KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Vesa Korkkula, Vasemmistoliitto, 34

Oma esittely

Olen 30-vuotias helsinkiläinen kaupunkiaktivisti ja lukion filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja. Olen Helsingin kaupunginvaltuustossa vasemmistoliiton 2. varavaltuutettu ja nuorisolautakunnan varsinainen jäsen. Harrastan skeittausta, pyöräilyä ja olen DJ. Tykkään myös askartelusta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Vesa Korkkula:

Valtion velka oli vuoden 2014 lopussa 46,6 % BTK:sta (noin 100 mrd. €). Kansantalouden kokonaisvelkataakka (valtio, kunnat, kotitaloudet, yritykset, rahoitusala) on yhteensä yli 1000 mrd. €, eli 10 kertaa niin paljon kuin valtion velka. Valtion velka on Suomen velkahuolista pienin, minkä johdosta kasvattaisin mieluummin valtion velkaa kuin leikkaisin peruspalveluista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Vesa Korkkula:

Verotus pitäisi uudistaa siten, että kaikkia ansio- ja pääomatuloja verotetaan samassa progressiivisessa verotaulukossa. Lisäksi pienituloisten verotusta pitäisi keventää nostamalla tuloveron alaraja 10 000 euroon vuodessa ja pienyrittäjiä on tuettava porrastamalla arvonlisäveron maksu. Kun tähän vielä lisätään riittävä perustulo (750 €) ja progressio kuntaveroon, ollaan lähempänä oikeudenmukaista yhteiskuntaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Vesa Korkkula:

Vastustan ydinvoimalla tuotetun energian lisäämistä, koska ydinvoiman tuottamiseen liittyviä ympäristöongelmia ei ole ratkaistu. Ydinvoima myös lisää energiariippuvuuttamme Venäjästä ja sen rakentaminen on äärimmäisen hidasta ja kallista. Siihen panostaminen on pois investoinneista uusiutuviin energiavaroihin, joiden tuottavuus kasvaa jatkuvasti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Vesa Korkkula:

Etenkin kivihiilen ja turpeen käyttöön liittyy useita ympäristöongelmia. Suomen tulisi panostaa uusiutuvaan energiaan, etenkin maalämpöön ja tuulivoimaan. Myös energiatehokkuutta tulee parantaa. Ilmaston kannalta haitallisia verotukia pitää vähentää ja painopiste tulee siirtää uusiutuvien kotimaisten energiamuotojen tukemiseen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Vesa Korkkula:

Julkisen sektorin tehtävä on taata ihmisille yhdenvertaiset ja toimivat palvelut. Stubbin, Sipilän ja Niinistön esittämä väite siitä, että julkisen sektorin osuus BKT:sta olisi noin 60 % ei pidä paikkaansa. Paras julkisen talouden koon mittari on julkisen talouden tuottaman arvonlisäyksen osuus koko kansantalouden arvonlisäyksestä. Tämä luku on noin 20 %, eikä se ole liian suuri, sillä Suomessa on yksi maailman toimivimpia julkisia sektoreita.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Vesa Korkkula:

Kielten opiskelu vaatii suurta opiskelumotivaatiota. Nykyinen pakkoruotsisysteemi ei motivoi suurta osaa oppilaista. Pohjoismaisen yhteistyön kielen on oltava englanti, koska tällöin kenelläkään ei ole kielellistä kotikenttäetua. Pakkoruotsin voi mielestäni poistaa, mutta samalla on taattava, että myös ruotsinkieliset saavat peruspalvelut äidinkielellään.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Vesa Korkkula:

Ihmisen pakottaminen esimerkiksi työttömyysturvan menettämisen uhalla hänelle ja hänen kyvyilleen vastenmieliseen työhön ei ole motivoivaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Vesa Korkkula:

Vanhusten hoivapalvelut tulee järjestää julkisesti, eivätkä vanhuuden vaivat saa toimia yksityisten yritysten voitontavoittelun lähteenä. Julkisella palveluiden tarjoamisella säästetään paljon osakkeenomistajien tileille valuvia pääomia ja mikäli palvelut vaativat lisäresursseja, kannatan progressiivista maksua, jolloin palvelumaksuja maksetaan suhteessa varallisuuden määrään.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Vesa Korkkula:

Periaatteessa ne ravintolat, joiden aukioloaika jatkuu myöhempään kuin toisten, saavat epäreilun kilpailuedun rajoitetumman aukiolon paikkoihin nähden. Toki näissä asioissa tulee ottaa huomioon myös alkoholin käytöstä aiheutuvat haitat, esimerkiksi melun suhteen, eli sijainnilla on suuri merkitys.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Vesa Korkkula:

Tärkeintä olisi pitää päätöksenteko mahdollisimman lähellä ihmistä itseään. On olemassa merkittävä riski, että kuntaliitoksissa kuntalaisten demokraattiset vaikutusmahdollisuudet heikkenevät. Vertailun vuoksi: Ranskassa on noin 37 000 kuntaa, eikä siellä kukaan panikoi kuntien suuresta määrästä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Vesa Korkkula:

Etenkin yleissitovat työehtosopimukset ovat duunarin turva, jotka takaavat kohtuullisen korvauksen tehdystä työstä. Yritysten investointihalukkuuteen ja siten työpaikkojen määrään vaikuttavat merkittävästi muutkin seikat kuin palkkojen suuruus. Muita vaikuttajia ovat esimerkiksi yhteiskunnan vakaus, kuluttajien ostovoima ja hyvin koulutetun työvoiman saanti.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Vesa Korkkula:

Keksin helposti tuhat parempaa tapaa verovarojen käytölle kuin koko maan väkisin asuttuna pitäminen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Vesa Korkkula:

Ei missään tapauksessa, koska yksityiset terveyspalveluyritykset ovat tyypillisesti juuri niitä, joilla on merkittäviä veroparatiisikytköksiä. Esimerkiksi vuonna 2011 Mehiläinen maksoi 21,7 miljoonan euron liikevoitostaan yhteisöveroa Suomeen 542 287 €, vaikka yhteisöverokanta oli tuolloin 26 %. Tämä johtuu veroparatiiseista, joihin virtaavien pääomien katkaisun tulee olla harmaan talouden vastaisen työn keskeinen tavoite.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Vesa Korkkula:

Kuntien budjeteista noin puolet menee sote-palvelujen tuottamiseen. Sote-uudistuksen seurauksena kaupunkilaisen mahdollisuudet vaikuttaa alueensa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen hyvin todennäköisesti heikkenevät, koska päätöksenteko loittenee entisestään. Tämän johdosta suhtaudun skeptisesti sote-uudistukseen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Vesa Korkkula:

Valtion ei tule tietenkään suoraan säätää taksimatkan hintaa, koska taksimatkailu ei mielestäni ole peruspalvelu. Sen sijaan on selvää, että valtion keräämiä veroja, kuten polttoaine- ja ajoneuvoveroa tarvitaan edelleen ja nämä toki vaikuttavat taksimatkan hintaan. Tämän johdosta kysymys on harhaanjohtava.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Vesa Korkkula:

On mahdotonta sanoa missä Suomi olisi ilman EU-jäsenyyttä. Se on lisännyt suomalaisten kansainvälisyyttä mutta myös vienyt päätöksentekoa kauemmas ja lisännyt byrokratiaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Vesa Korkkula:

Tottakai.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Vesa Korkkula:

Ukrainan sodan herättämä turvattomuuden tunne ja epävarmuus on todellista, mutta vastaus näihin huoliin ei ole Suomen Nato-jäsenyys ja aseistautuminen. Natoon-jäsenyys heikentäisi Suomen turvallisuutta, koska Natoon liittymisen jälkeen Venäjä luokittelisi Suomen vihollisekseen. Natoon liittyminen myös kasvattaisi puolustusbudjettia. Suomen ei tulisi olla kansainvälisten konfliktien osapuoli vaan rauhanrakentaja.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Vesa Korkkula:

On huomattavasti tärkeämpiäkin verovarojen käyttökohteita.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Vesa Korkkula:

Suomi tarvitsee ylipäätään lisää maahanmuuttajia ja tämän johdosta etenkin työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Vesa Korkkula:

Rakastavat vanhemmat ovat lapselle kaikkein tärkein asia, ei vanhempien sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen. Avioliittoinstituution ei pidä syrjiä HLBTIQ-ihmisiä ja heille tulee taata samat adoptio-oikeudet kuin heteropareille.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Vesa Korkkula:

Osuvampi nimi näille olisi epäinhimillinen ihmissäilö, joissa turvapaikan hakijoiden vapaus riistetään vankilamaisissa olosuhteissa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Vesa Korkkula:

Koulut eivät ole kuritushuoneita. Lapsi ei opi eikä kasva ihmisenä jos hän joutuu pelkäämään auktoriteetteja ja elämään jatkuvasti rangaistuksen uhan alaisena. Koulujen ongelmat eivät johdu liian lepsusta kurista, vaan koulutuksen alibudjetoinnista, joka näkyy muun muassa liian suurina luokkakokoina ja homeisina kouluina.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Vesa Korkkula:

"Perinteiset suomalaiset arvot" on retorinen lyömäase, jolla normista poikkeavat pyritään sulkemaan ulkopuolelle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Vesa Korkkula:

Tärkeät jokapäiväiseen elämään kuuluvat peruspalvelut tulee tuottaa kunnan omana työnä. Ulkoistamisen seurauksena kunta tyypillisesti ostaa palvelun joltakin yritykseltä, jolloin aiemmin kunnan itse tuottaman palvelun on ulkoistamisen seurauksena tuotettava voittoa yrityksen osakkeenomistajille. Prosessissa yhteisiä verovaroja valuu helposti veroparatiiseihin osakkeenomistajille sen sijaan, että niillä tuotettaisiin laadukkaita palveluja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Vesa Korkkula:

Tärkeintä on laittaa veroparatiisit kuriin. Usein leikkaustilanteisiin joudutaan sen seurauksena, että suurituloisten maksamien verojen suuruutta on vähennetty. Jos julkisia palveluja on joko leikattava tai veroja korotettava, on parempi korottaa veroja. Puutteet peruspalveluissa aiheuttavat välitöntä inhimillistä kärsimystä ja tulevat kalliiksi pitkällä aikavälillä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Vesa Korkkula:

Tuloerot kasvavat poliittisten päätösten seurauksena. Suuret tuloerot tarkoittavat sitä, että toisilla on paljon rahaa ja toisilla ei juuri mitään. Suurella palkan tai omaisuuden määrällä ei ole välttämätöntä kytköstä lahjakkuuteen tai ahkeruuteen. Suuret tuloerot hidastavat talouskasvua kuten OECD toteaa raportissaan Focus on Inequality and Growth. Pyrin tekemään politiikkaa, joka tasoittaisi tuloeroja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Vesa Korkkula:

Tämän kysymyksen taustalla on julkisuuteen laajalti levinnyt oikeistolainen myytti liian suuresta julksesta sektorista. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet eivät ne ole liian raskaita vaan välttämättömiä!

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Vesa Korkkula:

Ympäristöasioiden huomioon ottaminen on ennakkoehto taloudelliselle toiminnalle ylipäätään. Mitä väliä on talouskasvulla ja työpaikoilla, jos meillä on elinkelvoton planeetta?

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Vesa Korkkula:

Jokin on pielessä jos kaikessa päätöksenteossa ei arvioida päätösten ympäristövaikutuksia! Toivottavasti Talvivaarasta opittiin jotain.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset