KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Niina Hietalahti, Keskusta, 4

Oma esittely

Anton&Anton -ruokakaupan perustaja, elintarvikealan asiantuntija, Kruununhaka-Seuran puheenjohtaja. Yrittäjä, uudistaja, ideoija ja kehittäjä. Visioni Suomesta on arvoliberaali, yksilön vapautta kunnioittava, syrjintää vastustava, avoin ja kansainvälinen yhteiskunta, jossa toimeliaisuudesta palkitaan. Maa jossa uskalletaan olla erilaisia ja uudistua rakenteita muokaten niin, että työnteko kannattaa ja heikoimmista pidetään huolta. Politiikan tekemiseen motivoi halu paremmin pärjäävästä Suomesta. Uskon, että nyt on tilausta yrittäjinä kannuksensa ansainneille tekijöille. Siksi olen ehdolla. Perheeseeni kuuluvat aviomies ja kaksi kouluikäistä lasta. Harrastan kuorolaulua ja Hämeessä sijaitsevan kesäkodin kunnostamisen suunnittelua.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Niina Hietalahti:

Säästö ei ole kurjistumisen synonyymi, vaan voi johtaa parempaan, fiksummin mietittyyn palveluun. Kilpailukykyä lisääviin, Suomen kannalta strategisiin investointeihin (esim. panostukset arktiseen klusteriin) ja välttämättömien rakenneuudistusten läpivientiin (esim. mahdollinen perustulo) voidaan ottaa tarvittaessa lisää velkaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Niina Hietalahti:

Suomessa palkkaverotus on korkealla tasolla. Erityisesti keskituloisten ja hyvin ansaitsevien verotusta on kiristetty kuluvana verovuonna toista kautta peräkkäin. Verotuksen tulee olla kohtuullista, työntekoon kannustavaa. Liian kireä palkkaverotus lisää verosuunnittelua ja palkkojen kierrättämistä yrityksen kautta. En kannata veropolitiikkaa, joka johtaa verokikkailuun ja koulutettujen osaajien maastapakoon.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Niina Hietalahti:

Kannatan energiaratkaisuissa kotimaisia uusia energialähteitä. Tulevaisuuden energiantarpeesta ei ole yksimielisyyttä ja rakenteilla oleva Olkiluoto 3 tulee olemaan yksi maailman kalleimmista rakennuksista. Se ei anna hyvää referenssiä uusien reaktoreiden rakentamiselle. Näillä näkymin ydinvoimainvestointien takaisinmaksuaika on hyvin pitkä ja hyöty-riskisuhde heikko.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Niina Hietalahti:

Fossiilisia polttoaineita jalostaville yrityksille tulee asettaa sitovat uusiutuvan energian tuotannon velvoitteet. Kivihiilen käytön lopettaminen ilmastonmuutoksen hillitsijänä tulee olla keskeinen tavoite. Lähivuosikymmeninä tullaan kehittämään uusia energiamuotoja, joiden käyttöönoton kannustamiseen tulee olla ajallisia pakotteita, joilla edistetään vanhoista saastuttavista energiamuodoista luopumista. Kotimainen turve on parempi energianlähde kuin kivihiili ja strateginen reservi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Niina Hietalahti:

Julkisten menojen suhdetta BKT:een tulee pienentää. Tavoitteeseen päästään edistämällä talouden kasvua ja uudistamalla yhteiskunnan rakenteita. Työllisyysastetta tulee nostaa ja julkisia palveluita kehittää niin, että ne palvelisivat paremmin vanhenevan väestön tarpeita, myös ennaltaehkäisten. Säästäminen ei tarkoita kurjistumista vaan sitä, että välillä on hyväkin miettiä miten asiat saadaan hoidettua parhaiten. Kehittämistä tulee tehostaa ja oppia hyvistä käytännöistä maailmalla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Niina Hietalahti:

Kielille varatusta tuntikehyksestä tulee pitää kiinni. Opiskelijoiden valinnanvapautta sen sijaan voitaisiin lisätä. Edellyttäen, että ympäri Suomen pystytään tarjoamaan laadukasta kieltenopetusta laissa määritellyn kielivalikoiman puitteissa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Niina Hietalahti:

Työ on myös terapiaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Niina Hietalahti:

Periaatteessa kyllä, mutta varallisuuden pakkorealisointi on hyvin ongelmallista toteuttaa käytännössä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Niina Hietalahti:

Kuluttajia tulee kannustaa alkoholin nauttimiseen ravintoloissa. Yrittäjä itse tietää parhaiten, milloin ravintolaa kannattaa pitää auki ja jos se ei ole taloudellisesti kannattavaa, silloin ravintola pidetään kiinni. Kannatan alkoholin nauttimiseen liittyvissä asioissa sallivaa alkoholipolitiikkaa, joka ei holhoa ja kerryttää suomalaisten alkoholinkulutuksesta syntyvät veroeurot Suomessa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Niina Hietalahti:

Kuntien hallinnon päällekkäisyydet ja kuntatyöntekijöiden työsuhdeturvaan liittyvät kohtuuttomat menettelyt tulee poistaa. Keskiössä tulee olla kuntalainen, ei hallinto.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Niina Hietalahti:

Työehtosopimusten minimipalkat ovat hyvä raami, joiden puitteissa esim. aloittelevan yrittäjän on hyvä miettiä työvoimakustannuksia. Yleissopivuuden sijaan kannatan kuitenkin paikallista sopimista, jolloin yrityksissä voidaan yrityksen kannattavuustason ja työntekijän oman suorituksen mukaan sopia palkoista. Hyvistä työntekijöistä maksaa mielellään. Oikeustajuuni ei mahdu yleissitovuuteen liittyvä sääntö, jossa jo valmiiksi parempaa palkkaa maksava työnantaja joutuu maksamaan yleiskorotuksen!

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Niina Hietalahti:

Nykyisellä väestömäärällä ja väestön ikärakenteella ei ole mahdollista pitää koko maata asuttuna. Maakuntien kasvukeskusten kasvuedellytyksiä tulee vahvistaa mm. kohtuullisten vuokra-asuntojen tuotannolla ja hyvätasoisella koulutuksella. Yksilön valinnanvapaus asumisen suhteen tulee säilyttää, mutta tasa-arvoisia palveluita ei välttämättä pystytä tarjoamaan kaikille kansalaisille. Ehkä ilmastonmuutos edetessään muuttaa Suomen houkuttelevuutta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Niina Hietalahti:

Julkiset terveyspalvelut tulee pitää ensisijaisena vaihtoehtona, johon on helppo hakeutua ja palvelu on tasalaatuista. Toimiva julkinen terveydenhuolto säästää yhteisiä varoja ja parantaa kansalaisten tasa-arvoa. Yksityisen sektorin korvauskäytäntöjen tulee olla selkeät ja yksityisten terveyspalvelutarjoajien liikevoiton tulee olla oikeassa suhteessa liiketoimintariskiin. Lääkäreiden sivutoimilupakäytännöt tulee uudelleenarvoida eturistiriitatilanteiden välttämiseksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Niina Hietalahti:

Tärkeintä on palvelun toimivuus ja laatu asiakkaan näkökulmasta. Kysymys ei ole "vallasta" vaan hyvin tuotetuista, kohtuuhintaisista palveluista, jotka parantavat kuntalaisten elämänlaatua.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Niina Hietalahti:

En rehellisesti osaa sanoa onko tällä hetkellä EU:sta enemmän hyötyä vai haittaa. EU tulisi nähdä enemmän sisämarkkinana ja kansainvälisiä kontakteja hyödyntää paremmin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Niina Hietalahti:

Vain jos muut EU-maat ovat mukana. Rahoitusmarkkinavero olisi tehokas tapa rajata pääomamarkkinoiden systeemiriskiä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Niina Hietalahti:

Kannatan puolustusyhteistyön lisäämistä Ruotsin kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Niina Hietalahti:

Työperäistä maahanmuuttoa tulee lisätä voimakkaasti. Tarvitsemme ahkeria työntekijöitä, jotka haluavat jälkipolvilleen paremman elintason. Kun matalapalkka-aloja ei hyväksytä, ainoa vaihtoehto palvelujen turvaamiseksi on maahanmuuttajayrittäjien houkuttelu Suomeen. Tulevaisuuden huoltosuhde ts. vanhenevan väestön osuuden kasvu edellyttää kymmeniä tuhansia uusia hoitajia. Siihen on hyvä varautua ajoissa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Niina Hietalahti:

Sivistysvaltiossa kaikilla kansalaisilla tulee olla tasavertaiset oikeudet ja velvollisuudet. Hyvä vanhemmuus ei katso sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Niina Hietalahti:

Tarjolla on työpaikkoja ja elämää. On terveellistä altistaa itsensä uusille asioille.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Niina Hietalahti:

Ei kurinpidolla koulun ongelmia ratkaista. Sen sijaan voisi kysyä pitäisikö vanhempien olla kiinnostuneempia lapsistaan, antaa reilummin rajoja ja rakkautta? Peruskoulun tulee taata lapsille asuinalueesta riippumatta laadukasta perusopetusta, jossa jokainen oppilas huomoidaan omien lahjojensa mukaan. En kaihda tasoryhmiä. Tasoryhmät parantavat opiskelumotivaatiota ja parantavat työrauhaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Niina Hietalahti:

Suomalaisten arvopohja perustaa pitkälti luterilaisiin arvoihin. En kuitenkaan näe tarpeellisena pitää kirkkoa ja valtiota yhdessä. Isänmaallisuutta taas on hyvä miettiä monelta eri kannalta. Mitä isänmaallisuus tarkoittaa? Minulle se tarkoittaa osallistumista, halua kehittää maata tasa-arvoiseksi ja toiset ihmiset hyväksyväksi yhteiskunnaksi, jossa työ, toimeliaisuus ja halu maksaa veroja koetaan avaimina yhteiseen hyvään, jossa heikompiosaisesta huolehditaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Niina Hietalahti:

Korkea veroaste huomioiden kannatan toimivia, laadukkaita julkisia palveluita. Ihmisten tulee saada vastinetta veroeuroille.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Niina Hietalahti:

On mietittävä, miten palvelut tuotetaan tehokkaammin, ennaltaehkäisten ja parempaan laatuun pyrkien. Säästö ei ole edelleenkään kurjistumisen synonyymi vaan julkisia palveluita tulee kehittää luovuutta käyttäen, niukkojen resurssien ajanjakso hyväksyen. Yrittäjät ovat tottuneita tarkan markan laskijoita. Ehkä olisi aika saada lisää yrittäjiä eduskuntaan. Verotusta on kiristetty kahtena verovuonna peräkkäin. Veronkorotuksia ei voi enää lisätä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Niina Hietalahti:

Sama palkka kaikille ei motivoi. Jokainen haluaa saada arvostusta hyvin tehdystä työstä, niin koulussa, opinnoissa kuin työelämässä. Yksityinen yritys saa maksaa työntekijöilleen niin suuria palkkioita kuin parhaaksi näkee, mutta julkisissa toimissa, eläkkeissä ja valtio-omisteisissa yrityksissä tulee olla kohtuulliset palkkakatot, jotta vältyttäisiin ylilyönneiltä ja käsitys palkanmaksajasta (veronmaksaja) ei hämärtyisi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Niina Hietalahti:

Tavat tehdä työtä ovat muuttuneet ja työsuhteet ovat laadultaan ja kestoltaan hyvin erilaisia kuin menneinä vuosikymmeninä. Yritysten epävarmuus lisää painetta itsensä työllistämiseen. Yhteiskunnan rakenteellinen muutos edellyttää uusia tapoja tuottaa perusturvaa. Kannatan perustulokokeiluja, joilla testataan Suomen tulevaisuuden perusturvamallia. Julkisia palveluita on mahdollista tuottaa kustannustehokkaasti ja tasa-arvoisesti mm. digitalisaatiota hyödyntämällä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Niina Hietalahti:

Asioita tulee tarkastella pitkällä aikajänteellä, globaalista näkökulmasta Suomen kilpailukyky huomioiden. Ei ole yksin järkevää asettaa tiukkoja ympäristövaateita yrityksille, jos muut kilpailevat maat eivät sitoudu samoihin ehtoihin. Sen sijaan jos kestävä ja/tai eettinen tuotanto tuotteistetaan ja siitä tehdään kilpailutekijä, tavoite on enemmän kuin kannatettava. Esim. eettinen/kesätävä lihatuotanto suomalaisen ruokaviennin kärkenä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Niina Hietalahti:

Ympäristönsuojelu ei ole kustannusasia, vaan osa prosessia. Vastuullisuuden merkitys korostuu yritystoiminnassa ja luurangot on syytä putsata kaapista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset