KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Veli Liikanen, Vihreät, 143

Oma esittely

Ympäristön suojelija. Tasa-arvon puolustaja. Tulevaisuuden vaikuttaja. Olen mikkeliläinen nuorisotutkija, biologi, perheenisä ja peliharrastaja. Palkkatyössä parannan nuorten ja nuorisotyöntekijöiden asemaa. Vapaaehtoistyötä olen tehnyt ympäristöjärjestöissä 20-vuotiaasta saakka. Toimin Mikkelissä kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä sekä maakuntavaltuutettuna. Vihreissä vaikutan valtakunnan politiikkaan puoluehallituksen jäsenenä. Olen yhteistyökykyinen, asiantunteva ja ratkaisuja etsivä. Eduskunnassa haluan torjua köyhyyttä ja katkaista huono-osaisuuden periytymisen ketjun. Ihmisten hyppyyttämisen ja syrjinnän on loputtava. Tiukalla ympäristön- ja luonnonsuojelulla kannamme vastuumme tulevista sukupolvista. Kun luomme samalla uusia työnteon ja yrittämisen mahdollisuuksia, saamme Suomen talouden terveelle uralle. Lupaan ajaa ratkaisuja, joilla turvaamme nuorille tulevaisuuden ja vahvan roolin avoimessa, demokraattisessa Suomessa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Veli Liikanen:

Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa leikkaukset vain heikentäisivät työllisyyttä ja sitä kautta maan taloutta entisestään. Velkaantuminen ei ole Suomen huolista vakavin. Kun investoimme tulevaisuuden aloihin ja hyviin julkisiin palveluihin sekä uudistamme sosiaaliturvan nykyaikaiseen työhön ja yrittämiseen sopivaksi, saamme työllisyysasteen nousuun ja maan talouden terveelle uralle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Veli Liikanen:

Suurituloisimpien palkkaverotusta voi tarvittaessa kiristää. Tuloerojen kaventamisen kannalta on kuitenkin olennaisempaa keventää pienituloisten verotusta sekä verottaa suuria pääomatuloja nykyistä reilummin. Kaikkinensa verotuksen painopistettä kannattaa siirtää työn verotuksesta haittojen verottamiseen sekä verojärjestelmän porsaanreikien tukkimiseen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Veli Liikanen:

Tarvitsemme lisää investointeja kotimaisiin uusiutuviin energianlähteisiin. Ne synnyttävät kotimaisia työpaikkoja, parantavat riippumattomuuttamme ja ovat hyväksi ympäristölle. Ydinvoima ei nykyisellään enää pärjää edes hintakilpailussa halpeneville uusiutuville energiantuotantomuodoille.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Veli Liikanen:

Ilmastonmuutoksen rajoittaminen ja ympäristömme tilan parantaminen on mahdollista, kun teemme johdonmukaista energiapolitiikkaa. On panostettava energiatehokkuuteen, älykkäisiin sähköjärjestelmiin ja uusiutuvaan lähienergiaan. Voimakkaasti saastuttavien polttoaineiden, kuten turpeen ja kivihiilen, käyttöä on vähennettävä nopeasti. Turpeen energiakäytöstä tulee luopua 2025 mennessä ja kivihiilestä mahdollisimman nopeasti. Maakaasua saatetaan tarvita siirtymäkauden polttoaineena hiukan pidempään.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Veli Liikanen:

Suomen menestys on perustunut yhtä lailla julkisilla palveluilla rakennettuun vankkaan pohjaan sekä yksityisten ihmisten ja yritysten työhön ja nokkeluuteen. Julkisesta sektorista leikkaaminen ei synnytä menestyvämpiä yrityksiä tai uutta työtä. Olennaista on julkisten palveluiden vaikuttavuus: niiden tulee luoda tasa-arvoa, vähentää syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä tarjota kaikille mahdollisuus menestyä ja käyttää kykyjänsä yhteiseen hyvään. Leikkaukset eivät näitä tavoitteita edistä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Veli Liikanen:

Olisin Itä-Suomen raja-alueilla valmis kokeiluihin ruotsin vapaavalintaisesta korvaamisesta venäjällä. On kuitenkin selvää, että jotta ruotsin pakollisesta oppimäärästä voitaisiin todella luopua, tulisi samalla käydä keskustelu ns. virkamiesruotsin vaatimuksista. Pidän epätodennäköisenä, että suuriin muutoksiin olisi valmiutta. Joka tapauksessa itäsuomalaisesta näkökulmasta on surullista, että niin suuri osa ruotsin opiskelusta menee hukkaan eikä pääse käyttöön arjessa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Veli Liikanen:

Työttömyyteen ja sosiaaliturvaan sisältyy nykyisellään kohtuuttoman paljon erilaista hyppyyttämistä ja paperiaskartelua, joiden vaikutus työllistymiseen ja ihmisten työmotivaatioon on olematon tai negatiivinen. Velvoitteita on jo aivan riittävästi, työpaikoista ja oikeanlaisesta osaamisesta sen sijaan on pulaa. Meidän tulee parantaa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista, tarjota osa-aikatyön mahdollisuuksia sekä kannustaa kokeiluihin. Perustulo tukisi kaikkia näitä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Veli Liikanen:

Lähtökohtaisesti peruspalvelut ja välttämättömät hoivan tarpeet tulee täyttää varallisuudesta riippumatta, yhteisestä kassasta, maksut tulotason mukaan asettaen. Lisäpalveluita kukin voi hankkia omalla varallisuudellaan. Vanhuspalveluiden tilanne ei selvästikään ole Suomessa kunnossa, ja liian moni vanhus jää vaille tarpeellista hoitoa ja tukea. Liian voimakas säästölinja on ajanut palvelut ahtaalle.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Veli Liikanen:

Nykyiset aikaraamit ovat sinänsä riittävät, mutta ravintoloiden tasapuolista kohtelua pitäisi tässä kohdin selkeyttää ja mielivaltaisen tuntuisista kriteereistä luopua.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Veli Liikanen:

Mikäli sote-uudistus saadaan toteutettua onnistuneesti, liitoksille on tarvetta vähemmän. Mutta edelleen löytyy seutuja ja työssäkäyntialueita, joissa kuntaliitos olisi selvästi perusteltu. Pakkoa voidaan harkita äärimmäisenä keinona (mikäli perustuslaki sen sallii), jos mikään muu ohjauskeino ei tunnu purevan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Veli Liikanen:

Työehtosopimusjärjestelmän romuttamisesta ei ole talouden veturiksi. Suomen viennin viimeaikaisten ongelmien syynä ovat olleet väärät tuotteet, eivät palkkakustannukset. Työpaikkojen luomiseksi tarvitsemme elvyttävää suhdannepolitiikkaa, yrittämisen ja työn sujuvoittamista sekä uusia ideoita. Uusien ideoiden syntyä eivät edesauta huonosti järjestetyt ja kehnosti palkatut työsuhteet.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Veli Liikanen:

Tälläkään hetkellä "koko Suomi" ei ole asutettu, eikä pelkkä alueiden asuttaminen ole varmaankaan mielekäs tavoite. Alueiden elinvoimaisuus turvataan alueen omalla työllä ja asettamalla taloudelle kestävät pelisäännöt. Esimerkiksi uusiutuvia luonnonvaroja tuottava maakunta hyötyy kiertotaloudesta ja tiukasta ilmastopolitiikasta. Ihmisten perusoikeudet on turvattava koko maassa ja maan sisäisiä tulonsiirtoja kasvukeskuksista ikärakenteeltaan vanhemmille alueille on jatkettava.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Veli Liikanen:

Nyt pöydällä olevassa sote-lakiesityksessä yksityisten palveluntuottajien asema säilyy samanlaisena kuin nykyään. Joidenkin palveluiden osalta yksityisten tuottajien käyttö voi olla järkevää, kuten nykyäänkin. Mutta jos yksityiset nostettaisiin julkisten kanssa samaan asemaan, niiden hoidettavaksi voisi tulla maakunnan kokoisia kokonaisuuksia. Tällöin esimerkiksi koko Etelä-Savon sote-palvelut voisivat olla yhden ylikansallisen yrityksen tarjoamia, mikä ei ole lainkaan toivottavaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Veli Liikanen:

Sote-uudistus on äärimmäisen tärkeä hanke, sillä ilman järkeviä uudistuksia paisuvat sosiaali- ja terveysmenot syövät varat muiden tärkeiden palveluiden tuottamiselta. Eri sote-palvelut on uudistuksessa saatava yhteisen organisaation alle, ja siihen yksittäinen kunta on lähes aina liian pieni toimija. Parasta olisi siirtyä malliin, jossa sote-alueella (maakunnalla tai nyt kaavailluilla suuralueella) olisi verotusoikeus ja suorilla vaaleilla valitut päättäjät.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Veli Liikanen:

Sääntelyllä ja ohjauksella on pidettävä huolta siitä, että harvaan asutuimmillakin seuduilla on tarjolla kohtuuhintaisia taksipalveluja. Niitä tarvitaan joka tapauksessa lakisääteisiin kyyteihin. Taksialan tiukkaa sääntelyä ja luvanvaraisuutta tulisi kuitenkin ainakin jonkin verran keventää. Kasvukeskuksissa vapaammat markkinat todennäköisesti laskisivat taksipalveluiden hintoja, ja kevyempi sääntely voisi edesauttaa esimerkiksi kuljetuspalveluiden monipuolistamista.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Veli Liikanen:

Vientivetoisena maana Suomi on hyötynyt suuresti suurista sisämarkkinoista ja yhteisvaluutan käytöstä. EU:n kautta Suomella on paremmat vaikutusmahdollisuudet ulkopolitiikassa sekä esimerkiksi ympäristö- ja veropolitiikassa, joissa kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Kaikissa näissä on parantamisen varaa, ja eurokriisi on osoittanut, että rahaliitossa oli alkujaankin pahoja valuvikoja.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Veli Liikanen:

Vihreät ajoivat aktiivisesti rahoitusmarkkinaveroon osallistumista hallituksen sisällä. Kun talous on hyvin globaalia ja vapaata, tarvitaan keinoja yhteiseen kansainväliseen säätelyyn. Rahoitusmarkkinavero olisi hyvä tapa kerätä varoja esimerkiksi keinottelun ja taloudellisten heilahtelujen haittojen korjaamiseen. Vero pitäisi saada kattamaan mahdollisimman suuri osa EU:sta, ja sen ulkopuolelle jääminen on haitallista vapaamatkustajuuta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Veli Liikanen:

En kannata Nato-jäsenyyden hakemista tämänhetkisessä tilanteessa. Nyt käynnissä olevan kriisin aikana se ei varmaankaan ole edes mahdollista. Mikäli kansainvälinen tilanne tulevaisuudessa oleellisesti muuttuu, voidaan Nato-jäsenyyden hakemisesta järjestää kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Veli Liikanen:

Puolustusmenoja on käsiteltävä osana laajempaa budjettikeskustelua. Jos kaikesta muusta halutaan säästää, en kannata puolustusvoimien rahoituksen lisäämistä. Tarpeellisiin materiaalihankintoihin saataisiin lisää rahaa pienentämällä joukkoja maltillisesti. Mikäli turvallisuusmenoja halutaan lisätä, kannatan panostusta sellaiseen, mistä on selvää hyötyä rauhan aikanakin. Esimerkiksi turvallisiin tietoliikenneyhteyksiin ja Ylen venäjänkieliseen ohjelmaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Veli Liikanen:

Työperäistä maahanmuuttoa on syytä helpottaa, sillä Suomeen muuttamisen tiellä on yhä tarpeettoman monia byrokraattisia esteitä. Huoltosuhteemme parantamiseksi tarvitsemme Suomeen tulevaisuudessa lisää työikäistä väestöä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Veli Liikanen:

Ehdottomasti! Parisuhteen tai lapsen kasvattamisen kannalta sillä, ovatko vanhemmat heteroita vai eivät, ei ole mitään merkitystä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Veli Liikanen:

Meidän tulee kantaa vastuuta maailman hädänalaisten auttamisessa. Turvapaikkaa ei myönnetä Suomessa helposti, sen saaneilla on hakemukselleen hyvät perusteet. Hakemukset tulee käsitellä asianmukaisesti ja humaanisti, ja tätä työtä voitaisiin hyvin tehdä kotikunnassanikin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Veli Liikanen:

Kuri ei tuota parempia oppimistuloksia eikä lisää lasten ja nuorten hyvinvointia. Useimmissa tapauksissa luottamus, oppilaiden osallistaminen ja yhteisistä pelisäännöistä sopiminen tuottavat parempaa ilmapiiriä kouluihin ja tekevät niistä parempia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Veli Liikanen:

On tärkeä tiedostaa henkilökohtainen arvopohja ja pystyä toimimaan maailmassa ja politiikassa, jossa jaettuja arvoja ei välttämättä ole. Omissa arvoissani korostuvat tasa-arvo, heikompien puolustaminen sekä luonnon kunnioittaminen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Veli Liikanen:

Merkittävimmät hyvinvointipalvelut (esim. koulut ja perusterveydenhoito) on syytä pitää julkisten toimijoiden käsissä. Isojen palvelukokonaisuuksien ulkoistamisista on Suomessakin paljon huonoja kokemuksia. Sen sijaan yksityisten toimijoiden käyttö voi toimia hyvin siellä, missä kysyntää on riittävästi ja markkinoilla valinnanvaraa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Veli Liikanen:

Suomen menestys on rakentunut hyvien julkisten palvelujen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan varaan. Julkiset palvelut on pidettävä niin laadukkaina, että on ilo maksaa veroja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Veli Liikanen:

Syksyllä OECD raportoi, että tuloerojen kasvu on hidastanut merkittävästi länsimaiden talouskasvua. Onnellisimmat ihmiset asuvat pienten tuloerojen maissa. Useimmat aikaansaavat ihmiset tietävät hyvin, että on olemassa muitakin motivaatiota lisääviä ja ahkeruuteen kannustavia asioita kuin suuret tulot.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Veli Liikanen:

Julkista taloutta rasittaa ennen kaikkea huoltosuhteen heikkeneminen, eivät niinkään palvelut tai etuudet sinänsä. Voimme parantaa tilannetta tarjoamalla yhä useammalle mahdollisuuden osallistua työmarkkinoille sekä lisäämällä maahanmuuttoa. Etuusjärjestelmää on syytä uudistaa perustuloon pohjautuvaksi. Sen vaikutuksista opimme kokeilun ja kokemusten kautta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Veli Liikanen:

Ympäristönsuojelu tarkoittaa tulevaisuuden hyvinvoinnin ja työpaikkojen suojelemista. Työtä ja ympäristöä ei tarvitse asettaa vastakkain, päinvastoin: ympäristönsuojelu se vasta työtä synnyttääkin! Terveellä pohjalla oleva talous vaatii ympäristön rajojen huomioon ottamista, ei ympäristösääntelyn ja toimivien suojeluohjelmien purkamista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Veli Liikanen:

Olemme osa ympäristöä. Ympäristön etu on ihmisen etu.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset