KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Petteri Hiienkoski, Kristillisdemokraatit, 208

Oma esittely

Elokuva- ja tv-ilmaisun ja käsikirjoittamisen vastuuopettaja, luottamusmies. VTM, TaK. Toiminut aiemmin mm. vapaana toimittajana ja Ulkopoliittisen instituutin tutkijana erikoisalana kv. ympäristöpolitiikka. *Sydän taivassa, jalat tukevasti maassa.*

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Petteri Hiienkoski:

Talous pitää saada tasapainoon pitkällä aikavälillä. Se ei kuitenkaan saa tapahtua heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella. Kansalaisten turvallisuudesta ja terveydestä ei myöskään pidä tinkiä. Olennaista on luoda edellytykset terveelle yritystoiminnalle ja työllisyyden parantamiselle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Petteri Hiienkoski:

Palkkaverotuksen kiristäminen heikentää palkansaajien ostovoimaa ja kotimaista kysyntää. Sillä on kielteisiä vaikutuksia taloudelle ja työllisyyydelle. Jos palkkaverotusta joudutaan kiristämään, tämä tulisi toteuttaa määräaikaisesti ja kohdentaa korkeapalkkaisimpiin ja maksukykyisiimpiin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Petteri Hiienkoski:

Fissioon perustuva ydinenergia kasvattaa ydinjätteen määrää. Se on kallis siirtymävaiheen energiamuoto, josta olisi päästävä eroon. Fissiovoimaloiden lisärakentaminen kiihdyttää tuhlailevaa energiankäyttöä ja hidastaa uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Ydinturvallisuutta ja ydinonnettomuuteen varautumista Euroopassa ja Suomen lähialueilla pitää lisätä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Petteri Hiienkoski:

Ratkaisu johtaisi massiiviseen ydinvoiman lisärakentamiseen. Yksipuolisella ratkaisulla ei ilmastonmuutosta estetä. Teollisuusmaiden päästövähennykset ovat kiihdyttäneet ilmastonmuutosta: kokonaispäästöt ovat kasvaneet, kun teollisuutta on siirtynyt kehittyviin mihin. Päästöjä vähennettäessä Suomen tulee toimia omista lähtökohdistaan käsin ja edetä kilpailijamaiden tahtiin. Asteittain tulee siirtyä uusiutuviin energialähteisiin ja vähemmän päästöjä aiheuttaviin polttoaineisiin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Petteri Hiienkoski:

Julkisia palveluita ei ole syytä vähentää ainakaan merkittävästi. Sen sijaan päällekkäistä hallintoa pitää edelleen purkaa. Lisäksi julkisen sektorin toimintaa voidaan yksinkertaistaa ja tehostaa lisäämällä uuden teknologian käyttöä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Petteri Hiienkoski:

Ruotsinkielen merkitys on vähentynyt. Se on kuitenkin edelleen toinen virallinen kieli. Sitä puhuville on jatkossakin turvattava palvelut äidinkielellään.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Petteri Hiienkoski:

Velvoitteita on jo kiristetty. Työelämä on murroksessa. Ongelmana ei niinkään ole haluttomuus ottaa työtä vastaan kuin tarjolla olevien työpaikkojen puute ja niiden sopimattomuus.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Petteri Hiienkoski:

Käytännössä näin tapahtuukin. Lähtökohtaisesti vanhuksille pitää kuitenkin taata hoivapalveluiden perustaso heidän varallisuudestaan riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Petteri Hiienkoski:

Kuningas-Alkoholi on Suomessa tabu. Alkoholin käyttö ei ole vain yksityisasia vaan se aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia. Kulutus on kolminkertaistunut runsaassa 40 vuodessa. Saatavuuden helpottaminen on suoraan yhteydessä kulutuksen kasvuun. Tunninkin myöhäisempi ravintolan aukioloaika lisää järjestyshäiriöitä ja työllistää poliisia enemmän. Tämä on pois poliisin muusta työstä, kuten rikosten torjunnasta. Lisäksi lisääntyvät työstä poissaolot ja pitkäaikaisvaikutukset.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Petteri Hiienkoski:

Suomessa on paljon pieniä kuntia, joilla ei ole edellytyksiä järjestää tarvittavia palveluita. Niukat varat menevät hallinnon ylläpitämiseen. Kuntavero ja palvelutaso eri puolilla maata vaihtelee ja kansalaiset joutuvat eriarvoiseen asemaan. Kuntauudistuksessa on edetty vapaaehtoisuuden tietä. Toivottua tulosta ei ole saavutettu. Kuntapalveluiden ja kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi päättäjillä on velvollisuus uudistaa kuntarakennetta vastaamaan ihmisten tarpeita.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Petteri Hiienkoski:

Tes:t määrittävät palkkojen minimitason. Tästä luopuminen merkitsisi paluuta teollistumisen alkuvaiheen tilanteeseen, jolloin työntekijän asema oli kurja. Palkkataso on kilpailijamaiden tasolla. Maltilliset keskitetyt palkkaratkaisut tuovat talouteen ennakoitavuutta. Niillä voidaan turvata kotimainen kysyntä, joka vientikysynnän heiketessä on tärkää työllisyydelle. Työpaikkojen lisäämiseksi tarvitaan innovaatiota ja yritystoiminnan edellytysten parantamista etenkin viennin alalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Petteri Hiienkoski:

Uusi viestintäteknologia mahdollistaa etätyön ja yrittämisen asuinpaikasta riippumatta. Valtion tulee huolehtia siitä, että koko Suomessa on tarvittava infrastruktuuri ja riittävät peruspalvelut. Verovarojen käytössä pitää olla tarkka, miten niitä käytetään.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Petteri Hiienkoski:

Tavoitteena pitää olla hyvät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Yksityiset palvelut ovat täydentäviä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Petteri Hiienkoski:

Se, että kunnat tuottavat sote-palveluita ei voi olla itsetarkoitus etenkään, jos kuntarakenneuudistusta ei saada aikaan. Oleellista on se, että palveluiden tuottamiselle on riittävät taloudelliset edellytykset palvelutason turvaamiseksi. Jos kunnalla ei edellytyksiä siihen ole, palvelutuotanto on järjestettävä muulla tavoin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Petteri Hiienkoski:

Ruotsissa on huonoja kokemuksia tästä: omistus keskittyi, palvelutaso huononi ja hinnat nousivat. Jos taksitoimintaa harkitaan vapautettavaksi, sen vaikutukset on etukäteen tarkoin selvitettävä, ettei jouduta ojasta allikkoon.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Petteri Hiienkoski:

EU:sta ei pidä tehdä liittovaltiota. Sitä tulee kehittää itsenäisten valtioiden yhteisönä ja valtioliittona.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Petteri Hiienkoski:

Se, että osassa EU-maista tällainen vero valmisteltiin, on huono asia EU-alueen kilpailukyvylle ja työllisyydelle. Suomen ei pidä tähän mukaan, koska se haittaa liiketoimintaa ja karkottaa sijoittajia muualle. Lisäksi EU:lle annetaan verotusoikeus, mikä käytännössä vahvistaa liittovaltiokehitystä ja etäännyttää päätöksentekoa kansasta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Petteri Hiienkoski:

Suomella tulee olla jatkuvasti valmius hakea Naton jäsenyyttä. Jäsenyyden hakeminen ei kuitenkaan ole tällä hetkellä ajankohtaista.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Petteri Hiienkoski:

Puolustusmäärärahat on kaksinkertaistettava nykytasosta. Seuraavan vaalikauden aikana puolustusbudjetti tulisi nostaa tasolle, joka on 2 % BKT:sta, jota myös Nato suosittelee jäsenmaidensa puolustusbudjetiksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Petteri Hiienkoski:

Suomessa on edelleen korkea työttömyys eikä työperäisen maahanmuuton lisäämiseen yleisesti ole tällä hetkellä tarvetta. Joillain aloilla tilanne saattaa olla toinen. Väestön ikärakenteen muutoksen takia työperäisen maahanmuuton asteittaiseen lisäämiseen pitää kuitenkin valmistautua erityisesti kun työttömyys vähenee.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Petteri Hiienkoski:

Avioliitto on yhteiskunnan perusta ja se tulisi säilyttää miehen ja naisen välisenä. Sillä on suuri merkitys myös lasten ja heidän oikeuksiensa kannalta. Päätös avioliittolain muuttamisesta on niin merkittävä ja kauaskantoinen, että se tulisi alistaa kansanäänestykseen. Tulevan hallituksen pitää järjestää asiasta kansanäänestys.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Petteri Hiienkoski:

Turvapaikanhakijat ovat hädänalaisia ihmisiä, joita tulee auttaa. Osa on hyvin koulutettuja ja ammattitaitoisia. Monet mielellään ottavat tarjottua työtä vastaan. Suomenkielen taidon sekä suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin opettamiseen on panotettava.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Petteri Hiienkoski:

Tiukka kuri ei ole itseisarvo. Ensisijaisesti koululaisia tulee kohdella kannustavasti. Heillä tulee kuitenkin olla rajat, joilla taataan koulun oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuus sekä oppimisen ja työrauhan edellytykset. Kouluilla tulee myös olla riittävät kurinpidolliset välineet tähän.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Petteri Hiienkoski:

Perinteisten arvojen merkitys korostuu maailman ja yhteiskunnan nopeasti muuttuessa ja epävarmoissa oloissa. Mainitut arvot olivat puolustamisen arvoisia myös sota-aikana. Vaikka uskonto antaa hyvän arvopohjan, politiikkaa ei tule perustella uskonnollisesti. Politiikassa on kysymys luonnollisesta moraalista ja terveen järjen käytöstä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Petteri Hiienkoski:

Ensisijaisesti julkisen sektorin tulee itse tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti. Mikäli tämä ei onnistu, palveluita voidaan ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Petteri Hiienkoski:

Julkisten palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaukset kohdentuvat yleensä vähävaraisiimpiin. Jos veroja joudutaan korottamaan, veronkorotukset tulisi kohdentaa maksukykyisiimpiin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Petteri Hiienkoski:

Lahjakkuudesta ja ahkeruudesta voidaan palkita ilman suuria tuloerojakin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Petteri Hiienkoski:

Väestön ikärakenteen muutos ja työllisten määrän väheneminen pakottavat vähentämään julkisia menoja. Ellei työllisten määrää saada kasvatettua syntyvyyttä ja maahanmuuttoa lisäämällä sekä julkisia palveluja tuotettua nykyistä edullisemmin, palveluita ja etuuksia joudutaan leikkaamaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Petteri Hiienkoski:

Ihminen on riippuvainen ympäristöstä. Sellainen talouskasvu ja työpaikkojen luominen, joka kohtuuttomasti rasittaa ympäristöä, on lyhytnäköistä ja kestämätöntä. Sen takia tarvitaan ekologisesti kestävää talouskasvua ja sen myötä syntyviä työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Petteri Hiienkoski:

Ympäristövaikutusten arviointia tapahtuu jo nykyään. Ellei vakavia ympäristöhaittoja voida estää, sellaisista hankkeista pitää luopua. Kaikki päätöksenteko ei kuitenkaan vaikuta ympäristöön.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset