuisesti samassa muodossa. Silti kannatan verotuksen tiukentamista, jos joudutaan valitsemaan peruspalveluiden ja nykyäänkin riittämättömien sosiaalietuuksien tai suunnitelmallisten veronkorotusten väliltä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Susanna Koistinen:

Maltilliset tuloerot riittävät lahjakkuuden ja ahkeruuden palkitsemiseen. En tyrmää tuloeroja täysin, sillä ne pitävät yllä yhteiskunnallista liikkuvuutta ja osalle ihmisistä tietty tulotaso on tärkeä saavuteltava asia. Suuret tuloerot ovat kuitenkin itseään ruokkiva kierre, sillä tulot muuttuvat pääomaksi ja pääoma kasaantuu tälläkin hetkellä hälyttävästi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Susanna Koistinen:

Palveluihin satsattiin vielä viime vuosikymmenellä huomattavasti, eikä ole syytä olettaa, etteikö niin tehtäisi jatkossakin, mikäli talous elpyy. Taantuman perusteella ei tule luopua tavoitteesta tarjota kaikille hyvän elämän edellytykset julkisilla palveluilla ja sosiaalietuuksilla. Sosiaalietuudet mahdollistavat kansantalouden pyörimisen, joten niistä luopuminen tai leikaaminen olisi sekä taloudellisestä järjetöntä että inhimillisesti kestämätöntä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Susanna Koistinen:

Vastuullinen talous vaatii sitä, että ympäristöstä pidetään huolta. Luonnon suhteen ei voi tehdä kompromisseja, sillä tehtyä tuhoa ei voi korjata.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Susanna Koistinen:

Vaikka monilla aloilla olisi houkutus hakea kasvua ympäristölle haitallisen toiminnan kautta, ympäristövaikutukset on otettava vakavasti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset