KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Leo Stranius, Vihreät, 83

Oma esittely

Olen ympäristöasiantuntija, toiminnanjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja käpyläläinen isä. Perheeseeni kuuluu puolison lisäksi kaksi pientä lasta. Haluan toimia tulevien sukupolvien, ympäristöviisaan ja onnellisen Suomen puolesta. Minulle kaikkein kovimpia arvoja ovat ympäristö- ja luonnonsuojelu, eläinten oikeudet, heikko-osaisimpien puolustaminen, kansalaisvaikuttaminen ja suora demokratia. Työskentelen Luonto-Liitossa toiminnanjohtajana ja olen osakkaana ja neuvonantajana konsulttiyritys Tyrskyssä. Toimin Helsingin kaupunginvaltuustossa ja olen ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja. Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri (HM). Lisäksi minulla on johtamistaidon erikoisammattitutkinto ja tietotekniikan mekaanikon koulutus. Olen aktiivinen kirjoittaja, ja blogini (www.leostranius.fi) on valittu Suomen ympäristöblogien ykköseksi. Lisäksi olen kirjoitellut mm. Vauva-lehteen Ekoisi-blogia ja toiminut Kirkko & Kaupunki -lehden kolumnistina.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Leo Stranius:

Leikkaukset palveluihin ja etuuksiin osuvat usein kaikkein heikko-osaisimpiin. Tämä ei ole hyväksyttävää. Elvyttämällä fiksusti ja ekologisesti voidaan luoda hyvinvointia ja pysäyttää velkaantuminen. Investoinnit kannattaa suunnata energiaremontteihin, raideliikenteeseen sekä koulujen ja päiväkotien korjaamiseen. Mahdolliset leikkaukset kannattaa kohdistaa ympäristölle haitallisiin tukiin. Järjestelmää järkevöittämällä ja perustulon käyttöönotolla,voidaan myös säästää.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Leo Stranius:

Mahdolliset veronkorotukset tulee kohdistaa hyvätuloisiin. Työn verotuksesta tulee siirtyä luonnonvarojen kulutuksen verotukseen. Tämä tulee tehdä kuitenkin siten, että pienituloisimmat eivät kärsi eikä Suomi ajaudu tasaveron suuntaan. Pääomatuloverotusta voidaan nostaa, ja sen progressiota voidaan lisätä. Myös perintöveroa voidaan nostaa, jotta suurten ikäluokkien hyvinvointi- ja terveyspalvelut voidaan turvata.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Leo Stranius:

Lisäydinvoiman sijaan rahat kannattaa laittaa kestäviin ratkaisuihin, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Ydinvoimaan liittyy merkittäviä ympäristöongelmia uraanin louhinnasta aina jätteen loppusijoitukseen asti. Olkiluodon uuden ydinvoimalan rakentamisessa esiintyneet ongelmat ovat osoittaneet, että ydinvoiman lisärakentaminen on kalliimpaa ja hitaampaa kuin osattiin arvioida.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Leo Stranius:

Siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan tarkoittaa sitä, että fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen, öljyn, maakaasun ja turpeen käytöstä tulee luopua. Tutkimusten mukaan ilmastonmuutoksen hillintä korkeintaan 2 asteen nousuun tarkoittaa käytännössä, että 80 prosenttia fossiilisista polttoaineista täytyy jättää käyttämättä. Kaikkein kiireellisintä on luopua kivihiilen ja turpeen energiakäytöstä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Leo Stranius:

Suomen julkinen sektori on suuresta koostaan huolimatta Euroopan tehokkain. Julkisen sektorin toiminnan etuna on se, että toimintaa voidaan ohjata muillakin perusteilla kuin sillä, mistä saadaan isoimmat voitot. Kirjasto ja peruskoulu ovat esimerkkejä Suomessa erittäin korkeatasoisista ja arvostetuista julkisen sektorin ilmaispalveluista. Lisäksi julkisen sektorin tuella on kyetty tarjoamaan hyvä toimintaympäristö yrityksille. Julkista sektoria pitää toki jatkuvasti uudistaa ja tehostaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Leo Stranius:

Jokaisella tulee olla oikeus opiskella Suomessa ruotsia ja saada palveluita omalla äidinkielellään. Pakkoruotsi ei sellaisenaan kuitenkaan toimi ja virkamiesruotsi on riittämätön systeemi takaamaan ruotsinkielisiä palveluita.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Leo Stranius:

Velvoitteet ovat jo nyt niin kireät, ettei kiristäminen ole perusteltua. Työkykyiset ihmiset kyllä haluavat töihin, jos niitä vain on tarjolla. Ihmisillä on myös niin erilaisia perhe- ja elämäntilanteita, että yhtenäiset velvoitteet työpaikan vastaanottamiselle eivät ole toimivia. Niitä, jotka ovat joutuneet työttömäksi, on turha kyykyttää enempää. Perustulon myötä kaikki voisivat tehdä helpommin itselleen merkityksellisiä asioita ja ottaa riskejä esimerkiksi ryhtymällä yrittäjiksi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Leo Stranius:

Kaikille pitää taata kunnolliset hoivapalvelut. On kuitenkin reilua, että varakkaammat maksavat hoivapalveluiden kustannuksista muita enemmän. Käytännössä tämä voidaan hoitaa esimerkiksi perintöveroa nostamalla. Ihmisten erilaiset elämäntilanteet pitää kuitenkin huomioida. Kaikilla ei ole varallisuutta vanhuuden turvaksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Leo Stranius:

Ravintolat kuuluvat elävään kaupunkikulttuuriin. Vapaassa yhteiskunnassa kiellot ja rajoitukset pitää perustella hyvin. Alkoholi aiheuttaa Suomessa vuosittain 6-7 miljardin euron kustannukset. Alkoholi on suurin yksittäinen työurien lyhentäjä sekä työikäisten suurimpana kuolinsyynä että työkyvyttömyyseläkkeiden taustatekijänä. Alkoholin haittoja voidaan vähentää tehokkaimmin puuttumalla hintaan ja saatavuuteen. Aukioloajat kannattaa mieluummin pitää ennallaan, kuin lähteä tekemään muutoksia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Leo Stranius:

Keinotekoiset kuntarajat aiheuttavat kaavoitusongelmia ja pirstovat yhdyskuntarakennetta. Kuntaliitosten tulisi kuitenkin edetä vapaaehtoisesti ja demokraattisesti, ja myös asukkaiden tulisi päästä vaikuttamaan asiaan eri vaiheissa. Erityisesti suurissa kunnissa pitäisi turvata kuntademokratian toteutuminen ja ihmisten vaikuttamismahdollisuudet. Kuntarajojen aiheuttamia ongelmia voidaan ratkaista myös muilla keinoilla kuin pakkoliitoksilla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Leo Stranius:

En pidä hyvänä, että yritykset hyödyntävät hädässä tai työttömänä olevien ihmisten asemaa palkkaamalla heitä työehtosopimuksia pienemmällä palkalla. Pienituloisilta leikkaaminen johtaisi välttämättömän kulutuksen pienenemiseen ja sitä kautta työpaikkojen vähenemiseen siinä missä rikkaiden osalta se vähentäisi vain säästämistä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Leo Stranius:

Ihmiset haluavat asua yhä enemmän kaupungeissa. Kaupungeissa on mahdollista järjestää toimiva joukkoliikenne ja palvelut ovat lähellä. Toisaalta myös maaseudulla asumisen pitää olla mahdollista. Muutoksen on oltava hallittu, eikä nykyisin maaseudulla asuvia tule jättää omilleen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Leo Stranius:

Hyvinvointipalvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Julkista terveydenhuoltoa voidaan edistää poistamalla Kela-korvaukset yksityiseltä terveydenhuollolta ja siirtämällä rahat julkisen terveydenhuollon parantamiseen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Leo Stranius:

Julkisten palveluiden järjestämisessä pitää huolehtia, että demokraattinen kontrolli säilyy. Sosiaali- ja terveyshuollon ohjaus voidaan pitää demokraattisen kontrollin ulottuvilla valitsemalla päättävät elimet suorilla vaaleilla. Hankinnoissa tulee varmistaa, että myös pienet yritykset ja järjestöt pystyvät säilymään tuottajina.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Leo Stranius:

Taksit voisivat jo nyt ajaa valtion säätämää enimmäishintaa halvemmalla, mutta näin ei ole tapahtunut. Alan ongelma on se, että kilpailua ei ole, ja siksi hinnat ovat korkeat. Mikäli alalle tulee kilpailua, pitää varmistaa, että taksipalvelut säilyvät esimerkiksi haja-asutusalueella. Kilpailu mahdollistaa paremman palvelun ja alhaisemmat hinnat, jolloin tarve auton omistamiselle vähenee.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Leo Stranius:

Euroopan unionin kautta voidaan edistää rauhaa, ympäristönsuojelua, avoimuutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Itse äänestin aikaan EU:hun liittymisen puolesta, ja kannatan uusien jäsenvaltioiden, kuten Turkin, ottamista mukaan, mikäli vain jäsenyyden ehdot, kuten ihmisoikeuksien toteutuminen, täyttyvät. EU:ssakin on toki ongelmansa. Esimerkiksi yhteinen maatalouspolitiikka CAP ei suuntaa maataloustukia riittävän hyvin ympäristönsuojeluun.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Leo Stranius:

Suomen tulee ottaa käyttöön rahoitusmarkkinavero. EU-komissio on ehdottanut rahoitusmarkkinaveroa, jolla verotettaisiin osakekauppaa ja joukkovelkakirjoja 0,1 prosentilla ja johdannaismarkkinoita 0,01 prosentilla. Verolla voisi kerätä rahaa ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä tulo- ja varallisuuserojen kaventamiseen. Vaikka kaikki EU-maat eivät olisi mukana, pitäisi Suomen olla edelläkävijä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Leo Stranius:

Suomen ei tule liittyä Naton jäseneksi. Nato-jäsenyys heikentäisi Suomen puolueettomuutta ja osallistaisi maatamme maailman sotilaallisiin konflikteihin. Tämä lisäisi Suomen turvattomuutta, sillä maamme sijaitsee geopoliittisesti hankalassa paikassa. Mikäli Nato-jäsenyytä ryhdyttäisiin valmistelemaan, tulisi asiasta päättää kansanäänestyksellä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Leo Stranius:

Puolustusvoimia tärkeämpää on huolehtia koulutuksesta ja terveydenhuollosta. Sotilaallisia uhkia suurempia riskejä tuottavat ympäristöuhat kuten luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja ilmastonmuutos. Miesten yleisestä asevelvollisuudesta tulee luopua ja siirtyä kaikille vapaaehtoiseen kansalaispalvelukseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Leo Stranius:

Maahanmuuttajat ovat voimavara, eivät rasite. Työperäistä maahanmuuttoa ja vapaaseen liikkuvuuteen perustuvaa moninaisuutta tulee tukea. Toisaalta on ehkäistävä työmarkkinoiden jakautuminen meidän ja muiden töihin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Leo Stranius:

Kansalaisilla tulee olla yhtäläiset oikeudet lain edessä seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Homo- ja lesbosuhteet ovat totta riippumatta siitä, mitä niistä ajattelemme. Näissä suhteissa on myös lapsia. Lapsen kannalta on hyvä, jos hänellä on kaksi rakastavaa vanhempaa sukupuolesta riippumatta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Leo Stranius:

Maahanmuuttopolitiikan lähtökohdaksi on otettava inhimillisyys. Meillä on velvollisuus auttaa hädässä olevia. On tärkeää tukea humanitaarisista syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Leo Stranius:

Suomalainen peruskoulu on tietyin mittarein mitattuna maailman huippua. Kouluviihtyvyys on kuitenkin kansainvälisesti ottaen huonoa. Tiukemman kurin sijaan kasvatuksessa pitäisi korostaa koululaisten oman kriittisen ajattelun kehittämistä ja kannustaa osallistumaan yhteiskuntaan esimerkiksi kansalaisvaikuttamisen kautta. Toki muiden häiritsemiseen ja kiusaamiseen pitää puuttua tiukasti. Tässäkin kuria tärkeämpää on kuitenkin yhteishengen luominen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Leo Stranius:

Itselleni kaikkein kovimpia arvoja ovat ympäristö- ja luonnonsuojelu, eläinten oikeudet, heikko-osaisempien puolustaminen, kansalaisvaikuttaminen ja suora demokratia. Politiikalle hyvän arvopohjan muodostavat esimerkiksi avoimuus ja läpinäkyvyys, demokratia sekä toisten kunnioittaminen. Myös onnellisuus, kohtuullisuus ja ekologisuus tarjoavat hyvän arvopohjan politiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Leo Stranius:

Julkisten palveluiden järjestämisessä pitää huolehtia, että demokraattinen kontrolli säilyy. Julkisen sektorin toiminnan etuna on se, että toimintaa voidaan ohjata muillakin perusteilla kuin sillä, mistä saadaan isoimmat voitot. Yritykset ja järjestöt voisivat ottaa joitain tehtäviä tuotettavaksi silloin kun palvelun laatu ja demokraattinen kontrolli voidaan taata. Ulkoistamisia ei saa tehdä kevyesti. Pitää olla tarkat kriteerit ja riittävä valvonta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Leo Stranius:

Palvelujen ja etuuksien leikkaukset osuvat usein kaikkein heikko-osaisimpiin. Tämä ei ole hyväksyttävää. Leikkaukset kannattaa kohdistaa ympäristölle haitallisiin tukiin, joita maksamme noin 3-4 miljardia euroa vuosittain. Työn verotuksesta tulee siirtyä luonnonvarojen kulutuksen verotukseen. Tämä tulee tehdä kuitenkin siten, että pienituloisimmat eivät kärsi eikä Suomi ajaudu tasaveron suuntaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Leo Stranius:

Tasa-arvoisuus ja tuloerojen kaventaminen lisäävät tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta sekä koituvat koko yhteiskunnan eduksi esimerkiksi lisäämällä luottamusta yhteiskunnassa. Ihmiset eivät ponnista samoista lähtökuopista. Vaikka esimerkiksi ahkeruudesta ja vastuunkannosta voidaan palkita, tämän tulisi olla kohtuullista. Esimerkiksi nyt korkeimman johdon palkat ovat eriytyneet liian kauas muiden työntekijöiden palkoista. Perustulo takaisi kaikille yhtäläisen perusturvan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Leo Stranius:

Ketään ei saa jättää heitteille. Perustulo varmistaisi kaikille yhtäläisen perusturvan. Hyvinvointivaltion rakenteita tulee toki uudistaa. Tämä on kuitenkin tehtävä niin, että pidämme huolta kaikkein heikko-osaisimmista. Ihmisten hyvinvointi tulee varmistaa ekologisissa rajoissa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Leo Stranius:

Ihmisten hyvinvointi pitää varmistaa ekologisissa rajoissa. Talous pitää sovittaa ympäristön asettamiin reunaehtoihin. Koko elämämme ja tulevaisuutemme perustuu pitkällä tähtäimellä puhtaaseen ja monimuotoiseen ympäristöön.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Leo Stranius:

Meidän tulee jättää maapallo lapsillemme paremmassa kunnossa kuin saimme sen vanhemmiltamme. Emme saa lyhytnäköisesti havitella hyötyjä, joiden kustannukset lankeavat tuleville sukupolville.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset