KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Lulu Ranne, Perussuomalaiset, 42

Oma esittely

Olen suoraselkäinen ja sanavalmis diplomi-insinööri sekä ison perheen äiti. Lähdin mukaan politiikkaan 2008 seurattuani pitkään ja kasvavalla kauhulla yhteisten asioiden kehnoa hoitamista sekä yhteiskunnan lisääntyvää eriarvoistumista. Ihmisten tärkeät, arkiset asiat ja peruspalvelut eivät olleetkaan keskiössä. Verorahoja käytettiin huolimattomasti. Totuuden näkeminen politiikasta ja talouden kurjistuminen ovat vain lisänneet taistelutahtoani ja halua saada aikaan muutosta parempaan. Päätökset on tehtävä tuntien vastuuta jokaisesta suomalaisesta. Ketään ei saa jättää yksin. Harmaa talous ja korruptio on saatava kuriin. Maamme on huolehdittava vahvasti omista eduistaan. Suomea on johdettava tiedolla, rehellisesti ja avoimesti. Maamme tulevaisuus ratkaistaan osaamisella, ahkeruudella ja todellisella uudistamisella. Vain sitä kautta pystymme kohentamaan maamme kilpailukykyä, työllisyyttä ja taloutta sekä turvaamaan peruspalvelut kaikenikäisille. Suomalaiset ansaitsevat parempaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Lulu Ranne:

Suomen taloutta on vahvistettava ensisijaisesti parantamalla maamme kilpailukykyä, yritysten toimintaedellytyksiä sekä niiden myötä työllisyyttä. Julkisia palveluita täytyy tuottaa huomattavasti nykyistä tehokkaammin ja vaikuttavammin. Niin voidaan turvata peruspalvelut. Leikkausten osalta on huolehdittava erityisesti siitä, että pienituloiset ikäihmiset, yksinelävät ja lapsiperheet eivät jää ilman tarvitsemiansa peruspalveluita.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Lulu Ranne:

Kaikkein ylimpien tuloluokkien ansiotuloverotusta voidaan kiristää maltillisesti. Pieni- ja keskituloisten verotusta ei tule kiristää. Suomessa miljoona ihmistä elää alle tuhannen euron tuloilla. Heiltä ei tule missään tilanteessa leikata tai heidän verotustaan kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Lulu Ranne:

Käyttöikänsä päässä olevat ydinvoimalat tulee korvata suomalaisten täysin omistamilla ydinvoimaloilla. Suomi on tämän lisäksi nostettava maailman terävimpään kärkeen bioenergian sekä energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Maamme on oltava tulevaisuudessa energiaomavarainen. Venäläistä ydinvoimayhteistyötä ei tule lisätä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Lulu Ranne:

Kotimaisen turpeen käytöstä energiatuotannossa ei tule luopua.Turpeennoston on oltava aikaisempaa hallitumpaa ja sen ympäristöhaitat ja -riskit on ennaltaehkäistävä parhaita tekniikoita käyttäen. Tuontienergiaa edustavista kivihiilestä ja maakaasusta sen sijaan tulee luopua hallitusti ja ne tulee korvata kotimaisella bioenergialla. Suomen on joka tapauksessa tavoiteltava aktiivisesti energiaomavaraisuutta ja keskityttävä kotimaisen bioenegian kehittämiseen ja käyttöönottoon.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Lulu Ranne:

Julkisen sektorin pieneneminen tapahtuu pääosin luonnollisen poistuman kautta. Sitä tulee sen lisäksi pienentää esim hallinnon osalta maltillisesti. Julkisen sektorin on keskityttävä jatkossa kansalaisten ja maamme hyvinvoinnin kannalta oleellisiin peruspalveluihin sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden huomattavaan parantamiseen. Turhaa sääntelyä ja byrokratiaa tulee karsia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Lulu Ranne:

Kielten opiskelu on aina kannattavaa. Koulussa tulee opiskella vähintään kahta vierasta kieltä. Ruotsinkielen opiskelun ei tarvitsisi olla pakollista, vaan sen tilalle pitäisi olla mahdollista valita myös joku muu kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Lulu Ranne:

Yhteiskunnan tulee kannustaa suomalaisia nykyistä paremmin työntekoon. Työnteon on aina oltava kannattavampaa kuin työttömänä olon. Työmatkojen pituudet eivät kuitenkaan saa tehdä työntekoa kannattamattomaksi tai perhe-elämää mahdottomaksi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Lulu Ranne:

Tämä tulee valitettavasti olemaan tulevaisuudessa välttämätöntä Suomen kansan ikärakenteen vuoksi. Kannatan eläkekattoa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Lulu Ranne:

Nykyinen järjestelmä on toimiva.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Lulu Ranne:

Kuntien määrän vähentämisen on perustuttava vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön. Pakkoliitoksia ei pidä toteuttaa. Keskeistä on, että kuntien palvelut ovat aikaisempaa huomattavasti vaikuttavampia, tuottavampia ja keskittyvät suomalaisten kannalta välttämättömiin asioihin. Kuntien tehtäviä tulee myös oikeasti karsia, toisin kuin tähän asti on tehty.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Lulu Ranne:

Työehtosopimusten tavoitteet ja tarkoitus ovat hyvät. Työmarkkinoiden joustavuutta voidaan lisätä laajentamalla paikallista sopimista yleissitovien alakohtaisten sopimusten sisällä. Se mahdollistaa yrityskohtaisten tarpeiden huomioimisen. Työehtosopimukset eivät kuitenkaan saa muodostaa estettä työllistämiselle. Niissä on oltava selkeästi määriteltynä, missä tilanteissa ja millä ehdoilla voidaan rajatusti joustaa uusien työpaikkojen ja työsuhteiden luomiseksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Lulu Ranne:

Suomalaisten siirtely paikasta toiseen ja palveluiden uudelleenrakentaminen uusiin paikkoihin ei ole kansantaloudellisesti järkevää tai kannattavaa. Koko Suomi tulee pitää asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Lulu Ranne:

Perusterveydenhuolto tulee jatkossakin tuottaa pääosin julkisina palveluina, mutta sitä voidaan täydentää yksityisillä palveluntuottajilla. Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden prosessit tulee joka tapauksessa saada kuntoon ja palvelutuotanto kokonaisuudessaan tuottavammaksi, vaikuttavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Tärkeintä on, että kaikilla suomalaisilla on käytettävissä riittävät, sujuvat ja laadukkaat sote-palvelut elämäntilanteesta riippumatta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Lulu Ranne:

Tuottamisjärjestelmässä on keskeistä, että sote-palveluita tuotetaan tarpeen mukaan, sujuvasti, tuottavasti ja vaikuttavasti. Kunnilla tulee jatkossakin olla pääasiallinen valta päättää siitä, kuinka palveluita tuotetaan. Usein käytetyt palvelut on tarjottava lähipalveluina.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Lulu Ranne:

Terve kilpailu on asiakkaiden etu. Taksipalveluiden laatu ja turvallisuus taataan vapaassa kilpailussa sillä, että luvan saannin ehtona ovat korkeat ammattitaitovaatimukset ja toiminnan laatua valvotaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Lulu Ranne:

EU:n tulee palata perusluonteeltaan kauppaliitoksi, joka ei sääntele kansallisia tai yksityisiä asioita. EU:n massiivista, huonoa ja tehotonta hallintoa on karsittava ja EU:n sääntelyä vähennettävä. Suomen itsemääräämisoikeutta tulee vahvistaa. Suomen tulee vaatia pienempiä jäsenmaksuja tai nykyisille on saatava kunnolla vastinetta. Suomen ei tule ottaa vastuuta muiden maiden itse aiheuttamista ongelmista.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Lulu Ranne:

Suomen tulee keskittyä oman puolustuksensa sekä pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittämiseen ja rakentamiseen. Vakaata pohjoismaista vyöhykettä tulee vahvistaa. Selvityksiä NATO-jäsenyyden hyödyistä ja haitoista on tuotava tasapuolisesti ja asiantuntevasti julkiseen keskusteluun. Hallitusohjelmaan ei tule tehdä kirjausta NATO:sta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Lulu Ranne:

Suomella on oltava uskottava puolustusjärjestelmä, jonka perustana ovat yleinen asevelvollisuus ja aluepuolustus. Uskottavuus on nyt päässyt heikkenemään. Maamme turvallisuus rakentuu kuitenkin ensisijassa aktiiviseen, hyvien suhteiden ylläpitämiseen ja rakentamiseen kaikkiin suuntiin. Tämä tarkoittaa myös aktiivista vaikuttamista asioihin, jotka edistävät rauhaa ja turvallisuutta kansainvälisesti.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Lulu Ranne:

Meidän on ensisijaisesti keskityttävä työllistämään ja kuntouttamaan suomalaiset työttömät. Työnantajia pitää kannustaa palkkaamaan työttömiä suomalaisia ja maahamme jo tulleita maahanmuuttajataustaisia nuoria sen sijaan, että lisätyövoimaa haetaan ulkomailta. Maamme koulutusjärjestelmää ja sen laatua tulee kehittää niin, että se vastaa paremmin työelämän tarpeita. Maahanmuuttajat, jotka tulevat meille töihin, noudattavat lakejamme ja elättävät perheensä, ovat tervetulleita.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Lulu Ranne:

En kannata tasa-arvoista avioliittolakia enkä samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeutta. Lapsilla on lähtökohtaisesti oikeus isään ja äitiin. Samaa sukupuolta olevilla pareilla täytyy kuitenkin olla lain edessä muutoin samat oikeudet kuin heteropareilla.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Lulu Ranne:

Harvalla kunnalla on taloudelliset resurssit hoitaa kotouttaminen niin, että apua tarvitsevat todella kotoutuvat, oppivat kielen ja elättävät itsensä. Pakolaisten ongelmat ovat myös usein niin vakavia, ettei meillä ole osoittaa riittäviä resursseja niiden hoitamiseen ja peruspalveluita heidän äidinkielellään. Suomalaisten lasten, nuorten ja perheiden ongelmat ovat niitä, joihin tulee ensisijaisesti satsata.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Lulu Ranne:

Suomalaiset opettajat ovat hyviä ja koulutettuja. Oppilasaines on kuitenkin nykyisin hyvin heterogeenista ja tilanteet vaihtelevat paljon luokkien ja koulujen välillä. Lasten ja nuorten kannalta olisi parasta, että kouluissa olisi yhtenäinen linja järjestyksen ja esim kännyköiden osalta. Väkivaltaisuuksia ei tule sallia myöskään alaikäisiltä vaan niihin tulee aina puuttua voimakkaasti. "Rakkautta ja rajoja" pätee myös kouluissa, mutta päävastuu lapsista ja nuorista on kuitenkin vanhemmilla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Lulu Ranne:

Perinteinen suomalainen positiivinen arvopohja luo turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Siihen kuuluvat keskeisesti koti ja perhe, rehellisyys ja selkärankaisuus sekä ahkeruus, oikeudenmukaisuus ja isänmaallisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Lulu Ranne:

Julkisten palveluntuottajien tulee kehittää toimintaansa, tuottavuuttaan ja vaikuttavuuttaan paremmiksi. Julkisia palveluita voidaan täydentää yksityisillä palveluntuottajilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Lulu Ranne:

Julkisten palveluiden osalta on keskityttävä palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen. Suomen taloutta on vahvistettava ensisijaisesti parantamalla maamme kilpailukykyä, yritysten toimintaedellytyksiä sekä niiden myötä työllisyyttä. Palveluiden ja sosiaalietuuksien osalta on varmistuttava siitä, että heikko-osaisille tarjotaan tukea tarpeen mukaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Lulu Ranne:

Ahkeruudesta, osaamisesta ja esim uusien menestystuotteiden ja sitä kautta työpaikkojen aikaansaamisesta tulee palkita oli koulutustaso mikä tahansa. Maamme tulevaisuutta rakennetaan osaamisella, ahkeruudella ja todellisella uudistamisella.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Lulu Ranne:

Julkisen palvelutuotannon on oltava tulevaisuudessa nykyistä huomattavasti tuottavampaa ja vaikuttavampaa. Perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalisten ongelmien ja sairauksien ennaltaehkäisyyn satsaaminen on pitkällä tähtäimellä kannattaavaa myös taloudellisesti.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Lulu Ranne:

Suomen luonnonvarat ovat kansallisomaisuuttamme, joita on hyödynnettävä ja suojeltava kestävästi. Kestävä ympäristönsuojelu on myös kestävää taloutta ja elinkeinopolitiikkaa. Yrittäjäystävällisyys on kokonaisuus, joka muodostuu ympäristönsuojelua turvaavasta ja elinkeinoelämän hyvät toimintaedellytykset huomioivasta maankäytöstä sekä sujuvasta lupamenettelystä ja valvonnasta. Tämä varmistetaan karsimalla turhaa byrokratiaa sekä parantamalla yhteistyötä yritysten ja viranomaisten välillä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Lulu Ranne:

Merkittävissä hankkeissa tulee arvioida niiden taloudelliset, sosiaaliset sekä ympäristövaikutukset. Hankkeet, jotka vaarantavat maamme luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja uudistumista, ovat myös taloudellisesti pitkällä tähtäimella kannattamattomia. Niistä tulee sen vuoksi luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset