KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Peter Muurman, Perussuomalaiset, 113

Oma esittely

Olen entinen kolmen kauden kansanedustaja. Nykyisin toimin Haminan kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Peter Muurman:

Suomen velkaantumisaste on liian korkea, mutta ei vielä muodosta kansantaloudellista riskitekijää. Lisävelkaantumisen kierre on katkaistava järkevällä talouspolitiikalla ja panostamalla kotimaan tuotannollisen toiminnan elvyttämiseen sekä työllisyyden prantamiseen. Pienituloisimmilta ei saa leikata yhtään mitään.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Peter Muurman:

Progressiivinen tuloverotus ei käytännössä teknisistä syistä mahdollista eri tuloluokkien asettamista eriasteisiin progressioskaaloihin. Se aiheuttaisi merkittäviä verotuksellisia vinoutumia. Tuloerojen tasaamiseen on käytettävä muita keinoja. Progressiivisen palkkaverotuksen kautta se ei onnistu em. syistä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Peter Muurman:

Suomi tarvitsee energiaa edulliseen hintaan. Siihen tekijään nojaa kansantaloutemme kehitys ja kansalaisten hyvinvointi. Ydinvoimaa yhtenä energian tuotantomuotona tarvitaan. Hiilidioksiidipäästöjä tuottavista on asteittain päästävä eroon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Peter Muurman:

Tavoite on hyvä (viitaten edelliseen vastaukseen). Useista syistä johtuen lienee realistista odottaa, ettei tavoite täysin toteudu vuoteen 2025 mennessä. Maakaasun päästöt ovat vähäiset, joten sen rinnastaminen kivihiileen ei ole perusteltua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Peter Muurman:

Julkisen sektorin menoista lähes 70% kulkeutuu kuntasektorin kautta. Varsinkin kuntasektorin johtoporras ja päällekkäiset organisaatiot ovat paisuneet ylisuuriksi. Kuntien johtojärjestelmässä toimivien määrä suhteessa suorittavan henkilistön määrään on suhteettoman suuri. Turhaa "byrokratiaa" on karsittava yleensäkin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Peter Muurman:

Suuressa maailmassa ruotsin kieli on yhtä pieni kuin suomen kieli. Missään muussa maailman maassa (Ruotsi poislukien) ei ruotsia opiskella juuri ollenkaan, saati pakollisena. Kielen vapaaehtoisuus on parempi vaihtoehto. Ruotsin vallan aikainen hallinto katosi Länsi-Suomesta yli 200, Itä-Suomesta yli 300 vuotta sitten.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Peter Muurman:

Asenne työntekoon ei aina ole kohdallaan. Eri asteisen koulutuksen ammattiin tähtäävän kolutuksen lisäksi tulisi koulutuksessa panostaa hyvän työmotivaation ja -asenteen omaksumiseen. Suomalaisen työn kunnioitus pitää nostaa arvoonsa. Työntekijä on palkkansa ansainnut ja ammattimies on ylpeä tekemästään työstä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Peter Muurman:

Työtuloista maksetaan sekä veroja julkiselle sektorille että eläkemaksuja eläkerahastoihin. Mikäli varallisuutta em. menojen jälkeen on henkilölle kertynyt, ei ole kohtuullista, että vanhuuden hoivapalveluiden muodossa hänen kartuttamia säästöjään (varallisuuttaan) verotetaan maksujen muodossa toiseen kertaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Peter Muurman:

Turhaa byrokratiaa ja holhousta tulee karsia. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden aukiolon ym. sääntely on kuitenkin tarpeellista yleisistä syistä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Peter Muurman:

Kuntasektorin palvelutuotanto vaatii uudistamista ja tehostamista. Tavoitteen saavuttamiseksi valtiovallalla on käytettävissän muitakin menetelmiä kuin kuntien pakkoliitokset. Myös kuntien itsehallintoa koskeva lainsäädäntö kaipaa tarkistamista ja ajan tasalle saattamista.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Peter Muurman:

Työehtosopimukset ovat sopimuksenvaraisia, eli työmarkkinajärjestöjen sopimia, joille ao. lainsäädäntö luo puitteet. Yritystoiminnan alhainen investointitaso, ei palkkataso, on keskeinen ongelma uusien työpaikkojen luomisessa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Peter Muurman:

Koko maa on pidettävä asuttuna ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivana, useista eri syistä mm. metsävarallisuutemme järkevän hyödyntämisen takia. Verovaroin tuetaan kaikkia alueita monin eri tavoin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Peter Muurman:

Julkisen sektorin tulee vastata tasavertaisista ja hyvistä terveyspalveluista koko maassa. Yksityiset terveyspalvelut täydentävät julkisia palveluita ja tuovat vaihtoehdon niitä haluaville. Työterveyspalvelut muodostavat merkittävän osan ko. palvelutarjonnan kokonaisuudesta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Peter Muurman:

Päävastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä täytyy säilyttää julkisella vallalla nykyisten keskeisten periaatteiden puitteissa. Kuntien valta-asema ei voi olla itsetarkoitus. Uudistuksen tavoite on tasavertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen koko maassa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Peter Muurman:

Tietty lupa- ja hintaohjaus on paikallaan. Sillä ehkäistään taksialalle muutoin mahdollisesti pesiytyvät lieveilmiöt, mikä ei olisi kuluttajien edun mukaista.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Peter Muurman:

EU:n luoma sisämarkkina-alue on Suomen vientivetoiselle yritystoiminnalle nähty myönteisenä seikkana. Vastaavasti EU:n raskas byrokratia ja Suomen nettomaksut sille ovat muodostuneet meille rasitteiksi. Hyvin toimeen tuleva Sveitsi on tarkkailut EU:n kehitystä sivusta, eikä maa edes harkitse jäsenyyden hakemista.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Peter Muurman:

Taloudellisen liikkumatilan säilyttäminen on perusteltua.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Peter Muurman:

Sotilaallisella tyhjiöllä on taipumus täyttyä. Siksi Suomen tulee panostaa omaan maanpuolustukseensa, varsinkin toimintakykyisiin maavoimiin. Paras ulkoisen uhan torjuja on korkea sotilaallinen suorituskykymme ja luja maanpuolustustahtomme.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Peter Muurman:

Viittaan edelliseen vastaukseen. Suomen alueen joutuminen suurvaltojen käymän suursodan taistelutantereeksi on kuviteltavissa olevista vaihtoehdoista huonoin. Sen tilanteen estämiseksi ja muutoinkin puolustusvoimien korkeasta suorituskyvystä on pidettävä huolta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Peter Muurman:

Tarveharkinnasta on pidettävä kiinni. Omien kansalaisten työllistäminen on tietenkin ensisijainen tehtävämme.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Peter Muurman:

Vastuullinen viranomainen tekee perhekohtaiset ratkaisut.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Peter Muurman:

Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustaminen valtiovallan tuella on yksinkertaista ja helppoa. Mikäli kaikki muut asiaan liittyvät tekijät jätetään huomioon ottamatta, voi kunta joutua tilanteeseen, jossa se ei selviä heikoin perustein ottamistaan velvoitteistaan ja vastuuksistaan. Kunnan omat asukkaat asetettava etusijalle.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Peter Muurman:

Elämässä tiettyä kurinalaisuutta tarvitaan. Tämä asenne olisi hyvä oppia jo koulussa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Peter Muurman:

Eettiset arvot muodostavat hyvän pohjan kaikelle toiminnalle - myös arvopohjan politiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Peter Muurman:

Julkisen sektorin tulisi pääsääntöisesti tuottaa julkisia palveluita, joita yksityinen sektori täydentää. Tämä edellyttää sitä, että julkinen sektori on kilpailukykyinen, jolle ei ole esteitä kunhan asioita hoidetaan hyvin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Peter Muurman:

Asiat pitää hoitaa asioina. Esitetyn kysymyksen vastaus riippuu tilanteesta ja kulloisestakin asiasta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Peter Muurman:

Suuret tuloerot eivät ole sidoksissa vain lahjakkuuteen ja ahkeruuteen. Niihin vaikuttavat monet muut tekijät, joista eräät eivät yhteiskunnan toimivuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta ole puolustettavissa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Peter Muurman:

Julkinen talous kaipaa tehostamista ja byrokratian vähentämistä. Taitavasti ja tehokkaasti hoidettu julkinen talous kestäisi nykyiset velvoitteensa kohtuudella.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Peter Muurman:

Riippuu tilanteesta. Arvio tehtävä tapauskohtaisesti kaikki tekijät huomioon ottaen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Peter Muurman:

Vaikutukset ympäristöön on syytä arvioida päätöksenteossa. Kaikista ympäristölle haitallisista hankkeista ei käytännössä kuitenkaan ole mahdollista luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset