KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Terhi Peltokorpi, Keskusta, 15

Oma esittely

Olen 39-vuotias Keskustan kansanedustaja. Koulutukseltani olen kätilö, sairaanhoitaja ja kasvatustieteen kandidaatti. Maisteritutkintoni on gradun loppuunsaattamista vaille valmis. Olen ollut mukana myös Helsingin kunnallispolitiikassa vuodesta 1996. Tällä hetkellä olen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen. Organisointikykyäni, tehokkuuttani ja joustavuuttani testataan työelämän lisäksi kotona suurperheen vanhempana. Harrastan mm. lukemista, vaatteiden ompelua, leipomista ja ruuan laittoa ja innostun monenlaisista asioista!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Terhi Peltokorpi:

Velkaantuminen on saatava kuriin, mutta se ei tapahdu hetkessä. Ensin on saatava talous, tulot ja työllisyys kasvu-uralle. Palveluja karsittaessa on arvioitava aina, että emme toista 1990-luvun virheitä, syrjäytä ihmisiä ja aiheuta pidemmällä aikavälillä huomattavia lisäkustannuksia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Terhi Peltokorpi:

Verotuksen kiristäminen ei ole ensimmäinen vaihtoehto, mutta veroja voivat maksaa enemmän ne, joilla on paremmat tulot, kuin ne joiden tulotkin ovat pienet. Erityisen kielteisesti suhtaudun esim. ruoan verotuksen kiristämiseen, koska se koskisi pahimmin pienituloisia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Terhi Peltokorpi:

En kannata ydinvoiman lisärakentamista ja äänestin Eduskunnassa myös Fennovoiman periaatepäätöksen hyväksymistä vastaan. Ydinvoiman tuotantoon liittyy haittoja ja riskejä sen kaikissa vaiheissa. Riskit liittyvät mm. kaivostoimintaan, voimalaitosonnettomuuteen ja ydinjätteiden loppusijoitukseen. Uraanin louhinta saastuttaa ympäristöä. Ydinsähkön tuotannosta jää jäljelle käytettyä ydinpolttoainetta, jonka loppusijoitusta ei ole onnistuttu ratkaisemaan vielä ehdottoman turvallisesti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Terhi Peltokorpi:

Suomen tulee luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä, mutta vuosi 2025 on luultavasti liian kunnianhimoinen tavoite. Tavoitteiden pitää kuitenkin olla kovia, jotta niiden saavuttamiseksi tehdään riittävän rohkeita päätöksiä. Uusiutuvan energian käyttöä pitää lisätä voimakkaasti ja energian käyttöä pitää tehostaa ja sen käytön vähentämiseksi pitää ottaa käyttöön uusia ratkaisuja niin kotitalouksissa, julkisella sektorilla, kuin yhtä lailla teollisuudessakin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Terhi Peltokorpi:

Julkisen sektorin koon pienentäminen tarkoittaa joko palvelujen karsimista tai niiden siirtämistä yksityisten yritysten tuottamiksi. Julkisen sektorin koon kasvattaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, eikä julkinen sektori voi jatkossa työllistää enempää ihmisiä kuin nyt, kun työhön tulevat ikäluokat ovat pienempiä kuin eläkkeelle jäävät ikäluokat.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Terhi Peltokorpi:

Niin kauan kuin Suomessa on perustuslain ja kielilakien takaamana oikeus saada palveluja molemmilla kotimaisilla kielillä en kannata pakollisuudesta luopumista. On pohdittava kuitenkin sitä, pitäisikö aluellisille kokeiluille, joissa opiskeltava kieli olisi esim. venäjä myöntää tästä huolimatta lupa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Terhi Peltokorpi:

Tälläkään hetkellä nykyisen lain sallimia velvoitteita ei käytetä kaikin osin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Terhi Peltokorpi:

Alkoholi aiheuttaa erittäin suuret kustannukset yhteiskunnalle joko suoraan tai välillisesti. Suomessa pitäisi saada aikaan muutos alkoholin käyttöön ja erityisesti siihen, miten Suomessa suhtaudutaan alkoholiin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Terhi Peltokorpi:

Kannatan kuntaliitoksia vapaaehtoispohjalta. Valtion pitää kannustaa kuntia kuntaliitoksiin ja tukea kuntien muutosprosesseissa. Kuntaliitoksissa on tärkeää huomioida asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen ja lähidemokratia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Terhi Peltokorpi:

Työehtosopimusten minimipalkkoja ei voi alittaa, ei kenenkään kohdalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Terhi Peltokorpi:

Ketään ei voi pakottaa muuttamaan muualle kotiseudultaan, mutta ei myöskään pakottaa jäämään sinne. Eri puolilla Suomea asuvilla ihmisillä on kuitenkin oikeus asua kotiseudullaan ja saada siellä myös tarvitsemansa palvelut. Tähän tarvitaan välttämättä valtion tukea.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Terhi Peltokorpi:

Julkinen sektori on palvelujen järjestäjä ja sen pitää olla myös niiden pääasiallinen tuottaja. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat töydentävät kuitenkin julkista sektoria. Palveluiden tuottajaosuudet vaihtelevat eri sote-palveluissa nyt ja tulevaisuudessakin julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Esim. lastensuojelun palveluista ja ikääntyneiden asumispalveluista iso osa on yksityisiä tai kolmannen sektorin tuottamia, synnytyksiä hoidetaan taas vain julkisissa sairaaloissa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Terhi Peltokorpi:

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat eri puolilla Suomea varsin erilaisia niin saatavuudelta, laadulta kuin kustannuksiltakin. Suomalaisten oikeus samanlaisiin palveluihin ei toteudu, eikä laadukkaiden palveluiden järjestäminen onnistune jatkossa pieniltä kunnilta. SIksi palvelujan järjestäminen on mielestäni oltava nykyistä isompien yksiköiden harteilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Terhi Peltokorpi:

Kilpailu toimisi varmaan jotenkin isommissa kaupungeissa, mutta maaseudulla siitä seuraisi todennäköisesti ongelmia ja jopa palvelun huomattavaa heikkenemistä. 40 % taksikyydeistä on yhteiskunnan maksamia, sairausvakuutuskorvauksen tai vammaisavustusten piiriin kuuluvia kyytejä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Terhi Peltokorpi:

Rahoitusmarkkinavero voisi haitata Suomen kilpailukykyä, mikäli kaikki EU-maat eivät ota sitä käyttöön.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Terhi Peltokorpi:

Tällä hetkellä en näe syytä liittyä sotilasliiton jäseneksi. Tätä on kuitenkin pohdittava seuraavan neljän vuoden aikana maailmanpoliittinen tilanne huomioiden.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Terhi Peltokorpi:

Tässä on kysymys paljon muustakin kuin lainsäädännöstä ja sen suomista mahdollisuuksista puuttua ongelmiin. Auktoriteettien kunnioitus on vähentynyt ja tasa-arvo eri-ikäisten ihmisten välillä lisääntynyt. Se on monessa mielessä hyväkin, mutta voi aiheuttaa myös levottomuutta ja järjestyshäiriöitä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Terhi Peltokorpi:

Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät hyvin julkisen sektorin palveluita monella alalla, mutta en kannata laajamittaista ideologiaan perustuvaa ykstyistämistä. Aina on harkittava tapauskohtaisesti, miten palvelut on järkevää tuottaa. Palveluja kilpailuttaessa on huomioitava kokonaiskustannukset vertailtaessa hintoja, tähän sisältyvät myös kilpailutuksen ja ostetun toiminnan laadun valvonnan yms. aiheuttamat kustannukset.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Terhi Peltokorpi:

Tulevalla vaalikaudella jouduttaneen tekemään sekä leikkauksia, että korottamaan joitakin veroja. Säästöpäätöksiä tehdessä on arvioitava tarkkaan niiden vaikutukset ja estettävä 1990-luvun aikana tehtyjen virheiden toistuminen. Ennaltaehkäisevästä toiminnasta ei pitäisi joutua karsimaan, koska se tulee pitemmän päälle erittäin kalliiksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Terhi Peltokorpi:

Omalla työllä ja toimeliasuudella pitää voida rikastua, mutta progressiivisen verotuksen pitää tasata jatkossakin tuloeroja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Terhi Peltokorpi:

Ensi vaalikaudella on välttämätöntä muuttaa toimintatapoja ja rakenteita, jotta palvelut ja kohtuullinen toimeentulo voidaan turvata jatkossakin kaikille suomalaisille. Muuten nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuisuudet ovat mahdoton yhtälö huoltosuhteen heiketessä, eli työikäisen väestön määrän vähentyessä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset