KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pekka Haavisto, Vihreät, 70

Oma esittely

Kansanedustaja, ulkoministerin erityisedustaja Afrikan kriiseissä. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan jäsen. Toiminut YK:n ja EU:n tehtävissä konfliktialueilla. Suomen Setlementtiliiton hallituksen puheenjohtaja. Kehitys- ja omistajaohjausministeri 2013-2014. Harrastukset lukeminen, pyöräily, kulttuurin takapihat.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pekka Haavisto:

Velkaantumisen perussyy on viennin vaikeutuminen ja työttömyyden kasvu. Euroopan taloustilanne on paranemassa, mutta Venäjän kielteinen kehitys vaikuttaa myös Suomeen. Alhaiset korot ovat helpottaneet myös valtion velanhoitokuluja. Velkaantuminen pysäyttämiseen tarvitaan kolme asiaa: lisätään työtä ja sen tuottavuutta, kasvatetaan verotuloja taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyessä ja käytetään valtion omaisuutta tehokkaammin (maaomaisuus, kiinteistöt, valtion yhtiöt).

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pekka Haavisto:

Kannatan palkkaverotuksessa progressiota. Mikäli verotusta on jollakin kohdin kiristettävä, etusija pitäisi olla suurituloisten verotuksessa. Tavallisen palkansaajan ja pienituloisten verokuormaa ei pidä nykyisestä kasvattaa. Nykyistä pääomatuloveroprosenttia voidaan hieman nostaa. Alkavien pienyritysten osalta voitaisiin tutkia ns. Viron mallia, jossa yrityksen tuloa ei veroteta, jos se jää yritykseen. Tuloa verotetaan vasta, kun se jaetaan ulos.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pekka Haavisto:

Ydinvoima ei sen kokonaiskustannukset huomioonottaen ole edullinen energialähde. Uraanilouhinnan ja radioaktiivisen jätteen kustannukset ympäristölle ovat suuret. En kannata nykytilanteessa myöskään energiariippuvuuden lisäämistä Fennovoima-hankkeella. Etusijalle on asetettava uusiutuvat ja kotimaiset energialähteet. Suomen on myös kehitettävä puhtaasta energiasta ja clean techistä kasvava vientituote.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pekka Haavisto:

Kivihiilen käytöstä tulisi luopua viimeistään 2025 mennessä. Turpeen osalta ei pitäisi enää ottaa turvetuotantoon uusia, koskemattomia luontoalueita. Maakaasuverkko ja nyt tehtävät LNG-investoinnit pitäisi rakentaa hyödyntämään kaasutaloutta, jossa biokaasun tuotanto olisi keskeistä. Paikallisesti tuotetun biokaasun osuutta liikennepolttoaineena pitäisi lisätä. Veroetuja sähkö- ja kaasuautoille pitäisi kehittää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pekka Haavisto:

Uudet työpaikat syntyvät yksityiselle sektorille, mutta kansantalous tarvitsee toimiakseen myös opettajia, sairaanhoitajia, bussikuskeja ja jätehuoltoa. Julkisen sektorin koosta esitetään paljon virheellisiä väitteitä. Julkisen talouden osuus kansantalouden arvonlisäyksestä vuonna 2012 oli 20 %, ja osuus työntekijöistä 24 %. Myös julkisella sektorilla työn tuottavuutta tulee lisätä. Kannattaa lukea blogi: http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/51/

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pekka Haavisto:

On houkutteleva ajatus, että eri puolilla maata voitaisiin koulussa lukea eri kieliä - esimerkiksi lähempänä itärajaa venäjän kieltä ruotsin sijaan. Kuitenkin ihmiset hakeutuvat työelämässä eri puolille maata - esimerkiksi kaksikielisiin kuntiin kuten Vaasaan, Turkuun tai Helsinkiin. Jos toinen kotimainen kieli ei silloin ole hallussa, siitä voi tulla työllistymisen este. Myös pohjoismaisen yhteistyö on tulevaisuudessa tärkeä ja puoltaa ruotsin opiskelua. Sitä tarvitaan puolustusyhteistyössäkin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pekka Haavisto:

Työelämässä yhä useammat joutuvat työuransa aikana tekemään erilaisia töitä, ja työskentelemään sekä palkansaajina että yrittäjinä. Työttömäksi joutuneelle tulisi kaikin keinoin koulutuksen ja harjoittelun kautta löytää kykyjä, koulutusta ja oppimisvalmiuksia vastaava työpaikka. Mikään työ yhteiskunnassa ei ole arvotonta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pekka Haavisto:

Jos vanhusten hoivapalveluista tehdään "omaisuussidonnaisia", avataanko portti myös muiden yhteiskunnan palvelujen hinnoittelulle samalla periaatteella? Maissa, joissa vanhusten asumisvarallisuutta käytetään hoivakustannusten kattamiseen, on tullut väärinkäytöksiä joissa omaisuutta piilotellaan tällaisessa tilanteessa. Mielestäni yhteiskunnan pitäisi antaa "hoivalupaus" taatusta palvelujen tasosta, ja omalla kustannuksella olisi mahdollista hankkia lisäpalveluja.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pekka Haavisto:

Mielestäni liikkeiden aukioloaikojen sääntely on osa sellaista byrokratiaa, jota voisimme pikkuhiljaa purkaa. Tästä esimerkkinä parturikampaamoiden "aukiolokielto" itsenäisyyspäivänä, ja siitä johtuva ylimääräinen ja turha luparuljanssi. Aukioloaikoja tärkeämpi asia ravintoloissa on, että niissä muutoin noudatetaan lakia - ei tarjoilla alaikäisille eikä päihtyneille.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pekka Haavisto:

Kunnille on annettu nyt tehtäviä, joita ne eivät pienen kokonsa vuoksi pysty hoitamaan. Voidaan edetä kahdella tavalla: yhdistää kuntia suuremmiksi kokonaisuuksiksi, tai edetä "maakuntamallin" kautta, jossa kuntien tehtäviä siirretään metropoli/maakuntatasolle, ja kunnat jäävät enemmän "identiteettikunniksi". On tärkeää, että kumpaa tahansa tietä edetään, äänestäjillä on mahdollisuus suoraan valita päättäjät.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pekka Haavisto:

Työehtosopimuksissa määritellään minimitaso. Mielestäni paikallisella sopimisella alan yleissopimuksen puitteissa pitää olla tulevaisuudessa entistä tärkeämpi rooli esimerkiksi päätettäessä työajoista ja työaikajärjestelyistä, palkkamääräyksistä tai työhön liittyvästä matkustuksesta. Alipalkkausta tai ns. nollasopimuksia ei pidä hyväksyä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pekka Haavisto:

Myös maakunnissa uusrakentaminen on keskittynyt kaavoitetuille alueilla ja kasvukeskuksiin, jonne myös uudet työpaikat pääasiassa syntyvät. Kannatan aluepolitiikkaa, joka perustuu alueiden todellisiin työllistämis- ja hyvinvointimahdollisuuksiin. Sellaisen rahoituksessa myös valtion tulee olla mukana, ja on ollutkin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pekka Haavisto:

Suomeen on tullut kahden kerroksen väkeä: julkisten ja yksityisten terveyspalvelujen käyttäjät. Eriarvoisuus terveydenhuollossa on kasvanut. Työssäkävijät pääsevät nopeasti yksityisiin terveyspalveluihin perustuvaan työteveyshuoltoon, ja julkisella puolella jonotus on usein kohtuuttoman pitkää. Tämä ei ole hyvä malli. Pitäisin hyvänä mallia, jossa sote-alueet voisivat halutessaan hyöfyntää myös yksityisen sektorin palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pekka Haavisto:

Kaikki kunnat eivät kokonsa vuoksi pysty tuottamaan kaikkia palveluita. Sen vuoksi kuntien yhteistyötä ja laajempia sote-alueita tarvitaan. Kuntien itsemääräämisoikeus ei voi mennä kansalaisten tasavertaisuuden edelle. Palvelut on taattava kaikille kunnasta riippumatta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pekka Haavisto:

Taksilupajärjestelmällä on edelleen merkitystä koko maata ajatellen palveluiden määrän ja laadun takaamisessa. Koska taksit huolehtivat myös osasta koululaiskuljetuksia, on tärkeä että palvelun ja kuljettajien laatu on taattu. Mielestäni taksiliikenteen vähäpäästöisyyttä tulisi edistää esimerkiksi suosimalla sähkö/hybrdi/kaasutakseja verotuksellisin keinoin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pekka Haavisto:

Euroopan Unioni on Suomen viennin päämarkkina-alue. On tärkeää, että alueella on yhtenäistä lainsäädäntöä, eikä kauppaa rajoiteta tullein tai maksuin. Niin Balkanin kuin Ukrainan kriisin yhteydessä EU on myös näyttänyt oman arvopohjansa väkivaltaa ja verenvuodatusta vastaan, kansojen itsemääräämisoikeuden puolesta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pekka Haavisto:

Rahoitusmarkkinavero toimisi parhaiten globaalina verona. Olisi kuitenkin tärkeää, että Suomi osallistuisi EU:n puitteissa mallin valmisteluun.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pekka Haavisto:

Alkavalla vaalikaudella voidaan tehdä selvitys Suomen NATO-suhteesta. Pidän tällä hetkellä parhaana Ruotsin ja Suomen yhteistä valintaa olla NATO:n ulkopuolella, mutta osallistua erilaiseen itselleen sopivaan NATO:n harjoitustoimintaan. Voimme myös olla mukana NATO-johtoisissa rauhanturvaoperaatioissa, joilla on YK:n mandaatti.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pekka Haavisto:

Puolustusvoimien kyky ilma-, meri- ja maa-alueiden valvontaan nykyisessä jännittyneessä tilanteessa tulee taata. Samoin mahdollisuus osallistua Suomen puolustuksen kannalta tärkeään kansainväliseen harjoitustoimintaan. Euromääräisesti suurin hankinta tulevaisuudessa on Hornet-kaluston uusiminen. Se tulee aikanaan vaatimaan erillisratkaisua.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pekka Haavisto:

Tarveharkinta työlupien osalta tuntuu aika kankealta ja byrokraattiselta. Siitä voitaisiin luopua, mutta työluvan edellytyksenä on edelleen oltava vastuunsa tunteva työnantaja Suomessa, ja todellinen työpaikka johon hakija on tulossa. Valitettavasti jotkut yritykset ovat syyllistyneet ulkomaisen työvoiman väärinkäyttöön. Työsopimuksia on noudatettava myös ulkolaisen työvoiman kohdalla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pekka Haavisto:

Mielestäni tasa-arvo on perusteltu asia erilaisissa parisuhteissa. Kirkon osalta sen on tehtävä asiassa omat päätöksensä, joihin eduskunta ei voi suoraan vaikuttaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pekka Haavisto:

Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus on jo kotikunnassani.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pekka Haavisto:

En peräänkuuluta kuria, vaan suurempaa välittämistä. On tärkeää, että oppilaat saavat yksilöllistä ohjausta ja kasvatusta kouluissa. Sen vuoksi tarvitaan edelleen korkealuokkainen opettajankoulutus, pienemmät luokkakoot sekä enemmän kouluavustajia. Lasten kanssa tekemisissä olevien aikuisten määrää ja lapsiin käytettyä aikaa pitää kasvattaa. Opettajan työtä arvostetaan Suomessa edelleen paljon.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pekka Haavisto:

Kodissa, uskonnossa ja isänmaassa ei ole mitään vikaa - melkein kaikilla maailman ihmisillä on sellaiset. Jokaisessa ajassa näillä on omat sisältönsä. Tänään se voi tarkoittaa vaikka koteja asunnottomille, uskonnollisten ääriliikkeiden vastaista työtä (jihadistit) ja uskontojen välistä dialogia, ja maan turvaamista maattomille kaikkialla maailmassa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pekka Haavisto:

En ajattele tätä asiaa kovin ideologisesti. Julkiset palvelut voivat myös olla tehokkaita. Joissakin tapauksissa kannattaa käyttää yksityisiä toimijoita niitä tuottamaan. Palvelujen laatu ja saatavuus ratkaiskoon.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pekka Haavisto:

Riippuu tietysti palveluista. Jos vaihtoehtona olisi luopua kaikkien lasten päivähoito-oikeudesta, lopettaa julkinen liikenne tai tuoda lukukausimaksut yliopistoihin, korottaisin mieluummin veroja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pekka Haavisto:

Ahkeruudesta on hyvä palkita, mutta palkka ei ole ainoa arvostuksen mittari. Suuret tuloerot aiheuttavat helposti yhteiskuntien särkymistä, ja erilaisten palvelujen kehittymistä eri tuloryhmille sekä eriytyneiden asuinalueiden syntyä. Pidän suomalaisesta tasa-arvon mallista. Kapellimestarit, jääkiekkoilijat ja formulakuskit tienatkoon miljoonansa - heitä ei kannata kahdehtia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pekka Haavisto:

On totta, että palveluja on tehostettava kaiken aikaa. Tulevaisuudessa mennään perustulomallin suuntaan, joka aktivoi enemmän yksilöä ja vähentää etuuksiin liittyvää hallintobyrokratiaa. Työn vastaanottamisen pitäisi olla kaikissa tilanteissa kannattavaa. Mikä on julkiselle taloudelle liikaa, riippuu koko yhteiskunnan taloudellisesta toimeliaisuudesta ja kertyneistä verotuloista.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pekka Haavisto:

Pitkällä tähtäimellä ei ole ympäristöstä riippumatonta taloutta. Ilmastomuutos, maaperän myrkyttyminen tai merten ja järvien saastuminen asettavat rajat myös taloudelle. Sen vuoksi ympäristöstä piittaamaton talous sahaa omaa oksaansa. Maailman menestyvät yritykset tietävät, että ympäristön huomioonottaminen on kestävän kehityksen ehto. Menestyjät ajattelevat ympäristöä jo nyt.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pekka Haavisto:

Suomessakin on edelleen ympäristöongelmia. Esimerkkeinä Talvivaaran kaivoksen vaikutus lähiympäristöönsä, turvatuotannon vesistövaikutukset tai asutuskeskusten ja maatalouden kuorma Itämereen. Meidän on pidettävä huolta, että uusista hankkeista ei tule lisäkuormaa, ja että saastuttavat toiminnot muutetaan ympäristön kannalta paremmiksi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset