KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Maria Ohisalo, Vihreät, 77

Oma esittely

Olen Vesalassa syntynyt ja Itä-Helsingissä kasvanut valtiotieteiden maisteri. Työskentelen tutkijana Itä-Suomen yliopistolla ja teen väitöskirjaa suomalaisesta köyhyydestä ja eriarvoistumisesta, konkreettisesti leipäjonoissa käyvien ihmisten pahoinvoinnista. Asun Hermannissa ja työhuoneeni on Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa. Vaikutan Helsingin kaupunginvaltuustossa varavaltuutettuna ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin hallituksessa. Olen myös 12 000 yhteiskuntatieteilijän Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n liittovaltuuston jäsen sekä Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston ja Paavalin seurakuntaneuvoston jäsen. Puheenjohdin vuosina 2013-2014 Vihreitä nuoria. Vuosina 2013-2015 olen Vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsen. Politiikan tärkein tehtävä on torjua köyhyyttä ja pitää ihmiset samassa veneessä, tätä tehtävää toteutan niin tutkimuksen kuin politiikan kautta ja puolustan myös niitä miljoonaa maassamme yksin asuvaa, joista nykyinen politiikka ei juuri hiisku.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Maria Ohisalo:

Austerity- eli talouskuripolitiikka on osoitettu jo monin tutkimuksin ja käytännön esimerkein toimimattomaksi ja se on johtanut monissa Euroopan maissa inhimilliseen kärsimykseen ja ihmisryhmien entistä suurempaan eriarvoistumiseen. Leikkaukset ovat kohdistuneet jo valmiiksi heikoimmassa asemassa oleviin, ja ovat syventäneet vaikeaa taloustilannetta entisestään. Kestävyysvaje laitetaan kuriin mm. tukemalla yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä luoda työpaikkoja ja saada investointeja Suomeen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Maria Ohisalo:

Verotuksen painopisteen tulee olla kulutuksessa ja ympäristöhaitoissa (saastuttaja maksaa -periaatteella), mutta mahdollisuuksia ja hyvinvointia tasaavaan yhteiskuntaan kuuluu se, että ne, joilla on paljon, antavat enemmän. Palkkatulojen muuttamista pääomatuloiksi ja näin verovälttelyä pitää suitsia. Pääomatulojen verotusta on kiristettävä ja muutettava enemmän progressiiviseksi+veronkorotukset pitää kompensoida pienituloisille, varallisuusvero käyttöön,perintöveron huojennuksia on vähennettävä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Maria Ohisalo:

Suomi ei tarvitse keskitettyä ja vanhanaikaista verovaroin rakennettua ydinvoimaa, jossa laitostoimittajat, polttoaineet jne. ovat ulkomaisia ja rakennusprojektit ulkopoliittisesti arveluttavia ja aikataulustaan jäljessä. Tarvitsemme kotimaisia hajautettuja uusiutuvan energiantuotannon ratkaisuja sekä kysyntäjouston ja energiatehokkuuden edistämistä. Näillä ja lisäämällä bio-, tuuli- ja aurinkosähköä saamme katettua Suomen energiantarpeen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Maria Ohisalo:

Suomen tulee irrottautua rohkeasti etujoukossa ilmaston kannalta haitallisimmista energiamuodoista. Seuraavat 10 vuotta ovat ilmastonmuutoksen, sen hillitsemisen ja toisaalta myös siihen sopeutumisen kannalta ratkaisevimmat. Tämä mahdollistaa Suomelle myös markkinajohtajuutta kestävien, uusiutuvien energiamuotojen markkinoilla, mikä tukee kotimaista työllisyyttä, investointeja ja talouskasvua ja tätä kautta hyvinvointia. Vuonna 2050 Suomen on oltava hiilineutraali.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Maria Ohisalo:

Julkisia menoja ja bruttokansantuotetta vertailtaessa tarkastellaan kahden eri tunnusluvun välistä suhdetta, ei toisen osuutta toisesta. Julkisyhteisöjen menot suhteessa BKT:hen ovat päälle 50 prosenttia, mutta yksityisen ovat paljon BKT:tä suuremmat. Yksityistä sektoria pitää siis kasvattaa, luoda toimintaedellytyksiä työpaikkojen syntymiselle, jotta voimme pitää kiinni vahvoista julkisista palveluista, kuten koulutuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollosta. Niitä eikä niistä saa leikata.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Maria Ohisalo:

Toisen kotimaisen kielen pakollinen opiskelu tulisi muuttaa kaikille pakolliseksi vapaasti valittavaksi kieleksi, jonka opiskelu alkaisi seitsemänneltä luokalta ja jatkuisi toisella asteella. Samalla ruotsinkieliset palvelut tulee turvata ja niitä on kehitettävä. Nykyisellään korkeakoulujen virkamiesruotsi ei ole riittävä: tarvitaan malli, joka todella tarjoaa eväät toimia vähemmistökielen edustajien asioissa. Keskeiset palvelut on tarjottava tarvittaessa myös muilla vähemmistökielillä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Maria Ohisalo:

Jo nykyisellään työpaikan vastaanottovelvoite on riittävän tiukka. Mikäli työn vastaanottamisen velvoitetta kiristetään, on riski, että työttömät joutuvat ottamaan vastaan koulutustaan ja työkokemustaan vastaamatonta työtä, sen sijaan, että löytäisivät työn, jossa ammattiosaaminen tulisi käyttöön. Kohtaanto-ongelmaa tulee helpottaa esimerkiksi omistusasumiseen kannustavaa subventiota purkamalla ja työn tarjontaa tulee lisätä, mutta velvoitetta kiristämällä nämä eivät ratkea.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Maria Ohisalo:

Ihmisarvoiset ja riittävät julkisrahoitteiset hoivapalvelut kuuluvat myös ikäihmisten oikeuksiin, eikä varallisuuden tule olla niiden saamisen ehtona. Ihmisen ei myöskään tulisi olla velvollinen realisoimaan omaisuuttaan hoivapalveluiden kustantamiseksi. Sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus toteutetaan mm. progressiivisen tuloverotuksen ja riittävän korkean perintöverotuksen keinoin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Maria Ohisalo:

Anniskelun päättyminen klo 1.30 tai 3.30 on kansanterveydellisistä syistä perusteltua, mutta nykyinen virkatyönä tapahtuva laadukkaan viihdeohjelman arviointi, jonka perusteella aukioloaikoja kello 02 tai 04 jaetaan, on aikansa elänyt ja mielivaltainen. Televisiosta näytettävät urheilukisat eivät yleensä täytä laadukkaan viihteen määritelmää, kun karaoke täyttää. Jos tanssiravintola haluaa pitää ovensa auki klo 4 jälkeen ilman anniskeluoikeutta, ei virkamiesten ja lainsäätäjän tulisi sitä estää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Maria Ohisalo:

Palveluiden tuottaminen ja niihin liittyvät päätökset tulee tehdä riittävän levein hartioin ja siksi esimerkiksi sote-palveluiden siirto kunnilta isommille sote-alueille on perusteltua, kunhan demokraattisista rakenteista huolehditaan. Myös asumisen, maankäytön ja liikenteen suunnittelussa tarvitaan ylikunnallista päätöksentekoa. Monissa kunnissa tapahtuvaa päällekkäistä hallintoa pitää karsia, mutta kaikessa päätöksenteossa pitää kuulla kuntalaisten toiveita, päätökset eivät saa karata kauas.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Maria Ohisalo:

Työllisyyden esteenä ei ole liian korkeat työvoimakustannukset vaan Suomessa tulee investoida korkean osaamisen aloihin, joilla on vahvaa kasvupotentiaalia kansainvälisestä taloudellisesta alavireisyydestä huolimatta. Robotisaation ja jälkiteollisen vallankumouksen keskellä Suomen tulee huolehtia työllisyydestä joustavalla koulutuspolitiikalla (myös työurien aikana mahd.päivittää osaamista). Katoavia työpaikkoja ja ammattikuntia ei puolusteta tukiaisilla vaan uudenlaisilla tekemisen tavoilla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Maria Ohisalo:

Haja-asutusalueilla asuville tulee tarjota mahdollisimman hyviä palveluita järkevällä palveluiden sijoittelulla ja palveluiden sähköistämisellä. Sen sijaan muuttoliikkeen estäminen rakenteellisin ratkaisuin, virastojen hajasijoittelulla ja verorahoin tapahtuvalla tuella ei ole oikea tapa taata näitä palveluita. Jotta asumisen hinta kaupunkikeskuksissa pysyy maaltamuuttajille kohtuullisena, tulee julkisten tehojen panostaa kaavoitukseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen ja tiivistä kaupunkirakennetta

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Maria Ohisalo:

Terveyspalvelushoppailu on jo nykyisellään johtanut kahden kerroksen väkeen terveyspalveluiden asiakkaissa: ne, jotka ovat terveimpiä, saavat parhaat terveyspalvelut. Yksityiset terveyspalvelut ovat useimmiten myös voimakkaasti julkisella rahalla tuettuja, mikä on suora tulonsiirto köyhimmiltä rikkaille. Suomen tulee puolustaa ja kehittää kansainvälisesti vertaillen laadukkaita julkisia terveyspalveluitaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Maria Ohisalo:

Kunnat ovat nykyisessä koossaan liian pieniä vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluista, mikä on johtanut demokratian kannalta ongelmallisiin kuntayhtymärakenteisiin, joissa tavallisen äänestäjän mahdollisuus vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin on vähäinen. Nämä kuitenkin muodostavat noin puolet julkisista menoista. Suomi tarvitsee alueellisen, demokraattisesti valitun hallinnollisen tason, jolle kuuluu vastuu mm. sosiaali- ja terveyspalveluista ja myös verotusoikeus.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Maria Ohisalo:

Suomalaistaksien palvelu on monen muun maailman maan takseihin verrattuna todella hyvää ja turvallista. Valtion sääntelystä johtuen myös hinnan suhteen säilyy ilman yllätyksiä. Näin ei ole esimerkiksi Tukholmassa, jossa kilpailu on vapaata. Sääntelyn ei kuitenkaan pitäisi estää uusia palveluinnovaatioita syntymästä ja pääsemästä markkinoille.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Maria Ohisalo:

Jäsenyydestä on ollut Suomelle ja suomalaisille hyötyä ihmisten, tavaroiden, pääomien, palveluiden ja tiedon vapaan liikkuvuuden myötä. EU:n roolia rauhanprojektina ei pidä myöskään väheksyä. Taloudellisen yhteistyön tekeminen on osaltaan ylläpitänyt rauhaa ja näitä onkin ehkä vaikea erottaa toisistaan. Yhteiskuntarauha rakentaa pohjan hyvinvoinnille ja ihmisten onnellisuudelle. EU ei kuitenkaan ole valmis tai täydellinen, vaan vaatii korjausta mm. lisää kansanvaltaa ja vahvempaa yhteisvastuuta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Maria Ohisalo:

Tarvitsemme kipeästi koko EU:n laajuista rahoitusmarkkinaveroa, joka vakauttaa markkinoita. Tavoitteena pitäisi olla globaali vero, mutta ensi vaiheessa kyseeseen voi tulla myös EU-tason järjestelmä. Rahoitussektorin pitää kantaa kohtuullinen osuus kriisien aiheuttamista kustannuksista. Näin kertyvillä verotuloilla pitäisi edistää työllisyyttä ja kestäviä investointeja. Osa rahoitusmarkkinaveron tuloista pitäisi ohjata köyhyyden ja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Maria Ohisalo:

Muutokset Suomen turvallisuusympäristössä ja Nato-jäsenyyden vaikutukset Suomen puolustukseen ja sen menoihin tulee analysoida kunnolla, mutta tämä ei tarkoita kategorista jäsenyyden hakemista. Mahdollisesta Nato-jäsenyydestä tulee järjestää vähintään kansanäänestys, mutta ensisijaisesti puolustus tulee järjestää tiivistämällä pohjoismaista yhteistyötä, ja toisaalta yhteistyössä EU:n kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Maria Ohisalo:

Puolustusvoimien toimintakyvystä on huolehdittava, mutta tämän on tapahduttava uudistamalla maanpuolustusta ja asepalvelusta esimerkiksi siirtymällä sukupuolineutraaliin vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Kansantaloudellinen hyöty näkyisi mm. nuorten miesten parempana työllisyysasteena. Ilmastonmuutos, syrjäytyminen sisäisenä turvallisuusuhkana ja tietoyhteiskunnan haavoittuvuus ovat asioita, joihin myös puolustusvoimavaroja tulee suunnata ja yhteistyötä eri viranomaisten kesken kehittää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Maria Ohisalo:

Suomen huoltosuhteen heikkeneminen tarkoittaa sitä, että työssäkäyviä on vähemmän suhteessa eläkkeellä oleviin ja huolehdittaviin. Kestävyysvajeen umpeenkuromiseksi ja huoltosuhteen haasteisiin vastaamiseksi Suomi tarvitsee niin jatkuvaa työperusteista maahanmuuttoa kuin vapaan liikkuvuuden tuomaa moninaisuuttakin. Maahanmuuttajien kotouttamisessa tärkeää on turvata laadukas kielikoulutus.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Maria Ohisalo:

Minusta tämä on yhdenvertaisuuden vuoksi itsestään selvää. Lainsäädännön ei pitäisi kohdella epätasa-arvoisesti ketään seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia eivätkä voi riippua henkilöiden sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Maria Ohisalo:

Helsingillä on moniin pienempiin paikkakuntiin nähden hyvät edellytykset tarjota kotouttavaa toimintaa ja luoda uusille turvapaikanhakijoille yhteisöjä, joiden kautta kiinnittyä suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi turvapaikkojen tarjoaminen kaikkein suurimmassa hädässä oleville on inhimillisyyden nimissä meidän, joilla menee paremmin, velvollisuus. Humanitääristen perusteiden lisäksi tarvitsemme myös tulevaisuudessa työvoimaa (kuten edellä) heikkenevää huoltosuhdetta paikkaamaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Maria Ohisalo:

Ei pidä paikkaansa. Suomalaisessa kouluviihtyvyydessä on tekemistä, vaikka oppimistuloksissa pärjäämmekin. Kouluista tekisi parempia se, että pohdittaisiin aidosti yhdessä oppilaiden kanssa mitä kouluviihtyvyyden parantamiseksi voitaisiin tehdä. Demokratiakasvatus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöön ovat tärkeitä tekijöitä viihtyvyyden ja tätä kautta koulumenestyksen parantamisessa. Tutkimusten mukaan kuritetut lapset syyllistyvät uusiin rikkomuksiin kurirangaistuksista huolimatta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Maria Ohisalo:

Perinteissä on paljon hyvää, mutta liian usein perinteillä ja perinteisillä arvoilla perustellaan politiikkaa, joka on vastoin kaikkien ihmisten yhtäläistä ihmisarvoa, katsomuksellista yhdenvertaisuutta ja kansainvälistä solidaarisuutta. Arvostan isänmaatamme ja identiteettini kiinnittyy sekä Suomeen että Eurooppaan. En halua, että käpertyminen omien rajojen sisälle sulkee Suomen ulos kansainvälisestä yhteisöstä. Minun Suomeni ja Eurooppani on kansainvälinen, eteenpäinkatsova ja moniarvoinen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Maria Ohisalo:

Monissa kunnissa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistaminen on johtanut kohonneisiin kustannuksiin ja heikentyneeseen palveluiden laatuun johtaen lopulta jopa toimittajaloukkuun. Tämän takia riittävän suurissa yksiköissä tuotettavat julkiset peruspalvelut (mm. sote- ja koulutuspalvelut) ovat yksityistämistä fiksumpi tie. Yrityksiä ja yhdistyksiä sekä muuta kolmatta sektoria voi hyödyntää julkisen ohella, mutta ei korvata sillä julkisia palveluita.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Maria Ohisalo:

Korottaisin mieluummin veroja kuin karsisin sosiaalietuuksista tai palveluista. Korjaamme edelleen 1990-luvun leikkauspolitiikan virheitä. Veronkorotukset on kuitenkin suunnattava oikeudenmukaisesti niin, etteivät ne rokottaisi pienituloisimpia suhteessa muihin enemmän, siksi tarvitaan progressiivisempaa pääomaverotusta, kiinteistöveroja ja ympäristöveroja sekä näiden kompensoimista pienituloisimmille. Verotusta tulisi suunnata ennemmin kulutukseen ja ympäristön saastuttamiseen kuin työhön.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Maria Ohisalo:

Menestymisessä ja ahkeruudessa ei ole mitään pahaa, mutta hyvä yhteiskunta tasaa eroja eri ihmisryhmien välillä. Suuria tuloeroja vastaan täytyy taistella, sillä niiden on havaittu aiheuttavan lukuisia yhteiskunnallisia ongelmia, kun kuilu rikkaimpien ja köyhimpien välillä on suuri eikä yhteistä kokemusmaailmaa ole. Köyhyyttä ja eriarvoistumista torjutaan parhaiten niin, että sosiaaliturva on riittävällä tasolla ja että ihmiset voivat tehdä töitä. Tämä parantaa myös ihmisten luottamusta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Maria Ohisalo:

Hyvinvointipalveluista ja -etuuksista ei kannata säästää, sillä näiden säästöjen lasku tulee tulevaisuudessa kalliiksi yhteiskunnalle, kuten 1990-lamasta opimme. Toki tarvitsemme työtä ja verotuloja, jotta pystymme rahoittamaan hyvinvointivaltion jatkossakin. Verotusta tulee myös tarkastella kokonaisuudessaan uudestaan, ja kerätä verotuloja mm. ympäristö- ja kulutus- ja pääomaveroilla työnteon verottamisen sijaan. Ympäristölle haitallisten tukien ja verohelpotusten maksaminen on lopetettava.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Maria Ohisalo:

Ilman ympäristöä meillä ei voi olla pidemmän päälle taloudellista kasvua eikä työpaikkoja. Ilmastonmuutoksen on arvioitu aiheuttavan muun muassa maanviljelykselle, infrastruktuurille ja rannikkokaupungeille aiheutuvien tuhojen myötä jopa 20 prosentin pysyvän loven maailmantalouteen. Ympäristöasioiden jättäminen lyhytnäköisesti talouskasvun ja työpaikkojen tavoittelun varjoon on pidemmän päälle tuhoisaa myös talouskasvulle. Ilmastonmuutoksen torjunta ja työn luominen kulkevat käsi kädessä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Maria Ohisalo:

Olen täsmälleen samaa mieltä. Jos kaikki maapallolla eläisivät, kuten me Suomessa ja monessa muussa EU-maassa, niin kulutuksen kattamiseksi tarvitsisimme neljän maapallon luonnonvarat. Yhdessä voimme kuitenkin päättää korvata ympäristöä kuormittavat hankkeet kestävimmillä, kuten uusiutuvan energiantuotannon muodoilla.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset