KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Elli Latva-Hakuni, Vihreät, 54

Oma esittely

Opiskelen Helsingin Yliopistossa ympäristöekologiaa, mutta asun ja vaikutan Lahdessa. Opiskelun ohessa puheenjohdan kolmatta vuotta Lahden Vihreitä Nuoria ja olen yliopistoni oppilaskunnan edustajistossa ja Lahden yhteisessä kirkkovaltuustossa. Aikaisemmin olen toiminut kansalaisjärjestöissä, kuten opiskelijärjestöissä ja Lahden Setassa. Olen tehnyt vapaaehtoistyötä etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parissa. Kuulun itsekin seksuaalivähemmistöön ja oman kokemuksen, työn ja kohtaamisten kautta yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat nousseet oman politiikan teon keskiöön. Politiikasta olen löytänyt oman keinoni vaikuttaa tärkeiksi kokemiini asioihin. Valitsin Vihreät, koska puolueessa tehdään töitä tasa-arvon ja ympäristön eteen ja eriarvoisuuden poistamiseksi – niin Suomessa kuin globaalistikin. Ansaitsemme onnellisen, tasa-arvoisen ja välittävän kotimaan, ja haluan tehdä työtä sen puolesta – myös eduskunnassa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Elli Latva-Hakuni:

Talouskuripolitiikan aika on ohi. Laskusuhdanteessa ei kannata talouskasvua ja työllisyyttä vaarantaa liiallisilla leikkauksilla. Julkiset investoinnit kannattaa kohdentaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviin hankkeisiin ja kuten raideliikenteeseen, energiatehokkuusinvestointeihin, päiväkoteihin ja kouluihin. Elvytyspolitiikan lisäksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, kuten ympäristölle haitallisten tukien karsimista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Elli Latva-Hakuni:

Palkkaverotusta kannattaa keventää alimpien tuloluokkien kohdalla, mutta hyvin ansaitsevien palkkaverotus on kohdallaan. Pääomaverotus suurillakin tuloilla on taasen verrattain kevyttä. Yleisesti verotuksen painopistettä tulee kohdentaa uudelleen työn ja yrittämisen verottamisesta ympäristöä tuhoavan toiminnan verottamiseen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Elli Latva-Hakuni:

Ydinvoimaloille ei tule myöntää lupia, vaan syntyvä energiatarve ja käytöstä poistuva ydinvoimakapasiteetti on katettava panostamalla energiatehokkuuden kasvattamiseen ja uusiutuvan energian tuotantoon. Nämä ovat myös turvallisempia ja edullisempia energiantuotantotapoja, jotka luovat työllisyyttä, tukee yritystoimintaa ja parantaa vaihtotasetta. On myös mieletöntä väittää, että ydinvoima auttaisi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, se vain hidastaa energiamurrosta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Elli Latva-Hakuni:

Kivihiili ja turve ovat Suomessa käytössä olevista energiamuodoista saastuttavimmat. Kivihiilen ja turpeen käyttö pitää kieltää vuoteen 2025 mennessä ja maakaasun käyttöä voidaan jatkaa hieman kauemmin. Käytännössä tämä tarkoittaisi EU:n päästökaupan tiukentamista ja energiaverotuksen painopisteen muuttamista niin, että runsaspäästöisiä polttoaineita verotetaan ankarammin ja vähäpäästöisiä vastaavasti höllemmin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Elli Latva-Hakuni:

Ongelma ei niinkään ole liian suuri julkinen sektori vaan se, että taantuma on kutistanut yksityistä sektoria. Julkisella sektorilla on yhteiskunnassamme keskeinen rooli tuottaa kansalaisten peruspalvelut. Meidän ei tule heikentää palveluita, vaan kehittää uusia ratkaisuja tuottaa laadukkaita palveluita. Julkisella sektorilla säästöjä voidaan saada aikaiseksi esimerkiksi hyödyntämällä teknologista kehitystä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Elli Latva-Hakuni:

Toisen kotimaisen kielen pakollisesta opiskelusta on luovuttava. Kouluissa lisätään kielivalikoimaa, jotta oppilailla on oikeasti mahdollisuus valita muitakin kieliä, eikä vain jättää ruotsi pois. Ruotsinkielisille turvataan jatkossakin keskeiset palvelut. Samat palvelut on tarpeen mukaan tarjottava myös saameksi, venäjäksi, englanniksi ja muilla vähemmistökielillä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Elli Latva-Hakuni:

Pakko on huono keino työllistää, sillä motivaatio työhön on tärkeä työntekijän ja työnantajan kannalta. Sosiaalitukijärjestelmämme ongelmahan ei ole se, että ihmiset välttelisivät työtä, mutta lyhytkestoisen työn vastaanottaminen ei aina kannata tukien menettämisen tai lisäbyrokratian vuoksi. Perustulo mahdollistaisi pätkätöiden vastaanottamisen työttömyysjaksolla. Se pitää ihmisen työelämässä paremmin kiinni kuin keinotekoiset työllistämistoimet.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Elli Latva-Hakuni:

Nykyisin vanhusten pitkäaikaishoidon maksut riippuvat vanhuksen nettotuloista: niillä joilla on suuremmat tulot maksavat enemmän. Vanhusten ei pidä käyttää varallisuuttaan, kuten omaa asuntoa, hoivapalvelumaksuihin. Tuloeroja tasataan paremmin verotuksen kautta. Vanhustenhoidossakin tarvitaan uusia tapoja tehdä asioita mm. hyödyntämällä uutta teknologiaa. Näin saadaan säästöjä hoivapalveluiden kasvavasta tarpeesta aiheutuviin kustannuksiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Elli Latva-Hakuni:

Alkoholipolitiikalla tulee tähdätä haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen, mutta kuitenkin pienpanimoiden ja ravintoloiden asemaa pitää helpottaa. Alkoholin korkea verokanta on perusteltu, sillä verotus ohjaa kulutusta. Alkoholin myynnin aikarajoja tai ravintoloiden aukioloaikoja ei tarvitse tiukentaa. Mietojen alkoholijuomien, kuten viinien, myynti voidaan sallia myös ruokakaupoissa ja alkoholijuomien ulosmyynti ravintoloista ja pienpanimoilta tulee sallia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Elli Latva-Hakuni:

Kuntaliitoksilla on mahdollista parantaa etenkin kaupunkiseutujen palveluita, kaavoitusta, joukkoliikennettä ja taloudellisia edellytyksiä, kuten houkutella työntekijöitä ja yrityksiä. Myös hallintoa voidaan järkevöittää. Jos kaupunkialueella ei löydy halua yhtenäistyä, voitaisiin siellä harkita seutukuntamallia. Kuntaliitoksiakin tärkeämpää on saada aikaan järkevä SOTE -ratkaisu.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Elli Latva-Hakuni:

Työntekijöiden oikeuksia ei ole syytä karsia. Työstä saatavan korvauksen pitää riittää elämiseen. Suomalaisten hyvinvointi ei kasva sillä, että tänne synnytetään työtä tekevä köyhä kansan osa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Elli Latva-Hakuni:

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen megatrendi, joka ohjaa työpaikkojen ja ihmisten sijoittumista uudelleen. Valtion tehtävänä on turvata peruspalvelut kohtuullisella etäisyydellä kaikille kansalaisille heidän asuinpaikastaan riippumatta, mutta samalla valtion pitää tukea mahdollisimman tiivistä yhdyskuntarakennetta, oli kyseessä sitten liikenne, asutus tai palvelut. Se on myös ympäristön ja ilmaston etu.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Elli Latva-Hakuni:

Palveluiden järjestämisvastuu on viidellä sote-alueella, jotka antavat tuotantovastuun kuntayhtymille. Kuntayhtymä voi palveluiden tuotannossaan käyttää julkisten palveluiden lisäksi ostopalveluita ja palveluseteleitä. Yksityisen palveluntuottajan asema turvataan näin samalla tavalla kuin ennenkin. Sote-alue ei saa antaa tuotantovastuuta yksityiselle sektorille ja näin nostaa ne samanlaiseen asemaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Elli Latva-Hakuni:

Sote-alueet myöntävät tuotantovastuun kuntayhtymille, ei yksittäisille kunnille. Kunnat toimivat kuitenkin osana kuntayhtymiä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Elli Latva-Hakuni:

Taksiala kehittyy koko ajan ja uusien innovatiivisien ratkaisujen pitää päästä markkinoille. Kuitenkin taksiajajien ammattitaidosta ja haja-asutusalueiden tarjonnasta on pidettävä lainsäädännöllä huolta. Muuten uudet kuluttajaa hyödyttävät taksipalvelut ovat kannatettava asia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Elli Latva-Hakuni:

Euroopan Unionia tarvitaan edistämään rauhaa ja ihmisoikeuksia ja puuttumaan globaaleihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja veroparatiiseihin. EU-jäsenyys on ollut Suomelle hyödyllinen. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, sisämarkkinat, matkailun ja liikkumisen helpottuminen, erilaiset vaihto-ohjelmat ja alukehitysrahastot ovat olleet Suomen kannalta hyviä asioita.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Elli Latva-Hakuni:

Kannatan Suomen liittymistä veroa valmistelevaan ryhmään, mutta rahoitusmarkkinavero toimii kunnolla vain, jos se otetaan käyttöön koko EU:n alueella. Rahoitusmarkkinavero toimii rahoitusmarkkinoiden säätelijänä ja suitsii etenkin lyhyellä aikavälillä tehtävää keinottelua. Raaka-aineiden, kuten maataloustuotteiden, hinnan voimakas vaihtelu sijoitusten takia on haitallista köyhille maille.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Elli Latva-Hakuni:

Natoon ei pidä liittyä, vaan eurooppalaisen ja pohjoismaisen yhteistyön syventäminen puolustuspolitiikassa on ensisijaista oman uskottavan puolustuksen kehittämisen rinnalla. Nato on kuitenkin sotilasliitto, joka kannustaa jäsenmaitaan nostamaan puolustusmenojen osuutta budjetissa ja tekee karua analyysiä maailmasta. Mikäli Nato-jäsenyytä ryhdyttäisiin valmistelemaan, tulisi asiasta päättää kansanäänestyksellä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Elli Latva-Hakuni:

Turvallisuuspolitiikassa ei ole ensisijaisesti kysymys rahasta. Puolustusbudjettia kasvattamalla ei automaattisesti lisätä turvallisuutta. Itsenäisestä puolustuskyvystä on huolehdittava kustannustehokkailla ratkaisuilla. Materiaalihankintoihin jää enemmän rahaa kutsuntoja ja turhaa reserviä karsimalla eli luovutaan yleisestä asevelvollisuudesta ja muutetaan armeijaa vapaaehtoisempaan suuntaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Elli Latva-Hakuni:

Työlupien tarveharkintaa pitää löysätä. Väestön ikääntyessä tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa täydentämään kotimaista työvoimaa. Työllisyys ei myöskään ole mitään nollasummapeliä eli maahanmuuttajan työpaikka olisi suoraan suomalaiselta pois. Intian, Kiinan tai Brasilian kaltaisten nousevien talouksien maista tarvitaankin työvoimaa vientiä edistämään.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Elli Latva-Hakuni:

Tasa-arvoinen avioliittolaki takaa homo- ja lesbopareille oikeuden avioliittoon sekä ulkoiseen ja perheen sisäiseen adoptioon. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia pitää edistää seuraavallakin kaudella. Translaki kaipaa kipeästi uudistusta, kolmas sukupuoli on tunnustettava ja perheiden oikeudet eivät saa riippua perhemallista ja/tai vanhempien sukupuolesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Elli Latva-Hakuni:

Vastustamisessa on kyse usein nimbyilystä (not in my backyard). Sijainnilla on kyllä merkitystä, sillä mm. lapsille pitää olla mahdollisuus käydä koulua. Vastaanottokeskuksista turvapaikanhakija siirtyy muualle turvapaikkahakemuksen ratkettua. Pakolaispolitiikassa on tärkeää nopeuttaa turvapaikanhakuprosessia, lisätä resursseja kotouttamiseen ja luoda EU:lle uusi, yhtenäinen turvapaikkajärjestelmä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Elli Latva-Hakuni:

Suomalaisessa kouluviihtyvyydessä on tekemistä, vaikka oppimistuloksissa pärjäämmekin. Tiukempi kuri ei ole ratkaisu. Oppilaiden kanssa yhdessä voitaisiin pohtia, mitä kouluviihtyvyyden parantamiseksi voitaisiin tehdä. Oppilaille tulisi antaa myös nykyistä paremmat vaikutusmahdollisuudet koulun arkeen kouludemokratiaa lisäämällä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Elli Latva-Hakuni:

En koe perinteisiä ja konservatiivisia arvoja omakseni, vaikka Suomi ja koti ovatkin tärkeitä. Minulle hyvän arvopohjan politiikalle luovat tasa-arvo, ihmisoikeudet ja ympäristöstä huolehtiminen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Elli Latva-Hakuni:

Valtion tarjoamia peruspalveluita ei täysin yksityistetä varakkaiden etuoikeudeksi, vaan päivitetään pohjoismainen hyvinvointivaltio nykypäivän haasteisiin. Palvelut pitää tuottaa pääsääntöisesti julkisesti, mutta palveluita julkiselle sektorille voi tuottaa myös yksityinen pk-sektori, yhteiskunnalliset yritykset ja osuuskunnat ja järjestöt. Ulkoistamisia ei saa tehdä kevyesti. Pitää olla tarkat kriteerit ja riittävä valvonta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Elli Latva-Hakuni:

Tietysti kumpiakin tulee tehdä tilanteen mukaan. Veronkorotukset eivät saa kohdistua kohtuuttomasti pienituloisiin ja kokonaisverotuksen progressiivisuus tulee varmistaa. Leikkaukset eivät saa aiheuttaa pitkällä aikavälillä menoja toisaalla, esimerkiksi mielenterveyspalveluista leikattaessa sairaudet pitkittyy, jolloin joudutaan maksamaan enemmän sosiaalietuuksia ja menetetään samalla verotuloja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Elli Latva-Hakuni:

Tulo- ja varallisuuserojen kaventamisen on politiikan keskeisiä tavoitteita. Mitä pienempää on eriarvoisuus, sitä vähemmän on pahoinvointia ja enemmän hyvinvointia. Ihmisellä on oikeus tavoitella menestystä ja varakkuutta, mutta hyvä yhteiskunta tasaa eroja ihmisten välillä verotuksen ja tulonsiirtojen kautta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Elli Latva-Hakuni:

Meidän on turvattava palveluiden hyvä saatavuus jokaiselle ja siksi julkista sektoria on tehostettava ja rakenteita uudistettava. Samalla puretaan työllisyyden esteitä, jolloin verotulotkin kasvavat, ja palvelut on varaa säilyttää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Elli Latva-Hakuni:

Vastakkainasettelu ympäristöasioiden ja talouden välille on vanhanaikaista. Ympäristöteknologia ja uusiutuva energia ovat Suomen merkittävimpiä kasvualoja, ja maailmanmarkkinat ovat valtavat. Näillä aloilla toimivien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiin tulisi panostaa merkittävästi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Elli Latva-Hakuni:

Jos hankkeet eivät ole ympäristön näkökulmasta kestävällä pohjalla, niistä on syytäkin luopua ja etsiä tilalle uusia ekologisempia hankkeita. Ympäristölainsäädännön kehittyminen on myös kannustanut yrityksiä kehittämään uusia menetelmiä ja teknologioita, joille on nyt valtava kysyntä myös kansainvälisesti. Cleantech on yksi Suomen merkittävimmistä kasvu- ja vientialoista, ja sitä ei olisi ilman ympäristölainsäädäntöä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset