KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jukka Hämäläinen, SDP, 77

Oma esittely

Linja-autonkuljettaja, pääluottamusmies Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, Keski-Suomen maakuntavaltuutettu AKT:n ammattiosasto 045:n puheenjohtaja Jyväskylän Työväenyhdistyksen johtokunnan jäsen Inhimillisten arvojen puolesta, epätasa-arvoa vastaan!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jukka Hämäläinen:

Suomen valtion velka on taitettava hallitusti. Meidän on luotava uutta kasvua, jotta velanmaksukyky paranee. Leikkauksia voidaan tehdä ainoastaan tiettyyn rajaan asti järkevästi. Tuo raja kulkee siinä, missä leikkauksista johtuen menot alkavat vain kasvaa. Esimerkkinä vaikkapa sosiaali- ja terveyspalvelut. Jos perusterveydenhuollosta leikataan, joudutaan sen johdosta ihmisiä hoitamaan kalliimmassa erikoissairaanhoidossa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jukka Hämäläinen:

Verotus ei ole itseisarvo yhteiskunnalle. Yhteiskunnan on kuitenkin pidettävä huolta heikoimmistaan ja siihen tarvitaan kaikkia kykyjensä, ei vain halukkuutensa mukaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jukka Hämäläinen:

Suomen teollisuus tarvitsee energiaa, jota emme vielä pysty tuottamaan uusiutuvilla ja kestävää kehitystä tukevilla energiamuodoilla. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennettävä ympäristökuormituksen vuoksi. Ydinvoiman käyttöä tulee kuitenkin vähentää bioenergian kehityksen myötä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jukka Hämäläinen:

Olen toiveikas, että uusiutuvien energiamuotojen kehitys on lähitulevaisuudessa nopeaa. Tällöin voimme ehdotetussa aikataulussa luopua fossiilisista energiamuodoista. Tämä kehitystyö luo myös Suomeen uutta työllisyyttä ja innovaatioita, joilla saamme Suomen talouden uuteen kasvuun.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jukka Hämäläinen:

Suomen julkinen sektori on kieltämättä nykyisellään suuri verrattuna yksityiseen sektoriin. Lähtisin kuitenkin ratkomaan ongelmaa siitä kulmasta, että yksityistä sektoria tulisi kasvattaa. Meillä on TEM:n tilastojen mukaan n. 320 000 työtöntä, joten yksikään työpaikka ei ole tämän valossa turha. Kuten yksityinen sektori, myös julkinen sektori muuttuu, joten tarpeettomaksi käyviä toimintoja on lakkautettava. Tilalle tulee kuitenkin uusia tarpeita, jotka työllistävät yhteiskuntaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jukka Hämäläinen:

Suomi on virallisesti kaksikielinen maa, mutta se ei tarkoita sitä että kaikkien olisi osattava molempia kieliä. Kielten opettaminen perusopetuksessa on sinällään hyvä asia, mutta soisin kyllä valinnanvapauden oppilaille. Onhan se hiukan epäkäytännöllistä, että esim. Itä-Suomen kunnissa Venäjän rajalla opetetaan Ruotsia pakolla, vaikka tarve kielten oppimiselle on hyvinkin erilainen kuin vaikkapa Länsi-Suomessa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jukka Hämäläinen:

Työttömyyden syynä on työpaikkojen vähyys, työnhakijat ovat jo motivoituneita. Nykyisellään karenssit ja sanktiot työstä kieltäytymisestä ovat jo varsin tiukat. Yleensä kieltäytyminen johtuu siitä, että työssäkäynnin kustannukset ylittävät siitä saatavat ansiot.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jukka Hämäläinen:

Yhteiskunnan on huolehdittava ja turvattava tietty perustaso vanhusten hoivapalvelussa vanhuksen yksilöllisen kunnon mukaan. Ihmisillä pitää olla oikeus ihmisarvoiseen ikääntymiseen ja vanhuuteen. Toki jokainen voi varallisuutensa mukaan ostaa itselleen perustason ylittävän palvelun ikääntyessäänkin, kuten kaikessa yhteiskunnan palveluissa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jukka Hämäläinen:

Suomessa on toki nykyiselläänkin melko oikeudenmukaiset rajoitukset ravintoloiden aukioloajoille, joten en ainakaan lähtisi kiristämään niitä. Kyse on kuitenkin elinkeinotoiminnasta, joka myös työllistää ihmisiä. Ja on joka tapauksessa parempi, että ihmiset nauttivat alkoholia valvotuissa olosuhteissa, kuin kaduilla tai kotona.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jukka Hämäläinen:

Suomessa on 317 kuntaa, joista 16 sijaitsee Ahvenanmaalla. On tietenkin syytä tarkastella kuntien määrää ja niiden tarpeellisuutta sekä elinkykyä. On aina parempi, että asukkaiden palvelut eivät ole byrokratiassa ja seinissä, joita kunnan oma hallinto väistämättä aina vaatii. Asukasdemokratia ei myöskään saa karata liian kauas ihmisten arjesta. Pakkoliitoksia en kannata.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jukka Hämäläinen:

Yleissitovilla työehtosopimuksilla on määritetty kutakin alaa koskevat vähimmäisehdot ja -palkka. Näistä on sovittu yhteisesti työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken. Vähimmäistyöehdot tulevat olla sellaisia, että ne tukevat järkeviä työuria ja vähimmäispalkat sellaisia joilla voi elättä itsensä ja perheensä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jukka Hämäläinen:

Jokaisella tulee olla oikeus asua haluamassaan paikassa. Yhteiskunnan kehitys on väistämättä sellainen, että suuret kasvukeskukset imevät väkeä yhä kiihtyvässä tahdissa ja maaseudulla väki vähenee. Emme pysty pitämään verovaroin yllä yhteiskunnan kaikkia palveluita koko Suomen alueella. En kuitenkaan kannata ihmisten pakkomuutattamista siten, että myös palveluiden pariin pääseminen evätään. Siksi Suomessa tulee olla tulevaisuudessakin kattava julkisen liikenteen verkosto.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jukka Hämäläinen:

Julkisen sektorin on tarjottava vahva perusta terveyspalveluille. Tätä perustaa voidaan täydentää yksityisen sektorin terveyspalveluilla. Yksityisten terveyspalveluiden tulee olla sellaisia, että ne toimivat tehokkaasti suomalaisen yhteiskunnan hyväksi myös talouden osalta. En halua suosia suuria kansainvälisiä veroparatiisiyhtiöitä tälläkään sektorilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jukka Hämäläinen:

Sote-uudistuksen tarkoitus on nimenomaan se, että sote-palveluiden järjestämistä mietitään laajemmalla yhteistoiminnalla. Varmasti moni vauraampi kunta pystyy yksin järjestämään kuntalaisilleen laadukkaat ja kattavat sote-palvelut yksin, mutta hyvin harva kunta selviytyy esim. erikoissairaanhoidon järjestämisestä itsekseen. Siksi laajempi perusterveydenhoito ja sosiaalipalvelut on suunniteltava siten, että voimme säästää kalliista erikoissairaanhoidosta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jukka Hämäläinen:

Taksien lupajärjestelmä olisi säilytettävä jotta alan toimijoiden, taksiyrittäjien ja -kuljettajien elinkeino ja ansainta säilyvät järkevänä. Ruotsista saatujen kokemuksien mukaan harmaa talous ja asiakkaiden huijaaminen on lisääntynyt vapautuneen taksikilpailun seurauksena. En toivo samanlaista kehitystä Suomeen. On tietenkin hyvä, että valtio säätää enimmäistaksat ylihinnoittelun välttämiseksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jukka Hämäläinen:

EU ei ole demokraattinen eikä toimi kansalaisen etu edellä -vielä. Eurooppa on kuitenkin se yhteisö, jossa meidän on kehitettävä työelämän, verotuksen, kaupankäynnin ja ympäristönsuojelun pelisääntöjä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jukka Hämäläinen:

Rahoitusmarkkinavero olisi kannatettava ajatus, mutta haastava toteutettava. Sen toteuttamiseksi pitää kuitenkin velvoittaa mukaan EU:n sisäiset veroparatiisit porsaanreikien tilkitsemiseksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jukka Hämäläinen:

Ukrainan kriisi on aiheuttanut paineen vahvempaan sotilaalliseen liittoutumiseen. Kolikon toinen puoli on se, että littoutuminen aiheuttaa väistämättä provokaation toiseen suuntaan. Suomen toisen maailmansodan jälkeinen puoluettomuus on taannut hyvät suhteet naapureihimme ja on arvostettua myös laajemmin mm. kansainvälisissä rauhanvälitys tehtävissä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jukka Hämäläinen:

Suomen puolustuksen on perustuttava yleiseen asevelvollisuuteen, ei tekniseen kilpavarusteluun. Yleinen asevelvollisuus takaa laajan maanpuolustustahdon. Kilpavarustelussa emme kuitenkaan pärjää suurvalloille, kuten naapurillemme Venäjälle. Pienenevien ikäluokkien myötä myös asepalveluksen kustannukset pysyvät nykyisissä raameissa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jukka Hämäläinen:

Suomessa on n. 320 000 työtöntä, joista suurin osa on työkykyisiä sekä työhaluisia. Olisi vähintäänkin järkevää työllistää ensin tästä joukosta mahdollisimman moni. Työvoimapulaa on ennustettu jo 2000-luvun taitteesta, mutta se ei ole edelleenkään tullut todeksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jukka Hämäläinen:

Avioliitto on lailla säädetty ja perustuslain mukaan ihmiset ovat tasavertaisia lain edessä. Tasa-arvoinen avioliittolaki on ihmisoikeuskysymys. Adoptio tulee myös sallia tasa-arvoisesti. Ihmisen sukupuolisella suuntauksella ei ole väliä siinä, saako lapsi turvallisen ja rakastavan kodin jossa kasvaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jukka Hämäläinen:

Suomen on tulevaisuudessakin oltava mukana humanitäärisillä perusteilla kotimaastaan pakenemaan joutuvien ihmisten vastaanottamista. Turvapaikkaa tarvitsevia pakolaisia pitää olla valmis sijoittamaan myös kotikuntaani, kuitenkin siten että turvapaikat sijoittuvat mahdollisimman tasaisesti ympäri Suomen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jukka Hämäläinen:

Olisin valmis sallimaan opettajille lisää oikeuksia puuttua esim. koulukiusaamiseen, joka valitettavan usein kohdistuu myös opettajiin. Jos lapsilla tai nuorilla ole riittävää kuria ja rajoja, heistä ei tule tasapainoisia aikuisia, jotka osaavat kunnioittaa kanssaihmisiään.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jukka Hämäläinen:

Koti lienee itse kullekin mieluisin paikka ja ihmisellä tulisi olla oikeus kotiin. Yhdessä rakennettu, kaikista asukkaistaan huolta pitävä hyvinvointi-Suomi on myös puolustamisen arvoinen. En kuitenkaan pidä Kokoomuksen takavuosien vaalilauseita erityisen hyvänä arvopohjana.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jukka Hämäläinen:

Toki monia julkisia palveluita voidaan ja kannattaakin tukea yksityisen sektorin yrityksillä, mutta yhä kiristyvässä kilpailutilanteessa on vaarana että suuret kansainväliset yritykset voittavat kilpailuja. Nämä yritykset kotiuttavat usein voittonsa siten, että suomalainen yhteiskunta menettää verotuloja ja sitä kautta heikkenee myös työllisyys.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jukka Hämäläinen:

Olemme jo tilanteessa, että julkisten palveluiden leikkaukset aiheuttavat pidemmällä aikavälillä merkittäviä lisäkustannuksia. Verotus ei saa tietenkään olla itseisarvo, mutta emme voi jatkuvasti myöskään velkaantua lisää, joten meidän on pystyttävä tuottamaan järkevät julkiset palvelut ja niiden vaatimat kustannukset riittävällä verotuksella.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jukka Hämäläinen:

Tuloerot on hyväksyttävä tiettyyn rajaan asti, mutta liian suureksi kasvavat tuloerot sakkaavat markkinat. Varakkaat laittavat kaiken ylimääräisen säästöön, mutta vähävaraiset käyttävät kaikki tulonsa ostamalla tuotteita ja palveluita, jolla taas lisätään työllisyyttä. Varakkaiden säästämät eurot taasen eivät kierrä, eivätkä siten luo uutta työtä ja yleistä hyvinvointia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jukka Hämäläinen:

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluntarjonta ei ole 2000-luvun aikana juurikaan kasvanut suhteessa BKT:hen ja kasvukin selittyy pääosin väestön ikääntymisellä. Jos työllisyystilanne saadaan korjattua ja talous kestävälle uralle, sosiaalietuuksien tarvekin vähenee. Huonon talouskehityksen jatkuessa meillä ei tietenkään lopulta ole varaa enää mihinkään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jukka Hämäläinen:

Suomessa osataan varsin hyvin yhdistää ympäristön ja talouskasvun. Maineemme ulkomailla perustuu sille, että Suomessa tehdään puhtaasti ja luonnonvaroja säästeliäästi käyttäen. Tätä mainetta ei pidä turmella lyhytnäköisillä hankkeilla, josta kalliiksi tullut Talvivaara on hyvä esimerkki.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jukka Hämäläinen:

Jos Talvivaaran kaivostoiminnasta olisi tehty kunnollinen ja puolueeton selvitys, oltaisiin suojeltu luonnon lisäksi myös veronmaksajien ja sijoittajien rahoja. Taloudelliset arvot ovat usein vain yhden ihmisiän mittaisia, kun taas luontoarvot ovat ikuisia -ja korvaamattomia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset