Vaalit 2015

Vaalit 2015

Hanna Halmeenpää, 13

  • Puolue: Vihreä liitto
  • Ehdokasnumero: 13
  • Ikä: 39
  • Koulutustaso: korkeakoulututkinto, FM
  • Lasten lukumäärä: 3

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen biologian ja maantiedon opettaja, perheenäiti ja kaupunginvaltuutettu Kalajoelta. Kansalaisjärjestö Pro Hanhikivi ry:n varapuheenjohtajana olen osallistunut valtakunnalliseen energiakeskusteluun ydinvoimakriitikkona ja kotimaisen energian puolestapuhujana. Minulla on vahvasti pohjoissuomalainen mentaliteetti. Juureni ovat Koillis-Lapissa sekä Oulussa, jossa olen syntynyt ja elänyt pitkälle aikuisikääni. Olen kouluttautunut filosofian maisteriksi ja työskennellyt ympäristönsuojelun tutkimus- ja viranomaistehtävissä sekä vuodesta 2008 alkaen opettajana peruskoulussa. Kalajoen kaupunginvaltuutettuna ja teknisen lautakunnan jäsenenä toimin toista kautta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on mielestäni oikeus ja velvollisuus. Ihmisiä arvostava, elinympäristön nykyisestä ja tulevasta hyvinvoinnista huolehtiva arvomaailma tulee olla kaiken päätöksenteon lähtökohta. Haluan olla rakentamassa turvallista ja elinvoimaista Suomea, hyvää yhteiskuntaa meille kaikille.

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(31) }}
Hanna Halmeenpää:
Suomalaiset osaavat arvostaa etuuksiaan. Mielestäni sosiaalietuuksia tulee uudistaa mm. toteuttamalla perustulo, joka korvaisi sosiaaliturvan vähimmäisetuudet ja poistaisi työllisyyden kasvun jarruna olevia kannustinloukkuja ja turhaa monen luukun ja hakemuksen hallintoa. Tukijärjestelmän sudenkuopat ja monimutkaisuus turhauttaa ja passivoi ihmisiä, ne pitää poistaa.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(32) }}
Hanna Halmeenpää:
Valtion talous pitää saada raiteilleen, velkaantumisen kiihtyminen pitää pysäyttää. Tähän tarvitaan ensisijaisesti järkeviä rakenteellisia ratkaisuja, kuten työllisyysasteen nostoa, työssä jaksamisen parantamista ja sitä kautta työurien pidentämistä, kestävää talouskasvua ja riittävän suuria verotuloja mutta myös toki menokuria. Lyhyen aikavälin talouskuri ei kuitenkaan saa vaarantaa suomalaisten palveluja ja talouden tulevaisuusnäkymiä.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(33) }}
Hanna Halmeenpää:
Suomen tie on Euroopan yhteinen valuutta-alue ja valuuttana euro. Vaikka euroaluetta koskevat sopimukset tai euron valuutta-alue eivät ole kaikissa tilanteissa paras, paluuta markka-aikaan ei mielestäni ole realistista haaveilla, eikä siihen tule pyrkiä.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(34) }}
Hanna Halmeenpää:
Suomessa on paljon byrokratiaa, joka voi viedä esimerkiksi yrittäjää tai työtöntä työnhakijaa luukulta toiselle. Pahimmillaan sääntely haittaa taloudellista toimeliaisuutta ja on työllistymisen esteenä. Tietyistä asioista talodellisen toiminnan suhteen selkeät pelisäännöt pitääkin olla, kuten työntekijöitä koskevat minimipalkat ja työaikalait sekä ympäristölainsäädäntö. Ei työtä ja talouden kasvua pidä luoda keinolla millä hyvänsä, jos aiheutuvat haitat ovat taloudellista hyötyä suuremmat.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(35) }}
Hanna Halmeenpää:
Taloudellinen ahdinko Kreikassa on kova ja näkyy raskaasti mm. nuorisotyöttömyysluvuissa. Tilanne on omiaan aiheuttamaan epävakautta. Velat on tietenkin maksettava, mutta lienee syytä harkita tukiohjelman tai laina-aikojen pidentämistä. Tärkeimpiä Kreikan taloutta parantavia toimia ovat verojen keruun parantuminen, harmaan talouden ja korruption kuriin saaminen. Mahdollisuuden talouden ja työllisyyden kasvuun Kreikassa paranevat, kun velanhoitotaakka kohtuullistetaan.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(36) }}
Hanna Halmeenpää:
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuutta voi mitata sillä, miten se palvelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Jonkinlainen sote-uudistus on välttämätön, sillä nykymalli on liian kankea, epätasainen ja kallis. Monen rahoittajan mallissa kokonaisuuden tehokkuudesta ei vastaa kukaan, asiakkaat eivät ole keskenään tasa-arvoisia eivätkä aina saa tarvitsemaansa palvelua. Meneillään olevasta sote-uudistuksesta ei kukaan vielä tiedä lopputulosta. Aikataulu voi olla epärealistinen.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(37) }}
Hanna Halmeenpää:
Päättäjien tehtävä on huolehtia etenkin heikoimmista. Tämä tarkoittaa mm. riittävän laajapohjaista ja riittävän selvään progressioon perustuvaa verotusta, eli suurituloisten vero-osuuden kasvua ja pienituloisten verohelpotuksia. Verotuksen progressiivisuus, myös pääomatulojen kohdalla, on mielestäni oikea tapa tasata tuloeroja ja eroja myös kansalaisten hyvinvoinnissa.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(38) }}
Hanna Halmeenpää:
Ylisuurten eläkkeiden leikkaus verotuksella on ns. eläkekattoja tehokkaampi tapa luoda oikeudenmukaisuutta tuloeroihin. Verotus vaikuttaa jo tämän hetkisiin eläkkeisiin, eläkekatot eivät vaikuta.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(39) }}
Hanna Halmeenpää:
Pk-yritysten palkkausta voidaan helpottaa mm. ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkauskuluja (ei palkkoja) alentamalla, alv:n alarajan nostamisella. Alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä on Suomessa noin 250 000. Jos niistä joka viides palkkaa uuden työntekijän vuoteen 2020 mennessä, syntyisi kymmeniö tuhansia työpaikkoja. Joillakin teollisuuden aloilla palkat ovat karanneet omiin korkeuksiinsa, verrattuna vaikkapa naisvaltaisen hoiva-alan palkkakehitykseen. Siis malttia ja tasapainoa.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(40) }}
Hanna Halmeenpää:
Vain erityistapauksissa, kun pyritään estämään merkittäviä yhteiskunnalle koituvia vahinkoja, voidaan yrityksiä yrittää "pelastaa" valtion varoin. Toimintakyvytöntä yritystä ei pääsääntöisesti pidä tukea, ei edes työllisyyden näkökulmasta. Valtion tehtävä on luoda mahdollisuudet kannattavaan yritystoimintaan, ei ylläpitää tappiollista toimintaa. Rakennemuutoksissa pitää satsata ihmisten uudelleen työllistämiseen ja uuden yritystoiminnan liikkeellelähdön edistämiseen.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(41) }}
Hanna Halmeenpää:
Painottaisin talouden ja ulkopolitiikan valintojen ja johdonmukaisuuden merkitystä. Turvallisuuspoliittista tilannetta ja NATO-harkintaa voidaan analysoida avoimesti. Tilanteen olennaisesti muuttuessa NATO-jäsenyydestä tulee järjestää neuvoa antava kansanäänestys.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(42) }}
Hanna Halmeenpää:
Etääntyminen on helppoa, uudelleen lähentyminen jokseenkin vaikeaa. Suomen ei pidä etäännyttää Venäjä-suhteitaan, toimivat suhteet ovat niin Venäjän, Suomen kuin koko EU:n etu. Kansainvälisiä sopimuksia rikkovaa toimintaa ei pidä katsoa läpi sormien, turvallisuuskysymykset ovat Suomelle aina tärkeitä.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(43) }}
Hanna Halmeenpää:
Oletan viestin tapahtuneista ilmatilaloukkauksista menneen virallista tietä perille kohtalaisen selvästi, normaali protokollaa noudattaen. Kun provosoidaan, on useimmiten viisainta välttää ylilyöntejä.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(44) }}
Hanna Halmeenpää:
Suomen tulee johdonmukaisesti edistää omia arvojaan demokratiasta, ihmisoikeuksista, kansainvälisestä oikeudesta. Euroopan unionin on seistävä yhdessä humaanin ja kansainvälistä oikeutta kunnioittavan maailmanjärjestyksen puolella. Tämä ei tarkoita keskusteluyhteyden ja konfliktin purkutoimien pysäyttämistä, päin vastoin.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(45) }}
Hanna Halmeenpää:
Miinat vammauttavat ja tappavat ihmisiä eri puolilla maailmaa käytävissä konflikteissa joka päivä. Pahinta maamiinoissa on niiden siviileille aiheuttamat haitat, jotka ovat usein sotilaallisia hyötyjä suuremmat. Miinakenttien raivaaminen on erittäin kallista puuhaa. Suomi tukee kehitysmaiden omaa miinanraivaustoimintaa ja antaa tukea miinauhreille. Ottawan sopimus on linjassa Suomen tähänastisen toiminnan kanssa.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(46) }}
Hanna Halmeenpää:
Puolutusyhteistyötä muiden EU-maiden ja Pohjoismaiden kanssa voidaan hyvin kehittää edelleen: osallistutaan harjoituksiin, sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin ja materiaaliyhteistyöhön.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(47) }}
Hanna Halmeenpää:
Kehitysapu on osa kansainvälistä yhteiskuntavastuutamme eikä kehitysmäärärahoja pidä leikata, vaan nostaa vähintään YK:ssa sovitulle tasolle, 0,7 % BKT:sta. Köyhyyden vähentäminen ja elintasokuilujen kaventaminen mm. kehitysyhteistyön keinoin on parasta kriisinhallintaa maailmanlaajuisesti, kuten myös kansallisesti ja paikallisesti. Hädänalaisten ihmisten auttaminen heidän kotimaassaan on kestävä avun muoto ja myös tärkeä keino pakolaisuuden vähentämisessä.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(48) }}
Hanna Halmeenpää:
Uskottavan puolustuksen ylläpitämiseksi kalustoa, mm. Hornetit ja laivat pitää ajoittain uusia. Se tietysti maksaa ja siihen tulee varautua. Massiivisten rakenneuudistusten jälkeen myös puolustusvoimilta säästyneitä varoja tulee käyttää tähän. Mikäli merkittävää vajetta jää, puolutusmäärärahojen riittävyys tulee arvioida uudelleen. Kuinka "tuntuvasti" lisäystä mahdollisesti tarvitaan, on tarkemman analysoinnin paikka.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(49) }}
Hanna Halmeenpää:
Terrorismi missä päin maailmaa tahansa on aina kansainvälinen uhka. En kuitenkaan näe erityistä uhkakuvaa ääri-islamistiseen terroriin liittyen Suomessa.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(50) }}
Hanna Halmeenpää:
Kokonaisuutena EU-jäsenyydestä on Suomelle ehdottomasti enemmän hyötyä kuin haittaa.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(54) }}
Hanna Halmeenpää:
Homoseksuaalisuuden tausta on biologinen, ei sosiaalinen. Tutkimusten mukaan ihmisen seksuaalisuus määräytyy pitkälti jo sikiönkehityksen aikana, seksuaalisuuden perusta on aivoissa. Siihen pohjautuvat sekä sukupuolinen suuntautuminen, mielikuvat että sukupuolinen identiteetti. Meitä on moneksi. Tasavertainen rakkaus on aina kaunis asia. Oikeus avioliittoon kuuluu kaikille.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(51) }}
Hanna Halmeenpää:
Kannabiksella on useita haitallisia terveysvaikutuksia. mm. psyykoosien riski kasvaa merkittävästi, mutta ei mitään positiivista vaikutusta vapaassa käytössä. Lääkkeellisesti käytettynä voidaan nykymallin mukaisesti hyvin sallia (vrt. vahvat opiaatit kivun hoidossa).

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(55) }}
Hanna Halmeenpää:
Kerjääminen ja rahan antaminen kerjäläisille on vähintäänkin tarkemman analysoinnin paikka, syiden, seurausten ja toimenpiteiden pohtimisen kannalta. Kenenkään ei pitäisi joutua kerjäämään elantoaan. Ihmisille on luotava mahdollisuuksia toimeentuloon ja hyvään elämään heidän omassa kotimaassaan.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(58) }}
Hanna Halmeenpää:
Perheitä, lapsia ja päivähoidon muotoja on hyvin moninainen joukko. Kategorisesti ei voi sanoa, että alle 3-vuotiaan lapsen laittaminen päiväkotiin olisi huono ratkaisu lapsen tai perheen kannalta. Tilanne riippuu paljon mm päiväkodin ryhmäkoosta, hoitopäivän pituudesta, lapsen temperamentista ja vanhempien resursseista ja mahdollisesti työtilanteestakin.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(53) }}
Hanna Halmeenpää:
Lajittelu kuuluu perhessämme arkirutiineihin, ilman erityisponnisteluja. Tehokas jätteiden lajittelu ja raaka-aineiden kierrätys vähentää kulutukseen perustuvan länsimaisen elämäntapamme ympäristökuormitusta ja energian kulutusta. Ongelmajätteiden ja lääkkeiden pientenkin määrien päätyminen luonnonkiertoon on vahingollista, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä metallien kerääminen materiaalitalouden kannalta järkevää. Biojätteen hyödyntämistä energiaksi (biokaasuna) tulee lisätä.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(57) }}
Hanna Halmeenpää:
Rehellisyys on arvokas perushyve, samoin katuminen ja anteeksianto. Parisuhteissa tapahtuu epäonnistumisia, sekin on tosiasia. Totta on myös se, että epäonnistumisten jälkeenkin usein on arvokkainta nähdä se, mikä on hyvää ja arvokkainta, parille ja koko perheelle. Olisiko niin, että näissä asioissa on yhtä monta vastausta kuin on kysymyksiä?

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(60) }}
Hanna Halmeenpää:
Ei raha itsessään tuo onnea, ainakaan minulle. Rahalla hankittavat olosuhteet ja asiat voivat olla onnen osatekijöitä, se on kiistatonta.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(59) }}
Hanna Halmeenpää:
Perheessämme syödään kotiruokaa ja myös eineksiä. Molemmilla pääsee monipuoliseen ja ravitsemukselliset vaatimukset täyttävään lopputulokseen. Ruuhkavuosina ei mielestäni kannata hirttäytyä tiukkoihin periaatteisiin hellan ääressä, pääasia, että kaikki tulevat ravittua, perhe ruokailee yhdessä (ja erikseenkin) ja arki toimii. Suosin lähiruokaa, sitä on saatavilla pääsääntöisesti oikein hyvin.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(56) }}
Hanna Halmeenpää:
Ihan lonkalta arvioin kissojen ja koirien olevan suurinpiirtein yhtä fiksuja! Yksilöllisiä eroja varmaan on moneen suuntaan.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(52) }}
Hanna Halmeenpää:
Suomi on suomalaisille paras maa, ainakin useimpien suomalaisten mielestä. Kotimaamme hyvyyttä voitaisiin kuitenkin arvioida uudelleen siitä näkökulmasta, miten hyvin huolehdimme heikommistamme ja miten arvostamme elinympäristömme vaalimista, hyvänä säilymistä.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio