KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kaisa Hernberg, Vihreät, 71

Oma esittely

Olen 38-vuotias yrittäjä, cleantech-asiantuntija ja uusperheen äiti Helsingistä. Politiikkaan minua motivoivat erityisesti kokemukset cleantech-yritysten parissa Finpron Cleantech Finland -ohjelmassa. Ilmastonmuutoksen torjunta on globaalisti 2.000 miljardin euron bisnes. Suomessa on alan huippuosaamista, mutta muun muassa julkisiin hankintoihin liittyvät ongelmat hankaloittavat cleantech-yritysten kasvua. Olen työskennellyt pitkään yrittäjänä - nykyisin toimin konsulttina ja enkelisijoittajana ja aiemmin kahdeksan vuotta markkinointiviestintäalalla. Haluan oman kokemukseni avulla luoda mahdollisimman hyvät edellytykset yritysten menestykselle. On myös tärkeää huomioida koko ajan kasvava itsensä työllistävien joukko. Perhepolitiikan pitäisi tukea kaikenlaisia perheitä arjen haasteissa. Esimerkiksi Helsingissä jo joka kahdeksas peruskoululainen asuu vuoroviikoin kummankin vanhempansa luona, mutta laki ei tätä asumismuotoa tunnista, ja siitä aiheutuu perheille arjen ongelmia.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kaisa Hernberg:

Tärkeintä on keskittyä toimiin, jotka elvyttävät taloutta ja edistävät työpaikkojen syntymistä. Säästöjen nimissä ei pidä vaarantaa suomalaisten palveluja ja talouden tulevaisuudennäkymiä, vaan taloutta pitää tasapainottaa pitkäkestoisilla rakenneratkaisuilla. Talouspolitiikan tavoitteena on aina oltava myös tuloerojen kaventaminen ja heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin turvaaminen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kaisa Hernberg:

Palkkaverotusta ei ylipäätään tulisi kiristää, sillä ostovoimasta ja työnteon kannustavuudesta on pidettävä huolta. Verotuksen painopistettä tulee kohdentaa uudelleen työn ja yrittämisen verottamisesta ympäristöä tuhoavan toiminnan verottamiseen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kaisa Hernberg:

Suomi tarvitsee panostusta energiatehokkuuteen, energiankäytön optimointiin sekä kotimaisiin resursseihin perustuvaan energiantuotantoon, joka tukee yritysten kasvua ja työllisyyttä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kaisa Hernberg:

Uusiutuvan energian osuus tulee nostaa vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja energiatehokkuutta parantaa vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Suomessa on valtavat mahdollisuudet bioenergian käytön lisäämiselle, ja samalla tuetaan myös innovaatioiden ja uusien referenssien syntyä merkittävälle vientialalle.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kaisa Hernberg:

Ongelma ei niinkään ole liian suuri julkinen sektori vaan se, että taantuma on kutistanut yksityistä sektoria. Julkisen sektorin liian raju karsiminen heikentää työllisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä. Modernisoinnille ja järkeistämiselle on kyllä tarvetta, esimerkiksi tietojärjestelmissä. Samoin yrityspalvelujen kohdentumista ja tehokkuutta kannattaa tarkastella kriittisesti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kaisa Hernberg:

Suomi on pieni niin kielialueena kuin markkina-alueena. Tarvitsemme monipuolista kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta pärjätäksemme kansainvälisessä kilpailussa. Muut Pohjoismaat ovat usein suomalaisyrityksille luonteva ensimmäinen kansainvälistymiskohde.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kaisa Hernberg:

Työllistymistä pitäisi helpottaa madaltamalla yritysten kynnystä työllistää sekä poistamalla sosiaaliturvan kannustinloukkuja. Mieluummin porkkanaa kuin keppiä. Yrittäjänä palkkaisin mieluummin henkilön, joka on motivoitunut kuin henkilön, jonka on pakko ottaa työ vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kaisa Hernberg:

Vanhukset maksavat jo nykyään vuokraa palveluasumisesta, eivätkä muutkaan palvelut ole ilmaisia. Vanhusten toimintakyvyn säilymistä ja asumista omassa kodissaan tulisi tukea. Yhteiskunnan tulee kuitenkin tukea vähävaraisia vanhuksia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kaisa Hernberg:

Alkoholin nauttiminen ravintolassa aiheuttaa vähemmän häiriötä ympäristölle ja muille ihmisille kuin ulkosalla tai kotona. Vapaammat aukioloajat myös porrastavat baareista kotiutumisruuhkaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kaisa Hernberg:

Suomen kunnat ovat pieniä, mediaanikunnassa on 5800 asukasta. Kuntien kokoa olennaisempi tekijä on kuitenkin kunnan kyky suoriutua tehtävistään. Osa pienistä kunnista hoitaa tehtävänsä hyvin, ja toisaalta kahden huonokuntoisen kunnan yhdistäminen ei välttämättä paranna asukkaiden tilannetta. Palvelurakennetta tulee uudistaa siten, että kaikkialla Suomessa on mahdollista saada laadukkaat peruspalvelut.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kaisa Hernberg:

Työntekijöiden oikeuksia ei ole syytä karsia. Työstä saatavan korvauksen pitää riittää elämiseen. Suomalaisten hyvinvointi ei kasva sillä, että tänne synnytetään työtä tekevä köyhälistö.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kaisa Hernberg:

Suomi hyötyy siitä, että meillä on elinvoimainen maaseutu ja ettei rakennemuutoksen kanssa kamppailevia teollisuuspaikkakuntia päästetä kurjistumaan. Ensisijainen keino ei kuitenkaan ole suora verovaroin kustannettu tuki, vaan alueilla tarvitaan aktiivista paikallista toimintaa, joka auttaa esimerkiksi suljettujen tehtaiden irtisanottuja työntekijöitä uudelleenkouluttautumaan tai yritystoimintaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kaisa Hernberg:

Ensisijaisesti pitää turvata palvelujen saatavuus ja hyvä laatu. Sen, tuotetaanko palvelut julkisesti vai yksityisesti, ei pitäisi olla kynnyskysymys. Kilpailutuksella ja yksityisellä palvelutuotannolla voidaan täydentää tarjolla olevia palveluja. Näinhän tapahtuu jo nykyään. On kuitenkin selvää, että julkisrahoitteiset sosiaali- ja terveyspalvelut tulee tuottaa lähtökohtaisesti niin, ettei niillä tavoitella taloudellista voittoa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kaisa Hernberg:

Palvelujen tuottamisen keskittäminen esimerkiksi kuntayhtymille on monessa tapauksessa sekä taloudellisesti että organisatorisesti järkevää. On kuitenkin huolehdittava siitä, että palveluihin liittyvä päätöksenteko ei karkaa liian kauas tavalliselta kuntalaiselta ja että päätöksenteko on läpinäkyvää.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kaisa Hernberg:

Lainsäädäntöä on syytä kehittää siten, että uusille innovatiivisille liikennepalveluille annetaan mahdollisuus tulla markkinoille. Älyliikenteen ratkaisut voisivat olla Suomelle todellinen vientivaltti, kuten esimerkiksi KutsuPlus-palvelun kehittäminen osoittaa. Taksipalvelujen saatavuus haja-asutusalueilla tulee kuitenkin turvata.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kaisa Hernberg:

Suomi on EU:n jäsenenä hyötynyt monin tavoin, muun muassa kansainvälisistä sopimuksista neuvoteltaessa EU:lla on paljon enemmän vaikutusvaltaa kuin yksittäisellä jäsenvaltiolla, ja vapaakauppa-alue on parantanut suomalaisyritysten mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Myös ympäristölainsäädännössä ja ilmastotavoitteissa on ollut eduksi, että koko EU:n alueelle on voitu luoda yhteinen linja.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kaisa Hernberg:

Rahoitusmarkkinavero voi toimia vain, jos mukana järjestelmässä ovat kaikki EU-maat ja valtaosa keskeisistä talousmaista. Muussa tapauksessa pääomat alkavat ohjautua järjestelmän ulkopuolisiin maihin. Lisäksi vero söisi eläkesijoitusten tuottoja, mikä on kestävyysvajeen kannalta ongelmallista.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kaisa Hernberg:

Suomen on hyvä vaalia hyviä suhteita Natoon, kuten nykyisin tehdään. Nato on kuitenkin sotilasliitto, joka kannustaa jäsenmaitaan nostamaan puolustusmenojen osuutta budjetissa. Nykyisessä taloustilanteessa pidän tärkeämpänä panostuksia peruspalveluihin ja yritysten kilpailukyvyn varmistamiseen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kaisa Hernberg:

Nykyisessä taloustilanteessa on tärkeämpää huolehtia keskeisten hyvinvointipalvelujen saatavuudesta ja laadusta sekä yritysten toimintaedellytyksistä. Joidenkin vuosien kuluttua on varauduttava kaluston uusimiseen, mutta juuri tällä hetkellä prioriteetit ovat toisaalla.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kaisa Hernberg:

Suomi on syrjäinen maa, jonka väestö vanhenee nopeasti. Tarvitsemme vaikutteita ja uusia käsipareja muualta pysyäksemme kansainvälisessä kilpailussa mukana ja pystyäksemme tuottamaan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kaisa Hernberg:

Perhepolitiikan ei pidä keskittyä laatimaan mahdollisimman ahdasta perheen määritelmää. Suomessa on jo nyt monenlaisia perheitä, ja lainsäädännöllä pitää pyrkiä turvaamaan aikuisten oikeus perustaa perhe rakastamansa ihmisen kanssa ja lasten oikeus elää turvallisessa ja huolehtivassa perheympäristössä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kaisa Hernberg:

Totta kai. Olen asunut vastaanottokeskuksen naapurissa, enkä näe mitään syytä torjua sellaista kotikaupungistani.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kaisa Hernberg:

Koulujen ongelmat eivät johdu kurin puutteesta vaan liian suurista opetusryhmistä, puutteellisista erityisopetuksen resursseista ja huonokuntoisista kiinteistöistä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kaisa Hernberg:

Moniarvoisuus on rikkaus ja kehittää yhteiskuntaa. Omat arvot ovat varmasti jokaiselle tärkeitä, ja niin on myös toisten arvojen kunnioittaminen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kaisa Hernberg:

Ensisijaisesti pitää turvata palvelujen saatavuus ja hyvä laatu. Sen, tuotetaanko palvelut julkisesti vai yksityisesti ei pitäisi olla kynnyskysymys. Kilpailutuksella ja yksityisellä palvelutuotannolla voidaan täydentää tarjolla olevia palveluja. Näinhän tapahtuu jo nykyään. On kuitenkin selvää, että julkisrahoitteiset palvelut tulee tuottaa lähtökohtaisesti niin, ettei niillä tavoitella taloudellista voittoa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kaisa Hernberg:

Ansiotuloverotuksen korottamista tulee välttää. Verotuksen painopistettä tulee kohdentaa uudelleen työn ja yrittämisen verottamisesta ympäristöä tuhoavan toiminnan verottamiseen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kaisa Hernberg:

Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että pienet tuloerot lisäävät yhteiskunnan vakautta ja hyvinvointia. Myös lahjakkaat ja ahkerat hyötyvät siitä, että ympäröivä yhteiskunta on turvallinen. Tuskin kukaan haluaa Suomeen tilannetta, jossa hyvin toimeentulevat joutuvat eristäytymään korkeiden muurien taakse.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kaisa Hernberg:

Yhteiskunnan tehtävä on varmistaa riittävät peruspalvelut, kuten laadukas opetus ja terveydenhuolto. Toki nykyisiä palveluja ja etuuksia on tarpeen kehittää uudistamalla rakenteita ja purkamalla työllistymisen esteitä, jolloin verotulotkin kasvavat, ja palvelut on varaa säilyttää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kaisa Hernberg:

Vastakkainasettelun luominen ympäristöasioiden ja talouden välille on turhaa ja vanhanaikaista. Ympäristöteknologia ja uusiutuva energia ovat Suomen merkittävimpiä kasvualoja, ja maailmanmarkkinat ovat valtavat. Suomella on näillä aloilla kansainvälisen tason huippuosaamista. Näillä aloilla toimivien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiin tulisi panostaa merkittävästi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kaisa Hernberg:

Suomi on luonnonvarojen suurvalta siksi, että olemme oppineet pitämään luonnostamme huolta. Esimerkiksi kasvuala biotalous nojaa pitkälti metsävarallisuuteemme. Olisi todella lyhytnäköistä turmella näin merkittävää resurssia. Ympäristölainsäädännön kehittyminen on kannustanut yrityksiä kehittämään uusia menetelmiä ja teknologioita, joille on nyt valtava kysyntä myös kansainvälisesti. Cleantech on yksi Suomen merkittävimmistä kasvu- ja vientialoista, ja sitä ei olisi ilman ympäristölainsäädäntöä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset