KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Touko Aalto, Vihreät, 16

Oma esittely

Vihreiden varapuheenjohtaja, Jyväskylän kaupuginvaltuutettu ja Keski-Suomen maakuntahallituksen jäsen. Työskentelen kansanedustajan avustajana.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Touko Aalto:

Jos valtio pyrkii tasapainottamaan talouttaan leikkaamalla julkista sektoria, se leikkaa omaa tulopohjaansa kulutuksen vähentyessä ja lisää menojaan sosiaaliturva- ja työllisyydenhoitokustannusten kasvaessa. Yksisilmäinen leikkauspolitiikka vain lisää velan määrää ja valtio ei voi kotitalouden tapaan vähentää menojaan ilman, että se vaikuttaa myös tuloihin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Touko Aalto:

Palkkaverotuksen kiristäminen hyvin ansaitsevien osalta ei toimi, sillä verojärjestelmässämme on selkeä kannustin siirtää tuloja progressiivisesta ansiotulojen verotuksesta kevyemmän yritys- ja pääomaverotuksen piiriin. Esim. Laura Rädyn tapaus. Olisikin syytä pohtia ansio- ja pääomatulojen yhdistettyä progressiota, jolla tähän ongelmaan voitaisiin puuttua. Tällöin pieniä pääomatuloja verotettaisiin nykyistä vähemmän ja suuria pääomatuloja nykyistä enemmän.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Touko Aalto:

Lisäydinvoiman vaihtoehtona on kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden laaja käyttöönotto. Se tarjoaisi vientinäkymiä ja kasvua puhtaan teknologian suomalaisille yrityksille. Suomessa on paljon osaamista uusiutuvan energian saralla, jonka käyttöönotto veisi meitä maailman ympäristöongelmien ratkaisijoiden etujoukkoon ja lisäisi energiaomavaraisuuttamme.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Touko Aalto:

Vihreiden tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta, jossa on luovuttu öljyn, hiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä sekä siirrytty uusiutuviin energiamuotoihin. Tuohon tavoitteeseen on osittain mahdollista päästä (turve ja kivihiili) jo vuoteen 2025 mennessä. Mutta kivihiilestä, turpeesta, maakaasusta + öljystä eli kaikista fossiilisista polttoaineista ei ole mahdollista luopua noin nopealla aikajänteellä. Vuosi 2050 on sen sijaan realistinen tavoite.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Touko Aalto:

Julkisen sektorin tuottavuutta on syytä parantaa esimerkiksi hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia paremmin, kehittämällä työelämän laatua sekä kohdentamalla resursseja fiksummin. Lisäksi on hyvä muistaa, että julkinen ja yksityinen sektori eivät ole toisilleen vastakkaisia, kuten usein annetaan ymmärtää. Jos esimerkiksi julkinen sektori työllistää ihmisen, se ei ole pois yksityiseltä sektorilta. Päinvastoin, tämä luo ostovoimaa yksityisen sektorin palveluille ja tuotteille.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Touko Aalto:

Suomalaisten olisi hyvä lukea enemmän ja varhaisemmassa vaiheessa kieliä, mutta opetuksessa olisi hyvä suosia enemmän vapaaehtoisuutta. On erittäin tärkeää vaalia kahden virallisen kielen rikkautta, mutta kysymys kuuluukin, miten se parhaiten tehdään? Pakollinen ruotsin kielen opiskelu estää valitsemasta muita tarpeellisia kieliä, koska oppijan resurssit ovat rajalliset. Motivaation puute, oppimisvaikeudet ja kelkasta putoamisen tunne synnyttävät tarpeetonta ruotsin kielen vastustusta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Touko Aalto:

Jos ihmiset pakotetaan "kepin" avulla tekemään vasten tahtoaan jotain työtä, työn tuottavuus on heikkoa ja syyllistämme ihmistä työttömyydestä. Ihmisten kouluttaminen ja heidän omien valintojen tukeminen on paras keino tukea heitä työllistymään. Työn ja sosiaaliturvan paremman yhteensovittamisen avulla (perustulo) pystymme takaamaan sen, että työn vastaanottaminen on kaikissa tilanteissa kannustavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Touko Aalto:

Veroja maksetaan sen vuoksi, että niillä ylläpidetään hyvinvointiyhteiskuntaa. Hyvinvointiyhteiskunnassa vanhusten hoivapalveluiden kaltaiset asiat hoidetaan verovaroin. Varakkailla ihmisillä on aina mahdollisuus hankkia lisää palveluita, mutta yhteiskunnan tehtävä on turvata hyvä ja laadukas perushoivan taso. Ikäihmisten varallisuuden ulosmittaaminen hoivapalveluiden kustantamiseksi asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan ja lisää omaisuuden jakoon liittyviä riitatilanteita.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Touko Aalto:

En kannata 24/7 auki olevia ravintoloita, mutta ravintoloilla tulisi olla mahdollisuus olla nykyistä myöhempään auki halutessaan. Valvotussa tilassa juominen ja juhliminen on parempi asia kuin kotijuopottelu ihmisten turvallisuuden ja verotulojen kannalta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Touko Aalto:

Sen sijaan, että pohdimme monta kuntaa Suomessa tulisi olla, tulisi pohtia, kuinka kuntien tehtävät hoidetaan järkevästi. Pakolla saadaan harvoin mitään hyvää ja kestävää aikaa. Tämä lähestymistapa johtaa helpommin myös kuntien yhdistymiseen. Lähipalvelut kannattaa hoitaa lähellä ihmisiä kunnissa, mutta esim. sote-palveluiden järjestäminen, liikenteeseen, maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät asiat on järkevää hoitaa maakunnallisesti.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Touko Aalto:

Kannatan palkkamalttia, mutta en voi hyväksyä tämänkaltaista yksipuolista palkka-alea. Tulee myös muistaa, että palkkojen leikkaaminen on samalla palkansaajien ostovoimasta leikkaamista. Kotimarkkinakysynnän heikentäminen heikentää myös yritysten palveluiden ja tuotteiden kysyntää. Näin ollen yritysten kyky investoida ja työllistää kärsii. Tämä puolestaan näkyy työttömyyden kasvuna ja verotulojen vähentymisenä. Palkka-ale pahentaisi myös deflaatiokierteen uhkaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Touko Aalto:

Valtion pitää tukea elinkeinojen syntymistä, asumisen ja elämisen mahdollisuuksia koko Suomessa, mutta valtio ei voi rakentaa esimerkiksi kaikkea infrastruktuuria ja taata kaikkia palveluita, jos ihminen päättää asettua elämään syrjään kaikesta muusta asutuksesta. Valtion tehtävänä ei ole myöskään ylläpitää keinotekoisesti jotain paikkaa asuttuna vaan tukea elämisen ja työllistymisen mahdollisuuksia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Touko Aalto:

Sote-palveluiden rakenteita käsittelevässä lakiesityksessä lähdetään siitä, että palveluiden järjestämisvastuu on viidellä sote-alueella, jotka puolestaan antavat palveluiden tuotantovastuun kuntayhtymille. Kuntayhtymät voivat hyödyntää palveluiden tuotannossa omaa toimintaa sekä ostopalveluita ja palveluseteleitä. Eli yksityisten palveluntuottajien asema turvataan samalla tapaa kuin tälläkin hetkellä. Koko tuotantovastuuta sote-palveluista en ole valmis antamaan markkioiden haltuun.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Touko Aalto:

Vastaan jokseenkin eri mieltä, sillä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita uudistavassa lakiesityksessä lähdetään siitä, että sote-palveluiden järjestäminen on viidellä sote-alueella, jotka myöntävät sote-palveluiden tuotantovastuun kuntayhtymille. Ei siis yksittäisille kunnille. Vastasin jokseenkin eri mieltä, sillä kunnat toimivat kuitenkin osana kuntayhtymiä ja niillä voi olla rooli kuntayhtymän sisäisessä palveluntuotannossa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Touko Aalto:

Suomessa taksit ovat kohtuuhintaisia, niitä on hyvin saatavilla ja palvelu on ammattitaitoista. Jos taksiliikenne avataan täysin markkinoiden vietäväksi, paikoin palvelua voisi saada nopeammin ja halvemmalla, mutta toisaalla palvelua saattaa joutua odottamaan huomattavasti pidempään ja siitä saattaisi joutua jopa maksamaan nykyistä enemmän. Mitä pienempi paikkakunta ja/tai mitä vähemmän ihmisiä, sitä kalliimmat hinnat ja vähemmän palvelua.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Touko Aalto:

Euroopan unioni ja euroalue ovat peruskorjauksen tarpeessa. Lukuisia ongelmia ei voi kieltää eikä kritiikkiä juosta karkuun. Suhtaudun Euroopan unioniin sen ongelmista huolimatta erittäin myönteisesti. EU on ennen kaikkea rauhan projekti ja tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa EU-jäsenyys luo vakautta myös Suomeen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Touko Aalto:

Suomen on toimittava aktiivisesti kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron edistämiseksi. Ennen kuin asiasta saadaan kansainvälistä ratkaisua, voidaan vero toteuttaa myös pienemmän maaryhmän (EU) laajuisesti. Yksittäiset jäsenvaltiot eivät pysty sääntelemään kansainvälisiä pääomaliikkeitä, mutta pääomaliikkeet pystyvät vaikuttamaan yksittäisiin kansantalouksiin. Tämän vuoksi tarvitaan kansainvälistä sääntelyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Touko Aalto:

En kannata Suomen Nato-jäsenyyttä, mutta Nato ei ole myöskään minulle mikään mörkö. Natosta pitää voida myös keskustella ilman leimakirveitä, etenkin kun turvallispoliittinen ilmasto on voimakkaassa murroksessa. Itse näen kaikkein järkevimpänä, että Suomi lisää puolustuspoliittista yhteistyötä etenkin Ruotsin kanssa (materiaalihankinnat, rajavalvonta, harjoitukset), mutta nyt ei ole järkevää järkevää lyödä kantoja lukkoon eikä tehdä nopeita ja harkitsemattomia ratkaisuja kumpaankaan suuntaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Touko Aalto:

Puolustusbudjetin suuruus vuonna 2015 on 1,29 prosenttia BKT:sta. Euroina se tekee yli 2,6 miljardia euroa. Ymmärrän poliittisen paineen nostaa puolustusmäärärahoja, mutta sille ei ole välttämättä tarvetta. Esimerkiksi Hornettien käyttöikää voidaan pidentää, kuten kaikissa muissa vertailumaissa suunnitellaan tehtävän. Hankintoja voidaan tehdä yhdessä esim. Ruotsin kanssa. Ja painottamalla kaikkien hankintojen elinkaarikustannuksia, hankintojen nettokustannukset valtiolle pienentyvät.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Touko Aalto:

Vaikka Suomi tarvitsee lisää työperäistä maahanmuuttoa, EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden tarveharkinnasta luopuminen johtaisi helposti ojasta allikkoon, kuten Ruotsin ja Tanskan esimerkit osoittavat. Suurin osa työluvista myönnetään aloille, joissa ei ole pulaa työntekijöistä (siivous- ja rakennusala). Tarveharkinnasta luopuminen johtaa pahimmillaan ihmiskauppaan sekä kaksien työmarkkinoiden vahvistumiseen ja harmaan talouden lisääntymiseen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Touko Aalto:

Kaikilla ihmisillä tulee olla Suomen lain edessä yhdenvertaiset oikeudet ja velvollisuudet. Kansanedustaja Jani Toivola avustajana sekä Vihreänä poliitikkona olen työskennellyt tämän aihepiirin parissa pitkään ja paljon. Tällä vaalikaudella voitimme lopulta äänestyksen tasa-arvoisesta avioliittolaista kiitos Tahdon2013-kampanjan, mutta tulevalla vaalikaudella meillä on vielä työtä jäljellä mm. äitys- ja translain saattamiseksi eduskuntaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Touko Aalto:

Kaikkien kuntien tulee kantaa vastuunsa niin turvapaikanhakijoiden kuin kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta ja valtion tulee korvamerkitä tätä varten riittävät resurssit. Ennen kuin turvapaikanhakija koputtaa meidän oveamme, hän on joutunut vainotuksi kotimaassaan uskonnon, rodun, kansallisuuden, poliittisen mielipiteen tai yhteiskunnallisen statuksen vuoksi. Emme voi kääntää selkäämme inhimilliselle hädälle.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Touko Aalto:

Tiukemmalla kurilla puututaan oireeseen, ei ongelmaan. Tällöin häiriökäyttäymisen taustalla olevat ongelmat eivät ratkea. Kouluista tehdään parempia, kun ryhmäkoot ovat hallittavan kokoisia, erityistä tukea tarvitseville oppilaille on tarjolla erityisopetusta ja tukea, koulunkäyntiavustajia on riittävästi, kodin ja koulun välinen yhteys toimii ja oppilaille annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan kouluympäristöönsä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Touko Aalto:

Ei ole olemassa mitään yhtä ja oikeaa arvopohjaa politiikalle. Ja samat arvot saattavat tarkoittaa hyvin erilaisia asioita erilaisille ihmisille. Minulle koti on kaikki kaikessa ja olen hyvin isänmaallinen ihminen puolustaessani hyvinvointiyhteiskuntaa ja suomalaista luontoa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Touko Aalto:

Yhteiskunnan ydinpalvelut tulee pitää julkisen sektorin käsissä ja julkisella sektorilla on vetovastuu yhteiskunnan palvelurakenteesta, mutta julkisen/yksityisen/kolmannen sektorin välinen jako ei ole joko-tai -tilanne vaan sekä-että -tilanne. Julkinen ja yksityinen sektori eivät kilpaile keskenään vaan tukevat toisiaan. Jos esimerkiksi julkinen sektori työllistää ihmisen, se ei ole pois yksityiseltä sektorilta. Päinvastoin, tämä luo ostovoimaa yksityisen sektorin palveluille ja tuotteille.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Touko Aalto:

Harvoin tulee näin mustavalkoista tilannetta vastaan ja työkalupaketissa on useampia vaihtoehtoja kuin veronkorotukset ja leikkaukset. Lyhyellä aikavälillä ei kannata säästöjen nimissä tehdä toimia, jotka vaarantavat talouskasvun ja työllisyyden ja siten hidastavat toipumista laskusuhdanteesta. Julkisen sektorin menoja voidaan vähentää myös tuottavuutta parantamalla. Veronkorotusten rinnalla tulee puhua pikemmin verojen uudelleen kohdentamisesta tukemaan työllisyyttä ja kasvua.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Touko Aalto:

Teollisuusmaiden järjestö OECD sanoi 9.12.2014 julkaisemassaan raportissa, että tuloerojen kasvaminen on hidastanut merkittävästi länsimaiden talouskasvua. Suuret tuloerot syövät ihmisten välistä luottamusta ja yhteiskunnan vaurauden ylläpitämää ostovoimaa. Ihmisellä on oikeus menestystä ja tavoitella vaurautta, mutta hyvä yhteiskunta tasaa eroja ihmisten välillä verotuksen ja tulonsiirtojen kautta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Touko Aalto:

Ikääntyvä Suomi tarkoittaa heikompaa huoltosuhdetta, jonka myötä yhteiskunnan tulot vähentyvät ja menot kasvavat. Sen takia yhteiskunnan rakenteita täytyy uudistaa vastaamaan aikaansa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksella on mahdollisuus saavuttaa nykyinen palvelutaso tuntuvasti edullisemmin ja työn ja sosiaaliturvan paremmalla yhdistämisellä nostamme mahdollistamme työn vastaanottamisen ja tarjoamisen kannattavuuden nykyistä paremmin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Touko Aalto:

Ympäristön suojeleminen on aina pidemmällä aikajänteellä myös talouden etu. On typerää vastustaa päästöjen vähennystavoitteita ja ympäristönsuojelusäätelyä sillä perusteella, että jossain halvimmissa kilpailijamaissa teollisuus saa hetkellistä kilpailuetua saastuttamalla maaperää, vesistöä ja ilmastoa. Talvivaaran ympäristöongelmat ovat hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun talouskasvu ja työpaikat yritetään laittaa ympäristöasioiden edelle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Touko Aalto:

On aivan päivän selvää, että ympäristövaikutusten arviointi kuuluu kaikkeen vastuulliseen päätöksentekoon. Ympäristölle, talouden rakennemuutokselle ja energiasektorin kehittymiselle haitallisia verovähennyksiä sekä suoria tukia on Ympäristöministeriön laskelman mukaan (30.5.2013) lähes kolme miljardia euroa. Kaikkea ympäristölle haitallista toimintaa ei voida kieltää, mutta ympäristöhaittoja tulee lainsäädännön ja verotuksen kautta määrätietoisesti vähentää.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset