KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Emma Kari, Vihreät, 74

Oma esittely

Olen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja kahden kurittoman lapsen äiti Kalliosta. Minusta yhteiskunnan hyvyyttä mittaa se, miten kohtelemme heikoimpia. Politiikkaa on tehtävä sillä ajatuksella, että maapallo on meillä vain lainassa lapsiltamme. Ilmastonmuutos, tuloerojen kasvaminen ja Itämeren saastuminen ovat tehdyn politiikan seurausta. Se voidaan myös muuttaa. Helsingissä olemme saaneet aikaan paljon. Haluan päästä jatkamaan samaa työtä eduskuntaan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Emma Kari:

Velkaantuminen on tietenkin pyrittävä kääntämään laskuun, mutta se ei saa tarkoittaa heikoimmilta leikkaamista. Talouspolitiikan tavoitteena on aina oltava myös tuloerojen kaventaminen ja kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen. Sairaaloista, kouluista ja päiväkodeista säästäminen johtaa vain siihen, että laskusuhdanteesta toipuminen on entistä vaikeampaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Emma Kari:

Verotuksen painopistettä on kohdistettava nykyistä enemmän esimerkiksi ympäristölle haitalliseen toimintaan. Veronkorotukset on kompensoitava pienituloisille siten, että suuria palkka- ja pääomatuloja verotetaan pieniä enemmän. Näin verotuksella on myös tuloeroja tasaava vaikutus, kuten niillä pitääkin olla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Emma Kari:

Suomi ei tarvitse yhtään lisää ydinvoimaa. Olkiluoto 3 -hanke on vuosikausia myöhässä ja miljardeja yli budjetin. Fennovoimasta kaikkosivat melkein kaikki yksityiset sijoittajat. Hiilivoima voidaan korvata nopeammin parantamalla energiatehokkuutta sekä rakentamalla uusiutuvaa, hajautettua energiaa, kuten bio-, tuuli- ja aurinkovoimaloita. Näin työllistetään myös suomalaisia ja lisätään suomalaista osaamista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Emma Kari:

Fossiilienergiasta on päästävä eroon nopeasti, vaikka 2025 on kieltämättä todella kunnianhimoinen aikataulu näin suurelle muutokselle. Nyt tehtävät ratkaisut yltävät kymmenien vuosien päähän. Kun muualla maailmassa kehitetään vauhdilla uusiutuvaa energiaa, olisi Suomenkin tärkeää päästä tähän kehitykseen mukaan. Helsingin on oltava tässä edelläkävijä ja tehtävä päätös hiilen käytön reippaasta vähentämisestä vielä tänä vuonna.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Emma Kari:

Julkinen sektori on yhtä kuin lääkärit, opettajat, auratut tiet ja kirjastopalvelut. Julkinen sektori tuottaa suomalaisen hyvinvointivaltion. Mikäli vaatii leikkauksia julkiseen sektoriin, tulee samalla olla rohkeutta kertoa, mikä peruspalvelu jätetään toteuttamatta. Minä en halua kurjistaa suomalaista hyvinvointivaltiota.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Emma Kari:

Suomalaisten on syytä ymmärtää toisiaan kahdella kielellä myös tulevaisuudessa, mutta nyky käytännöissä on joustavoittamisen varaa. Tärkeintä olisi tarjota kaikille lapsille kaksi kielivaihtoehtoa jo alakouluiässä. Nykyisen kieltenopiskelun vaihtoehtoja supistavan trendin on loputtava.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Emma Kari:

Ei ole työntekijän eikä työnantajan etu, että työttömän on otettava vastaan osaamistaan ja koulutustaan vastaamaton työpaikka. Sen sijaan on tarjottava enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi kouluttautua uudelleen niin halutessaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Emma Kari:

Väestön ikääntyessä ja työikäisten määrän vähentyessä ratkaistavaksi jää kysymys, miten kustannamme kasvavat hoivamenot. Sinänsä tuntuu oikeudenmukaiselta, että varakkaat vanhukset maksaisivat hoivapalvelunsa osin itse. Kuitenkin hyvinvointivaltiossa on lähdetty siitä, että maksaminen tapahtuu verotuksen kautta. Esimerkiksi perintöveron kiristys ajaisi osin saman asian.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Emma Kari:

Ravintoloiden vapauttaminen olisi hyväksi ravintolakulttuurille, työllisyydelle ja kansanterveydelle. Se siirtäisi alkoholinkulutusta julkisilta paikoilta ja kodeista ravintoloihin. Tämä vähentäisi alkoholijuomista aiheutuvia haittoja ja edistäisi ravintola-alan kannattavuutta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Emma Kari:

Kuntien pakkoliitosten sijaan kalliiden peruspalveluiden järjestäminen pitää siirtää laajemmalle, suuremman väestöpohjan omaavan alueen vastuulle. Kuntien asukkaita pitäisi kuulla liitospäätöksissä enemmän, ja tarvittaessa järjestää liitoksista kansanäänestyksiä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Emma Kari:

Minimipalkat on määritelty työehtosopimuksissa, jotta palkkataso ei millään alalla laske sellaiseksi, että palkka ei riitä elämiseen. Jo nyt esimerkiksi Helsingissä on sellainen tilanne, että esimerkiksi palvelualojen palkat eivät riitä vuokran maksamiseen. Näitä palkkoja ei enää ole varaa laskea.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Emma Kari:

Helsingin seudun hyvinvointi on tärkeää koko Suomen tulevaisuuden kannalta. Siksi ehdotukset tärkeiden joukkoliikennehankkeiden karsimisesta ja haja-asutuksen tukemisesta ovat askeleita väärään suuntaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Emma Kari:

Pidän tärkeänä sitä, että julkisella puolella on kokonaisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja että se tapauskohtaisesti päättää, mitkä palvelut hankkia yksityiseltä. Näin turvataan parhaiten toimiva palvelukokonaisuus ja yhteistyö eri sektorien, kuten terveys- ja liikuntapalvelujen, kesken. Lisäksi verorahojen käyttö on läpinäkyvämpää ja poliittisilla päättäjillä on mahdollisuus ohjata palvelujen tuottamista.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Emma Kari:

Meillä ei ole varaa nykyiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamismalliin. Asiantuntijoiden mukaan terveyspalvelujen järkevä tuottaminen tarvitsee vähintään 50-100 000 asukasta. Tämä ei toteudu nykyisissä kunnissa. Ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa kotipaikan perusteella ja on riski sote-palvelujen rapautumisesta. Sote-uudistuksella pyritään kaventamaan terveyseroja ja parantamaan palveluja.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Emma Kari:

Kilpailun vapauttaminen ja Uberin tapaisten palveluiden tulo Suomeen olisi asiakkaan etu. Tämä pitää kuitenkin tehdä niin, ettei se mahdollista ryöstöhinnoittelua tai muuta asiakkaiden luottamuksen romauttavaa toimintaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Emma Kari:

On monia asioita, joista on parempi sopia Euroopan tasolla. Esimerkiksi päästöt eivät noudata valtioiden rajoja, joten myöskään ilmastopolitiikkaa ei ole järkevää rajoittaa kansalliselle tasolle. Vapaasta liikkumisesta ja opiskelusta EU:n sisällä on meille jo täysin itsestään selvä asia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Emma Kari:

Kansainväliset finanssimarkkinat tarvitsevat parempaa säätelyä ja lisää läpinäkyvyyttä. Suomen pitää kannattaa esitettyjä veroja rahoitussektorille (kuten. pankkivero) ja toimia aktiivisesti kansainvälisen transaktioveron edistämiseksi ja veroparatiisien sulkemiseksi. Ennen kuin globaali transaktiovero saadaan voimaan, voidaan vero toteuttaa myös pienemmän maaryhmän laajuisesti.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Emma Kari:

Nato-jäsenyys ei lisäisi Suomen turvallisuutta. Täyskäännös Suomen linjan ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjassa aiheuttaisi jännitteitä ja vähentäisi vakautta. On maailmanrauhan kannalta oleellista, että on olemassa Suomen kaltaisia maita, jotka ovat sotilasliittojen ulkopuolella. Se antaa mahdollisuuksia edistää keskustelua ja toimia rauhanvälittäjänä. Mahdollisista liittoutumisaikeista tulee aina järjestää kansanäänestys.Liittoutumisaikeista tulee aina järjestää kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Emma Kari:

Tilanteessa, jossa moniin peruspalveluihin kohdistuu kovia leikkauspaineita, on vaikea ajatella, että puolustusvoimien budjettia voitaisiin kasvattaa. Puolustusvoimien tulee uudistua vastaamaan paremmin nykyaikaisia uhkia. Järjestelmä, jossa puolet ikäluokasta pakotetaan asepalvelukseen vankeusrangaistuksen uhalla, tuskin on tähän paras malli.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Emma Kari:

Työlupien tarveharkinta on turhaa byrokratiaa, joka hankaloittaa yritysten toimintaa siellä, missä tarvetta ulkomaalaisille työntekijöille on. Työperäistä maahanmuuttoa pitää päin vastoin helpottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Emma Kari:

Ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia. Ei ole mitään perusteita sille, miksi ihmiset asetetaan lain edessä eriarvoiseen asemaan parisuhdemuodon perusteella.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Emma Kari:

Naapurissani Kalliossa on vastaanottokeskus. Suomi kantaa häviävän pientä vastuuta maailman pakolaisista. Meillä on vastuu ottaa vastaan enemmän turvapaikanhakijoita ja pakolaisia ja tarjota heille elämän edellytykset Suomessa. Tämä edellyttää vastuunkantoa myös kunnilta. Kun vastaanottokeskuspaikkoja on riittävästi, eivät myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet pakolaiset joudu odottamaan pääsyä pois pakolaisleiriltä vuosia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Emma Kari:

Suomalaisen koulun ongelma ei ole löysä kuri vaan se, että koululaiset ja opiskelijat eivät kansainvälisesti vertaillen viihdy koulussa ja koulunkäynti stressaa jo nuoria koululaisia. Näihin ongelmiin ei puututa kurinpitotoimin vaan panostamalla viihtyisyyteen, yhteisöllisyyteen ja kiusaamisen vastaisuuteen sekä ottamalla koululaiset mukaan päätöksentekoon ja opetuksen suunnitteluun.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Emma Kari:

Minulle tärkeämpiä arvoja politiikassa ovat tasa-arvo, solidaarisuus ja ympäristönsuojelu.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Emma Kari:

Julkisella sektorilla tulee säilyä päävastuu ja kokonaiskoordinaatio hyvinvointipalveluista. Lähtökohta on, että julkinen tuottaa palvelut itse. Yksityinen palveluntuotanto on mielekästä vain, mikäli sillä saadaan aidosti yhtä laadukkaat palvelut edullisemmin tai paremmat palvelut samalla hinnalla kuin itse tuottaen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Emma Kari:

Haluan säilyttää hyvinvointivaltion. Palveluista ja sosiaalietuuksista leikkaaminen on heikko-osaisimmilta leikkaamista. Se on kestämätöntä politiikkaa ja kasvattaa entisestään suomalaisten tulo- ja terveyseroja. Tähän meillä ei ole varaa. Veronkorotukset on mahdollista tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Painopiste voi olla ansioverotuksen lisäksi ympäristö- ja varallisuusveroissa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Emma Kari:

Kukaan ei elä tyhjiössä, jossa hän yksin omilla ansioillaan saavuttaisi asioita. Jokainen meistä hyötyy palveluista, joita olemme saaneet - ja toisaalta voi joutua kantamaan laiminlyöntien seuraukset. Tuloerot eivät kerro vain lahjakkuudesta tai ahkeruudesta vaan myös tuurista ja sattumasta. Tuloerot luovat turvattomuutta ja yhteiskunnallista epävakautta, kun taas tasaisen tulonjaon maissa ihmiset ovat kaikkinensa onnellisimpia ja yhteiskunta on turvallisin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Emma Kari:

Se, mihin julkisessa taloudessa on varaa, riippuu ensisijaisesti verotuloista ja priorisoinneista. Hyvinvointivaltion rahoittamisessa olennaisinta on saada työllisyysaste riittävän korkeaksi ja mahdollistaa työnteko. On tarpeen miettiä innovatiivisia keinoja hyvinvointivaltion ja erityisesti hoivapalvelujen rahoittamiseen vastaisuudessa mutta leikkauskierre on väärä tie. Se lisää ihmisten eriarvoisuutta ja huono-osaisuutta ja tulee lopulta kokonaisuudessaan kalliimmaksi kuin toimivat palvelut.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Emma Kari:

Maapallo on meillä vain lainassa tulevilta sukupolvilta, lapsiltamme. Ilmastonmuutos, kokonaisten lajien häviäminen sukupuuttoaaltoon ja Itämeren saastuminen ovat tehdyn politiikan seurausta. Kestävä talous ei synny metsiä repimällä ja soita polttamalla. Meillä ei koskaan ole ollut näin mahtavia keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Uusiutuva energia kulkee maailmalla voitosta voittoon – meidän pitää mennä mukaan. Se on valinta sekä ympäristön että työllisyyden puolesta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Emma Kari:

Jos meidän on mahdollista tehdä ympäristön kannalta kestäviä valintoja, miksi emme tekisi? Arvioimalla ympäristövaikutukset etukäteen vältymme luonnon turhalta saastumiselta ja voimme tehdä parempia valintoja.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset