KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Francis McCarron, Kokoomus, 13

Oma esittely

Olen 36-vuotias perheenisä, yrittäjä, kaupunginvaltuutettu ja koulutukseltani valtiotieteiden maisteri. Olen lähtenyt ehdolle eduskuntavaaleihin, koska mielestäni Suomi tarvitsee kipeästi uuden suunnan. Minulle uusi suunta tarkoittaa kokonaisveroasteen kääntämistä laskuun. Pahiten Suomen talouden rattaita jarruttaa nopeasti kiristynyt verotus, minkä kaikki tuntevat rahapussinsa ohentumisena. Uusi suunta tarkoittaa työehdoista sopimisen helpottamista. Ihmisille löytyy kyllä töitä, kunhan yrityksille tehdään palkkaaminen kannattavaksi. Uusi suunta tarkoittaa myös palveluiden vapauttamista nykyistä enemmän markkinoille. Minusta ihmiset osaavat tehdä itse omaa elämäänsä koskevat valinnat ilman julkisen vallan ohjausta. Yhteiskunnan pitää huolehtia heikoimmista, ei kaikista. Keskiluokka ei tarvitse tulonsiirtoja. Niillä ruokitaan lähinnä byrokraattien armeijaa. Tervetuloa tutustumaan ajatuksiini ja keskustelemaan politiikasta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Francis McCarron:

Suomi on velkaantunut nopeasti tämän vaalikauden aikana. Sopeutustoimet eivät ole purreet riittävästi. Tiedämme, että tulevaisuudessa julkisen talouden ikäsidonnaiset menot kasvavat väistämättä, kun väestö vanhenee. Verotusta on kiristetty jo niin paljon, että se haittaa talouden toimintaa ja heikentää edellytyksiä talouskasvuun. Menot pitää sopeuttaa mahdollisimman pian tulojen tasolle. Tavoitteena pitää olla valtion budjetin tasapainottaminen tulevalla vaalikaudella.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Francis McCarron:

Suomessa on erittäin kireä marginaaliverotus. Hyvin ansaitsevan palkasta lähtee pahimmillaan yli puolet palkasta valtiolle ja kunnille. Järjestelmä ei ole kannustava. Jos näkee vuosien vaivan kouluttautuakseen ja tinkii vapaa-ajastaan edetäkseen uralla, ei ole oikein, että niin suuri osa lohkaistaan palkasta pois. Miksi kouluttautua ja miksi uhrata vapaa-aikaa, jos sitä ei palkita? Suomi tarvitsee asiantuntijansa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Francis McCarron:

Ydinvoima on kustannustehokas, toimintavarma ja turvallinen tapa tuottaa energiaa kylmässä Pohjolassa, missä sähköenergian tarve on verraten suuri. Kannatan lisäydinvoiman rakentamista jopa yli kotimaisten tarpeiden energiavientiin. Erityisesti meidän pitää vähentää riippuvuutta Venäjän energian tuonnissa. Ydinvoimateknologia kehittyy. Suomen pitää olla edelläkävijä ydinvoimateknologiassa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Francis McCarron:

Kannatan lämpimästi ajatusta fossiilisten polttoaineiden käytön minimoinnista. Aikatauluna vuosi 2025 on liian haastava. Suomen ja Euroopan ei pidä ampua itseään jalkaan asettamalla itselleen energian tuotannon ja käytön suhteen sellaisia rajoitteita, jotka haittaavat talouskasvua. Ilmastopolitiikassa pitää sopia globaalilla tasolla päästövähennystavoitteista ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisestä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Francis McCarron:

Julkisen sektorin kokoa voi mitata monella eri tavalla. Minusta paras mittari on kokonaisveroaste, joka on nousemassa tänä vuonna Suomessa noin 45 prosenttiin. Se tarkoittaa, että lähes puolet ihmisten tuloista kierrätetään julkisen talouden kautta uudelleenjaettavaksi. Yhteiskunnan pitää huolehtia heikoimmista, ei kaikista. Keskiluokka ei tarvitse tulonsiirtoja. Niillä ruokitaan lähinnä byrokraattien armeijaa, eikä se lisää ihmisten hyvinvointia - usein päinvastoin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Francis McCarron:

Kannatan mahdollisimman laajaa palettia kieliopinnoissa kaikilla koulutustasoilla. Hyvän tasoiset ruotsinkieliset palvelut ruotsinkielisille eivät ole riippuvaisia siitä, että vaikkapa Itä-Suomen kouluissa opetettaisiin huonosti motivoituneille oppilaille ruotsin kielen perusteita. Panostaisin mieluummin tasokkaaseen ruotsin opetukseen peruskoulun jälkeen. Jätetään muuten vanhemmille ja oppilaille vapaus päättää itse, minkä kielten opiskelusta tulevaisuudessa on eniten hyötyä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Francis McCarron:

Ihmisiä ei saa pakottaa töihin, mutta työttömyystuet eivät saa olla etuisuuksia, joista nautittaisiin, jos ei ole valmis ottamaan vastaan työtä vähän pidemmältäkin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Francis McCarron:

Se on välttämätöntä, jotta vanhustenhuollon kustannukset saadaan hoidettua, mutta järjestelmän pitää olla reilu ja kaikille tasapuolinen. Toimivassa yhteiskunnassa ihmiset ottavat vastuuta itsestään ja läheisistään. Varattomista ja vähätuloisista huolehditaan yhdessä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Francis McCarron:

En usko holhoukseen. On parempi, että ihmiset nauttivat juomansa turvallisessa ja kontrolloidussa ympäristössä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Francis McCarron:

En kannata pakkoa kuntien vähentämiseksi. Monen kunnan kannalta on kuitenkin taloudellisesti kestämätöntä ja alueen kannalta on tehotonta, että pidetään yllä nykyisen kaltaista kuntabyrokratiaa, jossa valtio velvoittaa kuntia huolehtimaan niin monista tehtävistä. Kuntien tehtävien karsiminen on ensisijaista. Jos kunta ei kykene huolehtimaan perustehtävistään, myös pakko tulee poikkeustapauksessa kyseeseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Francis McCarron:

Työehtosopimusten yleissitovuudesta pitää luopua, jotta palkkojen tasoista voidaan sopia enemmän yrityskohtaisesti palkanmaksukyvyn mukaan. Jos työehtosopimukseen on sitouduttu, sitä pitää noudattaa. Väliaikaiset joustot työehtosopimuksista pitää tehdä mahdollisiksi poikkeustapauksissa, jos muuten uhkaisivat irtisanomiset.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Francis McCarron:

En ymmärä, miksi meidän pitäisi maksaa kalliisti siitä, että joku asuu paikassa, jossa toimeentulo ei muuten riittäisi elämiseen. Hyvässä yhteiskunnassa jokaisella on mahdollisuus päättää, missä itse asuu ottaen huomioon siihen liittyvät kustannukset.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Francis McCarron:

Ihmisillä pitää olla vapaus päättää itse, missä asioi ilman, että julkinen valta päättää ihmisten puolesta. Tämä on keskeinen kysymys myös julkisen talouden kestävyyden ja alan yksityisyrittäjyyden kannalta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Francis McCarron:

Kuntien tehtäviä ja taakkaa pitää keventää myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kunnilla voidaan säilyttää oikeus tuottaa palveluita myös itse, kunhan asiakkailla on vapaus valita, mistä palvelunsa hankkivat.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Francis McCarron:

Kilpailu on kuluttajien ja parhaiten kuluttajia palvelevien yrittäjien etu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Francis McCarron:

EU:n myötä Suomi on poliittisesti osa länttä ja se takaa alueelle kohtuullisen vapaat markkinat. Kehitettävää on aina.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Francis McCarron:

Se olisi tuhoisaa Suomen rahoitusalan kannalta. Ei pidä ampua itseään jalkaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Francis McCarron:

Suomelle ainoa järkevä liittolainen on länsi. Euroopan unionin myötä Suomi kuuluu jo poliittisesti länteen, mutta sotilaallista suojaa Suomella ei ole, koska se ei ole liittynyt läntisen Euroopan yhteisestä puolustuksesta lähes jokaisessa EU-maassa huolehtivaan Natoon. Suomen on aika hakea Nato-jäsenyyttä niin pian kuin mahdollista.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Francis McCarron:

Viime vuosina toteutetut puolustusvoimien säästöt ovat olleet virheratkaisu. Suunta on käännettävä. Jotta puolustusvoimat toimisivat uskottavana pelotteena mahdolliselle hyökkääjälle, armeijan varustelutasoon täytyy panostaa aiempaa enemmän. Puolustusvoimien määrärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Francis McCarron:

Ikääntymisen myötä Suomi tarvitsee työntekijöitä myös ulkomailta saavuttaakseen riittävän työllisyyden. Ei tulijoita pidä estää tulemasta. Vapaassa maailmassa kuuluu olla mahdollisimman vapaa liikkuvuus. Työn perässä tulevat ovat tervetulleita. Sosiaaliturvalla ei pidä tulijoita houkutella.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Francis McCarron:

Kaikille samat oikeudet. En näe mitään syytä rajoittaa toisten oikeutta onneen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Francis McCarron:

Ei automaattisesti. Pitää aina harkita tapauskohtaisesti, minne vastaanottokeskus on järkevintä sijoittaa. Suomenkin on kannettava vastuunsa pakolaisten vastaanottamisesta. Emme koskaan tiedä, milloin tarvitsemme itse apua. Jos pakolaisia otetaan niin paljon, ettei heistä pystytä huolehtimaan, tulevaisuus ei ole auvoisa tulijoille eikä kantaväestöllekään. Pakolaispolitiikan pitää olla järkevää niin, että pystymme myös huolehtimaan tulijoista ja vältämme ongelmia tulevaisuudessa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Francis McCarron:

Hyvän, motivoivan ja oppilaiden kyvyt huomioon ottavan opetuksen pitää olla ensisijaista. Jotta opetuksessa olisi järkeä, luokkahuoneessa pitää olla myös joku kuri.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Francis McCarron:

Kaikki näistä ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä arvoja. Toki kallehin on vapaus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Francis McCarron:

Aina kun on toimivat, kilpailulliset markkinat ja palvelu voidaan tuottaa edullisemmin ja vähintään yhtä laadukkaasti ulkoa ostettuna, kannatan ulkoistamista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Francis McCarron:

Veroja ei pidä kiristää enää yhtään enempää. Se tappaisi taloudellisen toimeliaisuuden Suomesta. Päinvastoin, verotuksen taso on käännettävä ensi vaalikaudella laskuun. Leikkauksia tarvitaan joka tapauksessa. Parhaiten julkisen talouden tasapainottaminen onnistuu, kun työllisyysaste saadaan nousuun joustavoittamalla työmarkkinoita.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Francis McCarron:

Jos uhraa valtavan määrän aikaa kouluttautuakseen ja menestyäkseen, hyväksyn myös paremman tulotason. Toisten korkeat tulot eivät ole pienempituloisilta pois. Korkean tuottavuuden työt tuovat tuloja myös pienempituloisille.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Francis McCarron:

Suomen julkisella sektorilla on liikaa menoja suhteessa tuloihin, eikä epätasapaino ole pelkästään suhdanneluonteinen. Palveluita pitää siirtää enemmän yksityisten markkinoiden hoidettaviksi. Ihmiset osaavat parhaiten itse päättää, mihin rahansa käyttävät ilman julkisen vallan ohjausta. Sosiaalietuuksien pitää kannustaa kaikissa tilanteissa työntekoon. Kannustinloukut ovat pahin ongelma. Pienipalkkaisimmille työntekijöille pitää voida maksaa avustusta myös palkan päälle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Francis McCarron:

Pidemmän aikavälin talouskasvu ei voi olla ristiriidassa ympäristöasioiden kanssa. Tuhoamalla ympäristön, tuhoamme myös mahdollisuudet hyvinvointiin ja talouskasvuun. Nämä kulkevat käsi kädessä. Lyhyellä tähtäimellä ei pidä tehdä yksipuolisesti Suomea tai Eurooppaa koskevia päätöksiä, joilla tuhotaan työpaikkoja ja pienennetään talouskasvua, kun tuotanto siirtyy saastuttavampiin maihin. Eihän silloin päätöksistä ole ympäristöllekään mitään iloa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Francis McCarron:

Kaikki ihmisen toiminta vaikuttaa jollain tavalla ympäristöön. Niistä vaikutuksista pitää olla tietoisia ja niitä pitää arvioida. Jos tiedetään, että joku hanke aiheuttaa selvästi suhteessa muuhun toimintaan huomattavan paljon haittaa ympäristölle, siitä on uskallettava myös luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset