KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kristiina Hämäläinen, Kokoomus, 10

Oma esittely

Olen sairaanhoitaja, kahden pojan äiti ja upean miehen vaimo Hämeestä. Poliittisessa toiminnassani korostuu arvopohjainen päätöksenteko. Haluan, että ahkerilla on mahdollisuus menestyä omalla työllään ja että heikoimmista pidetään huolta. Yhteisöllinen vastuu toisista ihmisistä on tärkeää ja säilyttämisen arvioista. Ihmisillä pitää olla valinnanvapaus ja samalla vastuu omista teoistaan. Poliittisen päätöksenteon tarkoituksena on oltava ihmisten arjen helpottaminen. Vain terve talous turvaa maamme hyvinvoinnin ja palvelut lähellä ihmisten arkea. Verojen korottamisen sijasta meidän on tehtävä rakenteellisia uudistuksia ja purettava turhaa byrokratiaa. Työelämän kehittäminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme työikäisten vähentyessä. Ihmisen halua ja kykyä tehdä töitä on vahvistettava.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kristiina Hämäläinen:

Yksinkertaistetaan rakenteita ja puretaan turhaa byrokratiaa. Leikkauksilla ei saa heikentää heikoimpien asemaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kristiina Hämäläinen:

Ahkeruudesta ei pidä rangaista ja palkkavero kohdistuu nimenomaan työtä tekeviin ihmisiin. Palkkaveron kiristys ei esimerkiksi mitenkään estä veronkiertoa vaan pikemminkin kannustaa siihen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kristiina Hämäläinen:

Suomi tarvitsee sähköä ja lämpöä. Ydinvoima on päästötöntä ja lisää energiaomavaraisuuttamme. Silti myös muihin kotimaisiin tuotantomuotoihin pitää panostaa. Suomi tuo edelleen 5-10 % sähköstään Venäjältä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kristiina Hämäläinen:

Kivihiilen käytön vähentämiseen on syytä kannustaa kaikin mahdollisin keinoin. Maakaasun osalta tarve ei ole samanlainen. Sitä tarvitaan mm. voimalaitosten tuki- ja käynnistyspolttoaineena vielä pitkään. Myös turve kotimaisena polttoaineena on kivihiiltä parempi vaihtoehto. Vuoteen 2025 mennessä ei ole mahdollista luopua kaikista fossiilisista polttoaineista, mutta vuonna 2050 Suomi voi hyvinkin olla hiilineutraali.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kristiina Hämäläinen:

Julkinen sektori pienenee automaattisesti, jos annamme yksityiselle ja kolmannelle sektorille mahdollisuuden tuottaa palveluita julkisen sektorin tukena. Julkinen sektori ei yksin kykene vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Oleellinen keino julkisen sektorin pienentämiseksi on rohkeat rakenteelliset uudistukset (esim. digitaalisuuden hyödyntäminen). Ylimääräisiä rakenteita ja turhaa byrokratiaa voi muutenkin jatkuvasti purkaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kristiina Hämäläinen:

Kannatan ehdottomasti korkeaa sivistystasoa ja kielten opiskelua, joka pitäisi aloittaa jo varhaislapsuudessa. Kielivalikoimaa ja perheen valinnanvapautta haluan kuitenkin lisätä. "Pakko" kielten opiskelussa ei ole koskaan hyväksi. Vaikka olen valmis luopumaan pakollisesta ruotsin opiskelusta, on silti tärkeää säilyttää mahdollisuus ruotsin opiskeluun kaikille halukkaille. Lisäksi säilyttäisin maamme kaksikielisenä jatkossakin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kristiina Hämäläinen:

Suhtaudun varauksella pakottamiseen. Työn vastaanottamisen pitää kuitenkin aina olla kannustavampaa kuin kotona olemisen. Sosiaaliturvaa pitää kehittää ihmisiä aktivoivampaan suuntaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kristiina Hämäläinen:

Mielestäni kaikille pitää taata arvokas vanhuus ja laadukas hoito riippumatta ihmisen varallisuutasosta. Jokaisella pitää olla myös oikeus käyttää oma omaisuutensa parhaaksi katsomallaan tavalla, eikä valtio saa automaattisesti takavarikoida ikääntyvän omaisuutta kaikille kuuluvien perushoivapalvelujen kustantamiseksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kristiina Hämäläinen:

Ei pakolla. Päällekkäisiä hallinnollisia rakenteita pitää kuitenkin purkaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kristiina Hämäläinen:

Paikallinen sopiminen on hyväksyttävää silloin kun työntekijä tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa. Paikallinen sopiminen edellyttää vapaaehtoisuutta molemmilta osapuolilta. Työllistämisen esteitä voi ja pitää purkaa muillakin tavoilla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kristiina Hämäläinen:

Verovaroilla ylläpidetään asumisen edellytyksiä jo nyt. Uudet teknologiat helpottavat elämäämme jatkossa kaikkialla, myös syrjäseuduilla. Emme voi kuitenkaan tavoitella sitä, että pitäisimme väkisin Suomen kauttaaltaan asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kristiina Hämäläinen:

Julkinen sektori on vielä pitkään sote-palveluiden kivijalka, mutta sitä tukemaan pitää ottaa yksityiset toimijat ja kolmas sektori. Asiakkaiden valinnanvapautta on lisättävä, jolloin myös palveluiden tuottavuus ja laatu paranevat.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kristiina Hämäläinen:

Ilman muuta pitää saada tuottaa. Oleellista on kuitenkin erottaa tilaaja ja tuottaja toisistaan selkeästi. Järjestämisvastuussa olevalla taholla on oltava riittävän leveät hartiat. Kuntien rinnalle palvelutuotantoon on hyväksyttävä myös yksityiset toimijat ja kolmas sektori.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kristiina Hämäläinen:

Vapaa kilpailu on aina tervetullutta - sillä edellytyksellä, että kaikki lähtevät samalta viivalta. Suomessa taksitoiminta on nykyisin laajasti säädeltyä ja velvoitteita on paljon. Jos säätely ja velvoitteet koskevat kaikkia toimijoita samalla tavalla, vapaalle kilpailulle ei ole esteitä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kristiina Hämäläinen:

Vero on kallis ja tehoton.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kristiina Hämäläinen:

Suomen on hyvä suunnata yhä enemmän kohti läntistä puolustusyhteistyötä. Mikäli kaikkien puolueiden välinen yhteisymmärrys löytyy, valmistelu voidaan mielestäni aloittaa. Selvitys jäsenyydestä pitää tehdä puolueettomasti ja ammattitaidolla.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kristiina Hämäläinen:

Esim. vanheneva kalusto pitää korvata ja puolustusvalmiutta ylläpitää nykyaikaisilla menetelmillä. Se vaatii myös taloudellista panostusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kristiina Hämäläinen:

Tarvitsemme Suomessa jatkossa myös työperäistä maahanmuuttoa. Lupakäytäntöjämme pitää yksikertaistaa työperäisen maahanmuuton edistämiseksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kristiina Hämäläinen:

Avioliittolain muuttaminen on jo eduskunnassa hyväksytty eikä tuleva eduskunta siihen todennäköisesti enää palaa. Uskonnollisilla yhteisöillä tulee jatkossakin säilyttää oikeus päättää siitä, ketä he vihkivät.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kristiina Hämäläinen:

Jos tällainen mahdollisuus tulisi, sitä olisi mielestäni hyvä ainakin harkita vakavasti.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kristiina Hämäläinen:

Koululainsäädäntö vaatii uudistamista ja selkeyttämistä. Opettajille pitää taata riittävät mahdollisuudet työrauhan ylläpitämiseksi ja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi yhdessä vanhempien kanssa. Nykyiset tiedonkulun esteet pitää purkaa. Päävastuu kasvatuksesta on kuitenkin aina kotona.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kristiina Hämäläinen:

Jokainen politikko tekee päätöksiä perustuen omaan arvomaailmaansa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kristiina Hämäläinen:

Ulkoistaminen ei saa olla itsetarkoitus. Ulkoistaminen on järkevää silloin, kun se takaa asiakkaalle laadukasta palvelua ja on kunnalle taloudellisesti kannattavaa. Kilpailutuksissa pitää antaa mahdollisuus myös pienille paikallisille toimijoille.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kristiina Hämäläinen:

Pelkät veronkorotukset eivät ole sopeutuksen väline.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kristiina Hämäläinen:

Ahkeruudesta ei saa rangaista. Suomessa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja tätä tavoitetta pitää jatkossakin tukea.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kristiina Hämäläinen:

Yhteiskuntamme kantokyky ei valitettavasti riitä nykyisen rakenteen ylläpitämiseen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kristiina Hämäläinen:

Ympäristön suojeleminen on ehdottoman tärkeää. Jos kuitenkin esimerkiksi yritystoiminnan mahdolliset ympäristöhaitat eliminoidaan huolellisesti, ei ympäristölupia pidä turhan takia evätä, ikään kuin varmuuden vuoksi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kristiina Hämäläinen:

Kyllä, mutta samalla ympäristöarviointiprosessia on syytä keventää ja yhdistää se esimerkiksi kaavoituksen prosesseihin nykyistä joustavammin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset