KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marika Visakorpi, Kristillisdemokraatit, 15

Oma esittely

Olen jyväskyläläinen varatuomari ja kihlakunnansyyttäjä. Toimin virastossani myös apulais-päällikkönä. Olen ollut 10 vuotta Keski-Suomen maakuntavaltuustossa sekä Jyväskylän kaupunginvaltuustossa ja siitä 8 vuotta myös kaupunginhallituksessa. Poliittista kokemusta on kertynyt myös järjestötyöstä. Luonteeltani olen vastuuntuntoinen, analyyttinen, opinhaluinen ja tulen juttuun monenlaisten ihmisten kanssa. Puhun useita kieliä ja harrastan monenlaista liikuntaa ja luonnossa retkeilyä. Jonkun verran olen mukana myös vapaaehtoistyössä. Kuluttajana pyrin suosimaan suomalaista ja reilua kauppaa ja usein valitsen myös luomu-tuotteita. Seuraavan eduskunnan isot haasteet tulevat olemaan talouden & työllisyyden, terveyden, turvallisuuden sekä kestävän kehityksen kysymyksissä. Niiden parissa lupaan tehdä töitä. Haluan myös puolustaa erityisesti Keski-Suomea sekä heikommassa asemassa olevia. Oikeudenmukaisuus ja muut kristilliset arvot ovat minulle tärkeitä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Marika Visakorpi:

Velkaantumisen saaminen kuriin on aivan välttämätöntä eikä siinä voida sulkea myöskään leikkauksia ja rakenteellisia uudistuksia pois. Sen tulee kuitenkin tapahtua sosiaalisesti oikeudenmukaisesti erityisesti heikommassa asemassa olevien tilanne huomioon ottaen. Leikkausten vaikutukset tulee muutenkin arvioida tarkkaan. Tasapainoinen talous on lopulta paras tae myös palveluille, yli varojen eläminen johtaa lopulta palveluidenkin murentumiseen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Marika Visakorpi:

Palkka- ja pääomatuloverotus ovat lievästi kiristyneet tällä kaudella. Nyt ollaan sellaisessa tasossa, että palkkaverotuksen edelleen kiristämisellä voisi olla enemmänkin talouden rattaita hidastava vaikutus ja se voisi myös johtaa joidenkin osalta tulojen kanavoimiseen alemmin verotetun pääomatulon kautta. Se ei olisi varsinkaan kuntien veropohjan kannalta hyvä. Omalta osaltani voisi maksaa vähän enemmänkin veroja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marika Visakorpi:

Ydinvoimassa on hyvät puolensa, mutta myös uraanin louhintaan, ydinvoimalan käyttöön ja ydinjätteen sijoittamiseen liittyvät riskinsä etenkin pitkällä aikavälillä. Siksi en ole innokas lisäämään ydinvoimaa. Energiansaanti on kuitenkin turvattava. On laskettu, että 5 TWh:ta olisi saatavissa lisäämällä tuulivoimaa, bioenergian käyttöä ja aurinkoenergian tuotantoa. Toisaalta saman verran energiansäästöä olisi saatavissa korvaamalla sähkölämmitystä ja lisäämällä energiatehokkuutta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Marika Visakorpi:

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä tulee määrätietoisesti lisätä ja erityisesti kivihiilen ja öljyn vähentää. KD:n tavoitteena on luopua kivihiilen käytöstä 2030 mennessä. En pidä realistisena, että 2025 mennessä olisi päästy kokonaan eroon myös maakaasusta ja turpeesta, vaikka niidenkin suhteen kulutuksen tulee olla aleneva. Turpeen osalta on tärkeää saada myös vesistöhaitat kuriin. Ojittamattomiin ja arvokkaisiin suoalueisiin ei tule koskea.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Marika Visakorpi:

Kyllä, julkista sektoria tulee tiivistää talouden tasapainottamiseksi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marika Visakorpi:

Suomi on kaksikielinen maa ja on paikallaan, että jokainen opiskelee edes perustiedot ruotsinkielestä. Myös korkeakouluopinnoissa voi olla tarpeen kyetä lukemaan ruotsinkielistä materiaalia, jolloin on hankalaa, jos ei osaa kieltä lainkaan. Sitä, kuinka paljon ruotsia opiskellaan, voidaan säätää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marika Visakorpi:

Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että mitä pidempään työttömyys jatkuu, sitä avoimempi pitäisi olla erilaisille työtehtäville, jotka suinkin henkilölle soveltuvat. Työssäkäyntialuetta ei ole tarpeen laajentaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marika Visakorpi:

Mikäli varallisuutta on, on perusteltua, että sitä voidaan jossain määrin käyttää myös hoivapalveluiden kustantamiseen ainakin jos kyse on muustakin varallisuudesta kuin omasta asunnosta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Marika Visakorpi:

Alkoholihaitat aiheuttavat merkittäviä kustannuksia Suomessa. Aukiolojen vapauttaminen tarkoittaisi kaiketi lähinnä aukiolojen pidentämistä anniskeluravintoloissa yöllä, mikä tuskin olisi omiaan vähentämään näitä haittoja.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marika Visakorpi:

Kuntien määrä tullee vähenemään soteuudistuksen ja väestökehityksenkin myötä, koska taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset pysyä itsenäisenä kutistuvat. En kuitenkaan kannata pakkoa, muuta kuin niissä tilanteissa, joissa taloudelta putoaa tyystin pohja pois.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marika Visakorpi:

Työmarkkinoille tarvitaan joustoja, mutta työehtosopimusten mukaisesta palkkatasosta ei tulisi tinkiä. Mikäli siihen mentäisiin, voisi se heikentää suomalaisten työllistymismahdollisuuksia ja lisätä vierastyövoiman käyttöä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Marika Visakorpi:

Suomi on syytä pitää kattavasti asuttuna siinä määrin kuin se kohtuudella on mahdollista. Tämä on myös turvallisuuskysymys. Keskittymistä tuskin pystytään kokonaan estämään. Valtion tuki tämän suhteen voi olla esim. joukkoliikenteen tukemista tai aluekehitystukia yritystoimintaan tms. Kovin massiivisista rahamääristä ei kuitenkaan voida puhua.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marika Visakorpi:

Yksityiset palvelut voivat täydentää julkisia palveluja sen mukaan kuin palvelunjärjestäjä näkee hyväksi. Pääpainon tulee kuitenkin olla julkisella puolella.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Marika Visakorpi:

Sote-uudistuksen tarkoituksena on mm. tuottaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut saman tahon toimesta, mikä ei ole mahdollista kuntien toimesta. Lisäksi tavoitellaan alueellisesti tasaisempaa palvelutarjontaa. Tämän vuoksi tarvitaan isommat alueet. Kuntien itsehallinnon kannalta asia on kuitenkin pulmallinen. Päätösvalta on karkaamassa ja laskut kuitenkin jäisivät, joiden suuruuteen ei voi juuri vaikuttaa. Mielestäni esitetty malli vaatisi vielä säätämistä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Marika Visakorpi:

Nykyisessä maailmantilanteessa on hyvä, että on kumppaneita. Suomen painoarvo yksin olisi moneen suuntaan heikompi. Sisämarkkinat tuovat mahdollisuuksia myös kaupankäyntiin ja yhteistyötä on hyvä tehdä esim. kv. rikollisuuden ja ympäristökysymysten saralla.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Marika Visakorpi:

Suomella ei ole tarvetta osallistua tähän.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Marika Visakorpi:

Nato toisi Suomelle paremmat turvatakuut, mutta voisi johtaa myös yleisen asevelvollisuuden heikkenemiseen. Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa Natoon liittyminen ei olisi viisasta, mutta ei sitä tule sulkea poiskaan tulevaisuuden vaihtoehdoista ja mahdollisen liittymisen vaikutuksia on hyvä selvittää ja käydä niistä keskustelua. Mikäli Ruotsi päättäisi liittyä Natoon, olisi Suomen vakavasti harkittava asiaa myös.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Marika Visakorpi:

Puolustusvoimilla on suuret materiaalin uusimistarpeet alkaen maavoimista ja jatkuen meri- ja ilmavoimiin. Niistä on välttämätöntä pitää huolta, jotta voimme pitää kiinni uskottavasta puolustuksesta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Marika Visakorpi:

Tarveharkintaa voisi väljentää yritysten työvoiman ja asiantuntijoiden saamisen turvaamiseksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marika Visakorpi:

Rekisteröity parisuhde takaa homo- ja lesbopareille samat oikeudet kuin avioliittolaki lukuunottamatta nimensaamismenettelyä, jonka siihen olisi voinut korjata sekä ulkoista adoptiota. Pidän lapsen oikeutta isään ja äitiin tärkeämpänä kuin aikuisen oikeutta saada lapsi enkä siksi kannata ulkoista adoptio-oikeutta. Paraskaan isä ei voi muuttua äidiksi ja toisinpäin. Nyt tehty lainmuutos voi heikentää kaikkien mahdollisuutta adoptioon joidenkin lähtömaiden erilaisen näkemyksen vuoksi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Marika Visakorpi:

Vastausta ei voi antaa tietämättä tarkempia ehtoja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Marika Visakorpi:

Tämä varmasti vaihtelee koulusta ja luokasta toiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Marika Visakorpi:

Kristillisillä arvoilla on ollut suuri vaikutus siihen, että Suomesta on rakentunut hyvinvointivaltio. Uskon, että ne arvot ovat hyvä ja positiivinen pohja myös tänään. Jokaisen vakaumusta ja ihmisarvoa tulee kunnioittaa riippumatta siitä jakaako hän saman arvopohjan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Marika Visakorpi:

Jonkun verran enemmänkin voisi yksityistä sektoria käyttää esim. palvelusetelimuodossa, mutta ratkaisut tulee aina huolella harkita kokonaistaloudellisuuden perusteella, jossa laatu on myös mukana. Sellaisia ulkoistuksia ei tule tehdä,missä on vaarana monopolin syntyminen ja hintojen karkaaminen. Julkisen palvelun tulee muodostaa kuitenkin päärunko.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Marika Visakorpi:

Veronkorotusten tie alkaa olla kuljettu ja nyt on sopeutettava menot tuloihin sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja tulopuolta (työllisyyttä) lisäävillä toimilla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marika Visakorpi:

Tämä riippuu tilanteesta. Jos joku omalla yrittämisellään tienaa hyvin, en lähtisi sitä arvostelemaan, hän on ottanut todennäköisesti myös suuria riskejä. Sen sijaan on vaikeampi nähdä suuryritysten johtajien todella hulppeille palkoille perusteita. Palkka saa olla vaativan tehtävän myötä korkea, mutta joku raja siinäkin tulisi olla. Yleisesti yhteiskunnassa suuret tuloerot ovat omiaan luomaan jännitteitä eivätkä siten hyvä asia. Palkan tulee kulkea vastuun, koulutuksen ja työmäärän mukaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Marika Visakorpi:

Pääpiirteissään nykyisenkaltaisilla palveluilla voidaan mennä, mutta jonkun verran karsintaa jouduttaneen tekemään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marika Visakorpi:

Talouskasvu ei saa tapahtua ympäristöä tuhoten. Toki on selvää, että esim. tehtaan perustamisesta aiheutuu jotain vaikutuksia ympäristöön. Ympäristölupamenettelyssä annetaan rajat ja selvitetään, onko toiminta ympäristön kannalta mahdollista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Marika Visakorpi:

Tämä on ilman muuta selvää.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset