KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mari Holopainen, Vihreät, 72

Oma esittely

Olen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja yritystutkija, joka uskoo uudistumisen ja osaamisen voimaan. Eduskunnan tärkein tehtävä on saada maamme uuteen nousuun ketään jättämättä. Rakennemuutoksen keskellä pärjäämme olemalla kansainvälisesti edelläkävijöitä. Koulutus ja uusi yrittäjyys luovat mahdollisuuksia - ei suunnitelmatalous, jossa elvytetään väistyviä aloja, jaetaan ympäristölle haitallisia tukia tai kannustinloukkuja ihmisille. On sanottu, että politiikan arvo mitataan siinä, minkälaista arkea se tuottaa. Haluan, että 4-vuotias lapseni voi kasvaa maassa, jossa ihmisillä on mahdollisuudet kehittyä ja elää täysipainoinen elämä taustasta riippumatta. Tärkeää minulle ovat ihmisten aidot vaikuttamismahdollisuudet. On aika nostaa lapset hallitusohjelmaan. Taustaltani olen kauppatieteiden maisteri ja valmistumassa tohtoriksi Aalto-yliopistosta työpsykologian ja johtamisen yksiköstä. Kansainvälistä kokemusta minulla on viimeisimpänä Oxfordin yliopistosta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mari Holopainen:

Eduskunta on välttämättömien menoleikkausten edessä, mikäli Suomen kansantalouden kasvunäkymät eivät parane. Hitaan kasvun ja nousevan työttömyyden aikana ei kuitenkaan kannata tehdä niitä syventäviä rajuja leikkauksia. Työllisyyttä ja uutta osaamista tulee edistää. Julkisissa palveluissa tulee keskittyä aitojen tuottavuusparannusten toteuttamiseen mm. sote-uudistuksen, työn kannattavuutta parantavan sosiaaliturvauudistuksen ja tasa-arvoa edistävän 6+6+6 -vanhempainvapaamallin avulla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mari Holopainen:

En suuntaisi veronkiristyksiä palkkaverotukseen missään tuloluokassa, koska työntekemisen on oltava kannattavaa. Mielestäni työnverotusta tulisi keventää ensisijaisesti alimmissa palkkaluokissa, missä huoli tuloloukuista on suurin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mari Holopainen:

Ydinvoiman kustannusetu on vähäinen, suurten laitosten lämpö on vaikea hyödyntää ja ne vähentävät kannustimia uuden teknologian käyttöön vuosikymmeniä. Uraanin louhiminen ja ydinjätteen loppusijoittaminen aiheuttavat ratkaisemattomia ympäristöongelmia. Olkiluodon ydinvoimalan rakentaminen on ollut ennakoitua hitaampaa ja kalliimpaa. Sähköntuotannon kapasiteettitarpeeseen tulisi vastata panostamalla energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mari Holopainen:

Suunta on oikea. Fossiilisten polttoaineiden, erityisesti kivihiilen ja turpeen, käytöstä tulee luopua nopeasti. Täysi korvautuvuus tuskin on mahdollista näin lyhyellä siirtymäkaudella. Painopiste tulee siirtää uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon ja kehittämiseen. Uusiutuvan energian markkinat kasvavat ja fossiilisten laskevat. On helppo valita kumpaa eduskunnan kannattaa olla tukemassa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mari Holopainen:

Julkisen sektorin nettomenoja vertaillaan bruttokansantuotteeseen. Suhdeluku on kasvanut ensisijaisesti BKT:n heikon kehityksen johdosta. Suomessa julkinen sektori tarjoaa kohtuullisen onnistuneesti palveluita kuten opetusta ja terveydenhuoltoa ja takaa perusturvaa. Julkisen sektorin leikkaaminen ei ole itseisarvo. Jotta voidaan luoda kattavat palvelut, on ensisijaisesti huolehdittava talouskasvusta, työstä ja työvoiman saatavuudesta ja etsittävä aitoja vaikuttavuus- ja tuottavuusparannuksia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mari Holopainen:

Kielten oppimiseen kannattaa panostaa. Pohjoismaisessa ympäristössä toimittaessa ruotsin kielestä on hyötyä. Sen opiskelusta voitaisiin kuitenkin tehdä vapaaehtoista. Sujuva käytännön kielitaito tulisi olla tavoitteena muodollisen kielivelvoitteen sijaan ja sitä voitaisiin edistää esimerkiksi panostamalla kielikylpytoimintaan jo varhaisemmassa iässä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mari Holopainen:

Suuntana työvoiman liikkuvuuden kannustaminen alueellisesti ja ammattialojen välillä on oikea. Velvoitetta vastaanottaa tarjottu työpaikka on kuitenkin juuri kiristetty vuoden 2015 alusta. Siksi en näe, että nyt kaivataan lisää kiristyksiä. Ensisijaisesti tulisi lisätä kannusteita ottaa vastaan työtä, esimerkiksi perustulomallin kautta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mari Holopainen:

Kustannuksia tasataan tulojen perusteella enkä näe varallisuuden, esimerkiksi asunnon, myymistä tarpeellisena keinona. Hoivapalveluiden kustannukset sekä laitoshoidossa että palvelutaloissa on jo nyt sidottu nettotuloihin prosenttiosuudella. Näin parempituloiset maksavat palveluista enemmän suoraan tulojen suhteessa. Välillisesti palveluita rahoitetaan varallisuudesta esimerkiksi perintöverotuksella. Oleellista on, että taataan arvokas vanhuus tuloista riippumatta uudistamalla vanhustenhoitoa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mari Holopainen:

Kannatan nykyistä vapaampia aukioloaikoja ravintoloille ja tapahtumille. Samoin pienpanimoiden ulosmyyntiä tulee helpottaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mari Holopainen:

Osalla pienistä kunnista on vaikea selviytyä niitä koskevista velvoitteista ja peruspalveluiden turvaamisesta. Kuntaliitoksia on tehty, mutta suuri osa suunnitelluista kuntaliitoksista jäi kesken. Suurten etäisyyksien pohjoisessa hyötyä liitoksista on arvioitu saatavan vähemmän. Kuntaliitosten yhteydessä tulee varmistaa lähidemokratian toimivuus.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mari Holopainen:

Sovittuja työehtosopimuksia pitää kunnioittaa. Rakenteena sekä elinkeinoelämän järjestöjen että tiettyjen ammattiliittojen vahvaa neuvotteluasemaa pitäisi korjata siten, että ne eivät toimi ja vaikuta yli demokraattisesti valitun järjestelmän. Kustannustasoa oleellisempaa on, että parannetaan kilpailukykyä osaamista kehittämällä ja pystytään joustavasti hyödyntämään uusien toimialojen mahdollisuuksia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mari Holopainen:

Yhtä oikeaa mallia ei ole, mutta asutuksen tulee kannatella itseään. Yritysten ja ihmisten kasautuminen kaupunkeihin tukee tehokasta rakentamista, liikkumista, energian käyttöä ja työvoiman saatavuutta. Tätä kehitystä ei tule estää pakkokeinoin, esimerkiksi epätarkoituksenmukaisilla julkisten virastojen siirroilla. Julkiset palvelut on tarjottava kaikille kansalaisille, mutta ei voida edellyttää, että ne ovat yhtä helposti saavutettavissa haja-asutusalueilla kuin kaupungeissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mari Holopainen:

Terveyspalveluiden tulee uudistua, mutta lähtökohtana tulee olla ihmisten, ei terveysalan yritysten etu. Kysymyksenasettelu on tässä suhteessa erikoinen. Tärkeintä on malli, jossa mahdollisimman moni saadaan hoidettua hyvin mahdollisimman pienin kustannuksin. Yksityisillä terveyspalveluilla on usein taipumus nostaa hintatasoa, eivätkä yksityiset toimijat lopulta vastaa terveydenhuollon kokonaisuudesta tai tutkimuksesta. Yksityiset terveyspalvelut täydentävät terveydenhoidon kysyntää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mari Holopainen:

Uusi sote-malli tulee olemaan kohtalonkysymys siinä, miten hyvin ihmiset hoidetaan terveiksi. Päättämisvastuu siirtyy sote-alueelle. Myös kuntien pitää saada tuottaa palveluita. Terveyspalveluissa hintoja kurissa pitävä kilpailudynamiikka toimii heikosti, koska kuluttajan on vaikea vertailla laatua ja hoito on välttämätön ostaa. Yksityiset palvelut täydentävät terveydenhuollon kenttää, mutta mikäli ne saavat ison osan markkinoista pienessä maassa, toimiala tulee keskittymään ja hinnat nousemaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mari Holopainen:

Taksilupien määrät on hyvä vapauttaa, jotta taksien saatavuus paranisi ja uudenlaiset palvelut kehittyisivät vastaamaan kysyntää. Uudistuksessa hyötyjiä olisivat erityisesti kaupungit sekä yksityiset kuluttajat. Enimmäishintatason sääntely voi kuitenkin olla perusteltua kuluttajan kannalta, koska etenkään pienillä paikkakunnilla merkittävää kilpailua tuskin tulee olemaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mari Holopainen:

EU:n ja sen edeltäjien pohjana on ollut Euroopan vakauden takaaminen ja yhtenäisen talousalueen luominen. EU-jäsenyyden myötä Suomi on hyötynyt yhteismarkkinoista sekä päässyt mukaan vaikuttamaan Euroopan päätöksentekoon ja tulevaisuuteen. Työskentely ja opiskelu EU-maiden välillä on lisääntynyt.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mari Holopainen:

Kannatan rahoitussektorin globaalin verotuksen kehittämistä. Lisäksi rahoitussektorin sääntelyä ja läpinäkyvyyttä tulisi vahvistaa. Rahoitusmarkkinoiden transaktiovero toimisi parhaiten, jos se toteutettaisiin globaalilla tasolla. Mielestäni voimme harkita uudelleen veron käyttöönottoa, jos se pystyttäisiin saamaan EU:n laajuiseksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mari Holopainen:

Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen täyskäännös tuli yllätyksenä. On tärkeää käydä läpi kaikki perustelut Nato-jäsenyyden puolesta ja vastaan uudessa tilanteessa. Valtaosa EU-maista on järjestänyt puolustuksensa kuulumalla Natoon. Suomalaisten tulee arvioida liittoutumattomuutensa perusteita, haittoja ja hyötyjä. Vakaa sisä- ja ulkopolitiikka, jossa ei jouduta painostuksen alle, on tärkeää. Puolustusratkaisujen tulee olla sellaisia, joissa mahdollisuudet rauhaan ovat parhaat.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mari Holopainen:

Uskottavan ja nykyaikaisen puolustuksen takaaminen on Suomelle välttämätöntä. Puolustuksen resursseja arvioinut parlamentaarinen työryhmä esitti syksyllä 2014, että puolustusvoimien määrärahaa olisi korotettava tulevalla eduskuntakaudella 150 miljoonalla eurolla. On todennäköistä, että korotus on tarpeellinen, mutta sen suuruus on arvioitava muun valtion budjetin kanssa yhdessä. Suomi kuuluu harvoihin liittoutumattomista Euroopan maista, joilla on iso asevelvollisuusarmeija piilokuluneineen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mari Holopainen:

Mielestäni työperäinen maahanmuutto tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Suomessa työvoima supistuu suurten ikäluokkien eläköityessä. EVA:n arvion mukaan Suomeen tarvittaisiin 34 000 työperäistä maahanmuuttajaa vuodessa, jotta ikääntymisen aiheuttama työvoiman supistuminen voitaisiin pysäyttää. Tämä tarkoittaa, että työperäinen maahanmuutto tulisi kaksinkertaistaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mari Holopainen:

Lapselle tärkeintä on rakastava ja turvallinen kasvuympäristö. Meidän täytyy tehdä työtä sen eteen, että voimme taata tämän mahdollisimman monelle lapselle niin homo-, hetero- kuin yksinhuoltajaperheissä. Tasa-arvoisuus ja syrjimättömyys ovat tässäkin kysymyksessä tärkeimpiä periaatteita.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mari Holopainen:

Kuntien tulisi hyväksyä vastaanottokeskuksen perustaminen. Sotaa tai muuta vainoa pakenevia on velvollisuus auttaa. Pääkaupunkiseutu, kuten muutkin kasvukeskukset, on vastaanottokeskuksille toimiva ympäristö, jonne joka tapauksessa moni turvapaikansaaja myöhemmin päätyy. Kannattaisin vastaanottokeskuspaikkojen lisäämistä, jos nykyiset keskukset eivät riitä Helsingissä. Naapurikaupunkien tulisi kokonsa mukaisesti kantaa vastuunsa myös.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mari Holopainen:

Yhteiset pelisäännöt täytyy olla ja kiusaamiseen on puututtuva heti. Kuri on vanha käsite. Kouluissa pitää olla riittävät resurssit oppilaille ja opettajille. Erityisluokkia on vähennetty huomattavasti lupaamalla tukea erityislasten opiskeluun luokassa. Tämä ei saa olla vain säästökeino. Pienempien ryhmäkokojen tulee olla selkeä tavoite. Siitä hyötyisivät kaikki. Lisäksi kouluissa tulisi nykyistä enemmän keskittyä vuorovaikutustaitoihin ja lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Mari Holopainen:

Koti, uskonto ja isänmaa tarkoittavat eri suomalaisille hyvin eri asioita. Siksi niiden varaan on mahdotonta rakentaa mitään johdonmukaista arvopolitiikkaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mari Holopainen:

Kysymys on laaja. Pitäisikö koulut ulkoistaa yksityisille yrityksille? Mielestäni ei, mutta esim. IT-palveluita voidaan. Yksityinen tuotanto voi olla hyvä keino huolehtia palveluista siinä tapauksessa, että kyseisellä alalla on riittävästi toimijoita aidon kilpailun aikaansaamikseksi ja käyttäjien kokemus palvelun laadusta voidaan huomioida tehokkaasti julkisessa hankintaprosessissa. Yksityiseen tuotantoon kannattaa turvautua valikoiden ja samalla panostaen merkittävästi hankintaosaamiseen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mari Holopainen:

Eduskunta on välttämättömien menoleikkausten edessä, mikäli Suomen kansantalouden kasvunäkymät eivät parane. Laskusuhdanteessa ei pitäisi tehdä liian rajuja leikkauksia, vaan edistää työllisyyttä. Julkisissa palveluissa tulee keskittyä aitoihin vaikuttavuus- ja tuottavuusparannuksiin, jotta pystytään takamaan tarjonta ja palveluiden laatu erityisesti koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Ympäristölle haitallisista tukimuodoista luopumalla voitaisiin säästää jopa 800 miljoonaa euroa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mari Holopainen:

Tulo-ja varallisuuserot ovat kasvaneet Suomessa. Suurista eroista on haittaa ja eriarvoisuuden kasvu itsessään heikentää taloutta. Eriytyneessä yhteiskunnassa köyhyys periytyy. Suuret palkkaerot alojen välillä eivät aina kuvaa työn vaativuutta tai tekijän ahkeruutta vaan myös sitä, miten runsaasti näillä aloilla on työvoiman tarjontaa, mitkä koulutusmäärät ovat ja miten vahvasti ala on huolehtinut edunvalvonnastaan. Etenkin yrittäjäriskin ottajalla on oikeus hyötyä onnistuneesta työstä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mari Holopainen:

Julkisen sektorin kestävyys mahdollistuu uudistamalla sitä. Koulutuksen tai terveydenhuollon leikkaaminen ei hyödytä Suomea. Sosiaaliturvaa tulee uudistaa sellaisen mallin suuntaan, jossa lisätyön vastaanottaminen on aina kannattavaa. Työn tekemistä estäviä kannustinloukkuja tulee purkaa. Samoin naisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia työuraan tulee edistää vanhempainvapaata jakamalla 6+6+6-mallin avulla. Tällä hetkellä Suomessa kotihoidontuen käyttäjistä noin 95% on naisia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mari Holopainen:

Poliittisen päätöksenteon tehtävä on asettaa puitteet sille, ettei ympäristöä tuhota. Yritykset keksivät kestävät ratkaisut, mutta harvoin aloitteellisesti näitä rajoituksia itse asettavat. Kestävät ratkaisut ja uudet teknologiat ovat valtava liiketoimintamahdollisuus Suomelle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mari Holopainen:

Ympäristöllä on arvoa, jota ei päätöksenteossa aina hahmoteta. Kaupunkimetsät puhdistavat ilmaa ja tarjoavat liikuntapalveluita. Ympäristölle haitallisiin hankkeisiin pitää puuttua ajoissa. Stubbin hallitus joutui varaamaan 145 miljoonan euron lisäbudjetin Talvivaaran ympäristötuhojen korjaamiseen. Summa olisi voitu käyttää esimerkiksi kasvuyritysrahastoon tai huippututkimuskeskuksen perustamiseen. Sama hallitus päätti juuri sijoittaa 140 miljoonaa euroa Soklin kaivoshankkeeseen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset