KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Riitta Mäkinen, SDP, 83

Oma esittely

Olen kahden lapsen äiti ja yhteiskuntatieteilijä Jyväskylästä. Toimin tällä hetkellä mm. Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Siviilityötäni teen työllisyydenhoidon kentällä pitkään työttömänä olleiden henkilöiden kanssa. Yhteiskunnallisten asioiden äärellä työskentely on minulle intohimo. Harrastan monipuolisesti liikuntaa ja nautin perheeni kanssa vietetystä vapaa-ajasta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Riitta Mäkinen:

Valtion talouden tasapainotus edellyttää myös menoleikkauksia. Niitä on kuitenkin kohdennettava siten, ettei yhteiskunnan eriarvoistumiskehitys jatku nykyisellä tavalla. Pääpaino tulee edelleen olla työllisyyttä ja ostovoimaa tukevissa toimissa, menoleikkausten lisäksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Riitta Mäkinen:

Verotuksen progressiota on kiristettävä - pieni- ja keskituloisten ostovoiman kasvattaminen lisää tutkimusten mukaan eniten myös kokonaiskulutusta, millä on kansantaloutta parantava vaikutus. Verotus on asetettava kanto- ja maksukyvyn mukaisesti.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Riitta Mäkinen:

Suomen vientiin tähtäävä teollisuus on hyvin energiaintensiivistä. Biotalous ja clean tech tulee jo lähivuosina luomaan uutta työtä ja kehittyvä teknologia korvaa uusiutuvan energian myötä perinteisiä energialähteitä. Vaihtoehtoja tulee kehittää vakavissaan, eikä niiden tule olla toisiaan poissulkevia. Jo tehdyt päätökset uusista luvista ja rakenteilla olevat laitokset turvaavat energiansaannin kriittisiltä osin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Riitta Mäkinen:

Kivihiilen käytöstä luopuminen on perusteltua - turpeen käytössä tärkeää on minimoida ympäristökuormitus ja noudattaa tiukasti asetettuja kriteerejä. Uusien turvealueiden avaamiseen suhtaudun kriittisesti. Sen sijaan maakaasun monipuolista käyttöä ja kehitystä en näe järkevänä vastustaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Riitta Mäkinen:

Suomen julkisen sektorin osuutta bruttokansantuotteesta ei suoranaisesti voida pitää kohtuuttomana. Sosiaaliturvan tasoa on arvosteltu kansainvälisestikin verraten alhaiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen osalta yksikanavaisen rahoituksen kehittäminen on perusedellytys verorahojen tarkoituksenmukaiselle ja kustannustehokkaan kohdentamiselle. Byrokratian ja siitä aiheutuvan hallinnon sekä turhien velvoitteiden kriittinen tarkastelu on kuitenkin välttämätöntä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Riitta Mäkinen:

En suhtaudu kaksikielisyyskysymykseen intohimoisesti. "Pakkoruotsi" -keskustelun sijasta pidän oleellisena kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaisuuteen - millä tavoin ruotsin tai jonkun muun kielen opiskelu tukee alueelliset erot huomioiden työllistymistä ja työpaikkakehitystä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Riitta Mäkinen:

Ensi sijassa tulisi poistaa kannustinloukkoja työn vastaanottamiselta - työn tekeminen ei saisi aiheuttaa kohtuutonta käytössä olevien tulojen tippumista. Nykyinen tukimuotojen päällekkäisyys tulisi purkaa ja estää tilanteet, joissa työn vastaanottaminen vaikuttaa esimerkiksi asumistuen leikkaukseen siten, että nettotulot romahtavat. Työllä pitää kyetä elättämään itsensä. Ne, joille työmarkkinoille palaaminen ei ole realistinen vaihtoehto, tulisi reilusti tehdä harkinnanvaraiset eläkepäätökset.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Riitta Mäkinen:

Näinhän toimitaan osittain jo nykyisin. Tilanne on aivan kohtuuton, jos yhteiskunta edellyttää kodista luopumista esimerkiksi riittävän kotiavun saamiseksi. Kysymyksessä jätetään täysin avoimeksi se, mitä kuinka määräytyy "varallisuus, josta pitäisi luopua".

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Riitta Mäkinen:

En usko, että alkoholin kulutus laskee ravintoloiden aukioloaikaa supistamalla - silloin juominen siirtyy tunnetusti kaduille ja kotiin. Alkoholin käytön valvonta on helpompaa julkisissa tiloissa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Riitta Mäkinen:

Vanhasen hallituksen ajoista lähtien kuntauudistuksen valmistelussa ja toteuttamisessa epäonnistuttiin täysin. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus nykymuodossaan tulee viime kädessä vähentämään merkittävästi pienten kuntien määrää - pakko se on sekin. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on ydinkysymys tulevaisuudessa kattavan palveluverkoston ylläpitämiseksi. Pakolla ei kuitenkaan ole paljoa hyvää saavutettu.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Riitta Mäkinen:

Kilpailukyvyn lisäämiseksi yritysten tulisi ennen kaikkea panostaa tuotekehitykseen ja markkinointiin palkkojen laskemisen sijasta. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaisi kulutuksen vähenemiseen ja heikentäisi talouskasvua. Työehtosopimusneuvotteluissa tarvitaan malttia molemmin puolin, jotta maahan saadaan aikaiseksi talouskasvua ja ostovoiman turvaavia palkkaratkaisuja! Suomalainen palkkataso ei ole kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta ongelma.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Riitta Mäkinen:

Koko Suomen asutettuna pitämiseen ei yksinkertaisesti riitä rahaa. Ihmiset muuttavat sinne, missä on työtä. Asuminen varmasti keskittyy entistä enemmän tulevaisuudessa, mutta tämä ei automaattisesti tarkoita laajojen alueiden autioitumista On kuitenkin voitava kriittisesti tarkastella, onko yhteiskunnalla velvollisuus kustantaa tarvittava infra ja julkiset palvelut henkilöille, jotka haluavat välttämättä asua todella kaukana muusta asutuksesta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Riitta Mäkinen:

Yksityiset palvelut täydentävät julkista sektoria, mutta vastuu kansalaisten tasa-arvoisesta asemasta palvelujen saatavuuden suhteen tulee ja se voi olla vain julkisella sektorilla eikä markkinavoimilla. Palvelujen saatavuus ei saa riippua niitä tarvitsevan omasta varallisuudesta. Yrityksen tavoite on tuottaa omistajilleen voittoa, eikä tämän päämäärän tukeminen verovaroin ole perusteltua.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Riitta Mäkinen:

Lähtökohtaisesti ongelmana on se, että kuntien itsehallinto murenee uudistuksen nykyisillä linjauksilla merkittävästi. Mikäli kunta pystyy vastaamaan kaikista palvelujen tuotannolle asetetuista velvoitteista (ml. erikoissairaanhoito), sillä on mahdollisuus ilmoittautua palvelujentuottajaksi. Palvelujen tuottaminen ei ole itseisarvo, kunnallinen itsemääräämisoikeus on.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Riitta Mäkinen:

Mikäli tällä tavoin on mahdollista lisätä alalla vallitsevaa kilpailua ja lisätä taksipalvelujen saatavuutta, tulee vaihtoehto ainakin selvittää. Taksipalveluja ei voida suoranaisesti pitää kansalaisten hyvinvoinnin kannalta kriittisinä palveluina, palkkojen kohtuullista tasoa ei kuitenkaan voi polkea.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Riitta Mäkinen:

Suomi on EU:hun liittymisen jälkeisinä vuosina suhtautunut liian sinisilmäisesti jäsenmaiden väliseen solidaarisuuteen. Viime vuosina tässä asiassa on terästäydytty - maamme etua on uskallettava rohkeasti puolustaa. Taloudellisesti jäsenyys on joka tapauksessa ollut parempi vaihtoehto, "vahvan markan" politiikan tuhoisat vaikutukset on jo karvaalla tavalla nähty.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Riitta Mäkinen:

Suomen ulosjääminen kansainvälisestä verokilpailua rajoittavasta järjestelmästä kokoomuksen sitä vastustaessa oli täysin käsittämätön päätös ja vastoin kaikkia yhteisesti sovittuja tavoitteita mm. harmaan työn ja verokeinottelun kitkemiseksi. Kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat miljardeja euroja - voi kysyä, millä perusteilla meillä olisi siihen varaa?

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Riitta Mäkinen:

Huolimatta kansainvälisestä epävakaasta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta näen Suomen maanpuolustuksen nykyiset linjaukset perustelluksi ja riittäviksi. Pidämme kiinni yleisestä asevelvollisuudesta, puolustuksellisesti sitoutumattomasta linjasta sekä turvaamme riittävät maanpuolustuksen resurssit. Sitoutumattomuus ei poissulje kahdenvälistä yhteistyötä esim. Ruotsin kanssa tai osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Riitta Mäkinen:

Uskottava maanpuolustus on keskeinen kansallista turvallisuutta yllä pitävä tekijä. Puolustusmäärärahoihin on kohdennettu 800 000 euron leikkaukset - vaatimuksia lakisääteisten tehtävien, koko maan puolustamisesta ja kokonaisturvallisuuden ylläpitämisestä ei kyetä nykyisillä resursseilla toteuttamaan vaan vaativat lisämäärärahoja tulevina vuosina.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Riitta Mäkinen:

Nykyisillä linjauksilla pärjäämme toistaiseksi - tulevaisuudessa tilannetta tulee tarkastella, mikäli toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Riitta Mäkinen:

Keskustelua ihmisten tasavertaisuudesta lain edessä on käyty jo aivan riittävästi. Homous tai lesbous ei ole sairaus eikä tee ihmisestä kyvytöntä vanhempana - eikä vaaranna lapsen tasapainoista kehitystä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Riitta Mäkinen:

En näe perusteltuna rajoittaa humanitäärisin perustein annettua inhimillistä apua sitä tarvitseville. Valtion tulee kuitenkin kantaa vastuu myös kolmen vuoden kotouttamisajanjakson jälkeen aiheutuvista mahdollisista kustannuksista. Kuntien taloutta avulla ei tule enää rasittaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Riitta Mäkinen:

Lähtökohtaisesti lastenkasvatuksessa on paikoin linjat hukassa - kasvatusvastuu on kuitenkin vanhemmilla. Mikäli kodissa ei opita yhteisiä pelisääntöjä tai toisten ihmisten kunnioitusta ja solidaarisuutta, ovat koulut aika voimattomia ongelman edessä. Kouluissa tulee kuitenkin turvata mahdollisuudet oppimisrauhan turvaamiseen - nykyinen meno on surullista katsottavaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Riitta Mäkinen:

Hyvä arvopohja politiikalle muodostuu ennen kaikkea avoimuudesta, rehellisyydestä, keskinäisestä kunnioituksesta ja vastuullisuudesta yhteisten asioiden hoitamisessa. Koti ja isänmaa on meille kaikille varmasti tärkeitä ja uskontokin valtaväestölle. Perusdogmina painotan kuitenkin ensin mainitsemiani.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Riitta Mäkinen:

Tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta ei voi rakentua markkinavoimien varaan - sillä ne eivät lähtökohtaisesti pyri tähän tavoitteeseen vaan voiton tuottamiseen omistajilleen. Vastuu heikoimmista huolehtimisesta on julkisella vallalla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Riitta Mäkinen:

Meillä on kansainvälisestikin suhteellisen heikoksi arvioitu sosiaaliturva ja julkinen terveydenhuolto ontuu monin paikoin käytössä olevien taloudellisten resurssien epätarkoituksenmukaisesta jakautumisesta. Verojen korottaminen on mahdollista toteuttaa oikeudenmukaisesti maksukyvyn mukaan, pieni- ja keskituloisia kiristämättä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Riitta Mäkinen:

Tulospalkkauksella on paikkansa, mutta lukuisat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että yhteiskunnassa vallitsevat matalat tuloerot tukevat parhaimmalla tavalla kansalaisten hyvinvointia, taloudellista kasvua, tuottavuutta ja kilpailukykyä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Riitta Mäkinen:

Meillä on varmasti paljon tehtävää lakisääteisten velvoitteiden ja turhan byrokratian karsimisessa, toimintatapojen järkeistämisessä ja palvelujen kohdentamisessa. Palvelujen vaikuttavuus on kaiken a ja o - palvelujen tarve vähenee ja saavutamme todellisia kansantaloudellisesti merkittäviä säästöjä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Riitta Mäkinen:

Tällä hetkellä talouskasvun ja uusien työpaikkojen luominen on yhteiskuntamme kannalta yksi kriittisimmistä kysymyksistä - en kuitenkaan usko, että niiden luominen edellyttää merkittävää luonnonvarojen tuhlausta tai ympäristön saastuttamista tulevaisuudessa. Erilaiset biotalouden ja puhtaan ympäristön, veden ja ilman ympärille kehittyvien teknologioiden myötä syntyy uutta työtä merkittävästi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Riitta Mäkinen:

Ympäristövaikutuksia tulee arvioida - sekä puntaroida hyödyt ja haitat. Ympäristönsuojelun nimissä ei kuitenkaan voida olla torpedoimassa ihmisten hyvinvoinnille välttämättömän kestävän taloudellisen kasvun luomista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset